§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2013 ze zm.) Mennica Polska S.A. z siedzibą przy ulicy al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa; KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 527-00-23-255, Regon 010635937, numer BDO: 00001930, opłacony w całości kapitał zakładowy 51.337.426 zł, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Administratorem Serwisu www.mennica.com.pl („Serwis”) jest Mennica Polska S.A. (dalej zwana Mennicą lub Administratorem).

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innych regulaminach publikowanych na stronach Serwisu.
 

§ 2. Usługi

1. Serwis ma charakter informacyjno-kontaktowy.

2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są bezpłatne. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca ciasteczka oraz mająca włączoną obsługę JavaScript,

b) zalecane przeglądarki to Firefox, Chrome oraz IE minimum od wersji 10.

3. Usługi elektroniczne świadczone przez Administratora mają charakter nieodpłatnych usług świadczonych na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika. Usługą świadczoną w serwisie jest w indywidualny kontakt, realizowany na życzenie użytkownika, obejmujący w szczególności porady i odpowiedzi na pytania użytkownika. Kontakt podejmowany jest przez przedstawicieli Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. po wysłaniu formularza lub zapytania dostarczonego do przedstawiciela za pomocą poczty elektronicznej. Przy każdym z formularzy widnieje informacja o Administratorze danych użytkownika oraz pola z akceptacją klauzul dotyczących danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Akceptacja tych klauzul warunkuje wysłanie formularza i uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Usługa „Kontakt z przedstawicielem” oraz „Masz nietypowe zamówienie”.

4.1. Zamówienie usługi „Kontakt z przedstawicielem ” oraz „Masz nietypowe zamówienie” następuje poprzez podanie przez użytkownika danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w formularzu, zamieszczonym na wybranych stronach Serwisu.

4.2. Do świadczenia usług, o których mowa w §2 punkt 4) powyżej konieczne jest dobrowolne wyrażenie przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej
oraz na przetwarzanie danych osobowych. Przesyłane informacje handlowe zawierają odpowiedź na zadane przez użytkownika pytanie i stanowią marketing własnych produktów
i usług Administratora danych.

4.3. Zamówienie w ramach usług, o których mowa w § 2 punkt 4) powyżej uznaje się za zrealizowane w momencie nawiązania połączenia głosowego lub wysłania odpowiedzi pisemnej na zapytanie na podany przez Użytkownika adres mailowy.

5. Usługa „Zlecenie odkupu złota”.

5.1. Zamówienie usługi „zlecenie odkupu złota” następuje poprzez podanie przez użytkownika danych osobowych (imię i nazwisko, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, nr konta bankowego, nr i seria dowodu osobistego, waga złota, data odkupu, hasło, potwierdzenie hasła) w formularzu sprzedaży złota, zamieszczonym na wybranych stronach Serwisu w zakładce „Produkty inwestycyjne”.

5.2. Do zrealizowania usługi „Zlecenie odkupu złota” konieczne jest dobrowolne wyrażenie przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz akceptacja Procedury odkupu złota inwestycyjnego. Przesyłane informacje handlowe dotyczą administratora danych, określonego w obowiązku informacyjnym, dołączonym do formularza.

5.3. Proces przechowywania i wysyłki danych z formularza do Administratora danych realizowany jest z zachowaniem najwyższej dbałości o ich bezpieczeństwo i poufność.

6. Usługa „Zakup produktu z katalogu”

6.1. Rozpoczęcie usługi „Zakup produktu z katalogu” następuje w wyniku wyboru opcji „Kup teraz” na karcie katalogowej.

6.2. Przycisk „Kup teraz” przenosi Użytkownika do koszyka, znajdującego się w sklepie inwestycyjnym Mennicy http://inwestycje.mennica.com.pl/ w zależności od wybranego produktu. Proces zakupu-sprzedaży podlega procedurom prawnym, opisanym w regulaminie sklepu: http://inwestycje.mennica.com.pl/regulamin/

 

§ 3. Zawarcie i odstąpienie od Umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług, z zastrzeżeniem punktu następnego.

2. Umowa w przedmiocie świadczenia usługi „Zlecenie odkupu złota” następuje z chwilą udostępnienia danych Użytkownika, zawartych w formularzu sprzedaży złota, akceptacji Procedury odkupu złota inwestycyjnego i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Umowa zostaje zawarta do dnia realizacji Usługi, wybranego przez Użytkownika w polu „Data” w formularzu.

4. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.§ 4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo, za uprzednim powiadomieniem, do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

3. Administrator ogranicza swoją odpowiedzialność za świadczenie usług elektronicznych opisanych w § 2 pkt. 4 w maksymalnie dopuszczalnym prawem (w szczególności konsumenckim) zakresie. Oznacza to, że ograniczenie odpowiedzialności Administratora względem konsumenta nie ma charakteru istotnego; nie obejmuje odpowiedzialności względem konsumenta za szkody na osobie; ponadto Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. Z zastrzeżeniem powyższego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem ww. usług. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek informacji uzyskanych od przedstawicieli Administratora lub spółek z jego grupy kapitałowej, Użytkownik powinien je zweryfikować na własną odpowiedzialność.

 

§ 5. Dane osobowe, prywatność i cookies.

1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia wskazanych usług. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182, ze zm.), dalej uodo oraz przepisami wykonawczymi.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 uodo).

4. Zbiór danych osobowych podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawnymi.  

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

6. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. Przykładem są dane podane przez użytkowników w formularzach opisanych w punkcie 2.4 i 2.5.

7. Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych  osobowych. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których konta zostały zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie usług Serwisu Administrator danych może odmówić usunięcia danych. W celu usunięcia danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: serwis@mennica.com.pl.

8. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane są z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

9. Administrator prowadzi statystyki i badania dotyczące sprzedaży Usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z podmiotami trzecimi, jednak żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

10. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

11. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Plikami cookies zarządza Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. na zasadach opisanych tutaj: http://mennica.rwd.activecontent.pl/dokumenty/polityka-plikow-cookie.

12. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem: serwis(at)mennica.com.pl.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.

2. Użytkownik składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres: serwis(at)mennica.com.pl.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Administrator zapewnia użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail serwis(at)mennica.com.pl. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, prosimy o kontakt pod ww. adresem.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na zasadach przewidzianych prawem. Kupujący zostanie uprzedzony o takiej zmianie poprzez informację umieszczoną w Serwisie. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Serwisu.

2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwym i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Administrator będzie uprawniony do wystąpienia na drogę prawną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.