Bardzo udane dwa kwartały 2021 Mennicy Polskiej

2 sierpnia 2021

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały br. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody ze sprzedaży były wyższe o ponad 225 mln zł (637,7 mln w I-IIQ 2021 r.), a zysk netto o ponad 51 mln zł (68,4 mln zł w I-IIQ 2021 r.). EBITDA wyniosła 75,2 mln zł. 

Wzrosty na każdym poziomie rachunku wyników

W zestawieniu wyników Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA (MPSA) za I półrocze 2021 r. przychody ze sprzedaży były o ponad 54 proc. wyższe niż rok wcześniej (637,7 mln zł w I-IIQ 2021 r. vs 412,6 mln zł w I-IIQ 2020 r.). Wynik netto ze sprzedaży wyniósł 57,2 mln zł i był wyższy r/r o 30,5 mln zł (wzrost z 26,7 mln zł w I półroczu ub.r.). Zysk netto zwiększył się o ponad 51 mln zł (z 16,7 mln zł do 68,4 mln zł). EBITDA po pierwszych dwóch kwartałach wyniosła 75,2 mln zł (vs 35,7 mln zł w I-IIQ 2020 r.).

Na bardzo satysfakcjonujące wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku główny wpływ miał utrzymujący się zwiększony popyt na rynku złota inwestycyjnego. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie żółtym kruszcem uruchomiliśmy piąty sklep stacjonarny, a także rozwijaliśmy sprzedaż w kanałach online oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej Tak dobre wyniki są również odzwierciedleniem naszego zaangażowania w realizację perspektywicznych projektów deweloperskich. W analizowanym okresie odnotowaliśmy sprzedaż ostateczną 119 mieszkań w projekcie „Mennica Residence II”, dzięki czemu mogliśmy pokazać je w przychodach – dodaje.


Tab. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług MPSA (I półrocze 2021 r. vs I półrocze 2020 r.)


Wyniki finansowe oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zostały skorygowane o dodatni wynik na wycenie na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 roku akcji spółki ENEA SA  i zysk na sprzedaży akcji tej spółki (łącznie 17,8 mln zł), dodatni wynik na instrumentach pochodnych dotyczących sprzedaży niezrealizowanej (0,8 mln zł) oraz stosowne korekty podatku dochodowego wynikające z w/w korekt.
 


Wyk. Wyniki finansowe GK Mennica Polska S.A. ​ (I półrocze 2021 r. vs I półrocze 2020 r.)

Kontynuacja dywidendowej polityki

W pierwszych dwóch kwartałach br. Grupa Kapitałowa MPSA potwierdziła zasadność kierunku rozwoju w długoterminowej perspektywie, zarówno w aspekcie realizowanych zysków, jak i solidnej płynności finansowej. Jednocześnie bardzo dobre wyniki finansowe za ubiegły rok pozwoliły na kontynuację polityki dywidendowej Spółki.

W drugim kwartale zostaliśmy uznani za najdynamiczniej rozwijającą się firmę w 2020 roku, wyprzedzając w rankingu firm klasyfikowanych pod względem dynamiki wzrostu przychodów aż 49 podmiotów. Cieszy mnie, że mimo roku pełnego wyzwań mogliśmy podzielić się zyskami z naszymi akcjonariuszami – mówi Grzegorz Zambrzycki

Kwota dywidendy z zysku za 2020 r. wyniosła 0,7 zł na jedną akcję. 24 czerwca br. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom pierwszą transzę dywidendy w łącznej kwocie 20 455 tys. zł. Druga transza dywidendy zostanie wypłacona 24 sierpnia br.​

– Wypłata dywidendy oraz wzrost zaangażowania środków w kapitał obrotowy wpłynęły na spadek poziomu inwestycji krótkoterminowych. W obrębie struktury aktywów największy wzrost odnotowaliśmy na poziomie należności, co było spowodowane głównie realizacją znaczących zleceń produkcyjnych w segmencie menniczym – podsumowuje Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej – Na koniec analizowanego okresu nastąpił spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia, który był skutkiem sprzedaży ostatecznej mieszkań w projekcie „Mennica Residence II” w formie aktów notarialnych i w konsekwencji wyksięgowaniem wpłaconych wcześniej zaliczek przez nabywców mieszkań – do momentu podpisania końcowych umów sprzedaży zaliczki były bilansowo wykazywane jako zobowiązania krótkoterminowe – dodaje.


Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności były w analizowanym okresie wyższe o 154,5 mln, co oznacza wzrost o blisko 50 proc. r/r (465,4 mln zł w I półroczu 2021 r. vs 310,9 mln w I półroczu 2020 r.). Wynik segmentu poprawił się o 2,5 mln zł (32,8 mln zł w I półroczu 2021 r. vs 30,3 mln zł w I-IIQ 20220 r.). EBITDA wyniosła 35,5 mln zł (vs 32,6 mln zł w I-IIQ ub.r.).

– Na bardzo dobre wyniki w obrębie wiodącego obszaru naszej działalności miała wpływ w głównej mierze sytuacja na rynku kruszców. W pierwszym półroczu tego roku popyt na sztabki i monety bulionowe w Mennicy Polskiej był rekordowy i wyniósł blisko 1,5 tony. Mimo wciąż utrzymujących się utrudnień w dostawie żółtego kruszcu, spowodowanych przez pandemię, zachowujemy ciągłość sprzedaży i rozwijamy zdywersyfikowane kanały zbytu – mówi Grzegorz ZambrzyckiPonadto, konsekwentnie oraz z wieloma sukcesami, budujemy i wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych w zakresie produkcji monet obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych.

W obrocie zagranicznym, w pierwszym półroczu, istotnymi projektami dla Mennicy Polskiej były realizacje dla Banku Kostaryki, Centralnego Banku Paragwaju i Banku Dominikany. Dla Banku Republiki Kolumbii od początku roku produkowane są monety obiegowe w ilości 110 mln sztuk. Nowo pozyskanym zamówieniem jest produkcja srebrnych i złotych monet dla Banku Omanu. Dodatkowo pod koniec II kwartału br. do Centralnego Banku Nikaragui sprzedano blisko 1 580 sztuk srebrnych i złotych okolicznościowych monet, a Centralny Bank Bangladeszu przyznał Mennicy Polskiej zamówienie na produkcję 1 000 sztuk złotych monet kolekcjonerskich. Ich sprzedaż powinna nastąpić w IV kwartale br.


Płatności elektroniczne

W okresie I-IIQ br. przychody w segmencie Płatności elektroniczne były niższe o 6,4 mln zł (spadek do 81,6 mln zł w I półroczu 2021 r. z 88 mln zł w I półroczu 2020 r.). Nieznacznie niższy niż rok wcześniej, był wynik segmentu (-7,6 mln I-IIQ 2021 r. zł vs -7,3 mln zł w I półroczu 2020 r.). EBIDTA wyniosła -0,4 mln zł.

– Analizując wyniki w segmencie płatności elektronicznych należy zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze dwa i pół  miesiąca ubiegłego roku nie były jeszcze obciążone negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 – komentuje Katarzyna Budnicka, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej Mimo obiektywnie niesprzyjających warunków, dla wszystkich podmiotów działających w branży, w Mennicy Polskiej konsekwentnie pracujemy nad projektami, w których wykorzystujemy nasze know-how. Już po dniu bilansowym, na naszą korzyść rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę, wraz z kompleksową obsługą serwisową, 553 mobilnych bezgotówkowych automatów biletowych w Łodzi. Zamówienie tamtejszego MPK obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz utrzymanie systemu sprzedaży (automaty, system centralny) w sprawności przez 48 miesięcy od wdrożenia, a wynagrodzenie otrzymywane za realizację kontraktu będzie wynagrodzeniem stałym, niezależnym od wysokości sprzedaży – dodaje.

​W kontekście powyższego warto zauważyć, że w analizowanym okresie Mennica Polska, kolejny raz z rzędu, pomyślnie przeszła audyt certyfikacyjny PCI Data Security Standard (PCI DSS) w kategorii Merchant Level 1. Potwierdza to najwyższego poziom zabezpieczenia transakcji bezgotówkowych realizowanych w automatach biletowych należących do Spółki.

​Działalność deweloperska

W pierwszym półroczu przychody segmentu wzrosły o 77,1 mln zł (z 13,6 mln zł w I półroczu 2020 r. do 90,7 mln zł w I półroczu 2021 r.). Na znaczący wzrost przychodów i poprawę wyniku segmentu (z 2 mln zł do 38,1 mln zł), wpłynęła sprzedaż ostateczna 119 mieszkań w projekcie „Mennica Residence II”. Wynik EBIDTA to 39,4 mln zł (vs 3 mln zł w I półroczu 2020 r.).

Podpisanie aktów notarialnych dla kolejnych lokali w projekcie „Mennica Residence II” pozwoliło nam nie tylko rozpoznać znaczące przychody w segmencie, ale również wpłynęło na podniesienie rentowności wyników w pierwszym półroczu bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego informuje Grzegorz Zambrzycki – W maju uruchomiliśmy natomiast sprzedaż mieszkań w II i III etapie inwestycji „Bulwary Praskie”.​​ Pierwsze półrocze zamknęliśmy 31 podpisanymi umowami deweloperskimi w aktualnie budowanym obiekcie. W ramach umowy z generalnym wykonawcą dla kolejnych czterech budynków wielorodzinnych, wybranym przez nas w pierwszym kwartale tego roku, powstanie łącznie 179 mieszkań – dodaje.

W przypadku inwestycji „Mennica Legacy Tower”, uznanej w pierwszym kwartale br. za najlepszą inwestycję nieruchomościową w Europie, już po dniu bilansowym, Zarząd GK MPSA podjął decyzję o złożeniu oferty nabycia 50 proc. akcji w kapitale zakładowym SPV, która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji „Mennica Legacy Tower”. W efekcie realizacji potencjalnej transakcji, Grupa Kapitałowa MPSA stałaby się właścicielem 100 proc. akcji. Oferta obowiązuje do 20 sierpnia 2021 br.