Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
24.02.2021
Raport bieżący nr 4/2021Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) [dalej "Rozporządzenie"], informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku są następujące:

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - dnia 22 kwietnia 2021 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - dnia 13 maja 2021 r.
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - dnia 2 sierpnia 2021 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - dnia 28 października 2021 r.
   

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.01.2021
Raport bieżący nr 3/2021Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - dnia 12 marca 2021 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - dnia 13 maja 2021 r.
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - dnia 2 sierpnia 2021 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - dnia 28 października 2021 r.
   

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2021 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

07.01.2021
Raport bieżący nr 2/2021Uchylenie w całości decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta, informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała informację, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wydał decyzję w której orzekł o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji w całości i określił zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. w wysokości 11.344.077,00 zł (dalej „Decyzja”).

Przedmiotowa Decyzja uwzględnia prezentowane przez Spółkę w trakcie postępowania stanowisko w sprawie uznania opłat licencyjnych w kwocie ok 30.5 mln zł za korzystanie ze znaków towarowych za koszt uzyskania przychodu Spółki dla celów podatku dochodowego. Organ nie podzielił natomiast argumentacji Spółki w stosunku do niektórych wydatków co do uznania ich za koszt podatkowy roku 2013 w kwocie ok. 1.4 mln zł.

Na Decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) przysługuje Spółce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Emitent poinformuje o tym w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

04.01.2021
Raport bieżący nr 1/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku oraz numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 31 grudnia 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 57 359 910,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć i 37/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 50 030 832,30 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 30/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 7 329 078,07 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem i 07/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres czterech kwartałów 2020 roku, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 11 921 635,37 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć i 37/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.12.2020
Raport bieżący nr 92/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1134 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 21.999,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 30 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0022 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 50 905 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0995 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0995 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 50 905  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 975.013,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

30.12.2020
Raport bieżący nr 91/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 29 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1107 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,30 zł za łączną kwotę 21.365,10 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 29 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0022 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1107 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 49 771 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0973 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0973 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 49 771  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 953.013,60 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

28.12.2020
Raport bieżący nr 90/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 28 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1016 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 19.304,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 28 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0020 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0020 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1016 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 48 664 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0952 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0952 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 48 664 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 931.648,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.12.2020
Raport bieżący nr 89/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 23 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 965 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 18.335,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 23 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0019 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 47 648 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0932 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0932 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 47 648 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 912.344,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.12.2020
Raport bieżący nr 88/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 22 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 962 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 18.662,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 22 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0019 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 46 683 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0913 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0913 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 46 683 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 894.009,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.12.2020
Raport bieżący nr 87/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 21 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 938 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 18.009,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 21 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0018 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0018 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 45 721 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0894 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0894 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 45 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 875.346,70 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN