Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
12.10.2001
Raport bieżący nr 37/2001Zbycie akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 października 2001 roku otrzymał informację, iż jedna z osób zarządzających dokonała zbycia 40.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowej w dniu 27 września 2001 r. Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. Według oświadczenia zainteresowanego, sprzedaż ta umożliwia mu sfinansowanie nabycia kolejnej transzy akcji serii D Mennicy Państwowej S.A. oraz realizację osobistych potrzeb mieszkaniowych. W dniu 9 października 2001 roku wpłynęła kolejna informacja o zbyciu przez inną z osób zarządzających 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowej w dniu 28 września 2001 roku. Wartość tej transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

08.10.2001
Raport bieżący nr 36/2001Przekroczenie przez BRE Bank S.A. 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że z BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o nabyciu kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego BRE Bank S.A. posiada łącznie 755.052 akcje spółki Mennica Państwowa S.A., co stanowi 11,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 755.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (11,49% ogólnej liczby głosów). BRE Bank S.A. informuje, że - wierząc w potencjał wzrostowy Spółki - traktuje powyższy zakup jako średnioterminową inwestycję portfelową i nie wyklucza zwiększenia w przyszłości swojego zaangażowania w spółkę Mennica Państwowa S.A. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

28.09.2001
Raport bieżący nr 35/2001Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, iż w dniu 24 września 2001 roku otrzymał informację, że jedna z osób zarządzających dokonała zbycia 5 tysięcy akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. na sesjach giełdowych w dniach od 13 do 19 września 2001 roku. Łączna wartość transakcji przekroczyła kwotę 5 tys. EURO. §4 ust.1 pkt.7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

14.09.2001
Raport bieżący nr 34/2001Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego SA-P 2001

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego, obejmującego okres od 01 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2001 roku. W związku z powyższym ulega zminie data przekazania raportu półrocznego - raport półroczny SA-P 2001 Mennicy Państwowej S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2001 roku. par. 47 ust.1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

27.08.2001
Raport bieżący nr 33/2001Roszczenia wobec podmiotu zależnego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że otrzymał od podmiotu zależnego - "Mennica Invest" Sp. z o.o. informacje o roszczeniach wysuwanych wobec niego przez syndyka masy upadłości "Beton Stal" S.A.w Warszawie w upadłości. W dniu 29.06.2001 r. syndyk złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym pozew o ustalenie, że czynności prawne polegające na sprzedaży "Mennicy Invest" Sp. z o.o. przez "Beton Stal" S.A. udziałów w nieruchomościach wraz ze zrealizowanymi naniesieniami przy ul. Polnej 3 w Warszawie i przy ul. Majewskiego w Warszawie ("Zielony Dom") są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. W dniu 16.08.2001 r. Sąd, na wniosek syndyka, wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz zbywania przez "Mennica Invest" Sp. z o.o. udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Majewskiego ("Zielony Dom") wraz ze zrealizowanymi na tej nieruchomości naniesieniami. Na to postanowienie "Mennica Invest" Sp. z o.o. postanowiła złożyć zażalenie. art. 81 ust. 1 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

08.08.2001
Raport bieżący nr 32/2001Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że ze spółki zależnej Mennica Invest Sp. z o.o. wpłynęła informacja o tym, że w dniu 8 sierpnia 2001 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Mennica Invest. W uzasadnieniu ustnym Sąd podkreślił brak podstaw prawnych do ogłoszenia upadłości Mennicy Invest. § 4 ust. 1 pkt 30 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

31.07.2001
Raport bieżący nr 31/2001Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że z BRE Banku S.A. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku którego BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 655.052 akcje spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiące 9,9702% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 655.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,9702% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

30.07.2001
Raport bieżący nr 30/2001Zwiększenie udziału MULTICO w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 lipca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o nabyciu kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. i podmiotem dominującym większościowym udziałowcem "MULTICO" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.641.874 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 24,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.641.874 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,98% wszystkich głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.07.2001
Raport bieżący nr 29/2001Dokonanie asymilacji akcji spółki Mennica Państwowa S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 19 lipca 2001 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki Mennica Państwowa S.A., postanowił dokonać w dniu 25 lipca 2001 r. asymilacji 710.125 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. oznaczonych kodem PLMNNCP00060 z 5.730.850 akcjami spółki Mennica Państwowa S.A. oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLMNNCP00011. Zarząd Krajowego depozytu stwierdził, że z dniem 25 lipca 2001 r. kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 6.440.975 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. §41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.07.2001
Raport bieżący nr 28/2001Wyniki finansowe za II kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za II kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 127.091 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 19.122 tys.zł 3) zysk brutto 18.430 tys.zł 4) zysk netto 12.999 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W II kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 78 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 546 tys.zł. Skorygowano również wysokość rezerwy na podatek dochodowy, dotyczącej dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową i podatkową podstawą opodatkowania tj. rozwiązano na kwotę 350 tys. zł a utworzono rezerwę na kwotę 160 tys.zł. Na dzień 30 czerwca dokonano aktualizacji wyceny zapasów zwiększając koszty o kwotę 757 tys. zł. W dniu dzisiejszym tj. 20.07.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za II kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:

Sprawozdanie RN