Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
20.01.2017
Raport bieżący nr 4/2017Postanowienie o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta do czasu uprawomocnienia orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2016 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę w 100% zależną od Emitenta: Mennica-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie („MMS”), że w dniu 20 stycznia 2017 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) wydał w dniu 17 stycznia 2017 r. postanowienie o wstrzymaniu się Sądu z rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości MMS do czasu uprawomocnienia orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego MMS.

O rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości MMS po uprawomocnieniu orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego MMS, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.01.2017
Raport bieżący nr 03/2017Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jednostki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę w 100% zależną od Emitenta: Mennica-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie („MMS”), że w dniu 10 stycznia 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) wydał w dniu 10 stycznia 2017 r. postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, na podstawie którego otwarto postępowanie sanacyjne wobec MMS.

Jednocześnie, Sąd postanowił oddalić wniosek MMS o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu ( nr KRS 0000442983). Na Sędziego-komisarza został powołany SSR Piotr Pełczyński.

O zakończeniu postępowania sanacyjnego MMS i jego wynikach, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

04.01.2017
Raport bieżący nr 02/2017Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanym "Emitentem") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia przez Emitenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwanej "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164], o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 roku, że w dniu 4 stycznia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok uwzględniający odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia Przetargu, stwierdzając naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało istotny wpływ na wynik postepowania o udzielenie zamówienia.

Uwzględniając odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu wykluczenie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera - serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziału w Przetargu oraz ponowny wybór najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Zgodnie z informacją Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu z dnia 8 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, oferta Emitenta otrzymała punktację najwyższą bezpośrednio po ofercie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera - serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o dalszych czynnościach Zamawiającego podjętych w ramach Przetargu w odniesieniu do oferty złożonej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

03.01.2017
Raport bieżący nr 01/2017Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2016r. określającej wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowych za lipiec 2010r., sierpień 2010r., wrzesień 2010r. i grudzień 2010r.,wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2010r., październik 2010r. i listopad 2010r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec 2010r., sierpień 2010r., wrzesień 2010r. i grudzień 2010r., przez spółkę w 100% zależną Emitenta Mennica-Metale Szlachetne S.A. („MMS”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 74/2016 z dnia 30 września 2016 roku, że w dniu 3 stycznia 2017 roku powziął informację, że MMS otrzymała decyzję z dnia 22 grudnia 2016 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w związku ze złożonym przez MMS odwołaniem, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w całości w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

Emitent podtrzymuje stanowisko, że MMS w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem decyzji.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta, Emitent informuje, że MMS planuje odwołać się od przedmiotowej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.12.2016
Raport bieżący nr 90/2016Wniesienie przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2016 w sprawie Decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta, zawiadamia o wniesieniu w dniu 30 grudnia 2016r. przez Spółkę do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (zwanej dalej „Organem”) z dnia 16 grudnia 2016r. o symbolu UKS14W3P4.421.71.2015.16 (zwanej dalej „Decyzją”) określającej Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł. (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych).

Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia  zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy. W odwołaniu Emitent zarzuca podjętej przez Organ Decyzji m.in:

  1. naruszenie przepisów postępowania podatkowego, poprzez pozbawienie podatnika ustawowego prawa do skorygowania deklaracji podatkowej w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym;
  2. przekroczenie przez Organ zakresu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie przepisów i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych błędne przyjęcie przez Organ, że księgi podatkowe Emitenta są nierzetelne i wadliwe; oraz ;

  1. naruszenie zasad postępowania kontrolnego, w tym zasady działania organów na podstawie przepisów prawa, zasady zaufania oraz dążenia do prawdy obiektywnej.

Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie Decyzji Organu w całości i umorzenie postępowania w sprawie. O rozstrzygnięciu odwołania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

19.12.2016
Raport bieżący nr 89/2016Złożenie przez Emitenta odwołania od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku informującego o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwanej "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164] (zwanej dalej "PZP") niniejszym zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Emitent na podstawie art. 180 PZP wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności podjętych lub zaniechania czynności przez Zamawiającego w Przetargu. Podstawą ww. odwołania jest zarzucenie Zamawiającemu w szczególności następujących niezgodnych z przepisami PZP czynności i zaniechań czynności Zamawiającego, do których był zobowiązany tj.:

1) zaniechania wykluczenia wykonawców występujących wspólnie tj. Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. SKA z siedzibą z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej "Konsorcjum Mera",

2) zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Mera,

3) czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Mera,

4) zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta, w sytuacji, gdy stan faktyczny i prawny wskazuje na naruszenie przepisów PZP przez Zamawiającego w powyższym zakresie.

O rozpatrzeniu odwołania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

16.12.2016
Raport bieżący nr 88/2016Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet („Umowa”) z dnia 11 lipca 2007 roku, w dniu 16 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2017 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich i uncjowych („Zamówienie”). Szacunkowa wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 106.628.193,15 zł, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających Strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez Spółkę monet, w tym skorygowania wolumenu i zakresu Zamówienia.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, po dostawie przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.           

16.12.2016
Raport bieżący nr 87/2016Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Emitentem" lub „Spółką”) informuje, że Emitent w dniu 16 grudnia 2016 r. otrzymał Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. (dalej zwaną „Decyzją").

Decyzja dotyczy przeprowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem w szczególności rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.

Zgodnie z treścią Decyzji, zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w toku postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przez Spółkę w zeznaniu CIT-8 za 2012 r. kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, w wydanej Decyzji Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe Emitenta w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2012  w wysokości 6 575 616,00 złotych. Zgodnie z art. 53 i 55 ustawy Ordynacja podatkowa Emitent zobowiązany jest ponadto do  naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od w/w zobowiązania.

Emitent nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i  oceną prawną dokonaną przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w wydanej Decyzji. W ocenie Emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych Spółki, Emitent w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku CIT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji.

Przedmiotowa Decyzja jest nieostateczna.

Emitent planuje odwołać się od przedmiotowej Decyzji wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie Bieżącym.

W związku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego Raportu, Emitent nie widzi podstaw do ujęcia przedmiotowego zobowiązania podatkowego w księgach finansowych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.           

15.12.2016
Raport bieżący nr 86/2016Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2016 roku Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta - Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. („Mennica 1766”) w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 82/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, Spółka oraz Mennica 1766 złożyły, każda z nich z osobna oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000,- /osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy / złotych („Oświadczenie”) na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych ”Umbrella Wieloproduktowa” z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 28 czerwca 2020 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Pomiędzy Emitentem, Mennicą 1766, osobami nimi zarządzającymi lub nadzorującymi, a Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją powiązania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

09.12.2016
Raport bieżący nr 85/2016Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej „Emitentem") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie złożenia oferty w przetargu nieograniczonym  na „Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej” w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej „Przetarg”) zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz w związku z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty uzyskaną w dniu 8 grudnia 2016 r. zawiadamia, że oferta Emitenta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w Przetargu w wyniku uzyskania niższej punktacji w zakresie kryterium ceny niż konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Lider Konsorcjum), Mera - serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Partner I) oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Przetargu. 

W związku z powyższym Emitent podjął działania w celu dokonania analizy zaistnienia przesłanek do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia przedmiotowego odwołania, Emitent poinformuje o jego wniesieniu w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015Raport zawiera
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuRaport zawiera:
13.08.2015
Skonsolidowany Raport Półroczny 2015Raport zawiera:
13.08.2015
Jednostkowy Raport Półroczny 2015Raport zawiera:
06.05.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN