Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
27.04.2017
Raport bieżący 31/2017Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie upoważnienia do ustalenia  jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, zawartego w tych uchwałach.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent, o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.04.2017
Raport bieżący nr 30/2017Złożenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Emitentem"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ” „Dłużnik”);
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ;
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ;

informuje że w dniu 26 kwietnia 2017 r. powziął informację  o złożeniu przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym MMSZ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17  planu restrukturyzacyjnego, stanowiska w kwestii pomocy publicznej i propozycji układowych MMSZ („Plan”).

Zaproponowana w Planie przez Zarządcę przyszła strategia prowadzenia przedsiębiorstwa MMSZ wynika z następujących czynników i założeń:

 1. Kluczowymi aktywami MMSZ są:
  1. zakład produkcyjny w Radzyminie,
  2. nieruchomość komercyjna na Targówku w Warszawie,
  3. potencjalna wierzytelność z Urzędu Skarbowego dotycząca zwrotu podatku VAT w kwocie 165.146 tyś. zł („Zwrot Podatku”), którą MMSZ otrzyma w przypadku pozytywnego wyroku Naczelnej Sądu Najwyższego.
 1. Interesem wierzycieli jest kontynuacja funkcjonowania MMSZ ze względu na potencjalny zwrot kwoty podatku VAT, o której mowa w pkt 1.3 powyżej. Kwota ewentualnego zwrotu podatku VAT byłaby w pełni wystarczająca do uregulowania wszystkich zobowiązań objętych propozycjami układowymi.
 2. Spis wierzytelności przedłożony przez Zarządcę obejmuje 134 wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem z mocy prawa na łączną kwotę 133.970 tyś. zł.
 3. Interesem wierzycieli zabezpieczonych na majątku MMSZ, a także pracowników zakładu produkcyjnego MMSZ w Radzyminie jest wydzielenie tych aktywów ze struktur MMSZ poprzez sprzedaż inwestorowi.
 4. Po sprzedaży mienia związanego z zakładem produkcyjnym w Radzyminie, Zarządca będzie równolegle podejmował działania mające na celu przygotowanie sprzedaży nieruchomości na Targówku w Warszawie i Zgromadzenia Wierzycieli celem przyjęcia układu z wierzycielami.

W świetle powyższego, sprzedaż składników masy sanacyjnej zlokalizowanych w Radzyminie (zakład produkcyjny) umożliwi częściowe zaspokojenie wierzycieli zabezpieczeniowych rzeczowo na tych składnikach i zapewni pozyskanie inwestora, który będzie kontynuował działalność produkcyjną i usługową. Tym samym kluczowy kontrahent MMSZ będzie mógł lokować zlecenia w podmiocie, który nie będzie obarczony zobowiązaniami. MMSZ będzie nadal funkcjonowała dysponując aktywami wskazanym w pkt 1.2 i 1.3 powyżej.

Najistotniejszymi elementami Planu są: 

 1. Opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów obejmującego odrębne działania restrukturyzacyjne dla MMSZ, a odrębne dla przedsiębiorstwa MMSZ;
 2. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego z podziałem na planowane środki restrukturyzacyjne w perspektywie krótkookresowej- 3 miesięcznej oraz na bieżące środki restrukturyzacyjne ukierunkowane na obniżkę kosztów;
 3. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności ich wykorzystanie i redukcja;
 4. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców;
 5. Stanowisko Zarządcy w kwestii pomocy publicznej w postępowaniu sanacyjnym, z którego wynika iż wykonanie układu proponowanego przez Zarządcę pozwoli na zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych w większym stopniu niż w postępowaniu upadłościowym,
 6. Następujące propozycje układowe składane przez Zarządcę w porozumieniu z MMSZ w postępowaniu sanacyjnym MMSZ:
 1. Wierzyciele nie zabezpieczeni na majątku Dłużnika oraz część niezabezpieczona wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 1. Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych.
 2. Spłata części należności głównej w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Dłużnika zlokalizowanej w Warszawie, Targówek Przemysłowy, przy ul. Księżnej Anny i ul. Nieświeskiej (nr KW: WA3M/00278173/0, WA3M/00336526/5, WA3M/00498783/7)- „Nieruchomość na Targówku”.
 3. Zaspokojenie proporcjonalnie i jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika.
 4. Podział wierzycieli na następujące grupy:

GRUPA I - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych):

- spłata 50 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA II - wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych):

- spłata 20 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcie postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA III -  wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności nie przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych):

- spłata 5 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

GRUPA IV - Wierzyciele, których łączna kwota wierzytelności przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych):

- spłata 2 proc. wierzytelności głównej,

- proporcjonalne zaspokojenie pozostałej części wierzytelności wierzycieli  objętych układem po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku.

B. Wierzyciele zabezpieczeni na majątku Dłużnika:

 1. Umorzenie w całości odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.
 2. Zaspokojenie należności głównej kwotą będącą różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży  Nieruchomości na Targówku po pomniejszeniu o sumę kosztów sprzedaży, kwoty dla wierzycieli nie zabezpieczonych na majątku Dłużnika (pkt. A.2. propozycji układowych powyżej) oraz kwoty 400.000 zł w proporcji wynikającej z ustanowionych hipotek i spłat dokonanych w oparciu o plan podziału, po zbyciu składników majątku Dłużnika zlokalizowanych na Nieruchomości w Radzyminie dla następujących wierzycieli:

- DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt am Main,

- Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

- Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

3) Zaspokojenie jednorazowo pozostałej części wierzytelności wszystkich wierzycieli po otrzymaniu Zwrotu Podatku w sytuacji pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dot. Zwrotu Podatku do wysokości kwoty Zwrotu Podatku, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika.

4) Zniesienie hipotek i innych obciążeń ustanowionych na Nieruchomości na Targówku wraz z wpływem środków na konto wierzycieli.

C.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Spłata należności w 100% (stu procentach) wraz z odsetkami w 3 (trzech) miesięcznych ratach począwszy od szóstego miesiąca do daty uprawomocniania się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu lub jednorazowo, w terminie 30 dni po wpływie środków na konto Dłużnika ze sprzedaży Nieruchomości na Targówku.

Emitent, o zatwierdzeniu Planu przez Sędziego- Komisarza, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.04.2017
Raport Bieżący nr 29/2017Zmiana Statutu Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:

 1. Uchwałę nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,  na podstawie której § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

 1. Uchwałę nr 19 w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie której:
 • § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.

 • w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

 

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

Emitent, o ustaleniu jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą zgodnie z zawartym w powyżej wymienionych uchwałach upoważnieniem oraz o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

26.04.2017
Raport Bieżący nr 28/2017Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 19 maja 2017r. („Dzień dywidendy”)


Dzień wypłaty dywidendy: 26 maja 2017r.

Liczba akcji objętych dywidendą nie uwzględnia akcji własnych nabytych przez Emitenta w ilości 199 330 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści), które podlegają umorzeniu, zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2017r. i wynosi 51 138 096 sztuk (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć). Łączna kwota dywidendy wyniesie 35.796.667,20 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem  złotych i dwadzieścia groszy).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

26.04.2017
Raport bieżący nr 27/2017Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na dzień 26.04.2017r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

UCHWAŁY

26.04.2017
Raport bieżący nr 26/2017Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.04.2017r.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 26.04.2017r.

Akcjonariusz; ilość akcji/głosów

Jakubas Joanna; 2 896 418 akcji/głosów tj. 7,61 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,64 % ogólnej liczby głosów,

Orłowska-Jakubas Ewa Teresa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 20,15 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,94 % ogólnej liczby głosów,

MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 akcji/głosów tj. 46,93 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 akcji/głosów tj. 10,96 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,12 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; 3 218 000 akcji/ głosów tj. 8,46 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,27 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

26.04.2017
Raport bieżący nr 25/2017Zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych wynikających z zawarcia aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o podpisaniu przez DNB Bank Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („DNB SA”) z dniem 25 kwietnia 2017 roku, pomiędzy Emitentem, a DNB, aneksów do umów zastawów rejestrowych na posiadanych przez Emitenta  akcjach Netia S.A. („Aneksy”) w łącznej ilości 56 323 393 sztuk stanowiących 16,58 % kapitału Netia S.A., o których zawarciu Emitent informował kolejno w raportach bieżących nr: 83/2014, 85/2014, 87/2017, 89/2014, 91/2014-93/2014, 98/2014, 99/2014, 105/2014, 109/2014, 110/2014, 115/2014, 15/2015.  

Aneksy spowodują obniżenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 255.000.000 PLN do kwoty 170.000.000 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.04.2017
Raport Bieżący nr 24/2017Zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku Spółka zobowiązała się względem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), na podstawie zawarcia aneksu do Umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości. Na podstawie w/w aneksu Spółce został przyznany limit na gwarancje bankowe w wysokości 30.000.000,- /trzydziestu milionów złotych/ z terminem obowiązywania do dnia 31 maja 2018 roku.

