Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
24.10.2017
Raport bieżący nr 83/2017Korekta raportu bieżącego nr 82/2017

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent"), w raporcie bieżącym nr 82/2017 z dnia 23 października 2017 roku, w wyniku omyłki poinformował, iż:

„Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego (…), a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota 16.800.287,00 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ.”

oraz, że:

„Wydana Decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 16.800.287,00 złotych wraz z odsetkami za zwłokę.”, 

a nie jak winno być: 

„Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego (…), a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota 188.983.796,65 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ.”

oraz, że:

„Wydana Decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 188.983.796,65 złotych wraz z odsetkami za zwłokę.”

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 82/2017 nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.10.2017
Raport bieżący nr 82/2017Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”) – otrzymała informację o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej MMSZ decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego w Warszawie z dnia 19 pażdziernika 2017 r. (dalej zwanej „Decyzją”).

Decyzja dotyczy przeprowadzonego w MMSZ postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2012 r.

W Decyzji określono wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za:
- styczeń 2012 r. w kwocie 2.429.181,00 zł,
- luty 2012 r. w kwocie 5.550.814,00 zł,
- kwiecień 2012 r. w kwocie 314.483,00 zł
- maj 2012 r. w kwocie 2.413.772,00 zł
- czerwiec 2012 r. w kwocie 446.09,00 zł
- lipiec 2012 r. w kwocie 3.532.072,00 zł
- sierpień 2012 r. w kwocie 1.873.569,00 zł
oraz wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. w kwocie 240.347,00 zł.

Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego:

- za styczeń 2012 r. o kwotę 19.587.167,87 zł,
- za luty 2012 r. o kwotę 31.392.130,11 zł,
- za marzec 2012 r. o kwotę 21.552.760,75 zł,
- za kwiecień 2012 r. o kwotę 14.846.927,55 zł,
- za maj 2012 r. o kwotę 16.353.403,21 zł,
- za czerwiec 2012 r. o kwotę 27.222.922,04 zł,
- za lipiec 2012 r. o kwotę 17.881.677,19 zł,
- za sierpień 2012 r. o kwotę 40.146.807,93zł.

twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany, a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota 16.800.287,00 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta odnośnie stanu faktycznego i oceny prawnej dokonanej przez doradców prawnych MMSZ, MMSZ w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji, dlatego istniały wszelkie faktyczne i prawne przesłanki do dokonania na rzecz Mennicy-Metale Szlachetne S.A. wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług. Niezależnie od powyższego MMSZ podkreśla, że potwierdzone kwestionowanymi fakturami VAT dostawy metali szlachetnych od jej kontrahentów były realizowane na warunkach rynkowych. MMSZ nie wiedziała, ani nie mogła wiedzieć, że dostawy metali szlachetnych objęte kwestionowanymi fakturami mogły się wiązać z jakimikolwiek uchybieniami w rozliczeniach podatku VAT dokonywanych przez jej kontrahentów. Ponadto MMSZ oświadcza, że dokonywała i dokonuje rzetelnej i pełnej weryfikacji podmiotów z którymi współpracuje w ramach dostępnych instrumentów faktycznych i prawnych.

Wydana Decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 16.800.287,00 złotych wraz z odsetkami za zwłokę. Przedmiotowa Decyzja jest nieostateczna. Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta, MMSZ planuje odwołać się od przedmiotowej Decyzji wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie Bieżącym.

Wydana Decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.10.2017
Raport bieżący nr 81/2017Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia w 26 września 2017 roku w sprawie złożenia wniosków o wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta, informuje, że w dniu 16 października 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na 8.636.807 sztuk papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3) o kodzie ISIN PLNETIA00014 akcji spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, określonych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 28.07.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, wpisanego w dniu 22.08.2014 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2412675.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

16.10.2017
Raport Bieżący nr 80/2017Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku Spółka w wykonaniu Umowy Ramowej nr 1835/03 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego, z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), w tym Umowy o limit nr 02/347/12/L/UR z dnia 3 września 2012 roku z późniejszymi zmianami oraz Warunkami limitu z dnia 30 września 2017 roku na podstawie, których Spółce został przyznany limit kredytowy w wysokości 22.120.000,- /dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy/ złotych złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 33.180.000,- /trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy/ złotych („Oświadczenie”) na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu:

a) rozliczenia transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej,

b) odsetek za opóźnienie należnych Bankowi od zobowiązań Spółki z tytułu transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej, nie zrealizowanych w terminie płatności,

 c) wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Bank w związku z terminowym lub przedterminowym rozliczeniem transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej,

d) kosztów postepowania, w tym kosztów sądowych.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie.

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.

16.10.2017
Raport bieżący nr 79/2017Postanowienie sądu o zmianie danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki, raportu bieżącego nr 57/2017 z dnia 06 września 2017 roku w sprawie złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta, oraz raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców zawiadamia, że Spółka w dniu 16 października 2017 roku otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie z dnia 27 września 2017 roku o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców Pani Katarzyny Iwuć jako Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

16.10.2017
Raport bieżący nr 78/2017Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku pomiędzy Emitentem a DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) został zawarty aneks do znaczącej umowy kredytu nieodnawialnego w walucie polskiej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu:

  1. Kwota kredytu wynosi 170.000.000,-PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem, iż według stanu na dzień 5 października 2017 roku wierzytelność Banku wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).
  2. Zmniejszeniu ulega wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia na zastawach rejestrowych ustanowionych na akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu spółki NETIA S.A.  z siedziba w Warszawie, będących własnością Emitenta, z kwoty 255.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych) na kwotę 138.429.035,69 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy)
  3. Zmniejszeniu ulega ilość akcji dopuszczonych do publicznego obrotu spółki NETIA S.A.  z siedziba w Warszawie, będących własnością Emitenta, objęta zastawami rejestrowymi ustanowionymi na rzecz Banku z 56.323.393 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk na 34.000.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony) sztuk. W związku z zawarciem powyższego aneksu w dniu 16 października 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem zostały zawarte:
  1. Aneks nr 1 do Umowy Kaucji Pieniężnej dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku, zgodnie z którym maksymalna kwota kapitału wierzytelności banku wynosi 170.000.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem, iż według stanu na dzień 5 października 2017 roku wierzytelność banku wynosi 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).
  2. Aneks nr 2 do „Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3)” z dnia 18 maja 2015 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 18 maja 2015 roku, zgodnie z którym liczba zastawionych akcji spółki NETIA S.A. zmniejsza się z 11.274.706 (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) sztuk akcji na 10.604.107 (słownie: dziesięć milionów sześćset cztery tysiące sto siedem) sztuk akcji, czyli części akcji objętych zastawem w ilości sztuk 670.599 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zostaje zwolnionych z rejestru zastawów wpisanego w dniu 29.05.2015 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2449377.


Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 października 2017 roku przez spółkę w 100% zależną od Emitenta – Mennica Polska od 1776 Sp. z o.o. ("MP1766") został zawarty z Bankiem Aneks nr 2 do Gwarancji korporacyjnej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której udzieleniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem kwota gwarancji została zmieniona z kwoty 138.429.035.69 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) na kwotę 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.10.2017
Raport bieżący nr 77/2017Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 z dnia w 04 października 2017 roku w sprawie złożenia wniosków o wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionrgo na aktywach Emitenta, informuje, że w dniu 13 października 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) na 100% akcji w kapitale zakładowym Mennica-Metale Szlachetne S.A. aktualnie w restrukturyzacji z siedzibą w Radzyminie, tj. 10.624.500 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, należących do Emitenta, opisanego w Umowie zastawu rejestrowego na akcjach z dnia 31 lipca 2013 r. i wpisanego do rejestru zastawów pod pozycją 2368604.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.10.2017
Raport bieżący nr 76/2017Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia w 26 września 2017 roku w sprawie złożenia wniosków o wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta, informuje, że w dniu 13 października 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na 1.772.984 sztuk papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3) o kodzie ISIN PLNETIA00014 akcji spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, określonych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 12.09.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, wpisanego w dniu 25.09.2014 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2416799.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11.10.2017
Raport bieżący nr 75/2017Informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia w 26 września 2017 roku w sprawie złożenia wniosków o wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta, informuje, że w dniu 11 października 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów postanowienia o wykreśleniu z Rejestru Zastawów poniżej wymienionych zastawów rejestrowych:

  1. zastawu rejestrowego na 1.269.796 sztuk papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3) o kodzie ISIN PLNETIA00014 akcji spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, określonych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 20.10.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, wpisanego w dniu 6.11.2014 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2422951,
  2. zastawu rejestrowego na 280.955 sztuk papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3) o kodzie ISIN PLNETIA00014 akcji spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, określonych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 01.08.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, wpisanego w dniu 22.08.2014 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2412696.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.10.2017
Raport bieżący nr 74/2017Zawarcie umowy potrącenia

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia przez Emitenta znaczącej umowy sprzedaży akcji, że ze skutkiem na dzień 9 października 2017 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a MENNICA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („FIZAN”) umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności („Umowa”).

Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj.:

  1. wierzytelności FIZAN wobec Emitenta w wysokości 66.207.590,46 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100) złotych, z tytułu wynagrodzenia za sprzedaż akcji, wynikającej z umowy sprzedaży akcji z dnia 7 lipca 2017 r. oraz
  2. wierzytelności Emitenta wobec FIZAN w wysokości 66.198.689,64 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 64/100) złotych, z tytułu umorzenia 47 990 sztuk certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, będących własnością Emitenta.

Na skutek potrącenia wierzytelność Emitenta wobec FIZAN ulega całkowitemu umorzeniu, a wierzytelność FIZAN wobec Emitenta ulega umorzeniu do kwoty 66.198.689,64 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 64/100) złotych.

Pozostała kwota wierzytelności FIZAN wobec Emitenta, która nie ulega potrąceniu na mocy Umowy, tj. kwota 8.900,82 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 82/100) złotych, zgodnie z Umową została zapłacona przez Emitenta na rzecz FIZAN w dniu zawarcia Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy było konsekwencją zawarcia umowy sprzedaży akcji z dnia 7 lipca 2017 r. Celem zawarcia  umowy sprzedaży akcji było wzmocnienie przez Emitenta nadzoru nad aktywami w jego grupie kapitałowej oraz uproszczenie struktury powiązania kapitałowego pomiędzy Emitentem a Mennicą Polską Spółką Akcyjną Spółką Komandytowo-Akcyjną, a także wyeliminowanie kosztów związanych z obecną strukturą.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:

Sprawozdanie RN