84,1 mln zł zysku netto w Grupie Kapitałowej Mennica Polska SA po trzech kwartałach 2021 r.

28 października 2021

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała wyniki za trzy kwartały br. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody ze sprzedaży były wyższe o blisko 330 mln zł, zysk netto wzrósł o ponad 74,4 mln zł, a EBITDA o blisko 50 mln zł.

Istotne wzrosty na każdym poziomie rachunku wyników

W zestawieniu wyników Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA (MPSA) za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. przychody ze sprzedaży były o ponad 50 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej (941,7 mln zł w I-III Q 2021 r. vs 611,9 mln zł w I-III Q 2020 r.). Wynik netto ze sprzedaży wzrósł ponad dwukrotnie (z 32,1 mln zł do 74,3 mln zł). Zysk netto zwiększył się natomiast o ponad 74 mln zł (z 9,7 mln zł do 84,1 mln zł w I-III Q 2021 r.). EBITDA po pierwszych trzech kwartałach wyniosła 92,3 mln zł (vs 45,5 mln zł w I-III Q 2020 r.). 

– Bardzo satysfakcjonujące nas wyniki są w dużej mierze odzwierciedleniem zaangażowania w realizację perspektywicznych projektów deweloperskich. W omawianym okresie odnotowaliśmy przychody ze sprzedaży ostatecznej 121 mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence" oraz 98 mieszkań w projekcie "Bulwary Praskie" – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – Na nasze wyniki wpłynęła również utrzymująca się na wysokim poziomie sprzedaż złotych produktów inwestycyjnych. To efekt ponadprzeciętnego zainteresowania klientów kruszcami, ale także naszej zdolności do zapewnienia stałych dostaw w wymagających warunkach rynkowych – dodaje.


Wykres: wyniki finansowe za I-III Q 2021 r. vs. I-III Q 2020 r.​


W omawianym okresie Grupa Kapitałowa osiągnęła poprawę wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

– Kształtowanie się wskaźników finansowych w okresie sprawozdawczym jest potwierdzeniem skutecznej realizacji przemyślanej strategii rozwoju, opartej na dywersyfikacji – mówi Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej – Rozpoznanie przychodów w segmencie deweloperskim wpłynęło na podniesienie rentowności sprzedaży w ogólnym rachunku wyników Spółki. Istotnym czynnikiem wpływającym dodatkowo na wzrost poziomu rentowności: zysku netto, aktywów ogółem, jak i kapitału własnego, były skutki wyceny i sprzedaży akcji spółki ENEA. Należy przy tym zauważyć, że nawet po oczyszczeniu rachunku wyników ze zdarzeń o charakterze nietypowym lub jednorazowym w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku Grupa wygenerowała znacząco wyższe wyniki na każdym z poziomów rachunku w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej – dodaje. 

Oczyszczone wyniki finansowe zostały skorygowane m.in. o dodatni wynik na wycenie akcji spółki ENEA SA na dzień bilansowy 30 września br. w kwocie 22,8 mln zł (vs. -19,3 mln zł na koniec III kwartału roku poprzedniego). Dodatkowo pod uwagę wzięto dodatni wynik na sprzedaży akcji tej spółki w kwocie 0,6 mln zł, ujemny wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej w kwocie 0,9 mln zł oraz odpowiednie korekty podatku dochodowego wynikające z powyższych korekt.


Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności były w analizowanym okresie wyższe o blisko 222 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 50 proc. r/r (686,7 mln zł w I-III Q 2021 r. vs 464,9 mln w analogicznym okresie rok wcześniej). Wynik segmentu poprawił się o 3,5 mln zł (43 mln zł w I-III Q 2021 r. vs 39,5 mln zł w I-III Q 2020 r.). EBITDA wyniosła 47,2 mln zł (vs 43 mln zł w I-III Q ub.r.).

– Wzrost przychodów w segmencie produkcji menniczej jest wypadkową utrzymującego się na wysokim poziomie zainteresowania złotymi produktami inwestycyjnymi. W pierwszym półroczu tego roku popyt na sztabki i monety bulionowe w Mennicy Polskiej był rekordowy i wyniósł blisko 1,5 tony. Obecnie możemy mówić już o ponad 2 tonach – mówi Grzegorz Zambrzycki – Nie bez znaczenia w kontekście analizy naszej pozycji na tym rynku jest również stała, w przypadku Mennicy Polskiej, dostępność sztabek złota i monet bulionowych dla klientów. Poza szeroką ofertą produktów własnych, dysponujemy również asortymentem uznanych zagranicznych producentów. Warto przy tym podkreślić, to właśnie nasze produkty cieszą się ogromną popularnością. Niezależnie jednak od naszej satysfakcji z tego powodu, kruszce to zawsze dobry pomysł na dywersyfikację portfela inwestycyjnego – dodaje.

