Stabilizacja i rozwój – Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. podsumowała pierwsze dwa kwartały 2020 roku

11 sierpnia 2020

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Grupa wygenerowała wyższe wyniki, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. MPSA poprawiła również wskaźniki rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej.

W pierwszych dwóch kwartałach br. Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej (MPSA) potwierdziła zasadność kierunku rozwoju w długoterminowej perspektywie, zarówno w aspekcie realizowanych zysków, jak i solidnej płynności finansowej. 

W zestawieniu wyników wypracowanych przez Grupę, oczyszczonych ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, przychody ze sprzedaży były o ponad 82 mln zł wyższe niż rok wcześniej (327,3 mln zł w I-IIQ 2019 r. vs 412,5 mln zł w I-IIQ 2020 r.), wynik netto ze sprzedaży wzrósł o ponad 15 mln zł (z 11,3 mln zł do 26,7 mln zł), a zysk netto zwiększył się o 17 mln zł (z 5,3 mln zł do 22,3 mln zł). EBITDA po pierwszych dwóch kwartałach wyniosła 35,5 mln zł (w stosunku do 23,1 mln zł w I-IIQ 2019 r.).

KATEGORIA I-II kw. 2020 I-II kw. 2019 2020 / 2019
wartość (w tys. zł) struktura (%) wartość (w tys. zł) struktura (%) dynamika (%)
Produkty mennicze 310 925 75,4 182 684 55,8 170,2
Płatności elektroniczne 88 006 21,3 142 171 43,4 61,9
Działalność deweloperska 13 632 3,3 2 461 0,8 554,0
SPRZEDAŻ OGÓŁEM 412 563 100,0 327 316 100,0 126,0

Tab. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług MPSA (I półrocze 2020 r. vs I półrocze 2019 r.)

MPSA poprawiła wskaźniki rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej (odnotowanie m.in. przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence”), jak również osiągnęła wyższą sprzedaż i rentowność produktów w segmencie menniczym (ponadprzeciętny popyt na złoto). Czynniki te rekompensowały spadki w segmencie płatności elektronicznych, spowodowane przez COVID-19 (ograniczona mobilność pasażerów komunikacji miejskiej wpłynęła na istotne zmniejszenie liczby transakcji zakupu biletów).

– Większe przychody i nieproporcjonalnie mniejsze koszty sprzedaży w omawianym okresie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, spowodowały wzrost wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto – nawet w sytuacji pomniejszenia wyniku z powodu zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki ENEA. Po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności netto jest prawie trzykrotnie wyższy w odniesieniu do wskaźnika za I-IIQ 2019 roku – podsumowuje Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej.

Wzrost zapasów odnotowano w segmentach: menniczym (potrzeba zapewnienia klientom jak największej dostępności złotych produktów inwestycyjnych) oraz deweloperskim (kontynuacja projektów „Mennica Residence” i „Bulwary Praskie”). Spadek inwestycji krótkoterminowych był następstwem wzrostu inwestycji w kapitał obrotowy oraz ujemnej wyceny akcji ENEA S.A. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych był natomiast wypadkową wpłat kolejnych zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektów „Mennica Residence II” i „Bulwary Praskie”, jak również wzrostu zaliczek od nabywców produktów inwestycyjnych w segmencie menniczym.
 

PRODUKTY MENNICZE

Przychody segmentu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły blisko 311 mln zł (vs 182,7 mln zł rok wcześniej). Wynik segmentu wzrósł ponad dwukrotnie (z 15,1 mln zł do 30,3 mln zł).

W pierwszych dwóch kwartałach br., pomimo znacznych ograniczeń w dostawie żółtego kruszcu powiązanych z pandemią koronawirusa, Mennica Polska zachowała ciągłość sprzedaży. Grupa utrzymała pozycję największego dystrybutora złota inwestycyjnego i jedynego producenta sztabek w Polsce.

– Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie, dodruk pieniądza przez rządy powodują znaczący wzrost popytu na żółty kruszec. Inwestorzy szukają pewnego zabezpieczenia dla zgromadzonego kapitału, a złoto od wieków uważane jest za najbardziej stabilną walutę. – komentuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

W omawianym okresie MPSA rozbudowała również ofertę sprzedaży srebra inwestycyjnego o uncjowe monety bulionowe światowych dostawców.

Ważnym wydarzeniem w segmencie, w kategorii monet obiegowych, było podpisanie umowy z Centralnym Bankiem Dominikany – sprzedaż 20 mln monet została zakontraktowana na 2021 rok. Mennica Polska została również zaproszona do przetargu ogłoszonego przez Departament Skarbca Tajlandii (potencjalne wolumeny sięgają ponad 1,5 mld sztuk monet obiegowych) oraz znalazła się wśród trzech firm, które będą brały udział w przetargu dla Banku Centralnego Brazylii. Ponadto, MPSA zrealizowała w omawianym okresie dostawy do banków centralnych Dominikany, Kostaryki i Paragwaju.

W kategorii monet kolekcjonerskich, Mennica Polska wygrała przetarg na Łotwie. Nowo pozyskanym klientem jest Bank Centralny Argentyny. Grupa kontynuuje współpracę z Centralnym Bankiem Omanu, rozpoczętą w ub.r., jak również z Bankiem Tadżykistanu, z którym kooperuje od 3 lat. W analizowanym okresie MPSA wyprodukowała także monety dla Centralnego Banku Nikaragui, a także dla Banku Luxemburgu (2 i 5 Euro).


PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

W pierwszej połowie br. przychody segmentu wyniosły 88,0 mln zł w stosunku do 142,2 mln zł rok wcześniej. Wynik segmentu wyniósł -7,3 mln zł (0,7 mln zł rok wcześniej). Na wyraźną różnicę miała wpływ pandemia COVID-19 – ograniczona mobilność pasażerów przyczyniła się do spadku liczby transakcji zakupu biletów komunikacji miejskiej.

– W pierwszym półroczu br., ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemiczny, nasze działania w segmencie płatności elektronicznych były skoncentrowane przede wszystkim na optymalizacji procesów i utrzymaniu projektów. Nieustająco dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać know-how do wspierania naszych partnerów biznesowych w tym trudnym czasie. – mówi Grzegorz Zambrzycki.

W omawianym okresie Mennica Polska rozszerzyła sieć sprzedaży biletów w Warszawie o dodatkowe 30 automatów, dzięki czemu pasażerowie w stolicy zyskali dostęp do większej liczby automatów samoobsługowych. W Bydgoszczy i we Wrocławiu spółka wdrożyła natomiast funkcjonalność umożliwiającą integrację płatności za usługi transportowe w skali całego miasta i uzupełniającą tradycyjny system karty miejskiej.
 

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA 

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku przychody segmentu wyniosły 13,6 mln zł w stosunku do 2,5 mln zł rok wcześniej. Wynik segmentu wyniósł 2,0 mln zł (-5,1 mln zł rok wcześniej). Wskazane wzrosty zostały uzyskane dzięki sprzedaży ostatecznej siedmiu mieszkań w projekcie „Mennica Residence”.

W pierwszym półroczu br. Mennica Polska uzyskała również pozwolenie na użytkowanie dla projektu „Mennica Residence II”. Łączna powierzchnia mieszkań sprzedanych na chwilę obecną w projekcie wyniosła 14 885 m² (95,3% w II etapie inwestycji).

W przypadku inwestycji „Bulwary Praskie” łączna powierzchnia dotychczas sprzedanych mieszkań wyniosła 5 881 m² (97,8% w I etapie inwestycji).

W przypadku obu wspomnianych projektów, po odbiorze kluczy do mieszkań nabywcy podpiszą akty notarialne – sprzedaż zostanie odnotowana przez MPSA w kolejnych okresach.