Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
22.06.2017
Raport Bieżący nr 38/2017Zawarcie przez Emitenta znaczącego aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy a także udzielenie poręczenia za zobowiązania Emitenta przez spółkę od niego zależną.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Pekao”) został zawarty znaczący aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce został przyznany limit kredytowy w kwocie 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR („Limit”) w terminie do 22 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na finasowanie bieżącej działalności Spółki. W okresie dostępności Spółka była uprawniona do wykorzystania kwoty Limitu w rachunku bieżącym, w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych lub w formie gwarancji bankowych. 
Warunkiem zawieszającym udostępnienia Limitu na podstawie Umowy było:

 1. ustanowienie na rzecz Pekao prawnego zabezpieczenia spłaty Limitu,
 2. zapłata prowizji przygotowawczej,
 3. przedłożenie statutu Spółki w ostatniej obowiązującej wersji,
 4. przedłożenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z udokumentowanym prawem do reprezentowania Spółki,
 5. przedłożenie ostatniego bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki po weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta,

​przy czym wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione przez Spółkę.

Zabezpieczenia udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowiły:

 1. udzielenie Pekao pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Pekao, 
 2. złożenie przez Spółkę wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta- Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica1766”), każdą z nich z osobna oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1  pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty Limitu tj. 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 lipca 2022 roku,
 3. udzielenie przez Mennicę1766 poręczeń za zobowiązania Spółki:

1)    do kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych,
2)    do kwoty 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao gwarancji bankowych.

Oprocentowanie udzielonego Limitu wynosi:

 1. w przypadku kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR 1M + marża banku,
 2. w stosunku do krótkoterminowych kredytów obrotowych: WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego w stosunku rocznym,
 3. z tytułu udzielenia gwarancji bankowych: prowizja za wystawienie gwarancji w stałej wysokości, prowizja za obsługę udzielonej gwarancji naliczana za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji a także procentowa prowizja za wypłatę gwarancji. 

Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają Pekao m.in. do wypowiedzenia Umowy, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.
Na podstawie zawartego aneksu do Umowy:

 1. zwiększony został dotychczasowy limit kredytowy z kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na kwotę 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
 2. wydłużony został okres obowiązywania Umowy z dnia 22 czerwca 2017 roku na dzień 22 czerwca 2018 roku przy czym, w przypadku braku wypowiedzenia Umowy na co najmniej 1 miesiąc przed powyższą datą przez którąkolwiek ze stron, Limit i Umowa ulegną automatycznemu przedłużeniu do dnia 22 czerwca 2019 roku bez konieczności przeprowadzania procesu kredytowego oraz aneksowania,
 3. Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta- Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica1766”) złożą każda z nich z osobna nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1  pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty limitu tj. 67.500.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów  pięćset tysięcy złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2024 roku, przy czym o złożeniu przedmiotowych oświadczeń Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,
 4. Mennica1766 udzieliła w dniu 22 czerwca 2017 roku poręczeń za zobowiązania Spółki:

1)    do kwoty 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych;
2)    do kwoty 67.500.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao gwarancji bankowych.

Aneks wchodzi w życie z dniem przedłożenia Pekao:

 1. zabezpieczeń, o których mowa powyżej, 
 2. statutu Spółki w ostatniej obowiązującej wersji,
 3. uchwał właściwych organów Spółki wyrażających zgodę na zaciągnięcie   zobowiązania wynikającego z podpisania niniejszego aneksu oraz ustanowienie zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami aneksu, 
 4. przedłożenia w Pekao aktualnych (jednak nie starszych niż 30 dni) zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w formie i treści zaakceptowanej przez Pekao.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.06.2017
Raport Bieżący nr 37/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent” lub „Spółka”) podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 19 czerwca 2017 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017.       

Wybranym biegłym rewidentem jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 73.
Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. współpracowała dotychczas z Emitentem w zakresie  przeglądu  półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za 2013 rok oraz  za 2016 rok. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.06.2017
Raport Bieżący nr 36/2017Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2017 roku Spółka w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości wynikającego z zawarcia aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej przez Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 75.000.000,- /siedemdziesiąt pięć milionów / złotych („Oświadczenie”) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”)co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z zawartej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone zdarzenie wynikające z Umowy Ramowej, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty. 
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.06.2017
Raport Bieżący nr 35/2017Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2017 roku Spółka w wykonaniu Aneksu do Umowy o Limit Kredytowy nr 1548/119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), na podstawie której Spółce został przyznany limit kredytowy w wysokości 25.000.000,- /dwadzieścia pięć milionów złotych/ Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 37.500.000,- /trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy/ złotych („Oświadczenie”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2023 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.06.2017
Raport Bieżący nr 34/2017Zawarcie aneksu do umowy linii wieloproduktowej przez Emitenta.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BGK SA”) został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 roku.