W celu wykonania zobowiązania wynikającego z w/w aneksu, Spółka w dniu 25 kwietnia 2017 roku złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 45.000.000,- /czterdzieści pięć milionów/ złotych („Oświadczenie”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu:

 1. roszczenia regresowego, które powstanie w stosunku do Spółki o zwrot wydatków poniesionych przez Bank w wykonaniu zobowiązania Banku z tytułu gwarancji,
 2. odsetek umownych lub ustawowych należnych za opóźnienie w spłacie wierzytelności lub za opóźnienie w spłacie odsetek,
 3. prowizji i opłat, oraz wszelkich innych należności ubocznych wynikających z Umowy Ramowej,
 4. zwrotu kosztów dochodzenia należności przez Bank oraz innych poniesionych przez Bank kosztów wykonania Umowy Ramowej,  które zgodnie z Umową Ramową powinien  ponieść stawający,

przy czym Bank jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu do dnia 31 maja 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.04.2017
Raport bieżący nr 23/2017Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zawarcia aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta - Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. („Mennica 1766”) w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia nowego zabezpieczenia o istotnej wartości, złożyły każda z nich z osobna oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 138.429.035,69 /sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy/ złotych („Oświadczenia”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy o Kredyt Nieodnawialny z dnia 7 lipca 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej z należnymi odsetkami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniom klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 9 lipca 2022 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.04.2017
Raport bieżący 22/2017Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”)– otrzymała informację o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej MMSZ decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. (dalej zwanej „Decyzją”).

Decyzja dotyczy przeprowadzonego w MMSZ postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r.

W Decyzji określono wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za:

- luty 2011 r. w kwocie 3.881.400,00 zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 390.204,00 zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 3.208.613,00 zł,

- maj 2011 r. w kwocie 777.966,00 zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 2.374.340,00 zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 2.726.482,00 zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 801.383,00 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 347.811,00 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 3.662.398,00 zł,

 

oraz wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. - w kwocie 389.811,00 zł, za wrzesień 2011 r. – w kwocie 4.648.728,00 zł i za październik 2011 r. – w kwocie 121.908,00 zł.

 

 MMSZ w kontrolowanym okresie otrzymała zwrot podatku VAT w kwotach:

- styczeń w kwocie 5.800.000,00 zł,

- luty 2011 r. w kwocie 6.684.415,00zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 3.660.351,00zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 4.300.000,00zł,

- maj 2011 r. w kwocie 2.600.000,00zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 7.000.000,00zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 10.300.000,00zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 10.500.000,00zł,

- wrzesień 2011 r. w kwocie 7.398.386,00 zł,

- za październik 2011 r. w kwocie 17.500.000,00 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 21.900.000,00 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 31.330.000,00 zł,

Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego o kwotę:

- styczeń w kwocie 6.168.223,47 zł,

- luty 2011 r. w kwocie 2.795.766,55 zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 3.277.041,15 zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 1.114.168,63 zł,

- maj 2011 r. w kwocie 2.354.309,06 zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 4.666.999,11 zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 7.001.024,83 zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 9.693.878,32 zł,

- wrzesień 2011 r. w kwocie 12.048.190,14 zł,

- za październik 2011 r. w kwocie 17.610.454,27 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 21.566.116,94 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 27.673.945,07 zł,

twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany, a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota  115.970.117,54 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta odnośnie stanu faktycznego i oceny prawnej dokonanej przez doradców prawnych MMSZ, MMSZ w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji, dlatego istniały wszelkie faktyczne i prawne przesłanki do dokonania na rzecz Mennicy-Metale Szlachetne S.A. wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług. Niezależnie od powyższego MMSZ podkreśla, że potwierdzone kwestionowanymi fakturami VAT dostawy metali szlachetnych od jej kontrahentów były realizowane na warunkach rynkowych. MMSZ nie wiedziała, ani nie mogła wiedzieć, że dostawy metali szlachetnych objęte kwestionowanymi fakturami mogły się wiązać z jakimikolwiek uchybieniami w rozliczeniach podatku VAT dokonywanych przez jej kontrahentów. Ponadto MMSZ oświadcza, że dokonywała i dokonuje rzetelnej i pełnej weryfikacji podmiotów z którymi współpracuje w ramach dostępnych instrumentów faktycznych i prawnych.

Wydana Decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 115.970.117,54 złotych wraz z odsetkami za zwłokę. Przedmiotowa Decyzja jest nieostateczna. Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta, MMSZ planuje odwołać się od przedmiotowej Decyzji wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie Bieżącym.

Wydana Decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015Raport zawiera
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN