Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
17.08.2017
Raport Bieżący nr 52/2017Ustanowienie gwarancji bankowej o znacznej wartości wraz z ustanowieniem zastawu na znaczących aktywach Emitenta w celu zabezpieczenia zamówienia otrzymanego przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 w sprawie otrzymania z Ministerstwa Finansów- Departamentu Skarbu w Tajlandii („Ministerstwo Finansów Tajlandii”) zbiorczego zamówienia na produkcję i dostawę 99000 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk złotych medali („Zamówienie”), zawiadamia, że Spółka w dniu 17 sierpnia 2017 roku ustanowiła na rzecz Ministerstwa Finansów Tajlandii gwarancję bankową dobrego wykonania Zamówienia na kwotę 4.345.000,00 USD (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy, 00/100 dolarów amerykańskich) stanowiącą 5% szacunkowej wartości umowy na produkcję i dostawę medali z terminem ważności do dnia 31 lipca 2018 roku („Gwarancja”).

Gwarancja została wystawiona przez mBank Spółka Akcyjna w Warszawie („mBank”) na podstawie zawartej w dniu 17 sierpnia 2017 roku Umowy o ustanowienie gwarancji, której zabezpieczeniem jest:

 • złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej wysokości 6.517.500,00 USD (słownie: sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy pięćset dolarów amerykańskich) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2019 roku, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym;
 • ustanowienie w dniu 17 sierpnia 2017 roku zastawu finansowego na znaczących aktywach Emitenta tj. na 4.025.111 (słownie: cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy sto jedenaście) sztukach akcji dopuszczonych do publicznego obrotu o kodzie ISIN PLNETIA00014 spółki Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Netia”) o łącznej wartości nominalnej 4.025.111 PLN, stanowiących 1,15 % kapitału zakładowego i 1,15 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii oraz uprawniają do 4.025.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii („Akcje”), będących własnością Emitenta. Akcje stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 16.623.708,43 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem i 43/100 złotych).
 • udzielenie stałego i nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania Akcjami oraz środkami pieniężnymi ewidencjonowanymi na rachunku inwestycyjnym Spółki. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa po wygaśnięciu wszelkich wierzytelności mBanku wobec Emitenta z tytułu Umowy o udzielenie gwarancji;
 • zawarcie w dniu 17 sierpnia 2017 roku warunkowej umowy ustanowienia kaucji pieniężnej, w której Emitent zobowiązał się do przeniesienia na własność mBanku kwoty 4.996.750,00 USD (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), która wejdzie w życie z dniu 31 października 2018 roku pod warunkiem, że do tego czasu zobowiązania wynikające z zawarcia Umowy o udzielenie gwarancji pozostaną w mocy.

Z tytułu udzielenia Gwarancji Emitent zapłaci mBankowi prowizje i opłaty, które nie obiegają od stawek przyjętych na rynku.

Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi a mBankiem i osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi nie istnieją powiązania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.08.2017
Raport Bieżący nr 51/2017Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia w 7 lipca 2017 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 1 baht w ilości 2.100 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”) zawiadamia, że Spółka w dniu 17 sierpnia 2017 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w Przetargu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.08.2017
Raport Bieżący nr 50/2017Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 8 sierpnia 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 45/2560 ogłoszonym dnia 28 czerwca 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 2 baht w ilości 220 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu z wyjątkiem wartości metali, wynosi netto 4.290.000 USD (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 8 sierpnia 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową na kwotę 17.504.035,00 THB (słownie: siedemnaście milionów pięćset cztery tysiące trzydzieści pięć baht) tj. równowartość 512.306,00 USD (słownie: pięćset dwanaście tysięcy trzysta sześć dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 10 listopada 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą umowę na produkcję i dostawę monet obiegowych, przy czym o istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

04.08.2017
Raport Bieżący nr 49/2017Otrzymanie zamówienia znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017r. otrzymał z Ministerstwa Finansów - Departamentu Skarbu w Tajlandii zbiorcze zamówienie („Zamówienie”) na produkcję i dostawę w roku 2017 i w 2018 złotych (Au) medali upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja w ilości 99000 sztuk (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy). Szacunkowa wartość Zamówienia wraz z kruszcem opiewa na łączną kwotę 86 899 999,00 USD (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dolarów amerykańskich).

Przyjęcie przez Emitenta Zamówienia będzie skutkowało:

 • zawarciem przez strony Umowy na produkcję i dostawę 99000 sztuk złotych medali, przy czym ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od ceny kruszcu po kursie z dnia ustalonego przez strony i zostanie przekazana przez Emitenta w odrębnym raporcie bieżącym, dotyczącym zawarcia Umowy;
 • ustanowieniem gwarancji bankowej dobrego wykonania Zamówienia na kwotę 5% wartości Umowy z terminem ważności do 6-ciu miesięcy po dniu ostatniej dostawy medali, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, dotyczącym ustanowienia gwarancji bankowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.08.2017
Raport Bieżący nr 48/2017Zawarcie przez Emitenta znaczącego aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BZWBK”) został zawarty znaczący aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce został przyznany limit na gwarancje w kwocie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR („Limit”) z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności (z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu), zwrotu zaliczki; gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie („Gwarancje”).

Zabezpieczenie udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty Limitu tj. 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 30 maja 2025 roku,

Spółka, z tytułu udzielenia Gwarancji zobowiązana jest zapłacić BZWBK:

 1. prowizję przygotowawczą od kwoty przyznanego Limitu,
 2. prowizję z tytułu udzielenia każdej Gwarancji,
 3.  prowizję z tytułu wypłaty każdej Gwarancji,

Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają BZWBK m.in. do żądania określonych zachowań Spółki, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Na podstawie zawartego aneksu do Umowy:

 1. Spółce został przyznany dodatkowy sublimit na udzielenie Gwarancji zabezpieczonych kaucją do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) w okresie obowiązywania Limitu tj. do dnia 31 maja 2018 roku,
 2. Spółka zawarła z BZWBK umowę ustanowienia kaucji generalnej na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Gwarancji, w której Spółka zobowiązała się do przeniesienia na własność BZWBK tytułem kaucji sumy pieniężnej do łącznej wysokości stanowiącej:
 1. 110% kwoty każdej zleconej Gwarancji w ramach sublimitów w przypadku tej samej waluty gwarancji i kaucji,
 2. 150% kwoty każdej zleconej Gwarancji w ramach sublimitów, w przypadku rozbieżności walut gwarancji i kaucji.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

27.07.2017
Raport Bieżący nr 47/2017Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2017 roku doszło do zawarcia z Mostostal Warszawa S.A. („Mostostal”) z siedzibą w Warszawie Umowy o wykonanie robót budowlanych („Umowa”) obejmującej kompleksowe wykonanie przez Mostostal działającego w charakterze generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, położonego na terenie działek nr ew. 110/1, 110/3, 110/4 w obrębie 6-01-06, budowa zjazdów na fragmentach pasów drogowych ul. Pereca, nr ew. dz. 10/1 w obrębie 6-01-06 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr 6, 10/1 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie, wraz z rozbiórką części budynku biurowego Aurum zlokalizowanego na działce ew. nr 110/3 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie w ramach realizacji inwestycji o zwyczajowej nazwie Mennica Residence 2. Całkowita ryczałtowa wartość umowy wynosi 103 150 313,96 zł (słownie: sto trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście i 96/100 złotych) netto plus należny podatek VAT. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 roku, zaś ich zakończenie, zgodnie postanowieniami Umowy w dniu 31 maja 2019 roku.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

1) za przekroczenie terminów w stosunku do dat kluczowych wskazanych harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia przy czym Emitent odstąpi od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminów w stosunku do dat kluczowych, a naliczone zwróci w przypadku dotrzymania przez Mostostal końcowego terminu realizacji przedmiotu Umowy;

2) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal końcowego terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokość 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta lub Mostostal z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

4) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal terminów usuwania wad nieistotnych wskazanych podczas odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu robót którego dotyczy wada, za każdy dzień opóźnienia;

5) w przypadku nie dotrzymania terminów usunięcia wady w związku z udzieloną gwarancją (czy rękojmią) z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia przekraczający 7 dni względem terminu na ich usunięcie;

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Mostostal lub Emitenta z przyczyn leżących po stronie Emitenta, włączając przypadek w którym realizacja przedmiotu Umowy stała się dla Emitenta nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna, Emitent zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Mostostal kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Emitent uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy wynikającego z obowiązujących przepisów prawa Emitent ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli realizacja lub zakończenie poszczególnych robót opóźnia się z winy Mostostalu i opóźnienie to jest dłuższe niż 45 dni względem dat kluczowych z harmonogramu rzeczowo finansowego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego terminu;

2) jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany przez Mostostal w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, dokumentacją projektową i projektami wykonawczymi pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego, co najmniej 21 dniowego terminu;

3) przerwania przez Mostostal robót budowlanych jednoraozowo na dłużej niż 45 dni roboczych lub łącznie na dłużej niż 45 dni, z wyłączeniem sytuacji siły wyższej lub wstrzymania realizacji robót przez Emitenta pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do podjęcia robót i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi terminu dodatkowego,

4) realizacji przez Mostostal przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami mającymi zastosowanie do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi terminu dodatkowego,

5) gdy Mostostal nie dostarczy wymaganych gwarancji lub polis ubezpieczeniowych, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi dodatkowego terminu,

6) rażącego braku współpracy Mostostalu z kierownikiem projektu, inspektorami nadzoru, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi w tym celu,

7) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty przez Mostostal wymagalnych zobowiązań na rzecz podwykonawców, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi,

8) w przypadku wykonywania robót przy udziale podwykonawców niezaakceptowanych przez Emitenta, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi,

9) zajęcia wierzytelności Mostostalu względem Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego,

10) gdy realizacja Umowy stała się nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna dla Emitenta,

11) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal terminu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów po uprzednim wezwaniu Mostostalu do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu i jego bezskutecznym upływie.

Emitent ma prawo przyjąć tylko prawidłowo wykonaną część robót oraz odstąpić od Umowy w pozostałym zakresie. Mostostal ma prawo odstąpić od Umowy w razie opóźnienia Emitenta w zapłacie wynagrodzenia przez 30 dni, pomimo wezwania Emitenta do zapłaty po upłynięciu 30 dni od dnia wymagalności każdej z faktur i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu i jego bezskutecznego upływu.

Pozostałe zapisy umowne nie odbiegają od powszechnie przyjętych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.07.2017
Raport Bieżący nr 46/2017Rozwiązanie i otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zawarcia przez Emitenta znaczącej umowy sprzedaży akcji, zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 roku Zgromadzenie Inwestorów MENNICY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Funduszu i otwarcia jego likwidacji z dniem 26 lipca 2017 r.

Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Likwidatorem Funduszu jest: Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa.

Celem likwidacji Fuduszu jest wzmocnienie przez Spółkę nadzoru nad aktywami w jej grupie kapitałowej, uproszczenie struktury powiązania kapitałowego, a także wyeliminowanie kosztów związanych z obecną strukturą.

Emitent o zakończeniu likwidacji Funduszu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.07.2017
Raport Bieżący nr 45/2017Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta,
 • 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta,
   

zawiadamia, że Spółka w dniu 18 lipca 2017 roku, w następstwie wykonania uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017r. oraz uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:

 1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
   

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

 1. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”

 1. w  § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:


„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Raport Bieżący  nr 45/2017 – Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

12.07.2017
Raport Bieżący nr 44/2017Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 12 lipca 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 41/2560 ogłoszonym dnia 2 czerwca 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 5 baht w ilości 230 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu z wyjątkiem wartości metali  wynosi netto 12.121.000 USD (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą wynosi 110 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 lipca 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową  na kwotę 29.707.615,00 THB (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset piętnaście baht) tj. równowartość 854.888,00 USD (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 30 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą umowę na produkcję i dostawę monet obiegowych, przy czym o istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.07.2017
Raport Bieżący nr 43/2017Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 12 lipca 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 42/2560 ogłoszonym dnia 2 czerwca 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 10 baht w ilości 140 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu z wyjątkiem wartości metali, wynosi netto 7.938.000 USD (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą wynosi 110 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 lipca 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową  na kwotę 24.573.640,00 THB (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści baht) tj. równowartość 707.149,00 USD (słownie: siedemset siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 30 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:

Sprawozdanie RN