29 październikapaź 2020

Wzrost rentowności sprzedaży oraz aktywności biznesowej – Mennica Polska S.A. podsumowała pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. oraz narastająco za trzy kwartały br. Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie, wynik ze sprzedaży wzrósł o prawie 60 proc. a EBIDTA o blisko 30 proc.

Zobacz więcej
11 sierpniasie 2020

Stabilizacja i rozwój – Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. podsumowała pierwsze dwa kwartały 2020 roku

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Grupa wygenerowała wyższe wyniki, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. MPSA poprawiła również wskaźniki rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej.

Zobacz więcej
24 marcamar 2020

Mennica Polska zaraportowała wyniki za 2019 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (MPSA) opublikowała raport za IV Q oraz narastająco za cztery kwartały 2019 r. Oczyszczony wynik ze sprzedaży wyniósł 25 mln zł., EBITDA 45 mln, a zysk netto 11 mln zł. W zestawieniu z rezultatami osiągniętymi w 2018 r. niższe wyniki za ub. r. były związane w dużej mierze z istotnym dodatnim wpływem zdarzeń jednorazowych zaistniałych rok wcześniej.

Zobacz więcej
8 marcamar 2019

Wyniki Mennicy Polskiej S.A. w 2018 r. potwierdzają silną pozycję Grupy

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2018 r. Wyniki wypracowane w ramach najważniejszych kategorii finansowych uległy znacznej poprawie. Przychody netto ze sprzedaży przekroczyły w 2018 r. 1 mld zł.  Wynik ze sprzedaży wzrósł o 146% r/r (z 35 mln zł do 86 mln zł). EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych (zaistniałych w 2017 r.), wzrosła o 132% r/r – z 44 mln zł do 102 mln zł, podczas gdy oczyszczony zysk netto zwiększył się z 5 mln zł w 2017 r. do 56 mln zł w 2018 r.

Zobacz więcej
29 październikapaź 2018

Bardzo dobre wyniki Mennicy Polskiej S.A. po III kwartale 2018 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. oraz za trzy kwartały narastająco w bieżącym roku. Osiągnięte, w ramach najważniejszych kategorii finansowych, wyniki stanowią istotną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 94 mln zł, co stanowi wzrost o 45 mln zł w porównaniu z rezultatem wypracowanym w pierwszych dziewięciu miesiącach poprzedniego roku. Oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych EBITDA wzrosła o ponad 170 proc. (76 mln zł. w stosunku do 28 mln zł. osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r.), a zysk netto aż o 388 proc. (44 mln zł wobec 9 mln zł).

Zobacz więcej
25 kwietniakwi 2018

Korzystne wyniki Mennicy Polskiej S.A. po I kwartale 2018 r. - dobry prognostyk na kolejne miesiące

Grupa kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. W zakresie działalności kontynuowanej we wszystkich najważniejszych wskaźnikach uzyskana została istotna poprawa w porównaniu do rezultatów sprzed roku. Wzrost wyniku ze sprzedaży, wyniku operacyjnego czy zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. są dowodem na dobrą i stabilną kondycję finansową Grupy.

Zobacz więcej
9 marcamar 2018

2017 – dobry rok dla Mennicy Polskiej

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za rok obrotowy 2017. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 927 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży prawie 79 mln zł, wynik EBITDA 142 mln zł, a zysk netto 121 mln zł.

Zobacz więcej
27 październikapaź 2017

Stabilne wyniki Grupy Mennica Polska po trzech kwartałach 2017 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Bardzo dobra pozycja płynnościowa pozwala Mennicy Polskiej na finansowanie jej planów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 575 mln zł, wobec 665 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Pobierz pełną treść
4 sierpniasie 2017

103 mln zł zysku netto Mennicy Polskiej po I półroczu 2017 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 380 mln zł, wynik EBITDA 119 mln zł, a zysk netto 103 mln zł. Bardzo wysoki wynik operacyjny, to w dużej mierze efekt dekonsolidacji spółki Mennica-Metale Szlachetne.

Pobierz pełną treść
28 kwietniakwi 2017

GK Mennica Polska podsumowuje udany I kwartał

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2017 roku. Doskonałe wyniki operacyjne notują segmenty produktów menniczych i płatności elektronicznych. Ponadto, w ramach swojej działalności deweloperskiej, Mennica Polska zawarła umowy deweloperskie lub przedwstępne na niemal wszystkie mieszkania I etapu projektu „Mennica Residence”.

Pobierz pełną treść
28 październikapaź 2016

Grupa Kapitałowa Mennica Polska notuje dalszy dynamiczny wzrost wyników

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport po III kwartałach 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11% (665 mln zł wobec 597 mln rok wcześniej), a zysk netto o 45% (42 mln zł wobec 29 mln rok wcześniej), co było w głównej wypadkową działalności Grupy w segmencie menniczym.

Pobierz pełną treść
5 sierpniasie 2016

Mennica Polska notuje wzrost wyników finansowych (2016)

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 434 mln zł, a zysk netto 47 mln zł.

Pobierz pełną treść
18 marcamar 2016

Mennica Polska S.A. z bardzo dobrymi wynikami i rosnącą produkcją w 2015 roku

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za 2015 rok, notując poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Istotnym czynnikiem wzrostu w Grupie Kapitałowej było pozyskanie nowych kontraktów na produkcję monet dla zagranicznych emitentów.

Pobierz pełną treść
6 listopadalis 2015

Bardzo dobre wyniki finansowe w III kwartale 2015 roku i rosnąca rentowność Mennicy Polskiej S.A.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2015 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2015 roku. W III kwartale 2015 roku Grupa odnotowała wyższe wyniki w stosunku do roku poprzedniego na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat.

Pobierz pełną treść
17 sierpniasie 2015

Stabilne wyniki finansowe - Mennica Polska S.A. podsumowuje pierwsze półrocze 2015 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2015 r., notując przychody o wartości 415 mln złotych, zysk operacyjny na poziomie 38 mln złotych oraz zysk netto - 28 mln złotych. Konsekwentne działania optymalizacyjne skutkowały dalszym obniżeniem wskaźników zadłużenia, poprawą struktury kapitału obrotowego i utrzymaniem wysokiej płynności Grupy.

Pobierz pełną treść
18 sierpniasie 2014

25,8 mln zł zysku netto GK Mennica Polska S.A. w I połowie 2014 roku

W I połowie 2014 r. przychody Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. sięgnęły blisko 436 mln zł wobec blisko 473 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany wynik netto wyniósł 25,8 mln zł, a EBITDA blisko 32,5 mln zł. Między innymi dzięki udanej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, jak również wzrostom uzyskanym na sprzedaży monet kolekcjonerskich.

Pobierz pełną treść
7 majamaj 2014

Dynamiczny wzrost wyników Mennicy Polskiej w pierwszym kwartale 2014 r.

Mennica Polska S.A. w dniu dzisiejszym opublikowała Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Przychody Grupy Kapitałowej sięgnęły blisko 240 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 20 mln zł (15 mln zł w I kwartale 2013 r., co oznacza wzrost o ponad 30% rdr). Grupa Kapitałowa zakończyła I kw. z wynikiem netto na poziomie 10 mln zł – to czterokrotnie wyższy wynik niż w I kw. 2013 r.

Pobierz pełną treść
30 sierpniasie 2013

Mennica Polska opublikowała półroczne wyniki finansowe

Po pierwszym półroczu br. produkcja mennicza nadal stanowi finansowy fundament działalności Spółki. Przychody Spółki nadal dominują wynik całej Grupy Kapitałowej.

Pobierz pełną treść
25 majamaj 2013

Mennica Polska jedną z najdynamiczniejszych spółek giełdowych

Mennica Polska S.A. została wyróżniona w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych w kategorii przemysł i budownictwo. Nagrody przyznało VII Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”.

Pobierz pełną treść
30 wrześniawrz 2012

Coraz większy popyt na złoto Grupy Mennicy Polskiej

W I półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej sprzedała prawie cztery tony złota inwestycyjnego w sztabkach. To ponad trzykrotny wzrost w stosunku do sześciu miesięcy 2011 r.

Pobierz pełną treść

Kontakt
dla mediów

Kamila Bidzińska

tel.: +48 882 358 323

Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa