Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
05.12.2018
Raport bieżący nr 44/2018Złożenie przez spółkę zależną Emitenta uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ” „Dłużnik”);
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ;
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ;
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta;
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • 41/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie oddalenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta;
 • 43/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta;

przekazuje do publicznej informacji, że powziął informację o złożeniu przez Zarząd spółki MMSZ, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17, uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

29.11.2018
Raport bieżący nr 43/2018Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: "MMSZ"),
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ,
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ,
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta,
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • 41/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie oddalenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta,

przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 29 listopada 2018 roku do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dalej: "Sąd") w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego względem spółki zależnej od Emitenta tj. Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: "MMSZ").

MMSZ w przedmiotowej sprawie wniósł o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (dalej: "Ustawa"). Następnie w dniu 11 września 2018 roku Rada Wierzycieli MMSZ podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na umorzenie postępowania sanacyjnego. Wniosek dłużnika (MMSZ) oraz zezwolenie Rady Wierzycieli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowią samoistną przesłankę do umorzenia postępowania sanacyjnego.

Ponadto Sąd uznał, iż postępowanie sanacyjne powinno podlegać umorzeniu na podstawie art. 325 ust. 2 Ustawy tj. ze względu na fakt, iż z okoliczności sprawy wynika, iż układ nie zostanie wykonany. Przyczyną braku możliwości wykonania układu jest przeprowadzona sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa MMSZ, a w konsekwencji brak przedmiotu, który miał podlegać restrukturyzacji.

Spółka jednocześnie informuje, że z zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami, MMSZ złoży uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

26.11.2018
Raport bieżący nr 42/2018Oddalenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: „MMSZ”),
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ,
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ,
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta,
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,


przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 24 listopada 2018 roku powziął informację, że złożony przez zarząd spółki zależnej od Emitenta tj. Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: „MMSZ”) uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości MMSZ został oddalony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dalej: "Sąd").
Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został uznany przez Sąd za przedwczesny.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.11.2018
Raport bieżący nr 41/2018Realizacja przez Spółkę inwestycji kapitałowej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął, warunkowaną wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą, decyzję na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. ("Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 ("Akcje"; "Inwestycja") do łącznej kwoty 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) po cenie za jedną Akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale Zarządu Spółki. Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego Spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Spółka zobowiązana jest do uzyskania zgody na realizację transakcji od instytucji finansującej Emitenta.

Zarząd będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej.

Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w akcje Enea wynosi 37.319.438, 78 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem i 78/100 złotych) i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea.

Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych.

Na dzień niniejszego raportu Spółka nie przewiduje dalszego zwiększania limitu inwestycyjnego na ww. Inwestycję. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży Akcji.

W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na realizację Inwestycji, Spółka przekaże informację do wiadomości publicznej osobnym raportem bieżącym.

21.11.2018
Raport bieżący nr 40/2018Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż w dniu 19 listopada 2018 roku mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) podpisał aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), którego stroną jest Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta tj. Mennicą Polską od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mennica 1766”).

Na podstawie aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Bank do dnia 29 listopada 2019 roku udostępnił linię wieloproduktową w wysokości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), a Spółka oraz Mennica 1766 zobowiązały się względem Banku, do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości. Wskazana powyżej linia kredytowa przewiduje następujące sublimity i terminy:

 • wykorzystanie w formie kredytu w rachunku bieżącym ogranicza się do kwoty 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych),
 • wykorzystanie w formie gwarancji ogranicza się do kwoty 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), dla których ostateczny termin wygaśnięcia nie przekroczy dnia 29 listopada 2024 roku (gwarancje udzielone na 36 – 60 miesięcy) lub do dnia 28 listopada 2022 roku (gwarancje nieprzekraczające 36 miesięcy),
 • wykorzystanie w formie akredytyw ogranicza się do kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), dla których ostateczny termin płatności nie przekroczy dnia 27 listopada 2020 roku.


W powyższym zakresie Spółka oraz Mennica 1766 zobowiązały się w okresie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni kalendarzowych każda z nich z osobna, do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („Oświadczenie”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2025 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

15.10.2018
Raport bieżący nr 39/2018Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 15 października 2018 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2019 monet powszechnego obiegu ("Zamówienie"). Wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 92 234 131,25 zł.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

05.10.2018
Raport bieżący nr 38/2018Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 5 października 2018 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BGK S.A.”) został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r. oraz raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 30 września 2019 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN.

Spółka zobowiązała się do złożenia nowej deklaracji wekslowej do weksla własnego in blanco, o którego wystawieniu Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie bieżącym nr 34/2017.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.09.2018
Raport bieżący nr 37/2018Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 roku podpisał z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”) aneks nr 1 („Aneks”) do umowy o wykonanie robót budowlanych („Umowa”) obejmującej kompleksowe wykonanie przez Mostostal działającego w charakterze generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, położonego na terenie działek nr ew. 110/1, 110/3, 110/4 w obrębie 6-01-06, budowa zjazdów na fragmentach pasów drogowych ul. Pereca, nr ew. dz. 10/1 w obrębie 6-01-06 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr 6, 10/1 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie, wraz z rozbiórką części budynku biurowego Aurum zlokalizowanego na działce ew. nr 110/3 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie w ramach realizacji inwestycji o zwyczajowej nazwie Mennica Residence 2, o której zawarciu Emitent informował w dniu 27 lipca 2017 roku raportem bieżącym numer 47/2017.

Na mocy Aneksu całkowita ryczałtowa wartość Umowy została podwyższona i wynosi 110 150 313,96 zł (słownie: sto dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście złotych i 96/100) netto powiększone o należny podatek VAT. Zmianie uległa również data zakończenia robót budowlanych, zgodnie postanowieniami Aneksu zakończenie nastąpi w dniu 30 listopada 2019 roku.

Aneks przewiduje ponadto następujące zmiany w zakresie kar umownych:

1) za przekroczenie terminów w stosunku do dat kluczowych wskazanych harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia przy czym Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie GW lub podmiotów trzecich za które GW ponosi odpowiedzialność;

2) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal końcowego terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokość 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie Mostostal lub podmiotów trzecich za które Mostostal ponosi odpowiedzialność;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta lub Mostostal z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 12,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

4) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal terminów usuwania wad nieistotnych wskazanych podczas odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie Mostostal lub podmiotów trzecich, za które Mostostal ponosi odpowiedzialność;

5) w przypadku nie dotrzymania terminów usunięcia wady w związku z udzieloną gwarancją (czy rękojmią) z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia względem terminu na ich usunięcie.

Zgodnie z Aneksem Emitent ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli realizacja lub zakończenie poszczególnych robót opóźnia się z winy Mostostalu i opóźnienie to jest dłuższe niż 14 dni względem dat kluczowych lub dat kontrolnych z harmonogramu rzeczowo finansowego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu;

2) jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany przez Mostostal w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, dokumentacją projektową i projektami wykonawczymi pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu;

3) przerwania przez Mostostal robót budowlanych jednorazowo na dłużej niż 14 dni roboczych lub łącznie na dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem sytuacji siły wyższej lub wstrzymania realizacji robót przez Emitenta pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do podjęcia robót i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego terminu dodatkowego;

4) realizacji przez Mostostal przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami mającymi zastosowanie do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego terminu dodatkowego;

5) gdy Mostostal nie dostarczy wymaganych gwarancji lub polis ubezpieczeniowych, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego dodatkowego terminu;

6) rażącego braku współpracy Mostostalu z kierownikiem projektu, inspektorami nadzoru, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi w tym celu;

7) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty przez Mostostal wymagalnych zobowiązań na rzecz podwykonawców, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi;

8) w przypadku wykonywania robót przy udziale podwykonawców niezaakceptowanych przez Emitenta, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi;

9) w przypadku braku przedstawienia Emitentowi przez Mostostal, w terminie 7 dni od dnia podpisania Aneksu, gwarancji bankowej zwiększonej o kwotę 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) tj. gwarancji bankowej do łącznej kwoty 14 815 031,40 zł (słownie: czternaście milionów osiemset piętnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 40/100), Emitent będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w części zmienionej Aneksem w terminie 90 dni od upływu terminu na przedstawienie Emitentowi gwarancji.

Prawo do odstąpienia przez którąkolwiek ze stron przysługuje w terminie 180 dni od daty powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie (za wyjątkiem wskazanego powyżej punktu 9, który odrębnie reguluje termin odstąpienia).

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawne: Art. 17 MAR – informacje poufne

08.09.2018
Raport bieżący nr 36/2018Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w 7 września 2018 roku Spółka w wykonaniu Umowy wielocelowego limitu kredytowego („Umowa”) zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 63/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) do kwoty 67.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 7 września 2018 w wykonaniu postanowień Umowy spółka zależna od Emitenta Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. działając, jako poręczyciel udzielonego limitu kredytowego złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) do kwoty 67.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie, wskazanym powyżej, aktom notarialnym zawierającym oświadczenia o poddaniu się egzekucji klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 22 czerwca 2025 roku, z tym zastrzeżeniem, że w tym okresie Bank może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

30.08.2018
Raport bieżący nr 35/2018Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku Spółka w wykonaniu Aneksu do Umowy o Limit Kredytowy nr 1548/119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”) na podstawie, których Spółce został przyznany limit kredytowy w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Oświadczenie”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016Raport zawiera:
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016Raport zawiera:
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 rokuRaport zawiera:
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016Raport zawiera:
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016Raport zawiera:

Sprawozdanie RN