Zapraszamy do kontaktu

Błędy walidacji formularza

Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:
Temat wiadomości:
Wiadomość:
*
Niniejszym informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciasnej 6, 00-232 Warszawa. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu odpowiedzi na za przesłane pytanie, marketingu własnych produktów i usług administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz o prawo do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na przesłanie pytanie.
Wyślij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)


DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z FORMULARZA KONTATKOWEGO (dalej: „Użytkownik”)


ADMINISTRATOR DANYCH
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, dalej „Mennica”).

CEL PRZETWARZANIA
a) Świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na dostarczeniu formularza do kontaktu z Mennicą i udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi;
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. a) powyżej jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 
Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. b) powyżej jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych. 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Mennicę przez okres realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, a następnie przez okres przedawnienia się roszczeń z tej umowy, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 
 
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
W odniesieniu do celu przetwarzania określonego w lit. a) powyżej, podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego Mennicy.
 
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia, 
prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.
 
W celu uzyskania szczegółowej informacji o wskazanych powyżej prawach lub w celu ich realizacji należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres iod@mennica.com.pl
 
PRAWO SPRZECIWU
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy. 
 
PROFILOWANIE, AUTOMATYCZNE DECYZJE
Mennica nie prowadzi wobec Użytkownika profilowania, ani nie są w stosunku do niego podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
 
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Użytkownikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
KONTAKT Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
pocztą tradycyjną: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa
korespondencja e-mail: iod@mennica.com.pl