Na podstawie aneksu:

 1. zwiększony został dotychczasowy limit kredytowy z kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na kwotę 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
 2. wydłużony został okres udostępnienia Spółce limitu kredytowego z 12 miesięcy od zawarcia Umowy na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia aneksu tj. do dnia 8 września 2018 roku ostateczna data spłaty limitu);
 3. Spółka złożyła nową deklarację wekslową do weksla własnego in blanco;
 4. Spółka złoży nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty limitu tj. 75.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności minimum 6 lat od ostatecznej daty spłaty limitu, przy czym o złożeniu przedmiotowego oświadczenia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.05.2017
Raport bieżący nr 33/2017Wniesienie odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. przez spółkę zależną Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej „Emitentem") z siedzibą w Warszawie, na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”) zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w dniu 8 maja 2017 r. odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nr UKS14W4P1.421.3.2015.73, określającej wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2011 r., luty 2011 r., marzec 2011 r., kwiecień 2011 r., maj 2011 r., czerwiec 2011 r., lipiec 2011 r., sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r., październik 2011 r., listopad 2011 r. i grudzień 2011 r., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r., wrzesień 2011 r. i październik 2011 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy styczeń 2011 r., luty 2011 r., marzec 2011 r., kwiecień 2011 r., maj 2011 r., czerwiec 2011 r., lipiec 2011 r., sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r., październik 2011 r., listopad 2011 r. i grudzień 2011 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
Przedmiotowa decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia  zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie: 


1.    stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego o łączną kwotę 115.970.117,54 złotych, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany, a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota  115.970.117,54 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ,
2.    w związku z powyższym nałożył na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 115.970.117,54 złotych wraz z odsetkami za zwłokę. 

Ponadto MMSZ wskazała, że przedmiotowa decyzja w odniesieniu do zwrotu podatku za styczeń 2011 r., luty 2011 r., marzec 2011 r., kwiecień 2011 r., maj 2011 r., czerwiec 2011 r., lipiec 2011 r., sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r., październik 2011 r. i listopad 2011 r. została wydana po upływie terminu wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji Podatkowej, a zatem roszczenie o zwrot podatku za wyżej wskazany okres uległo przedawnieniu.


MMSZ wniosła w odwołaniu o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie.


Wydana Decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

05.05.2017
Raport bieżący nr 32/2017Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką", w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
 • 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
 • 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta;

zawiadamia o wniesieniu w dniu 5 maja 2017 roku przez Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. („Decyzja”), utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r., określającą Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł. (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych).

Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej Decyzji a także poprzedzającej jej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, w całości, wskazując na szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego mających wpływ na wynik sprawy.

Emitent o rozstrzygnięciu skargi powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna   


Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

27.04.2017
Raport bieżący 31/2017Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie upoważnienia do ustalenia  jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, zawartego w tych uchwałach.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent, o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.04.2017
Raport bieżący nr 30/2017Złożenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Emitentem"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ” „Dłużnik”);
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ;
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ;

informuje że w dniu 26 kwietnia 2017 r. powziął informację  o złożeniu przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym MMSZ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17  planu restrukturyzacyjnego, stanowiska w kwestii pomocy publicznej i propozycji układowych MMSZ („Plan”).

Zaproponowana w Planie przez Zarządcę przyszła strategia prowadzenia przedsiębiorstwa MMSZ wynika z następujących czynników i założeń:

 1. Kluczowymi aktywami MMSZ są:
  1. zakład produkcyjny w Radzyminie,
  2. nieruchomość komercyjna na Targówku w Warszawie,
  3. potencjalna wierzytelność z Urzędu Skarbowego dotycząca zwrotu podatku VAT w kwocie 165.146 tyś. zł („Zwrot Podatku”), którą MMSZ otrzyma w przypadku pozytywnego wyroku Naczelnej Sądu Najwyższego.
 1. Interesem wierzycieli jest kontynuacja funkcjonowania MMSZ ze względu na potencjalny zwrot kwoty podatku VAT, o której mowa w pkt 1.3 powyżej. Kwota ewentualnego zwrotu podatku VAT byłaby w pełni wystarczająca do uregulowania wszystkich zobowiązań objętych propozycjami układowymi.
 2. Spis wierzytelności przedłożony przez Zarządcę obejmuje 134 wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem z mocy prawa na łączną kwotę 133.970 tyś. zł.
 3. Interesem wierzycieli zabezpieczonych na majątku MMSZ, a także pracowników zakładu produkcyjnego MMSZ w Radzyminie jest wydzielenie tych aktywów ze struktur MMSZ poprzez sprzedaż inwestorowi.
 4. Po sprzedaży mienia związanego z zakładem produkcyjnym w Radzyminie, Zarządca będzie równolegle podejmował działania mające na celu przygotowanie sprzedaży nieruchomości na Targówku w Warszawie i Zgromadzenia Wierzycieli celem przyjęcia układu z wierzycielami.

