Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  przekazywana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

 1. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami (polubienie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa).
   
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Mennica Polska S.A. w celu prowadzenia fanpage pod nazwą facebook.com/MennicaPolska na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., w celu informowania Cię o naszej aktywności, w tym o organizowanych przez nas konkursach i innych akcjach promocyjnych, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
   
 3. W związku że wchodzisz z nami w interakcje na profilu możemy przetwarzać następując kategorie danych: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane nam w wiadomościach lub komentarzach.
   
 4. Do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook, a jeśli korzystasz z komentarzy czy polubień, Twoje imię i nazwisko i np. zawartość komentarza mogą zobaczyć także inni użytkownicy. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego.
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez czas, jaki prowadzimy fanpage, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym dane te pozyskaliśmy.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
   
 7. Masz również prawo  do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennica Polska S.A.
   
 8. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
 9. Z naszym inspektorem skontaktujesz się pod adresem iod@mennica.com.pl.