Laureaci konkursu "Bilet okresowy"Laureaci konkursu

 

nr PSD Nagroda
8704/23 telefon 
5225/23 telefon 
8067/23 telefon 
5138/23 telefon 
5358/23 telefon 
Z4866 telefon 
Z1985 telefon 
8649/23 telefon 
8813/23 telefon 
Z4584 telefon 
5367/23 tablet
Z8570 tablet
8663/23 tablet
Z8656 tablet
Z3000 tablet
Z5713 tablet
Z0461 tablet
Z2376 tablet
Z0728 tablet
Z8129 tablet
8344/26 rower
825/23 rower 
8735/23 rower
589/26 rower 
8623/23 rower
Z5256 rower
5036/23 rower
Z8644 rower
Z5191 rower
8820/23 rower
Z5690 rower
Z0493 rower

Regulamin konkursu "Bilet okresowy"

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs – konkurs „Bilet okresowy” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Organizator - Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, numer BDO: 000019305, kapitał zakładowy 51.138.096 zł (pokryty
  w całości), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Uczestnik – kontrahent Organizatora prowadzący przynajmniej jeden Punkt Sprzedaży Detalicznej, w którym prowadzi się sprzedaż Biletów Okresowych, który spełnia warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie i nie złoży do dnia 10.10.2019 r. Organizatorowi na piśmie oświadczenia, że nie chce brać udziału w Konkursie.
 4. Komisja – Komisja konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Bilet okresowy”.
 6. Bilet Okresowy – 30 lub 90 dniowy bilet okresowy, określone w taryfie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, uprawniające do przejazdów komunikacją miejską miasta st. Warszawy, w postaci elektronicznego zapisu na kartach zbliżeniowych, kodowany za pośrednictwem terminala dostarczonego przez Organizatora na podstawie umowy obowiązującej między Organizatorem a Uczestnikiem.
 7. Sklep - miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Kontrahenta Mennicy, w którym, na mocy umowy łączącej Kontrahenta z Mennicą, prowadzona jest sprzedaż Biletów Okresowych.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 4. Konkurs ma na celu promowanie w Sklepie sprzedaży Biletów Okresowych i aktywne zachęcanie klientów Sklepów do ich zakupów.


§ 3 Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  • Nagroda główna – rower Merida Freeway 9200 o wartości 1200 zł złotych, przy czym do wygrania w Konkursie jest 12 (dwanaście) Nagród głównych,
  • Nagroda II stopnia – tablet LENOVO TAB3 8 o wartości 400 złotych, przy czym do wygrania w Konkursie jest 10 (dziesięć) Nagród II stopnia,
  • Nagroda III stopnia – Smartfon Samsung Galaxy J3 – o wartości 400 złotych, przy czym do wygrania w Konkursie jest 10 (dziesięć) Nagród III stopnia,
 2. Własność nieprzyznanych lub niewydanych w Konkursie Nagród pozostaje przy Organizatorze.
 3. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 4. Nagroda stanowi przychód z tytułu prowadzonej przez Uczestnika działalności i powinna być rozliczona tak jak inne przychody, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 


§ 4 Przebieg Konkursu

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, w Konkursie biorą udział kontrahenci Organizatora, którzy:
  1) na dzień ogłoszenia Konkursu mają podpisaną umowę z Organizatorem na sprzedaż Biletów Okresowych w Warszawie i umowa ta nie zostanie wypowiedziana lub rozwiązana do dnia ogłoszenia wyników Konkursu;
  2) w okresie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia ogłoszenia wyników Konkursu nie będą w zwłoce w realizacji ich finansowych zobowiązań wobec Organizatora;
  3) do dnia 10.10.2019 r. 2019 r. nie złożą Organizatorowi na piśmie oświadczenia, że nie chcą brać udziału w Konkursie. Stosowne oświadczenie można złożyć Organizatorowi wysyłając je pocztą na adres: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa.
 2. Jeżeli Uczestnik prowadzi kilka Sklepów, każdy z takich Sklepów jest brany pod uwagę w Konkursie osobno. W szczególności wzrost wartości sprzedaży Biletów Okresowych osiągnięty w poszczególnych Sklepach jest brany pod uwagę w Konkursie osobno dla każdego Sklepu i nie podlega sumowaniu ze względu na osobę Uczestnika prowadzącego te Sklepy.
 3. Z Konkursu wyłącza się Sklepy, w których średniomiesięczny obrót ze sprzedaży Biletów Okresowych w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2019 wynosi nie przekroczył wartości 3000 zł brutto.
 4. Z Konkursu wyłącza się Sklepy, które rozpoczęły sprzedaż Biletów Okresowych po dniu 01.09.2019
 5. Zadaniem Uczestnika jest podjęcie wszelkich możliwych działań zgodnych
  z obowiązującymi przepisami prawa i Umowami wiążącymi Uczestnika, mających na celu maksymalizację sprzedaży Biletów Okresowych powodującą wzrost sprzedaży Biletów Okresowych w jego Sklepie.
 6. W Konkursie wygrywają Uczestnicy, którzy w swoich Sklepach osiągną procentowo najwyższy wzrost wartości sprzedaży Biletów Okresowych w porównaniu do wartości sprzedaży Biletów Okresowych osiągniętej w tych Sklepach w analogicznym do okresu rywalizacji w Konkursie okresie w roku 2018.
 7. Okres rywalizacji między Uczestnikami w ramach Konkursu trwa od 01.10.2019 do 31.10.2019
 8. Po zakończeniu się okresu rywalizacji, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w terminie 20 dni od dnia jego zakończenia, Komisja przeanalizuje wartość sprzedaży Biletów Okresowych osiągniętą w poszczególnych Sklepach w tym okresie w porównaniu do wartości sprzedaży Biletów Okresowych osiągniętej w tych Sklepach w analogicznym okresie w roku 2018 (tj. w okresie od 01.10.2018 do31.10.2018). Po przeanalizowaniu wskazanej sprzedaży, Komisja ułoży listę poszczególnych Sklepów kierując się zasadą – im większy, wyrażony procentowo, wzrost wartości sprzedaży Biletów Okresowych osiągnięty w danym Sklepie, tym wyższa pozycja tego Sklepu na Liście (dalej: „Lista”), przy czym przy układaniu Listy, Komisja pominie Sklepy, w których nie osiągnięto wzrostu wartości sprzedaży.
 9. Wzrost wartości sprzedaży Biletów okresowych (wyrażona procentowo), o którym mowa w ust. 8 powyżej Komisja będzie obliczać wg następującego wzoru:

(y-x)/x*100%

gdzie x to wartość sprzedaży Biletów okresowych brutto w Sklepie z branego pod uwagę okresu w 2018 r. zaś y to wartość sprzedaży
Biletów okresowych brutto w Sklepie z branego pod uwagę okresu w 2019 r.

 1. W terminie 7 dni od dnia ułożenia Listy zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej, zostanie ona opublikowana na stronie internetowej promocjapsd.mennica.com.pl wraz z numerami Sklepów, które się na niej znalazły. Organizator zastrzega, że opublikowana zgodnie z powyższym Lista ma charakter wyłącznie wstępnych wyników Konkursu i ma na celu umożliwienie Uczestnikom składanie reklamacji zgodnie z § 6 poniżej – w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 2. Po upływie 35 dni od dnia ogłoszenia Listy zgodnie z ust. 10 powyżej, Komisja zweryfikuje tę Listę w oparciu o zgłoszone przez Uczestników reklamacje i tym samym ułoży ostateczną Listę zwycięzców Konkursu.
 3. Uczestnicy, których Sklepy zajmą na ostatecznej Liście, o której mowa w ust. 11 powyżej pozycje od 1 do 40-tej, uzyskują prawo do Nagrody zgodnie z poniższym:
  1) Uczestnik, którego Sklep zajmie na Liście pozycję od 1 do 12, uzyskuje prawo do Nagrody Głównej;
  2) Uczestnik, którego Sklep zajmie na Liście pozycję od 13 do 22, uzyskuje prawo do Nagrody II Stopnia;
  3) Uczestnik, którego Sklep zajmie na Liście pozycję od 23 do 32, uzyskuje prawo do Nagrody III Stopnia.
 4. Uczestnik może uzyskać prawo do więcej niż jednej Nagrody, w szczególności gdy więcej niż jeden Sklep Uczestnika zajmie na Liście nagradzane zgodnie z ust. 10 pozycje.
 5. W przypadku zmiany Uczestnika w danym Sklepie w czasie trwania Konkursu, Sklep ten wyłącza się z Konkursu.


§ 5 Wydanie nagród

 1. Uczestnicy Konkursu, których Sklepy znalazły się na ostatecznej Liście, o której mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu, zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie telefonicznie lub mailowo.
 2. Nagrody będą wydawane zwycięzcom osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Klientów Organizatora mieszczącej się w Warszawie, na stacji metra Świętokrzyska, w pawilonie 1000E,
  w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 18.00. Numer telefonu kontaktowy do COK:
  22 656 41 00.
 3. Warunkiem wydania Nagrody zwycięzcy jest okazanie przez niego pracownikowi Organizatora wydającemu Nagrodę, dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie przez zwycięzcę protokołu odbioru Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagród wynikający z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru Nagrody przez zwycięzcę.
 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.


§ 6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres telecentrum@mennica.com.pl z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs Bilet Okresowy” w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie będące przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu ich reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji sprzętu elektronicznego przekazywanego jako nagrody w Konkursie gwarantem wymiany lub naprawy sprzętu jest Organizator - spółka Mennica Polska S.A.
 5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 7 Dane Osobowe

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator. Zakres przetwarzanych w ramach konkursu danych osobowych obejmuje wyłącznie dane osobowe, przetwarzane przez Organizatora na podstawie umowy zawartej ze Sklepem w związku ze sprzedażą Biletów Okresowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w ramach Konkursu jest uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci możliwości organizacji i rozliczenia Konkursu, stanowiącego element marketingu usług własnych Organizatora. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego sposobu przetwarzania jej danych osobowych. Skorzystanie z prawa sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, niezależnie od etapu konkursu, na którym nastąpiło wyrażenie sprzeciwu. Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszym Regulaminu nastąpiło z naruszeniem prawa, przysługuje skarga do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W pozostałym zakresie dotyczącym Administratora oraz sposobu i celu przetwarzania danych osobowych aktualne pozostają informacje w tym zakresie, przekazane Sklepom w związku z zawarciem umowy w związku ze sprzedażą Biletów Okresowych.


§ 9 Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej promocjapsd.mennica.com.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 2. Organizator ma prawo w każdym czasie okresu trwania Konkursu zmienić Regulamin, z tym że dokonane zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
   

W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje
w miejscach, gdzie zgodnie z ust. 1 powyżej, dostępny będzie Regulamin.