Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
21.03.2017
Raport bieżący nr 17/2017Przyjęcie polityki dywidendowej spółki Mennica Polska S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”, „Mennica Polska S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku uchwałą Zarządu Spółki została przyjęta Polityka Dywidendowa Mennicy Polskiej S.A. o następującej treści:

 1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A., chcąc zapewnić stabilne realizowanie wypłat dywidendy dla akcjonariuszy w dłuższym okresie czasu, postanawia przyjąć „Politykę Dywidendową Mennicy Polskiej S.A.” w zakresie podziału zysku Spółki za rok 2016 i lata kolejne, na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Zarząd, w ramach Polityki Dywidendowej Mennicy Polskiej S.A. zakłada coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, rekomendacji wypłaty dywidendy w kwocie nie niższej niż 50% jednostkowego zysku netto Mennicy Polskiej S.A. za dany rok obrotowy;
 3. Zarząd przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Mennicę Polska S.A., będzie każdorazowo brał pod uwagę:
 1. sytuację finansową Spółki;
 2. realizację zamierzeń inwestycyjnych;
 3. sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej w tym jej istniejące i przyszłe zobowiązania, jak też koszt i możliwości pozyskania finansowania;
 4. uwarunkowania rynkowe;
 5. wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia.
 1. W zależności od wskazanych w ust. 3 powyżej okoliczności, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach odmienna.
 2. Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Mennicy Polskiej S.A. w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją Zarządu.

6.      Polityka Dywidendowa Mennicy Polskiej S.A. wchodzi w życie począwszy od podziału zysku netto Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2016. Polityka dywidendowa podlegała będzie okresowym przeglądom i może zostać zmieniona lub odwołana z uwagi na niemożność lub utrudnienia w jej realizacji, w szczególności przy uwzględnieniu czynników opisanych w ust. 3 powyżej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Polityka Dywidendowa Mennicy Polskiej S.A.  została w dniu 21 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.03.2017
Raport bieżący nr 16/2017Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2016

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2016 w kwocie 56.646.168,60 zł na:

 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł  z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;
 2. pozostałą kwotę w wysokości 20.849.501,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
   

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 21 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

20.03.2017
Raport bieżący nr 15/2017Ustanowienie Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanej „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej od Emitenta oraz raportu bieżącego nr 03/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego jednostki zależnej od Emitenta, Mennicy-Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Radzyminie („MMS”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. został poinformowany przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym MMS, tj. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, za którą działa Dyrektor Projektu - Pełnomocnik p. Andrzej Głowacki, o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17 postanowienia w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli MMS w postępowaniu sanacyjnym oraz powołaniu następujących Członków Rady Wierzycieli MMS:

 1. DZ Bank AG Deutsche Zentral – Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,a
 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie,
 3. Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie,
 4. Bank BGŻ PNB Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,
 5. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.

Ponadto na zastępców Członków Rady Wierzycieli MMS zostali powołani:

 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. z siedzibą w Puławach,
 2. Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.03.2017
Raport bieżący nr 14/2017Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 17 marca 2017 roku otrzymał oświadczenie Banku Republiki Kolumbii („Bank”) o zawarciu umowy dostawy monet („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie i dostawa przez Emitenta monet o nominale: 500 pesos kolumbijskich o łącznym wolumenie 57 mln sztuk.

Całkowita wartość Umowy z uwzględnieniem cen metalu, wynosi 4.105.256,08 USD (cztery miliony sto pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 8/100 dolarów amerykańskich).

Zabezpieczeniem wykonania Umowy jest zobowiązanie się przez Spółkę do ustanowienia na rzecz Banku:

1)         gwarancji bankowej zapewniającej wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 10 % całkowitej wartości Umowy tzn. na kwotę 410 525,00 USD (czterysta dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć dolarów amerykańskich) ważnej przez okres obowiązywania Umowy, tzn. do dnia 11 czerwca 2018 roku,

2)         gwarancji bankowej zapewnienia jakości i ilości nabytych przedmiotów na kwotę ubezpieczoną odpowiadającą 10% całkowitej wartości Umowy, tzn. na kwotę, 410 525,00 USD (czterysta dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć dolarów amerykańskich) ważnej od daty granicznej ostatniej dostawy (11 sierpnia 2017 roku) przez okres dwustu czterdziestu (240) dni tzn. do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Spółka w przypadku nienależytego i niewłaściwego wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązana będzie zapłacić Bankowi tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą dziesięciu procentom (10%) całkowitej wartości Umowy w przypadku niewypełnienia, w całości lub w części, jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy. Pobranie należności z tytułu kary nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Bank odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionych szkód, którego wysokość nie zostanie pokryta w wystarczającym zakresie przez wartość kary ustalonej w Umowie.

W przypadku opóźnienia Spółki w dostawie wyprodukowanych monet Spółka będzie zobowiązana zapłacić Bankowi kwotę odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) wartości przedmiotów pozostających do wysyłki za każdy dzień opóźnienia, przy czym w żadnym wypadku kwota ta nie przekroczy dziesięciu procent (10%) całkowitej wartości Umowy.

Ww. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, z uwzględnieniem cen metalu, wynosi 6 808 578,70 USD (sześć milionów osiemset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem i 70/100 dolarów amerykańskich).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

10.03.2017
Raport bieżący nr 13/2017Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki łącznej na nieruchomości należącej do Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent” lub „Spółka”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie zawarcia aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie  hipoteki umownej łącznej w kwocie 255.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów i 00/100 złotych) ustanowionej na nieruchomości Emitenta, położonej w Warszawie przy ul. Annopol 3, na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: WA3M/00194452/7 oraz Nr WA3M/00194453/4, do której odnosiły się raporty bieżące nr:

 • 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zawarcia znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Spółkę,  zawarcia znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, obciążenia znaczących aktywów Spółki oraz Spółki zależnej od Emitenta,
 • 90/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zwiększenia kwoty hipoteki łącznej na nieruchomości należącej do Emitenta,
 • 70/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmniejszenia kwoty hipoteki łącznej na nieruchomości należącej do Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.03.2017
Raport bieżący nr 12/2017Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Gminą Wrocław został zawarty aneks do umowy o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej z dnia 20 września 2013 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 20 września 2013r. („Umowa”).

Na podstawie aneksu zmianie ulega szacowana wartość Umowy liczona jako wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji Umowy z kwoty 58 536 585,37 zł netto na kwotę 81 300 000,00 zł netto za cały okres obowiązywania Umowy.

Aneks zmienia również datę końcową obowiązywania umowy z 1 grudnia 2017 r. na 7 marca 2018 r. lub do wyczerpania wartości Umowy bez prawa wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.03.2017
Raport bieżący nr 11/2017Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanej "Emitentem" lub „Spółką”), w nawiązaniu do:

 1. raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwaną "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164];
 2. raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie braku wyboru oferty Emitenta w Przetargu;
 3. raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia przez Emitenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia w Przetargu;
 4. raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczącego Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniającego odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w Przetargu,
 5. raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym,

informuje, że w dniu 8 marca 2017 r. w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem a Zamawiającym umowy o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta usług dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej uprawniających do przejazdu środkami transportu miejskiego wykonywanego na zlecenie Zamawiającego.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia świadczenia usług, przy czym:

 1. Emitent obowiązany jest do osiągnięcia gotowości do uruchomienia systemu  nie później niż do dnia 7 marca 2018 r.,
 2. świadczenie usług obejmuje okres 102 miesięcy od dnia uruchomienia systemu, w tym ostatnie 6 miesięcy stanowi okres przejściowy.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie w stopniu rażącym obowiązki określone w Umowie, w szczególności:

 1. łączna kwota naliczonych kar umownych przekracza 1 000 000 zł,
 2. Emitent w sposób nieuprawniony udostępnił osobom trzecim dane osobowe pasażerów,
 3. Emitent w okresie 3 następujących po sobie miesięcy nie osiąga wymaganych poziomów parametrów dyspozycyjności co najmniej 2 elementów systemu,
 4. pozostaje w opóźnieniu z osiągnięciem gotowości systemu do uruchomienia o ponad 30 dni w stosunku do wyznaczonego terminu osiągnięcia gotowości do uruchomienia systemu.

Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie zapłacił w terminie za fakturę wystawioną zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie dokonał płatności w dodatkowym co najmniej 40-dniowym terminie wyznaczonym mu przez Emitenta.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 348 048,62 zł w formie gwarancji bankowej oraz jest obowiązany do jego utrzymywania przez cały okres jej trwania.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, będzie mu przysługiwać prawo żądania od Spółki zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia Spółki za ostatnie 12 miesięcy liczonego począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, a jeżeli Umowa trwa krócej - od początku jej trwania,
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki przed uruchomieniem systemu, Spółka zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
 3. Zamawiający ma prawo żądania od Spółki zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
  1. za opóźnienie w zgłoszeniu do odbioru elementów systemu w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; kara Umowna naliczana jest oddzielnie dla każdego z elementów systemu wskazanych w Umowie;
  2. za opóźnienie w osiągnięciu gotowości do uruchomienia systemu w wysokości 100 000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  3. za nieosiągnięcie wymaganego poziomu parametrów dostępności:
   1. automatów stacjonarnych w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
   2. systemu centralnego w wysokości 2000 zł za każde rozpoczęte 0,02 punktu procentowego obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
   3. kasowników w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
   4. strony www w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
   5. aplikacji mobilnej  w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
   6. czytników kontrolerskich w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,
  4. za opóźnienie w usuwaniu usterek w wysokości 10 zł, 5 zł lub 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu poszczególnych rodzajów usterek zdefiniowanych w Umowie (w zależności od rodzaju usterki),
  5. za opóźnienie:
   1. w instalacji kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę niezainstalowanego kasownika,
   2. w demontażu urządzeń systemu zgodnie z ustalonym harmonogramem okresu przejściowego w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każde urządzenie, które nie zostało zdemontowane,
   3. w instalacji kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę niezainstalowanego kasownika,
   4. w demontażu kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę kasownika, który nie został zdemontowany,
   5. we wprowadzeniu obsługi biletów czasowych na zbliżeniowych kartach płatniczych w wysokości 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia,
   6. w zainstalowaniu dodatkowych automatów stacjonarnych w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w zainstalowaniu każdej sztuki automatu,
   7. we wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień w dokumentacji, o której mowa w  Umowie w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
   8. we wprowadzeniu zmian lub w braku zamieszczenia na stronie www wymaganych materiałów w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,
   9. we wprowadzeniu do systemu zmiany taryfy biletowej w wysokości 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia,
  6. w przypadku braku działania biura obsługi klienta lub punktu obsługi studenta w wymaganych godzinach - w wysokości 1500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
  7. w przypadku braku zachowania wymaganych standardów obsługi klienta w biurze obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (w tym polegającego na przekroczeniu czasu na rozpatrzenie reklamacji, przekroczeniu czasu na wydanie URBANCARD EP) w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek;
  8. w przypadku braku odnotowania w systemie centralnym usterek w wysokości 1000 zł lub 100 zł za każdy przypadek wystąpienia poszczególnych rodzajów usterek zdefiniowanych w Umowie (w zależności od rodzaju usterki),
  9. w przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu u pasażera ze względu na niewłaściwe działanie czytnika kontrolerskiego w wysokości 50 zł za każdy przypadek;
  10. w przypadku wystąpienia błędów w raportowaniu dostępności elementów systemu w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
  11.  w przypadku nieprzeprowadzenia lub przeprowadzenia w skali lub sposobie nieodpowiadającym celowi kampanii informacyjno-promocyjnej w wysokości 200 000 zł;
  12.  w przypadku braku wymaganej liczby punktów sprzedaży (200 punktów) – w wysokości 1000 zł za każdy dzień, za każde rozpoczęte 10 niedostępnych punktów sprzedaży w tym samym dniu; w okresie lipca i sierpnia liczba wymaganych czynnych punktów sprzedaży ulega obniżeniu do 180 punktów sprzedaży; w soboty liczba wymaganych punktów sprzedaży ulega obniżeniu do 100 czynnych punktów sprzedaży; w niedziele i dnia ustawowo wolne od pracy dostępność punktów sprzedaży nie podlega weryfikacji.
 4. W przypadku gdy w związku z działaniem lub zaniechaniem Spółki na Zamawiającego zostaną nałożone jakiekolwiek kary, opłaty lub inne obciążenia w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, Spółka obowiązana jest do zwrotu kwoty odpowiadającej nałożonej karze, opłacie lub innemu obciążeniu oraz do zapłaty dodatkowo kary umownej w wysokości 25 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Umowa przewiduje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

Pozostałe zapisy umowne nie odbiegają od powszechnie przyjętych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.03.2017
Raport bieżący nr 10/2017Informacja o wyłączeniu spółki zależnej od Emitenta z konsolidacji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje ze w dniu 7 marca 2017 roku, w uzgodnieniu z  biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe  grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016 oraz Komitetem Audytu, podjął decyzje o wyłączeniu z konsolidacji z dniem 10 stycznia 2017 roku spółki zależnej od Emitenta- Mennicy Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”) w związku z otwarciem w dniu 10 stycznia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowania sanacyjnego wobec MMSZ, i oddaleniem wniosku MMSZ o zezwolenie na wykonywanie zarządu przez dotychczasowy zarząd MMSZ nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczeniem zarządcy w osobie DGA Centrum Sanacji Firm spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2017.

Według danych finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyłączenie MMSZ z konsolidacji wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2017 o kwotę 71 428 547,21 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.03.2017
Raport bieżący nr 09/2017Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a DNB Bank Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („DNB SA”) został zawarty aneks do znaczącej umowy kredytu nieodnawialnego w walucie polskiej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.

Na podstawie aneksu:

 1. Data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 9 lipca 2019 roku. Spłata kwoty kredytu w wysokości 60 000 000,00 PLN została przesunięta z 7 lipca 2017 roku i następować będzie w ratach co 6 miesięcy rozpoczynających się od dnia 30 stycznia 2018 roku, przy czym w dniu ostatecznej spłaty tj. w dniu 9 lipca 2019 roku nastąpi spłata w kwocie 20 000 000,00 PLN.
 2. Zmianie ulegają następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:
  1. Zwolniona zostanie hipoteka łączna umowna do kwoty 255 000 000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 3. DNB SA złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki, które stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, przy czym o złożeniu wniosku do Sądu o wpis do księgi wieczystej Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,
  2. Cedowane wierzytelności pieniężne z polisy ubezpieczenia nieruchomości, wskazanej w pkt 2.1 powyżej przechodzą zwrotnie na Emitenta,
  3. Do dnia 30 kwietnia 2017 r. podpisane zostaną aneksy do umów zastawów rejestrowych na posiadanych przez Emitenta akcjach Netia S.A., o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr: 83/2014, 85/2014, 87/2017-89/2014, 91/2014-93/2014,98/2014,99/2014, 105/2014, 109/2014, 110/2014, 115/2014, 15/2015.  Aneksy spowodują obniżenie najwyższej sumy zabezpieczenia oraz zmianę danych świadectwa depozytowego dotyczącego akcji. Emitent o zawarciu aneksów poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,
  4. Do dnia 28 kwietnia 2017 roku Emitent złoży nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 138.429.035,69 PLN, zgodnie z którym DNB SA może wielokrotnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 9 lipca 2022 roku, a poprzednie oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 214.654.473,15 PLN utraci moc, przy czym o złożeniu przedmiotowego oświadczenia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
  5. W przypadku gdy wskaźnik pokrycia długu będzie na poziomie niższym niż 180%, Spółka zobowiązuje się do ustanowienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od wezwania przez DNB SA, dodatkowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez DNB SA lub spłaty odpowiedniej kwoty wierzytelności DNB SA, tak aby wskaźnik pokrycia długu wynosił co najmniej 200%.

W przypadku, gdy wskaźnik pokrycia długu będzie na poziomie niższym niż 140%, DNB SA będzie uprawniony do sprzedaży zastawionych akcji z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków na wcześniejszą spłatę wierzytelności DNB. W takim przypadku Spółka ma prawo wskazania nabywcy z prawem pierwokupu w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania przez DNB SA.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że przez spółkę w 100% zależną od Emitenta – Mennica Polska od 1776 Sp. z o.o. („MP1766”) został zawarty z DNB SA aneks do gwarancji korporacyjnej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której udzieleniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem kwota gwarancji została zmieniona z 255.000.000,00 PLN na kwotę 138.429.035.69 PLN, a termin ważności gwarancji został zmieniony z 31 stycznia 2018 r. na 9 października 2019 roku. Ponadto MP1766 do dnia 28 kwietnia 2017 roku złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 138.429.035,69 PLN, zgodnie z którym DNB SA może wielokrotnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 9 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

07.03.2017
Raport bieżący nr 08/2017Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, informuje, że data przekazania raportu  rocznego  i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok została przesunięta z dnia 10 marca 2017 roku na dzień 9 marca 2017roku. 

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015Raport zawiera
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuRaport zawiera:
13.08.2015
Skonsolidowany Raport Półroczny 2015Raport zawiera:

Sprawozdanie RN