W świetle powyższego, sprzedaż składników masy sanacyjnej zlokalizowanych w Radzyminie (zakład produkcyjny) umożliwi częściowe zaspokojenie wierzycieli zabezpieczeniowych rzeczowo na tych składnikach i zapewni pozyskanie inwestora, który będzie kontynuował działalność produkcyjną i usługową. Tym samym kluczowy kontrahent MMSZ będzie mógł lokować zlecenia w podmiocie, który nie będzie obarczony zobowiązaniami. MMSZ będzie nadal funkcjonowała dysponując aktywami wskazanym w pkt 1.2 i 1.3 powyżej.

Najistotniejszymi elementami Planu są: 

 1. Opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów obejmującego odrębne działania restrukturyzacyjne dla MMSZ, a odrębne dla przedsiębiorstwa MMSZ;
 2. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego z podziałem na planowane środki restrukturyzacyjne w perspektywie krótkookresowej- 3 miesięcznej oraz na bieżące środki restrukturyzacyjne ukierunkowane na obniżkę kosztów;
 3. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności ich wykorzystanie i redukcja;
 4. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców;
 5. Stanowisko Zarządcy w kwestii pomocy publicznej w postępowaniu sanacyjnym, z którego wynika iż wykonanie układu proponowanego przez Zarządcę pozwoli na zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych w większym stopniu niż w postępowaniu upadłościowym,
 6. Następujące propozycje układowe składane przez Zarządcę w porozumieniu z MMSZ w postępowaniu sanacyjnym MMSZ:
 1. Wierzyciele nie zabezpieczeni na majątku Dłużnika oraz część niezabezpieczona wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 1. Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych.
 2. Spłata części należności głównej w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Dłużnika zlokalizowanej w Warszawie, Targówek Przemysłowy, przy ul. Księżnej Anny i ul. Nieświeskiej (nr KW: WA3M/00278173/0, WA3M/00336526/5, WA3M/00498783/7)- „Nieruchomość na Targówku”.
 3. Zaspokojenie proporcjonalnie i jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika.
 4. Podział wierzycieli na następujące grupy:

GRUPA I - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych):

- spłata 50 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA II - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych):

- spłata 20 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA III -  wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych):

- spłata 5 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA IV - Wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych):

- spłata 2 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli  objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

B. Wierzyciele zabezpieczeni na majątku Dłużnika:

 1. Umorzenie w całości odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.
 2. Zaspokojenie należności głównej kwotą będącą różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży  Nieruchomości na Targówku po pomniejszeniu o sumę kosztów sprzedaży, kwoty dla wierzycieli nie zabezpieczonych na majątku Dłużnika (pkt. A.2. propozycji układowych powyżej) oraz kwoty 400.000 zł w proporcji wynikającej z ustanowionych hipotek i spłat dokonanych w oparciu o plan podziału, po zbyciu składników majątku Dłużnika zlokalizowanych na Nieruchomości w Radzyminie dla następujących wierzycieli:

- DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt am Main,

- Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

- Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

3) Zaspokojenie jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika.

4) Zniesienie hipotek i innych obciążeń ustanowionych na Nieruchomości na Targówku wraz z wpływem środków na konto wierzycieli.

C.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Spłata należności w 100% (stu procentach) wraz z odsetkami w 3 (trzech) miesięcznych ratach począwszy od szóstego miesiąca do daty uprawomocniania się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu lub jednorazowo, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży Nieruchomości na Targówku.

Emitent, o zatwierdzeniu Planu przez Sędziego- Komisarza, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.04.2017
Raport Bieżący nr 29/2017Zmiana Statutu Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:

 1. Uchwałę nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,  na podstawie której § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

 1. Uchwałę nr 19 w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie której:
 • § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.

 • w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

 

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

Emitent, o ustaleniu jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą zgodnie z zawartym w powyżej wymienionych uchwałach upoważnieniem oraz o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015Raport zawiera
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN