Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.07.2001
Raport bieżący nr 22/2001Informacje o członkach Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości informacje o członkach Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2001 roku. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 29 czerwca 2001 roku. 1. Wojciech Biernacki - przewodniczący Rady Nadzorczej. Lat 71 lat. Magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i seminariów w zakresie organizacji, zarządzania jakością, zadań rad nadzorczych w spółkach publicznych. Obecnie na emeryturze. Przebieg pracy zawodowej: 1952-1960 - Zakłady Remontu Maszyn Budowlanych ZREMB - kierownik Działu Planowania 1960-1962 - Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych ZREMB - z-ca naczelnika Wydziału Planowania 1962-1998 - Mennica Państwowa - z-ca szefa produkcji, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, dyrektor naczelny, prezes Zarządu. 1999-2001 - przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. III kadencji od 29.06.2001 r. - przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. IV kadencji Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 2. Jacek Marcin Grabarczuk - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej. Lat 29. Magister, absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Ukończył Studium Dyrektorów Marketingu zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Przekształceń Własnościowych. Obecnie kończy Podyplomowe Studium Menedżerskie SGH w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: od 1996 r. - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa - radca, kierownik projektu, starszy inspektor, główny specjalista, naczelnik Wydziału Spółek Kapitałowych. W latach 1998-2001 członek Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. III kadencji. Ponadto, członek Rady Nadzorczej Banku Współpracy Europejskiej. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 3. Sławomir Nitek - sekretarz Rady Nadzorczej. Lat 48. Magister organizacji i zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej: 1973-1979 - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa - referent techniczny, konstruktor. od 1979 r. - Mennica Państwowa - starszy referent ds. technicznych, organizator produkcji, specjalista organizator produkcji, kierownik Biura Organizacji Produkcji w Dziale Przygotowania Produkcji Zakładu Monetarnego. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 4. Anetta Katarzyna Jakubowska-Poznańska - członek Rady Nadzorczej. Lat 39. Magister inżynier chemii i technologii nieorganicznej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Środowiskiem i Czystej Produkcji w Przemyśle oraz szereg kursów i seminariów z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego i zarządzania przez jakość. Przebieg pracy zawodowej: od 1987 r. - Mennica Państwowa - operator procesów chemicznych, mistrz, technolog, specjalista technolog, kierownik Wydziału Chemicznego. Ponadto, w latach 1995-2001 była członkiem Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. II i III kadencji. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 5. Grzegorz Wojciech Orłowski - członek Rady Nadzorczej. Lat 46. Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski, a także egzamin radcowski. Wpisany na listę radców prawnych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: 1978-1982 - Zjednoczenie Przemysłu Kablowego - referent prawny 1982-1989 - Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie - radca prawny, 1989 - KON-GOS S.A. w Warszawie - wiceprezes i prezes Zarządu od 1999 r. - Patulski, Orłowski i Partnerzy CWM Sp. z o.o. w Warszawie - konsultant i radca prawny od 1992 r. - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i od 1999 r. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - wykładowca prawa handlowego i prawa pracy Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 6. Paweł Wojciech Witkowski - członek Rady Nadzorczej. Lat 27. Magister, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w SGH w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: od 1998 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa - starszy inspektor. Ponadto, członek Rady Nadzorczej PZU ŻYCIE S.A. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. § 4 ust. 1 pkt 29 RRM

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

22.06.2001
Raport bieżący nr 21/2001Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 22 czerwca 2001 roku: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 281.496.046,65 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć 65/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący: ·zysk brutto: 41.777.955,49 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 49/100); ·zysk netto: 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie +5.537.341,26 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden 26/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA za rok 2000. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku w kwocie 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100), w następujący sposób: a) na kapitał zapasowy Spółki25.227.614,49 zł, b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 4.395.000,00 zł. § 2 1.W podziale dywidendy uczestniczy 5.860.000 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, B i D. 2.Dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) złotych. 3.Ustala się dzień dywidendy na 13 lipca 2001 roku. 4.Wypłata dywidendy nastąpi 3 sierpnia 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Buczyńskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Buczyńskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pani Halinie Samociuk-Woźniak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Halinie Samociuk-Woźniak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338.343.347,44 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 44/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.743.306,20 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć 20/100); 3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 11.666.986,54 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 54/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące brzmienie rozdziału II i §4 Statutu Spółki: "II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja monet i medali (36.21.Z) 2)Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z) 3)Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 4)Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z) 5)Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z) 6)Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z) 7)Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z) 8)Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z) 9)Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z) 10)Produkcja farb i lakierów (24.30.Z) 11)Produkcja narzędzi (28.62.Z) 12)Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A) 13)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przezna-czenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B) 14)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mecha-nicznych (29.40.B) 15)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjal-nego przeznaczenia (29.56.B) 16)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B) 17)Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 18)Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B) 19)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z) 20)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 21)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 22)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 23)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 24)Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 25)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 26)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 27)Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z) 28)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 29)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 30)Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 31)Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 32)Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A) 33)Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 34)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 35)Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 36)Przetwarzanie danych (72.30.Z) 37)Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 38)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 39)Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 40)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z) 41)Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 42)Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A) 43)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 44)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z) 45)Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z) 46)Działalność taksówek osobowych (60.22.Z) 47)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C) 48)Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) 49)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z) 50)Reklama (74.40.Z) 51)Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 52)Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 53)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B) 54)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 55)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z) 56)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z) 57)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B) 58)Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z) 59)Radiokomunikacja (64.20.D) 60)Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 61)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyj-nych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 62)Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z) 63)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z) 64)Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z)." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: §7 skreśla się. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. dotychczasową treść §8 skreśla się; 2. dotychczasowe §§ 9-11 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 8-10 i następujące brzmienie: "§ 8 Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: 1)zapasowy 2)rezerwowe. § 9 1.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w za-mian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 2.Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na: 1) pokrycie strat bilansowych, 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczaso-wych akcjonariuszy, 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh, 4) wypłatę dywidendy, 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia. 3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. § 10 Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: 1)odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, 2)dywidendy dla akcjonariuszy, 3)inne cele." 3. wprowadza się §11 o treści: "§ 11 Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. " § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spół-ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. §3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów." 2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5500001 do nr 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125." 3. §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6.2. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 4. w §23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 23.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego." 5. w §24 ust. 1 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w spra-wach objętych porządkiem obrad. 4. Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowa-nym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Wal-nego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. w §26 ust. 3 wyrazy "przepisy Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "przepisy Ksh". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1.W Rozdziale IV i w § 12 wyraz "władze" zastępuje się wyrazem "organy", zaś § 13 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 13. 1.Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. 3.Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa. 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.". 2.W § 14 w ust. 2 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych", a ust. 3-5 otrzymują nowe brzmienie: "3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów , przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.". 3.W § 15 skreśla się ust. 2. 4.§ 17 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 17. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3.Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. 4.Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwala Rada Nadzorcza. 5.Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3. 6.W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników. 7.Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał. 8.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 9.Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne.". 5.W § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.". 6.§ 19 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 19. 1.Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. 2.W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.". 7.§ 21 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 21. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, 3)złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4)z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5)zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 6)delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 7)podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, 8)uchwalanie regulaminu Zarządu, 9)ustalenie zasad wynagradzania Zarządu, 10)zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem, 11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 12)wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość objętych lub nabytych udziałów lub akcji w chwili ich objęcia lub nabycia łącznie z już posiadanymi przekraczałaby łącznie 1/10 kapitału zakładowego Spółki, 13)wyrażanie zgody na zbywanie udziałów lub akcji innych spółek jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekraczałaby 1/10 kapitału zakładowego Spółki, 14)wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych nie związanych z przedmiotem działania Spółki, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, 15)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 16)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 17)pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: § 20 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 20. 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2.Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 5.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Sta-tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1.§ 27 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2)podział zysków lub pokrycie strat, 3)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły, 4)zmiana statutu, 5)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz usta-nowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 8)emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9)nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh, 10)rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 11)wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh, 12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3, 14)z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3, ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia człon-ków Rady Nadzorczej, 15)uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń, 16)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 17)łączenie, podział i przekształcenie Spółki, 18)wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.". 2.§ 28 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 28. Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.". 3.dotychczasowe §§ 29, 30, 31 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 30, 31, 34, zaś Roz-dział VI - Postanowienia końcowe otrzymuje oznaczenie Rozdział VII - Postanowienia koń-cowe. 4.§ 31 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 31. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego spo-rządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.". 5.wprowadza się Rozdział VI - Postanowienia przejściowe oraz §§ 32 i 33 w brzmieniu: "VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE § 32. 1.Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierp-nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 2.Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. § 33. 1.Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002. 2.Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.". 6.w § 34 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4.Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: wprowadza się § 29 o treści: "§ 29. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nierucho-mości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością trzech czwartych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza IV kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Grzegorza Orłowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Grzegorza Orłowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Wojciecha Biernackiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Wojciecha Biernackiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Jacka Grabarczuka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Jacka Grabarczuka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Pawła Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Pawła Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej IV kadencji: - Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej, - Pana Sławomira Nitka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- 2. wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2001 roku: 1) Skarb Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów, 2) "Multico" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną "Multico Press" Sp. z o.o. - 1.252.222 akcji/głosów, 3) OFE Nationale Nederlanden Polska - 290.000 akcji/głosów.

