Zapewnienie  długotrwałego sukcesu gospodarczego jest naszym celem związanym z odpowiedzialnością w stosunku do właścicieli, klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. Dla osiągnięcia tego celu nasz system zarządzania oparliśmy na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i ISO 45001 mając na względzie poniższe wartości:

KLIENCI

Wiemy, że  realizowanie zobowiązań wobec klientów zgodnie z ich oczekiwaniami jest głównym źródłem naszego sukcesu gospodarczego.
Dokładamy zatem wszelkich starań, aby utrzymywać poprawne relacje z obecnymi i ciągle pozyskiwać nowych  klientów a nasze wyroby i usługi doskonalić, by były źródłem ich satysfakcji.

Rozpoznajemy potrzeby rynkowe dzięki bliskiemu kontaktowi z klientami, weryfikujemy ich potrzeby z naszymi możliwościami oraz ustalamy z nimi zasady współpracy.
Planujemy i nadzorujemy procesy,  aby klienci otrzymali wyroby i usługi zgodne z ich oczekiwaniami i w ustalonym terminie.

PRACOWNICY

Wiemy, że sukcesu firmy nie ma bez pracowników i ich wiedzy.
Chcemy, aby nasi pracownicy byli kompetentni i  świadomi, że ich praca i zaangażowanie ma wpływ na jakość wyrobów i świadczonych przez nas usług, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz ochronę  zasobów i informacji, do których mają dostęp.
Ustalamy jasny podział obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy.
Stwarzamy możliwość podnoszenia kompetencji, awansu oraz wspieramy rozwój osobisty.
Angażujemy pracowników do wnoszenia spostrzeżeń i pomysłów w usprawnianie procesów i poprawę warunków pracy.
Przywiązujemy wagę do budowania przyjaznej atmosfery i poprawnych relacji.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia naszych pracowników oraz wszystkich, którzy realizują prace na terenie naszej firmy.
Nasze działania skierowane są na ciągłe eliminowanie znaczących zagrożeń na stanowiskach pracy lub minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Systematycznie kierujemy pracowników na badania lekarskie oraz zapewniamy bezpłatną opiekę zdrowotną. Planujemy procesy, stanowiska oraz inwestycje uwzględniając zachowanie bezpiecznych warunków pracy.
Analizujemy zagrożenia na stanowiskach oraz ustalamy i zapewniamy odpowiednie środki ochrony.
Wymagamy, aby pracownicy przestrzegali zasad bezpiecznej pracy.
Pracujemy przy użyciu tylko sprawnych urządzeń i instalacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na  środowisko obecnie oraz w przyszłości.
Chcemy ograniczać ten wpływ i postępujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nasze działania skupiamy na zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza emisjami, zanieczyszczeniom wody i gleby oraz zapobieganiu marnotrawstwu surowców, energii i innych zasobów, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych.
Monitorujemy ścieki produkcyjne i procesy ich oczyszczania oraz wprowadzane do powietrza emisje.
Prowadzimy działania zapobiegające awariom urządzeń i instalacji.
Planujemy procesy, stanowiska oraz inwestycje uwzględniając ich wpływ na środowisko.
Substancje i odpady, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko przechowujemy i transportujemy zgodnie z międzynarodowymi wymogami transportu.
Segregujemy odpady produkcyjne na stanowiskach pracy.
Eliminujemy w procesach produkcyjnych substancje i materiały oraz same procesy mogące wpływać negatywnie na środowisko, jeśli to możliwe z punktu widzenia technologii oraz jakości wyrobów i usług.
Planujemy i nadzorujemy procesy produkcyjne, by utrzymywać stały lub obniżać poziom produkcji brakowej oraz wykrywać braki na jak najwcześniejszym etapie produkcji.

OCHRONA ZASOBÓW

Mamy świadomość charakteru wyrobów jakie produkujemy i usług jakie oferujemy oraz informacji przetwarzanych podczas ich realizacji.
Jesteśmy odpowiedzialni za własne zasoby jak również zasoby powierzane nam przez naszych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych.
Wdrożyliśmy mechanizmy  techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę rodzaj przetwarzanych zasobów, których ujawnienie bądź utrata mogłyby przynieść szkodę nam oraz naszym kontrahentom.

W zakresie ochrony informacji stosujemy środki, które zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym lub udostępnianiu danych w okresie dłuższym niż wynikający z realizacji zadań na stanowisku pracy, przetwarzaniu z naruszeniem przepisów prawa, nienadzorowanej zmianie lub utracie danych.
Dla zasobów wykorzystywanych i powstających w produkcji, w szczególności dla zasobów z kruszcu oraz oprzyrządowania i wyrobów powstających w produkcji monetarnej,  stosujemy mechanizmy ochrony w celu zabezpieczenia przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz w celu zabezpieczenia przed wytworzeniem wyrobów i oprzyrządowania w ilości nienadzorowanej.

PRAWO

Postępujemy zgodnie z przepisami prawa, aktami wewnętrznymi oraz klauzulami zawartych umów.

DOSKONALENIE

Wprowadzamy w wyrobach i usługach innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Doskonalimy nasz system zarządzania, aby procesy przez nas realizowane były coraz bardziej efektywne i skuteczne.
Nasza kultura doskonalenia wynika z ciągłej potrzeby pozyskiwania klientów i spełniania ich oczekiwań, zapewniania bezpiecznych warunków pracy, ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko oraz z potrzeby ochrony naszych i powierzanych nam zasobów.