§ 1. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Mennica – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), (adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000019196, NIP 5270023255, REGON 010635937, numer BDO: 00001930.
2) Sklep  – Sklep internetowy prowadzony przez Mennicę Polską S.A. działający pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl
3) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
4) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
5) Konsument  – osoba fizyczna dokonująca z Mennicą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
6) Portal  – strona Mennicy znajdująca się pod adresem internetowym https://www.mennica.com.pl  
7) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Portalu

1. Portal ma charakter informacyjny.
2. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1) Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript. 
2) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.
3) Zalecana jest obsługa Flash. Dodatkowo zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.

3. Za korzystanie z Portalu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

  1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Mennicy lub osobom trzecim.
  2. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Portalu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Portalu.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Portalu treści o charakterze bezprawnym.


§ 3. Usługa kontaktu z użyciem formularza

1. W ramach Portalu świadczona jest drogą elektroniczną bezpłatnie usługa polegająca możliwości indywidualnego kontaktu Użytkownika z Mennicą, obejmującego porady i odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące w szczególności możliwości wykonania przez Mennicę konkretnego zamówienia
2. Skorzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

1) uzupełnienie przez Użytkownika formularzy dostępnych w ramach Portalu pod następującymi adresami:

2) wciśnięcie przycisku „Wyślij”.

3. Mennica wykonuje usługę poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza.

§ 4. Zakup w Sklepie

Portal daje Użytkownikowi bezpłatną możliwość przeglądania niektórych produktów inwestycyjnych i kolekcjonerskich z oferty spółki Mennica Polska S.A. W przypadku, w którym Użytkownik będzie zainteresowany zakupem danego produktu, może on wcisnąć przycisk „Kup Online”, który przeniesie go na strony Sklepu. Proces sprzedaży produktu będzie następował zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl/regulamin. Administratorem danych osobowych w procesie sprzedaży produktów spółki Mennica Polska S.A. jest sprzedawca czyli ta spółka.

§ 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Portalu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez marketing@mennica.com.pl.

2. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Mennicą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przy dostarczania funkcjonalności, o których mowa § 3 Regulaminu jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6.
2. Mennica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardami.
3. Mennica przetwarza dane Użytkowników w celu odpowiedzi na kontakt Użytkownika nawiązany za pośrednictwem formularzy, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. W tym zakresie Mennica przetwarza:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;
- numer telefonu.
podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu skontaktowania się z Mennicą. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której Użytkownik jest stroną.

4. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Mennicę przez okres realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3 powyżej, a następnie, przez okres przedawnienia się roszczeń z tej umowy, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
6. Mennica nie będzie prowadzić wobec Użytkownika profilowania ani nie będą w stosunku do Użytkownika podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
7. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Mennica. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Mennicę o to:

1) w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
2) jakie jego dane są przetwarzane,
3) komu Mennica ujawnia dane Użytkownika – w takim przypadku Użytkownik uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
4) jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
5) czy w stosunku do Użytkownika podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
6) czy Mennica przekazuje dane Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
9. Użytkownik ma prawo do żądania od Mennicy usunięcia jego danych osobowych z systemu Mennicy jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
3) Użytkownik wniósł sprzeciw -  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
4) dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) dane osobowe Użytkownika osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
6) dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

10. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

1) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
3) Mennica nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Mennice wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

11. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
12. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
13. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Mennicę jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.
14. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15. Użytkownik chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z Mennicą:

1) kontaktując się inspektorem ochrony danych Mennicy na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub
2) pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa.

16. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Mennicę ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
17. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Mennicę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Oprócz danych osobowych, Mennica przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
c) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
d) ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej Usługi.

18. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników są przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT, w tym w szczególności dostawcom oprogramowania i usług programistycznych. W związku z tym zawarliśmy umowy powierzenia ze spółką e-point S.A., ul. Filona 16, 02-658 Warszawa na potrzeby wsparcia IT.
19. Mennica zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail info_newsletter@mennica.com.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z Mennicą za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl.
20. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie.
21. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Mennica przetwarza również dane osobowe Użytkownika w postaci informacji zbieranych o Użytkowniku za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym pod adresem: https://www.mennica.com.pl/dokumenty/polityka-plikow-cookie . Ponadto, w związku z użyciem plików cookie, Mennica niniejszym informuje co następuje:

a) Pliki cookie są stosowane w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu na najwyższym poziomie,
b) Użytkownik w każdym czasie  może dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie przy wykorzystaniu opcji dostępnych w swojej przeglądarce internetowej,
c) Korzystanie z Portalu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawianie plików cookie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich pozostawianie w jego urządzeniu i uzyskiwanie dostępu do nich.
d) Osoby trzecie, Google i HotJar mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny https://www.mennica.com.pl i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów.

§ 9. Zmiany Regulaminu

1. Mennica jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

1) Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; 
2) Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; 
3) Wprowadzenie przez Mennicę nowych funkcjonalności Portalu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; 
4) Wprowadzanie przez Mennicę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych; 
5) Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Mennicę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Mennicy będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;
6) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na  przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

2. Mennica informuje Użytkownika poprzez publikacje na Portalu co najmniej o: 

1) treści planowanej zmiany Regulaminu; 
2) dacie wejścia zmiany w życie;
3) jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

§ 10. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.01.2020 r. Regulamin zastępuje dotychczasowo obowiązujący regulamin  Portalu. Zawarte do dnia wejścia w życie Regulaminu umowy, o których mowa powyżej zachowują ważność i stosuje się do nich wszelkie postanowienia Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Mennicą z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.