Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
10.02.2017
Raport bieżący nr 07/2017Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wybór oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanej "Emitentem"), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwaną "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164];
  2. raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie braku wyboru oferty Emitenta w Przetargu;
  3. raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia przez Emitenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia w Przetargu;
  4. raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczącego Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniającego odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w Przetargu,

informuje, że w dniu 10 lutego 2017 r. otrzymał od Zamawiającego informację, iż po uwzględnieniu Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanej w dniu 8 grudnia 2016r. oraz w wyniku ponownego badania i oceny ofert złożonych w Przetargu dokonał wyboru oferty Emitenta jako oferty najkorzystniejszej. Oferta Emitenta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie informacji uzyskanej od Zamawiającego, Emitent zostanie wezwany do zawarcia umowy, której treść oraz istotne warunki zostały opublikowane w dniu 27 lipca 2016 roku w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30.07.2016 pod numerem 2016/S 146-264807 oraz zgodnie z warunkami oferty Emitenta, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 r. O zawarciu przedmiotowej umowy z Zamawiającym, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.02.2017
Raport bieżący nr 06/2017Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017r., raportu bieżącego nr 76/2016 z dnia 13 października 2016r. oraz raportu bieżącego nr 74/2016 z dnia 30 września 2016r., na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. („MMS”) zawiadamia o wniesieniu w dniu 1 lutego 2017 roku przez MMS skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca 2010 r. do grudnia 2010 r. wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2016 r., określającą wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2010 r., październik 2010 r. i listopad 2010 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r.

MMS wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, wskazując na szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego mających wpływ na wynik sprawy.

Emitent o rozstrzygnięciu skargi powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.01.2017
Raport bieżący nr 05/2017Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 ze zm.) („Rozporządzenie”), Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raport  roczny  i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – dnia 10 marca 2017 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku  - dnia 28 kwietnia 2017 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku - dnia 4 sierpnia 2017 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - dnia 27 października 2017 r.

Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2017 r. na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia.

Ponadto, zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. 

20.01.2017
Raport bieżący nr 4/2017Postanowienie o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta do czasu uprawomocnienia orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2016 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę w 100% zależną od Emitenta: Mennica-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie („MMS”), że w dniu 20 stycznia 2017 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) wydał w dniu 17 stycznia 2017 r. postanowienie o wstrzymaniu się Sądu z rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości MMS do czasu uprawomocnienia orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego MMS.

O rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości MMS po uprawomocnieniu orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego MMS, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.01.2017
Raport bieżący nr 03/2017Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jednostki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę w 100% zależną od Emitenta: Mennica-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie („MMS”), że w dniu 10 stycznia 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) wydał w dniu 10 stycznia 2017 r. postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, na podstawie którego otwarto postępowanie sanacyjne wobec MMS.

Jednocześnie, Sąd postanowił oddalić wniosek MMS o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu ( nr KRS 0000442983). Na Sędziego-komisarza został powołany SSR Piotr Pełczyński.

O zakończeniu postępowania sanacyjnego MMS i jego wynikach, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

04.01.2017
Raport bieżący nr 02/2017Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanym "Emitentem") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia przez Emitenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwanej "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164], o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 roku, że w dniu 4 stycznia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok uwzględniający odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia Przetargu, stwierdzając naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało istotny wpływ na wynik postepowania o udzielenie zamówienia.

Uwzględniając odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu wykluczenie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera - serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziału w Przetargu oraz ponowny wybór najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Zgodnie z informacją Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu z dnia 8 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, oferta Emitenta otrzymała punktację najwyższą bezpośrednio po ofercie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera - serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o dalszych czynnościach Zamawiającego podjętych w ramach Przetargu w odniesieniu do oferty złożonej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

03.01.2017
Raport bieżący nr 01/2017Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2016r. określającej wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowych za lipiec 2010r., sierpień 2010r., wrzesień 2010r. i grudzień 2010r.,wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2010r., październik 2010r. i listopad 2010r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec 2010r., sierpień 2010r., wrzesień 2010r. i grudzień 2010r., przez spółkę w 100% zależną Emitenta Mennica-Metale Szlachetne S.A. („MMS”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 74/2016 z dnia 30 września 2016 roku, że w dniu 3 stycznia 2017 roku powziął informację, że MMS otrzymała decyzję z dnia 22 grudnia 2016 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w związku ze złożonym przez MMS odwołaniem, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w całości w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

Emitent podtrzymuje stanowisko, że MMS w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem decyzji.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta, Emitent informuje, że MMS planuje odwołać się od przedmiotowej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.12.2016
Raport bieżący nr 90/2016Wniesienie przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2016 w sprawie Decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta, zawiadamia o wniesieniu w dniu 30 grudnia 2016r. przez Spółkę do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (zwanej dalej „Organem”) z dnia 16 grudnia 2016r. o symbolu UKS14W3P4.421.71.2015.16 (zwanej dalej „Decyzją”) określającej Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł. (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych).

Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia  zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy. W odwołaniu Emitent zarzuca podjętej przez Organ Decyzji m.in:

  1. naruszenie przepisów postępowania podatkowego, poprzez pozbawienie podatnika ustawowego prawa do skorygowania deklaracji podatkowej w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym;
  2. przekroczenie przez Organ zakresu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie przepisów i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych błędne przyjęcie przez Organ, że księgi podatkowe Emitenta są nierzetelne i wadliwe; oraz ;

  1. naruszenie zasad postępowania kontrolnego, w tym zasady działania organów na podstawie przepisów prawa, zasady zaufania oraz dążenia do prawdy obiektywnej.

Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie Decyzji Organu w całości i umorzenie postępowania w sprawie. O rozstrzygnięciu odwołania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

19.12.2016
Raport bieżący nr 89/2016Złożenie przez Emitenta odwołania od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku informującego o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwanej "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164] (zwanej dalej "PZP") niniejszym zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Emitent na podstawie art. 180 PZP wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności podjętych lub zaniechania czynności przez Zamawiającego w Przetargu. Podstawą ww. odwołania jest zarzucenie Zamawiającemu w szczególności następujących niezgodnych z przepisami PZP czynności i zaniechań czynności Zamawiającego, do których był zobowiązany tj.:

1) zaniechania wykluczenia wykonawców występujących wspólnie tj. Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. SKA z siedzibą z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej "Konsorcjum Mera",

2) zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Mera,

3) czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Mera,

4) zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta, w sytuacji, gdy stan faktyczny i prawny wskazuje na naruszenie przepisów PZP przez Zamawiającego w powyższym zakresie.

O rozpatrzeniu odwołania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

16.12.2016
Raport bieżący nr 88/2016Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet („Umowa”) z dnia 11 lipca 2007 roku, w dniu 16 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2017 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich i uncjowych („Zamówienie”). Szacunkowa wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 106.628.193,15 zł, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających Strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez Spółkę monet, w tym skorygowania wolumenu i zakresu Zamówienia.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, po dostawie przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.           

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:od do
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015Raport zawiera:
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015Raport zawiera
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuRaport zawiera:
13.08.2015
Skonsolidowany Raport Półroczny 2015Raport zawiera:
13.08.2015
Jednostkowy Raport Półroczny 2015Raport zawiera:
06.05.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN