Wzrost rentowności sprzedaży oraz aktywności biznesowej – Mennica Polska S.A. podsumowała pierwsze trzy kwartały 2020 r.

29 października 2020

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. oraz narastająco za trzy kwartały br. Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie, wynik ze sprzedaży wzrósł o prawie 60 proc. a EBIDTA o blisko 30 proc.

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Mennica Polska osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane głównie zwiększonym zainteresowaniem produktami inwestycyjnymi w segmencie menniczym, jak również odnotowaniem przychodów w ramach sprzedaży ostatecznej mieszkań w projekcie „Mennica Residence I”. ​ Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zysk netto wyniósł prawie 27 mln zł (vs 12,6 mln zł w 2019 r.), wynik ze sprzedaży ponad 32 mln zł (vs 20,4 mln zł w porównywalnym okresie 2019 r.), a EBIDTA 45,5 mln zł (vs 32,9 mln zł za I-III kw. 2019 r.).

– Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej odzwierciedlają słuszność dywersyfikacji działalności, pozwalającej na wypracowanie pozytywnych wyników w czasach wyzwań związanych z pandemią koronawirusa.– mówi Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mennicy Polskiej – Potwierdzają również wzrost rentowności sprzedaży oraz naszej aktywności biznesowej, co przejawia się m.in. w zwiększonych inwestycjach w kapitał obrotowy. Płynność finansowa spółki utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. – dodaje.

Wzrost wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto wynikał przede wszystkim z większych przychodów w segmencie menniczym, względem analogicznego okresu roku poprzedniego – nawet w sytuacji pomniejszenia wyniku z powodu zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki ENEA. – Po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności zysku netto ukształtował się na poziomie 4,4 proc., co stanowi o prawie 60 proc. wzroście. – wyjaśnia Artur Jastrząb

Wzrost zapasów odnotowano w segmencie menniczym (m.in. na skutek dążenia do zapewnienia klientom jak największej dostępności złota inwestycyjnego w odpowiedzi na ponadprzeciętny popyt) oraz w segmencie deweloperskim (kontynuacja projektów „Mennica Residence” i „Bulwary Praskie”). ​Spadek inwestycji krótkoterminowych był wynikiem wzrostu inwestycji w kapitał obrotowy, jak również ujemnej wyceny akcji ENEA S.A. ​Wzrost należności odnotowano głównie na skutek cykliczności oraz aktywności w segmencie menniczym​.
 

Produkty mennicze 

W odniesieniu do porównywalnego okresu (I-III Q 2019 r.) w pierwszych dziewięciu miesiącach br. przychody Mennicy Polskiej w segmencie produktów menniczych były wyższe o prawie 60 proc. (465 mln zł w 2020 r. vs 294 mln zł w 2019 r.). Wynik segmentu zwiększył się o blisko 55 proc. (39,5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w stosunku do 25,6 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).  Znaczny wzrost poziomu EBITDA (z 29,5 mln zł w I-IIIQ 2019 r. do 43 mln zł w I-III Q br.)  wynikał głównie z dynamiki sprzedaży w grupie złotych produktów inwestycyjnych.

 – W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z wyjątkowo wysokim zainteresowaniem inwestorów lokowaniem środków w żółtym kruszcu. Popyt na złoto w Mennicy Polskiej, tylko w pierwszym półroczu br., wyniósł 900 kg. Obecnie możemy mówić już o poziomie 1,4 tony. – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – Na uwagę zasługuje również fakt, że w omawianym okresie mamy do czynienia z rekordową sprzedażą srebra pod postacią monet bulionowych i sztab. – dodaje.

W III Q br. Mennica Polska została uznana przez inwestorów za „Firmę inwestycji alternatywnych 2019” w ramach 6. edycji konkursu Invest Cuffs. Wyróżnienie potwierdza atrakcyjność spółki w niezwykle wymagających czasach, jak również potencjał dywersyfikacji biznesu.
 

Płatności elektroniczne

Po pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w segmencie Płatności elektroniczne Mennica Polska odnotowała przychody na poziomie 132,5 mln zł (vs 210,8 mln zł w I-III Q 2019), co oznacza spadek r/r o ok. 37 proc. W zestawieniu pierwszych dziewięciu miesięcy br., względem analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik zmniejszył się z 2,3 mln zł do -8,9 mln zł.

Na wyraźnie niższy poziom EBITDA (2,1 mln zł w I-III Q 2020 r. vs 12,8 mln zł w I-III Q rok wcześniej) bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której mieliśmy do czynienia z ograniczoną mobilnością pasażerów komunikacji miejskiej, a w konsekwencji ze spadkiem sprzedaży biletów.

W bardzo wymagającym okresie, Mennica Polska wykorzystała swoje szerokie doświadczenie i know-how, w pionierskim wdrożeniu w Bydgoszczy, przygotowanym we współpracy z firmą Mastercard. Od września br. zbliżeniowa karta płatnicza stanowi potwierdzenie uprawnienia do przejazdu transportem publicznym w ramach biletu okresowego – w przypadku Bydgoszczy obejmuje to bilety: miesięczny, 30-dniowy, 14-dniowy, 90-dniowy, semestralny uczniowski lub semestralny studencki.

– Do czasu wdrożenia popularna „zbliżeniówka” była wyłącznie identyfikatorem potwierdzającym zakup biletu jednorazowego lub czasowego w naszych innowacyjnych kasownikach Open Payment System. Dziś zakupiony bilet jest aktywny od momentu sfinalizowania transakcji za pośrednictwem portalu pasażera online – bez potrzeby korzystania z automatu stacjonarnego czy wizyty w biurze obsługi klienta lub innym punkcie, gdzie możemy doładować kartę miejską. Wpisuje się to w potrzebę szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pasażerów w wymagających czasach. – podkreśla Grzegorz Zambrzycki
 

Działalność deweloperska

W segmencie „Działalność deweloperska” w pierwszych dziewięciu miesiącach br. Dzięki przekazaniu na własność kolejnych mieszkań osiągnięto istotnie wyższe przychody (14,5 mln zł w I-III Q 2020 vs 3,1 mln zł w I-III Q 2019). Wynik segmentu wzrósł z poziomu -8,3​ mln zł (I-III Q 2019) do -2,1 mln zł (I-III Q 2020), a EBIDTA zwiększyła się z poziomu -6,9​ mln zł do - 0,7 mln zł. 

– Pomimo obiektywnych utrudnień formalnych, powiązanych z COVID-19, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie w ramach "Mennica Residence II" oraz w I etapie inwestycji "Bulwary Praskie" dla budynku S1. Oba projekty w okresie wybuchu pandemii były w końcowej fazie realizacji. – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – W przypadku „Mennica Residence” w analizowanym okresie przekazaliśmy na własność ponad 700 m² powierzchni użytkowej mieszkań. – dodaje.

Skomercjalizowany w całości, ultranowoczesny i zaawansowany technologicznie kompleks biurowy „Mennica Legacy Tower” został dwukrotnie wyróżniony w III Q br. w ramach prestiżowych branżowych inicjatyw. We wrześniu projekt zwyciężył na etapie krajowym konkursu European Property Awards 2020-2021. Wyróżniony w dwóch kategoriach (Commercial High-rise Architecture for Poland i Commercial High-rise Development for Poland) będzie reprezentować Polskę na szczeblu europejskim. W sierpniu „Mennica Legacy Tower” została uznana przez jury konkursu Real Estate IMPACTOR za „Nową ikonę miasta”. Nagroda jest przyznawana od 2016 r. firmom i osobom, które mają znaczący wpływ na rozwój branży nieruchomości w Polsce.