Regulamin zakupu złota inwestycyjnego w ofercie detalicznej

 1. Wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 
  1. MP” - spółka Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019196; NIP 527-00-23-255, Regon 010635937.
  2. Produkty” – produkty inwestycyjne tj.: sztabki złota o próbie 999,9 oraz gramaturze: 1 g (gram); 2 g (gram); 5 g (gram); 10 g (gram); 20 g (gram); 31,1 g (gram); 50 g (gram); 100 g (gram), 250 g (gram); 500 g (gram); 1000 g (gram); oraz złote monety bulionowe o gramaturze 1 oz (uncja), 1/2 oz (uncji), 1/4 oz (uncji),  1/10 oz (uncji), 1/20 oz (uncji), 1/25 oz (uncji). 
  3. Umowa” – Umowa nabycia Produktów zawierana zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
  4. Klient”- osoba zawierająca umowę nabycia Produktu lub Produktów zgodnie z Regulaminem. 
  5. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  6. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady nabywania Produktów od MP.
    
 2. Komunikacja Klienta z MP odbywa się osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Klient może kontaktować się z MP w celu nabycia Produktów przy użyciu adresu poczty elektronicznej: zloto@mennica.com.pl
 3. Na podstawie zapytania złożonego przez Klienta, MP przygotowuje adresowaną do Klienta ofertę zawarcia Umowy – tj. umowy sprzedaży zamówionych Produktów, na mocy której: 
  1. MP zobowiązana będzie do przeniesienia na Klienta własności tych Produktów i wydania Produktów,  
  2.  Klient będzie zobowiązany do zapłaty ceny tych Produktów ustalonej zgodnie z ust. 7  i odbioru Produktów.
   W trakcie przygotowywania oferty, Mennica stosuje w odniesieniu do Klienta ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co może wiązać się z odmową zawarcia lub przeprowadzenia transakcji. Oferta dla Klienta zawiera wycenę Produktów na daną chwilę wg aktualnych cen Produktów obowiązujących w MP.
    
 4. Po przygotowaniu oferty dla Klienta, MP wystawia fakturę pro-forma, która będzie stanowić podstawę do wpłaty przez Klienta ceny za Produkty w wysokości zawartej w ofercie. MP przekazuje Klientowi ofertę sprzedaży Produktów i fakturę pro-forma, celem jej akceptacji.  
 5. Akceptacja oferty sprzedaży Produktów następuje poprzez wpłacenie przez Klienta ceny na rachunek bankowy MP podany na fakturze pro-forma w terminie wskazanym na tej fakturze pro-forma. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta kwoty ceny na rachunek bankowy MP (konkludentne przyjęcie oferty przez Klienta) w wyznaczonym terminie. Za dzień wpłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy MP. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest Warszawa, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. 
 6. Za dzień wpłaty ceny zgodnie z ust. 5 powyżej uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy MP. W przypadku, gdy Klient nie wpłaci ceny w odpowiednim terminie, oferta sprzedaży Produktów wygasa i do zawarcia umowy nie dochodzi. Jeżeli Klient wpłaci cenę z opóźnieniem, Mennica niezwłocznie zwróci mu kwotę tej ceny przelewem na numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność, chyba że Strony ustalą wykorzystanie tych środków na inny zakup. 
 7. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta zgodnie z ust. 5 oraz otrzymaniu informacji z MP, o gotowości wydania Produktów, Klient zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania informacji z MP o gotowości wydania Produktów. Po upływie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru Produktów, Produkty zostaną przeniesione do skarbca MP, zaś MP rozpocznie naliczanie comiesięcznej opłaty za bezumowne przechowywanie Produktów w skarbcu MP w wysokości 120% obowiązującej w MP miesięcznej stawki z tytułu przechowywania złota. Informacja o aktualnych stawkach za przechowanie dostępna jest na stronie www.mennica.com.pl. Opłata płatna będzie na podstawie faktury przesłanej Klientowi na wskazany adres email. 
 8. Odbiór zamówienia odbywa się w MP w Warszawie, przy ul. Annopol 3, 03.236 Warszawa. Na życzenie Klienta Produkty będą dostarczane do Klienta na jego koszt, którego wysokość każdorazowo uzgodniona zostanie indywidualnie pomiędzy MP a Klientem.  
 9. MP dostarcza Produkty bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Produktów, Klient może złożyć reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zloto@mennica.com.pl lub pisemnie na adres Mennica Polska S.A. ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób jaki wskazał podczas składania reklamacji. 
 10. Klient ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Klient ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 
 11. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.  
 12. Na Produkty nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja. 
 13. Zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient nie może odstąpić od Umowy nabycia Produktów, ponieważ ich cena zależy wyłącznie od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi MP nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. MP informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %. 
 14. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży Produktów na podstawie Regulaminu można uzyskać kontaktując się z MP za pośrednictwem  poczty elektronicznej  na adres: zloto@mennica.com.pl.
 15. Inwestycje w złoto wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. Ceny Produktów  uzależnione są od aktualnych notowań kruszców. Przed podjęciem decyzji o zawarciu danej transakcji, każdy Klient powinien rozważyć, czy taka transakcja jest dla niego odpowiednia, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów, sytuację finansową i stawiane cele, a także, jeśli to konieczne, powinien zwrócić się po profesjonalne doradztwo. 
 16. W odniesieniu do danych osobowych Klienta:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest MP - spółka Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6; 
  2. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do podjęcia czynności przed zawarciem umowy i wykonania umowy, której Klient jest stroną. Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia Produktów; 
  3. dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, w tym dla prowadzenia rachunkowości, wystawienia faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług; 
  4. ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń przysługujących MP lub obrony przed roszczeniami podnoszonymi wobec MP – które to cele wynikają z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP; 
  5. MP nie prowadzi wobec Klienta profilowania, ani nie są w stosunku do Klienta podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje; 
  6. dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MP w zakresie wysyłek zamówionego towaru oraz obsługi IT; 
  7. dane osobowe Klienta będą przechowywane przez MP przez okres wykonania umowy sprzedaży Produktów, a po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy. Następnie dane osobowe Klienta będą przechowywane wyłącznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym przepisami prawa; 
  8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869; 
  9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania przez MP jego danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP; 
  10. Klient może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych MP pisząc na adres korespondencyjny MP lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@mennica.com.pl

Przechowywanie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oferujemy usługę przechowywania Twojego złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Na specjalną okazję

Kup sztabkę złota stworzoną zgodnie z Twoim indywidualnym projektem

Zobacz więcej

Informacje z rynku

analiza rynku złota

Bieżące analizy i komentarze ekspertów rynku złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:


tel.: (22) 656 41 57
 tel.: (22) 656 42 92
 
 
 ul. Ciasna 6
 00-232 Warszawa