W celu dalszego rozwoju działalności w zakresie sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych, już po dniu bilansowym, Mennica Polska uruchomiła przygotowywaną w trzecim kwartale specjalną akcję promocyjną dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). W ramach tej współpracy w październiku odbył się specjalny webinar z udziałem przedstawiciela Mennicy Polskiej z sesją pytań od uczestników spotkania na temat zasad i sposobów inwestycji w kruszce.

W obrocie zagranicznym w pierwszych trzech kwartałach Mennica Polska konsekwentnie rozwijała swoją działalność we współpracy z bankami centralnymi m.in. z: Kostaryki, Paragwaju, Dominikany, Republiki Kolumbii, Omanu, Nikaragui oraz Bangladeszu.
 

Płatności elektroniczne

W okresie I-III Q br. przychody w segmencie Płatności elektroniczne były niższe o 5 mln zł (spadek do 127,5 mln zł w trzech kwartałach 2021 r. ze 132,5 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.). Nieznacznie niższy niż rok wcześniej był wynik segmentu (-9,4 mln I-III Q 2021 r. zł vs -8,9 mln zł r/r). EBIDTA wyniosła 1,5 mln zł.

– Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym okresie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z ponad dwumiesięcznym okresem przychodów nieobarczonych skutkami pandemii. Obecnie sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, choć sukcesywnie wzrasta, to nadal jest daleka od poziomu sprzed pierwszego lockdownu. Jednocześnie szereg działań ukierunkowanych na optymalizację struktury kosztowej, jakie zrealizowaliśmy już rok temu, pozwalało nam w sposób znaczący kompensować negatywne skutki pandemii w okresie sprawozdawczym – mówi Katarzyna Budnicka, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej

Mimo niesprzyjających warunków rynkowych Mennica Polska konsekwentnie wykorzystuje szerokie know-how w ramach nowych projektów. W lipcu br. wygrała przetarg na dzierżawę, wraz z kompleksową obsługą serwisową, 553 mobilnych bezgotówkowych automatów biletowych w Łodzi.

– W przypadku tego projektu warto podkreślić, że wynagrodzenie otrzymywane przez Mennicę Polską za realizację kontraktu będzie stałe, niezależnie od wysokości sprzedaży – informuje Katarzyna Budnicka

Zamówienie dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń oraz utrzymania systemu sprzedaży (automaty, system centralny) w sprawności przez 48 miesięcy od wdrożenia.

​Ważnym wydarzeniem w kontekście działalności Mennicy Polskiej w segmencie było ponowne przejście z sukcesem przez audyt certyfikacyjny PCI Data Security Standard (PCI DSS) w kategorii Merchant Level 1. To potwierdza, że wszystkie transakcje bezgotówkowe realizowane w automatach biletowych należących do Spółki – w tym w automatach stacjonarnych, mobilnych i inteligentnych kasownikach, działających w systemie Open Payment – są maksymalnie zabezpieczone.
 

Działalność deweloperska 

W pierwszych trzech kwartałach br. przychody segmentu wzrosły o 113 mln zł (z 14,5 mln zł w I-III Q 2020 r. do 127,5 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.). Na znaczący wzrost przychodów i poprawę wyniku segmentu (z -2,1 mln zł do 42,6 mln zł), wpłynęła sprzedaż ostateczna (przekazanie na własność) 121 mieszkań w I i II etapie projektu „Mennica Residence” oraz 98 w I etapie projektu „Bulwary Praskie” (budynek S1). Wynik EBIDTA to 44,7 mln zł (vs -0,8 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.). 

– Na koniec trzeciego kwartału sprzedaż w ramach kolejnych etapów inwestycji „Bulwary Praskie”, uruchomiona przez nas w maju br., zamknęła się liczbą 57 podpisanych umów deweloperskich. Sukcesywnie też będą podpisywane kolejne ostateczne akty notarialne, dzięki którym  będziemy mogli rozpoznać kolejne wartości  w naszych wynikach – informuje Grzegorz Zambrzycki

W I kwartale br. Mennica Polska podpisała umowę o generalne wykonawstwo czterech budynków wielorodzinnych (S2, S3, R2, R3) z FB Antczak. Już po dniu bilansowym, otrzymała natomiast pozwolenie na budowę kolejnego budynku (R1), które czeka na uprawomocnienie. W ramach tego etapu zaprojektowano 142 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych.

W przypadku inwestycji „Mennica Legacy Tower”, Zarząd GK MPSA złożył ofertę nabycia 50 proc. akcji w kapitale zakładowym SPV, która jest bezpośrednim właścicielem obiektu. Oferta wygasła w sierpniu br. Na chwilę obecną nie są prowadzone negocjacje ze sprzedającym.