Zapewnienie długotrwałego sukcesu gospodarczego jest naszą odpowiedzialnością w stosunku do właścicieli, pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. Naszym głównym celem jest: utrzymanie pozycji producenta monet polskich i znaczącego dostawcy monet dla emitentów zagranicznych, wiodącego producenta i sprzedawcy sztabek inwestycyjnych, czołowego sprzedawcy systemów sprzedaży biletów na rynku polskim oraz dalsza realizacja inwestycji zakresie działalności deweloperskiej. Dla osiągnięcia tego celu nasz system zarządzania oparliśmy na wymaganiach norm:

- ISO 9001 w zakresie jakości,
- ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji,
- ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska,
- ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

mając na względzie poniższe wartości:

KLIENCI

Wiemy, że realizowanie zobowiązań wobec klientów zgodnie z ich oczekiwaniami jest głównym źródłem naszego sukcesu gospodarczego.

- Dokładamy zatem wszelkich starań, aby utrzymywać poprawne relacje z obecnymi i ciągle pozyskiwać nowych klientów a nasze wyroby i usługi doskonalić, by były źródłem ich satysfakcji.
- Rozpoznajemy potrzeby rynkowe dzięki bliskiemu kontaktowi z klientami, weryfikujemy ich potrzeby z naszymi możliwościami oraz ustalamy z nimi zasady współpracy.
- Planujemy i nadzorujemy procesy, aby klienci otrzymali wyroby i usługi zgodne z ich oczekiwaniami i w ustalonym terminie.

PRACOWNICY

Wiemy, że sukcesu firmy nie ma bez pracowników i ich wiedzy.

- Chcemy, aby nasi pracownicy byli kompetentni i świadomi, że ich praca i zaangażowanie ma wpływ na jakość wyrobów i świadczonych przez nas usług, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz ochronę zasobów i informacji, do których mają dostęp.
- Ustalamy jasny podział obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy.
- Stwarzamy możliwość podnoszenia kompetencji, awansu oraz wspieramy rozwój osobisty.
- Angażujemy pracowników do wnoszenia spostrzeżeń i pomysłów w usprawnianie procesów i poprawę warunków pracy.
- Przywiązujemy wagę do budowania przyjaznej atmosfery i poprawnych relacji.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia naszych pracowników oraz wszystkich, którzy przebywają na terenie naszej firmy.

- Nasze działania skierowane są na ciągłe eliminowanie zagrożeń na stanowiskach pracy lub minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.
- Systematycznie kierujemy pracowników na badania lekarskie oraz zapewniamy opiekę zdrowotną.
- Planujemy procesy, stanowiska oraz inwestycje uwzględniając zachowanie bezpiecznych warunków pracy.
- Zapewniamy odpowiednie środki ochrony.
- Pracujemy przy użyciu tylko sprawnych urządzeń i instalacji.
- Wymagamy, aby pracownicy przestrzegali zasad bezpiecznej pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Mamy świadomość wpływu naszej działalności na środowisko obecnie oraz w przyszłości.

- Chcemy ograniczać ten wpływ i postępujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
- Nasze działania skupiamy na zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza emisjami, zanieczyszczeniom wody i gleby oraz zapobieganiu marnotrawstwu surowców, energii i innych zasobów, które wykorzystujemy w naszej działalności.
- Oczyszczamy i monitorujemy ścieki produkcyjne oraz wprowadzane do powietrza emisje.
- Prowadzimy działania zapobiegające awariom urządzeń i instalacji.
- Planujemy procesy, stanowiska oraz inwestycje uwzględniając ich wpływ na środowisko.
- Substancje i odpady, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko przechowujemy i transportujemy zgodnie z międzynarodowymi wymogami.
- Segregujemy odpady produkcyjne i komunalne na stanowiskach pracy.
- Jeśli to możliwe z punktu widzenia technologii oraz jakości wyrobów i usług, eliminujemy w procesach produkcyjnych substancje i materiały oraz same procesy mogące wpływać negatywnie na środowisko.
- Planujemy i nadzorujemy procesy produkcyjne, by utrzymywać jak najniższy poziom produkcji brakowej oraz wykrywać wyroby niezgodne na jak najwcześniejszym etapie produkcji.

OCHRONA ZASOBÓW

Mamy świadomość charakteru wyrobów jakie produkujemy i przechowujemy, usług jakie oferujemy oraz informacji przetwarzanych podczas ich realizacji.

- Jesteśmy odpowiedzialni za własne zasoby, jak również zasoby powierzane nam przez naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.
- Wdrożyliśmy mechanizmy techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę rodzaj przetwarzanych zasobów, których ujawnienie bądź utrata mogłyby przynieść szkodę nam oraz naszym partnerom biznesowym.
- Stosujemy środki, które zapobiegają nienadzorowanej zmianie lub utracie informacji oraz zapobiegają udostępnieniu informacji osobom nieupoważnionym lub udostępnieniu w okresie dłuższym niż wynikający z realizacji zadań na stanowisku pracy.
- Stosujemy mechanizmy ochrony przechowywanych i wytwarzanych zasobów, w szczególności monet i oprzyrządowania do ich produkcji oraz zasobów powierzonych przez klientów i innych partnerów biznesowych, w celu zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz w celu zabezpieczenia przed wytworzeniem w ilości nienadzorowanej.

PRAWO

Postępujemy zgodnie z przepisami prawa, aktami wewnętrznymi oraz klauzulami zawartych umów z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi.

DOSKONALENIE

Nasza kultura doskonalenia wynika z ciągłej potrzeby pozyskiwania klientów i spełniania ich oczekiwań, obowiązku zapewniania bezpiecznych warunków pracy, ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko oraz ochrony własnych i powierzanych nam zasobów.

- W produkcji wyrobów oraz w systemie sprzedaży biletów wprowadzamy innowacyjne rozwiązania technologiczne.
- W systemie zarządzania stosujemy narzędzia, aby procesy przez nas realizowane były coraz bardziej efektywne i skuteczne.