13.06.2001
Raport bieżący nr 20/2001Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A., zwołanym na dzień 22 czerwca 2001 roku. UCHWAŁA nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------- UCHWAŁA nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 281.496.046,65 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć 65/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący: ·zysk brutto: 41.777.955,49 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 49/100); ·zysk netto: 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie +5.537.341,26 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden 26/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA za rok 2000. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku w kwocie 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100), w następujący sposób: a) na kapitał zapasowy Spółki25.227.614,49 zł, b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 4.395.000,00 zł. § 2 1.W podziale dywidendy uczestniczy 5.860.000 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, B i D. 2.Dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) złotych. 3.Ustala się dzień dywidendy na 29 czerwca 2001 roku. 4.Wypłata dywidendy nastąpi 3 sierpnia 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2000 roku, wysokości dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. Na podstawie osiągniętych wyników ekonomicznych za 2000 rok oraz dokonanej wyceny potrzeb inwestycyjnych Spółki w 2001 roku, Zarząd Mennicy postanowił przeznaczyć na kapitał zapasowy ok. 85% zysku netto (czytaj: rozwój przedsiębiorstwa). Wydatki na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i realizację programu informatyzacji wraz z montażem wyniosą ponad 23,7 mln zł. Wśród najistotniejszych jednostkowych zadań inwestycyjnych, które chcielibyśmy zrealizować w 2001 roku, należy wymienić: prasy monetarne - ok. 6 mln zł, modernizację oczyszczalni ścieków - 4,5 mln zł; inwestycje kapitałowe - 2 mln zł; urządzenia i systemy informatyczne - 1,6 mln zł. Zarząd Spółki proponuje przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ok. 15% zysku netto, co daje 75 gr na jedną akcję. Zarząd proponuje jednocześnie ustalenie dnia dywidendy na 29 czerwca 2001 roku, zaś terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2001 roku. Zarząd Spółki nie przedstawił propozycji przeznaczenia części zysku netto na ewentualne nagrody zysku dla pracowników lub/i zasilenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W wyniku wcześniej podjętych decyzji lub uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi dokonano wypłaty premii rocznej w ciężar kosztów oraz zwiększono zakładowy fundusz świadczeń dodatkowym odpisem ponad wielkość ustawową. Od wielu lat Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, przychylając się do stanowiska Władz Spółki nie dokonywały wypłat z zysku netto na cele konsumpcyjne pracowników. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przedstawił propozycję podziału zysku netto (Uchwała nr III/229/2001), a następnie Rada Nadzorcza zdecydowaną większością głosów pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek (Uchwała nr III/89/2001). --------------------------------- UCHWAŁA nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku Zarządowi Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie w osobach: - Janusz Pilitowski - Prezes Zarządu, - Tadeusz Krawczyk - Członek Zarządu, - Dariusz Kucel - Członek Zarządu, - Antoni Somkowicz - Członek Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------- UCHWAŁA nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku Radzie Nadzorczej Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie w osobach: - Wojciech Biernacki - Przewodniczący, - Józef Buczyński - Zastępca Przewodniczącego, - Halina Samociuk - Woźniak - Sekretarz, - Anetta Jakubowska - Poznańska - Członek, - Jacek Grabarczuk - Członek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- UCHWAŁA nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338.343.347,44 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 44/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.743.306,20 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć 20/100); 3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 11.666.986,54 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 54/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1.§ 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów." 2.Rozdział II otrzymuje tytuł "Przedmiot działalności Spółki", zaś § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja monet i medali (36.21.Z) 2)Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z) 3)Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 4)Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z) 5)Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z) 6)Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z) 7)Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z) 8)Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z) 9)Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z) 10)Produkcja farb i lakierów (24.30.Z) 11)Produkcja narzędzi (28.62.Z) 12)Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A) 13)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B) 14)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B) 15)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B) 16)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B) 17)Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 18)Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B) 19)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z) 20)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 21)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 22)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 23)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 24)Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 25)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 26)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 27)Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z) 28)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 29)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 30)Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 31)Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 32)Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A) 33)Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 34)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 35)Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 36)Przetwarzanie danych (72.30.Z) 37)Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 38)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 39)Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 40)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z) 41)Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 42)Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A) 43)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 44)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z) 45)Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z) 46)Działalność taksówek osobowych (60.22.Z) 47)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C) 48)Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) 49)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z) 50)Reklama (74.40.Z) 51)Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 52)Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 53)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B) 54)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 55)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z) 56)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z) 57)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B) 58)Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z) 59)Radiokomunikacja (64.20.D) 60)Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 61)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 62)Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z) 63)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z) 64)Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z)." 3.W § 5 i następnych wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "kapitał zakładowy". Dotychczasową treść § 5 zastępuje się następująco: "§5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 5500001 do 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125." 4.W § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 5.§ 7 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7. 1.Akcjonariusze mający akcje uprawniające do ponad jednej piątej ogółu głosów w Spółce wykonują prawo głosu jedynie z akcji uprawniających maksymalnie do 20% ogółem głosów w Spółce. 2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy akcjonariusza, który w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku wykonywał prawo głosu z co najmniej 20 % akcji . 3.Jeżeli akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, zbędzie jednorazowo innemu akcjonariuszowi, co najmniej 20 % akcji, z których wykonywał prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku, nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie do wykonywania prawa głosu z takiej liczby nabytych w ten sposób akcji, jaka była przedmiotem owego zbycia . 4.Uchwała dotycząca zmiany Statutu w zakresie określonym w ust. 1 - 3 zapada większością dziewięciu dziesiątych głosów.". 6.Dotychczasową treść § 8 skreśla się. 7.Dotychczasowe §§ 9-11 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 8-10 i następujące brzmienie: "§ 8. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: 1)zapasowy, 2)rezerwowe. § 9. 1.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 2.Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na: 1)pokrycie strat bilansowych, 2)opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy, 3)wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh, 4)wypłatę dywidendy, 5)inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia. 3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. § 10. Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: 1)odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, 2)dywidendy dla akcjonariuszy, 3)tantiemy dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, 4)inne cele.". 8.Wprowadza się § 11 o treści: "§ 11. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie.". 9.W Rozdziale IV i w § 12 wyraz "władze" zastępuje się wyrazem "organy", zaś § 13 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 13. 1.Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. 3.Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa. 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.". 10.W § 14 w ust. 2 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych", a ust. 3-5 otrzymują nowe brzmienie: "3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów , przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.". 11.W § 15 skreśla się ust. 2. 12.§ 17 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 17. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3.Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. 4.Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwala Rada Nadzorcza. 5.Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3. 6.W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników. 7.Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał. 8.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 9.Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne.". 13.W § 18 w ust. 1 po kropce dodaje się zdanie: "Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie.". 14.§ 19 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 19. 1.Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. 2.W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.". 15.§ 20 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 20. 1.Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach odwołania Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, a także w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządu zapadają większością trzech czwartych głosów. 2.Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 5.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.". 16.§ 21 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 21. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1).ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, 3)złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4)z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5)zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 6)delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 7)podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, 8)uchwalanie regulaminu Zarządu, 9)ustalenie zasad wynagradzania Zarządu, 10)zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem, 11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 12)wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość objętych lub nabytych udziałów lub akcji w chwili ich objęcia lub nabycia łącznie z już posiadanymi przekraczałaby łącznie 1/10 kapitałów własnych Spółki, 13)wyrażanie zgody na zbywanie udziałów lub akcji innych spółek jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekraczałaby 1/10 kapitałów własnych Spółki, 14)wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych nie związanych z przedmiotem działania Spółki, o wartości przekraczającej 1/20 kapitałów własnych Spółki, 15)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 16)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 17)pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.". 17.W § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.". 18.W § 24 ust. 1 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie: "1.Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 4.Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.". 19.W § 26 w ust. 3 wyrazy "przepisy Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne ustawy". 20.§ 27 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2)podział zysków lub pokrycie strat, 3)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły, 4)zmiana statutu, 5)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 8)emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9)nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh, 10)rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 11)wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh, 12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3, 14)z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3, ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 15)uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń, 16)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 17)łączenie, podział i przekształcenie Spółki, 18)wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.". 21.§ 28 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 28. Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.". 22.Dotychczasowe §§ 29, 30, 31 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 30, 31, 34, zaś Rozdział VI - Postanowienia końcowe otrzymuje oznaczenie Rozdział VII - Postanowienia końcowe. 23.Wprowadza się § 29 o treści: "§ 29. 1.Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nieruchomości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością trzech czwartych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej. 2.Uchwały w sprawach odwołania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu zapadają większością dwóch trzecich głosów.". 24.§ 31 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 31. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.". 25.Wprowadza się Rozdział VI - Postanowienia przejściowe oraz §§ 32 i 33 w brzmieniu: "VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE § 32. 1.Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 2.Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. § 33. 1.Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2003. 2.Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą pięcioletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2006.". 26.W § 34 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4.Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.". § 2. Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dotychczas wprowadzone, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Sądzie. -------------------------------------- Autoporawki (uwzględnione w powyższym projekcie uchwały nr 8) do wniosku Zarządu Spółki o dokonanie zmian w Statucie Spółki i w projekcie tekstu jednolitego Statutu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA 1.Wysokość kapitału zakładowego . W związku z zarejestrowaniem podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje serii C zmianie ulega wskazana w § 5 wysokość kapitału zakładowego oraz ilość akcji. -dotychczasową treść § 5 zastępuje się następująco: "§5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 5500001 do 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125." 2.Zaliczka na poczet dywidendy. Proponuje się zrezygnować z tej instytucji. Art.349 ksh przewiduje możliwość dokonywania takich wypłat w określonych sytuacjach, ale po przyjęciu stosownych regulacji w Statucie. Ze względu na publiczny charakter Spółki wypłata zaliczek będzie trudna w realizacji i przewiduje się, że instytucja ta nie będzie miała praktycznego zastosowania. Konsekwencją rezygnacji z możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy jest konieczność wprowadzenia autopoprawki do : -§ 9 ust.2 pkt 4 poprzez wykreślenie wyrazów "i zaliczki na jej poczet", -§ 11 poprzez wykreślenie zapisu ust.2, -§ 21 ust 2 poprzez wykreślenie pkt 16 i w związku z tym oznaczenie pkt 17-18 zmienia się na odpowiednio 16-17. 3.Odwoływanie członków Zarządu. Proponuje się zrezygnować ze wskazania przyczyn umożliwiających odwołanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Ale w zamian proponuje się wprowadzić kwalifikację głosów w głosowaniu przez Radę Nadzorczą w sprawie nad odwołaniem. Konsekwencją takiego działania będzie: -w §13 wykreślenie ust.3, -zmiana brzmienia § 20 ust.1 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: "Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach odwołania Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, a także w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu zapadają większością trzech czwartych głosów". -zmiana brzmienia § 29 ust.2 poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym o treści : " Uchwały w sprawach odwołania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu zapadają większością dwóch trzecich głosów". 4.Zbycie nieruchomości Spółki. Proponowana zmiana polega na zmniejszeniu kwalifikacji głosów umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki. -zmiana brzmienia § 29 ust.1 w ten sposób, że zamiast dotychczas wskazanej wymaganej większości dziewięciu dziesiątych głosów proponuje się trzy czwarte głosów oddanych 5.Umorzenie akcji. Proponuje się zrezygnować z regulacji w Statucie kwestii dotyczących umorzenia akcji . W takim przypadku instytucja ta będzie realizowana wyłącznie na podstawie przepisów ksh. -zmiana polega na wykreśleniu w § 27 pkt 10 i zmianie numeracji pkt 11-19 na odpowiednio pkt 10-18. 6.Skład Rady Nadzorczej. Proponuje się ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej od 5 do 6. Propozycja ta wynika ze wspólnego stanowiska Rady i Zarządu Giełdy z dnia 24.01.2001 r. określającego minimalna liczbę członków rad nadzorczych spółek giełdowych na 5 osób. -zmiana w § 17 ust.1 poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia " od 4 do 6" na " od 5 do 6". 7.Sposób głosowania w Radzie Nadzorczej Spółki. Art.388 § 2 dopuszcza regulację statutową polegającą na umożliwieniu członkom Rady Nadzorczej branie udziału w podejmowaniu uchwał Rady poprzez oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej jak również wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -w § 20 dotychczasowy ust.3 oznacza się jako ust.5 oraz dodaje się ust.3 i ust.4 o brzmieniu; " 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."

12.06.2001
Raport bieżący nr 19/2001Przerejestrowanie Spółki i rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2001 roku, w którym Sąd postanawia: 1. wpisać Mennicę Państwową S.A. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000019196, 2. zarejestrować podwyższenie kapitału zakładowego z 58.600.000 zł do 65.701.250 zł w wyniku zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii C. W zamian za 125 obligacji zamiennych serii A wydanych zostaje 710.125 akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, które dają 710.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 10,80% łącznej liczby głosów.Po dokonanej przez Sąd Rejonowy rejestracji, kapitał zakładowy Spółki Mennica Państwowa S.A. wynosi 65.701.250 zł, liczba akcji wszystkich emisji wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, co daje 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie wyemitowane obligacje Spółki serii A zostały zamienione na akcje. § 4 ust. 1 p. 12 i § 39 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

30.05.2001
Raport bieżący nr 18/2001Zawarcie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 29 maja 2001 roku zawarta została umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za rok 2001 oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2001 roku, a także badania skonsolidowanego sprawozdania za 2001 rok. Umowę zawarto z "FINANS-SERVIS", Zespół Doradców Finansowo-Ksdięgowych, Sp. z o.o., 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, wpisaną pod numerem 205 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta została na czas wykonania czynności związanych z badaniem. W przeszłości Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu: przed komercjalizacją w zakresie badania bilansu przedsiębiorstwa państwowego Mennica Państwowa oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 1999 r. i I półrocze 2000 r., skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 1999 r. i I półrocze 2000 r., a także badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania soksolidowanego za lata 1999 i 2000. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonała Rada Nadzorcza Mennicy Państwowej S.A. § 4 ust. 1 pkt 26) RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

21.05.2001
Raport bieżący nr 17/2001Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za 2000 rok. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu - skonsolidowny raport roczny za rok 2000 SA-RS 2000 zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 24 maja 2001 roku. par.47 ust1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

17.05.2001
Raport bieżący nr 15/2001Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art.399 §1 oraz art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwał Zarządu nr III/230/2001 z dnia 15 marca 2001 roku i nr III/237/2001 z dnia 30 marca 2001 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2001 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2000. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2000. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku. 12.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji. 16.Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej IV kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2001 roku, złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Organizacyjno-Prawny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Świadectwa można składać w dniach 01 - 13 czerwca 2001 roku,w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 19-21 czerwca 2001 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Organizacyjno-Prawny/ w dniach od 01 do 21 czerwca 2001 roku w godz. od 8.00 do 13.00, zaś odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w dniach od 13 do 21 czerwca 2001 roku w godzinach od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości projekt jednolitego tekstu Statutu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień. Zmianie ulegają następujące postanowienia: §§ 3 - 5, 6 ust. 2, 7 - 13, 14 ust. 2 - 5, 15 ust. 2, 17 - 21, 23 ust. 2, 24 ust. 1 i 4, 26 ust. 3, 27 - 33 oraz 34 ust. 4. Projekt jednolitego tekstu Statutu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.: S T A T U T (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA PAŃSTWOWA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce. § 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. § 3 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja monet i medali (36.21.Z) 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z) 3) Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 4) Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z) 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z) 6) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z) 7) Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z) 8) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z) 9) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z) 10)Produkcja farb i lakierów (24.30.Z) 11)Produkcja narzędzi (28.62.Z) 12)Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A) 13)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B) 14)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B) 15)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B) 16)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B) 17)Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 18)Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B) 19)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z) 20)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 21)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 22)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 23)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 24)Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 25)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 26)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 27)Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z) 28)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 29)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 30)Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 31)Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 32)Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A) 33)Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 34)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 35)Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 36)Przetwarzanie danych (72.30.Z) 37)Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 38)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 39)Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 40)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z) 41)Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 42)Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A) 43)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 44)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z) 45)Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z) 46)Działalność taksówek osobowych (60.22.Z) 47)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C) 48)Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) 49)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z) 50)Reklama (74.40.Z) 51)Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 52)Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 53)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B) 54)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 55)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z) 56)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z) 57)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B) 58)Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z) 59)Radiokomunikacja (64.20.D) 60)Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 61)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 62)Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z) 63)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z) 64)Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z) III. KAPITAŁY I FUNDUSZE § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.600.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.860.000 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000 oraz 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5.500.001 do nr 5.860.000. § 6 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. § 7 1. Akcjonariusze mający akcje uprawniające do ponad jednej piątej ogółu głosów w Spółce wykonują prawo głosu jedynie z akcji uprawniających maksymalnie do 20% ogółem głosów w Spółce. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy akcjonariusza, który w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku wykonywał prawo głosu z co najmniej 20 % akcji . 3. Jeżeli akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, zbędzie jednorazowo innemu akcjonariuszowi, co najmniej 20 % akcji, z których wykonywał prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku, nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie do wykonywania prawa głosu z takiej liczby nabytych w ten sposób akcji, jaka była przedmiotem owego zbycia . 4. Uchwała dotycząca zmiany statutu w zakresie określonym w ust. 1 - 3 zapada większością dziewięciu dziesiątych głosów. § 8 Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: 1) zapasowy 2) rezerwowe § 9 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 2. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na: 1) pokrycie strat bilansowych, 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy, 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh, 4) wypłatę dywidendy i zaliczki na jej poczet, 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia. 3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. § 10 Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, 2) dywidendy dla akcjonariuszy, 3) tantiemy dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, 4) inne cele. § 11 1. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. 2. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki finansowe, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. IV. ORGANY SPÓŁKI § 12 Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki; 2. Rada Nadzorcza; 3. Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD § 13 1. Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów, przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie w razie działania na szkodę Spółki lub powstania w Spółce straty bilansowej na koniec dwóch kolejnych lat obrotowych, zaś pozostali członkowie Zarządu - tylko na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa. 5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. § 14 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki. 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów , przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4. § 15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 16 Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem. B. RADA NADZORCZA § 17 1. Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. 4. Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwala Rada Nadzorcza. 5. Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3. 6. W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników. 7. Nie dokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne. § 18 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej. 3. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. § 19 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. 2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 20 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. § 21 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, 3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, 8) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 9) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu, 10)zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem, 11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 12)wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość objętych lub nabytych udziałów lub akcji w chwili ich objęcia lub nabycia łącznie z już posiadanymi przekraczałaby łącznie 1/10 kapitałów własnych Spółki, 13)wyrażanie zgody na zbywanie udziałów lub akcji innych spółek jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekraczałaby 1/10 kapitałów własnych Spółki, 14)wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych nie związanych z przedmiotem działania Spółki, o wartości przekraczającej 1/20 kapitałów własnych Spółki, 15)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 16)wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy. 17)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 18)pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. § 22 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. C. WALNE ZGROMADZENIE § 23 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. § 24 1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 23 ust. 5. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 25 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie § 26 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Ksh lub inne ustawy nie stanowią inaczej. § 27 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) podział zysków lub pokrycie strat, 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły, 4) zmiana statutu, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh, 10)umarzanie akcji, 11)rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 12)wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh, 13)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 14)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3, 15)z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 16)uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń, 17)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 18)łączenie, podział i przekształcenie Spółki, 19)wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu. § 28 Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji. § 29 1. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nieruchomości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością dziewięciu dziesiątych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej. 2. Uchwała dotycząca zmiany statutu w zakresie określonym w ust. 1 zapada większością dziewięciu dziesiątych głosów. V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 30 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 31 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE § 32 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 2. Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. § 33 1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2003. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą pięcioletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2006. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 34 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy "Parkiet". 4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. § 42 pkt 1 RRM

17.05.2001
Raport bieżący nr 16/2001Wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 maja 2001 roku złożony został w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany wszystkich obligacji zamiennych serii A na akcje serii C Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Po rejestracji kapitał zakładowy powiększony zostanie o 7.101.250 zł do łącznej kwoty 65.701.250 zł. W zamian za obligacje zamienne serii A wydanych zostanie 710.125 akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, które dają 710.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 10,80% łącznej liczby głosów. § 39 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

16.05.2001
Raport bieżący nr 14/2001Zamiar zamiany obligacji zamiennych serii A oraz dane osoby powołanej w skład Zarządu

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. Wpłynęło Oświadczenie o zamiarze zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii C spółki Mennica Państwowa S.A., sporządzone 14 maja 2001 roku, w którym obligatariusz informuje o zamiarze zamiany 125 sztuk obligacji zamiennych serii A od nr 001 do 125, o łącznej wartości nominalnej 12.500.000 zł, na akcje serii C Spółki Mennica Państwowa S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Spółki złoży jutro, 17 maja 2001 roku, wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje. 2. W uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 13/2001: Pan mgr inż. Grzegorz Koprowski - powołany od dnia 1 lipca 2001 roku na stanowisko Członka Zarządu Spółki - ma 45 lat. W 1983 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalność Automatyzacja Procesów Technologicznych; w 1999 roku uzyskał stopień MBA (Master of Business Administration) o specjalności Marketing Międzynarodowy. Przebieg pracy zawodowej: 1981-1988 - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, konstruktor i starszy asystent, 1988 - Centrala Handlu Zagranicznego Domów Towarowych "CENTRUM" 1988-1989 - "Nomex" SA w Otwocku, Prezes Zarządu 1989-1990 - Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Niewidomym w Polsce, Dyrektor ds. Rozwoju 1990-1996 - Przedstawicielstwo Handlowe firmy niemieckiej "AEG", gdzie odpowiadał za dział elektroniki i mikroelektroniki 1996-1997 - "Spoerle Electronic Deutchland", Regionalny Inżynier Handlowiec od 1997 - Philips Polska, Account Manager, Business Development Manager dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto: - udział w pracach Polskiego Komitetu Standaryzacji w grupie roboczej kart elektronicznych przy opracowywaniu norm ISO/IEC dla warunków polskich, - członek Polskiej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, - ekspert międzynarodowy programu ELECTRANET uruchomionego pod egidą Komisji Europejskiej. Działalność Pana Grzegorza Koprowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. 1. art. 81 PPO, Prospekt emisyjny z 2.09.1999 r. 2. § 4 ust. 1 pkt 29 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

26.04.2001
Raport bieżący nr 13/2001Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. postanowiła dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. z dniem 31 maja 2001 roku odwołać Pana Antoniego Somkowicza ze stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z tego stanowiska związaną z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o.; 2. z dniem 1 lipca 2001 roku powołać Pana Grzegorza Koprowskiego na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. § 4 ust.1 pkt 28 i pkt 29 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:

Sprawozdanie RN