Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
30.09.2019
Raport bieżący nr 39/2019Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz raporcie bieżącym nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 30 października 2019 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacje poufne

30.09.2019
Raport bieżący nr 38/2019Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w wykonaniu Aneksu do Umowy o Limit Kredytowy nr 1548/119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”) na podstawie, których Spółce został przyznany limit kredytowy w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Oświadczenie”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2025 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacje poufne

30.07.2019
Raport bieżący nr 37/2019Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz raportu bieżącego numer 18/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.), informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku są następujące:

• Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 8 marca 2019 roku;

• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku;

• Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 1 sierpnia 2019 roku;

• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.)

05.07.2019
Raport bieżący nr 36/2019Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksów do umów z bankami

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, co następuje:

  1. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy do kwoty 45 000 000,- PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2027 roku.
     
  2. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 35/2019 z dnia 03 lipca 2019 r., spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa" z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa Ramowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), co do obowiązku zapłaty na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez bank na podstawie Umowy Ramowej, z terminem nadania klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2025 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

03.07.2019
Raport bieżący nr 35/2019Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) podpisał aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), której dotychczasową stroną była Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta tj. Mennicą Polską od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mennica 1766”).

Na podstawie aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim (dalej: „Aneks”), do Umowy Ramowej, jako trzeci klient Banku przystąpiła spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mennica SKA”), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent.

Zgodnie z Aneksem, Bank do dnia 29 listopada 2019 roku udostępnił Spółce, Mennica 1766 oraz Mennica SKA linię wieloproduktową w wysokości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Wskazana linia kredytowa przewiduje następujące sublimity i terminy:

• wykorzystanie w formie kredytu w rachunku bieżącym ogranicza się do kwoty 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych),

• wykorzystanie w formie gwarancji ogranicza się do kwoty 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), dla których ostateczny termin wygaśnięcia nie przekroczy dnia 29 listopada 2024 roku (gwarancje udzielone na 36 – 60 miesięcy) lub do dnia 28 listopada 2022 roku (gwarancje nieprzekraczające 36 miesięcy),

•  wykorzystanie w formie akredytyw ogranicza się do kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), dla których ostateczny termin płatności nie przekroczy dnia 27 listopada 2020 roku.

Zgodnie z Aneksem dotychczasowe ustanowione przez Spółkę oraz Mennica 1766 na rzecz Banku zabezpieczenia, o których Emitent informował raportem bieżącym numer 40/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku oraz raportem bieżącym numer 46/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, pozostają w mocy.

Stosownie do postanowień Aneksu Mennica SKA, zobowiązała się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od zawarcia aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Oświadczenie”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2025 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

01.07.2019
Raport bieżący nr 34/2019Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec II kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.122.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 75 822 034,57 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery i 57/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 70 682 760,60 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt i 60/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec II kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową,  w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy  w kwocie 5 139 273,97 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy i 97/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.06.2019
Raport bieżący nr 33/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 21 czerwca 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu: powiadomienie z 26.06.2019 o nabyciu akcji MP przez FIP 11 FIZAN

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

17.06.2019
Raport bieżący nr 32/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 czerwca 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 12 czerwca 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: powiadomienie o nabyciu akcji Mennicy Polskiej S.A. przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

31.05.2019
Raport bieżący nr 31/2019Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 48/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 30 maja 2019 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: "Santander") został zawarty aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks"). Na podstawie Aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 31 maja 2020 termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR ("Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności (z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu), zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie (dalej: "Gwarancje").

Zabezpieczenie udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 45 000 000 PPLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2027 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

22.05.2019
Raport bieżący nr 30/2019Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Mennica S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 15 maja 2019 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Zbigniewie Jakubasie, Pani Agnieszce Pyszczek oraz o Panu Piotrze Sendeckim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018.757).

Wszyscy wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia zgodnie z którymi (i) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, (iv) nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu, ani (v) nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki w załączeniu przesyła życiorysy: Pana Zbigniewa Jakubasa, Pani Agnieszki Pyszczek oraz o Pana Piotra Sendeckiego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:

Sprawozdanie RN