Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.05.2002
Raport bieżący nr 16/2002Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2001 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że 15 maja 2002 roku otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2001. W związku z tym zmianie ulega data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2001 rok. Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 zostanie przekazany dnia 21 maja 2002 roku. §69 ust. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kuce

15.05.2002
Raport bieżący nr 15/2002Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art.399 §1 oraz art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały Zarządu nr III /353 /2002 z dnia 29 kwietnia 2002 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2002 roku, na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2001 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. i jej Grupy Kapitałowej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2002 roku, złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Świadectwa można składać w dniach 10 - 20 czerwca 2002 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 czerwca 2002 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach od 10 do 20 czerwca 2002 roku w godz. od 8.00 do 13.00, zaś odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w dniach od 20 do 27 czerwca 2002 roku w godzinach od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. §49 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

10.04.2002
Raport bieżący nr 14/2002Umowa sprzedaży akcji spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint

Zarząd Mennicy Państwowej S.A., w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2002, podaje do wiadomości, że umowa sprzedaży akcji zawarta przez Mennicę Państwową S.A. z ENGELHARD-CLAL S.A.S. z siedzibą we Francji, w wyniku której Mennica Państwowa S.A. nabyła 1.250 szt. akcji spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A. z siedzibą w Warszawie, doszła do skutku. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

08.04.2002
Raport bieżący nr 13/2002Wniosek o wypłatę dywidendy

Zarząd Mennicy Państwowej S.A., nawiązując do przekazanego 26 marca 2002 roku raportu rocznego SA-R 2001, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zamierza zgłosić wniosek przeznaczenia części zysku netto za rok 2001 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Termin ZWZ oraz proponowane terminy ustalenia praw i wypłaty dywidendy określone i podane zostaną do wiadomości w terminie późniejszym. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

25.03.2002
Raport bieżący nr 12/2002Nabycie akcji spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. nabyła od ENGELHARD-CLAL S.A.S. z siedzibą we Francji 1.250 szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena nabycia wynosi 57,69 zł za jedną akcję. Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym spółki wynosi 50%. W wyniku nabycia akcji, Mennica Państwowa S.A. posiadać będzie łącznie 99% udziału w kapitale zakładowym spółki i 99% ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Nabyte akcje posłużą do realizacji długoterminowej strategii restrukturyzacji kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. Umowa sprzedaży akcji zawarta została pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji na dokonanie koncentracji, w rozumieniu art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedmiotem działalności spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A. jest działalność handlowa w zakresie sprzedaży usług i wyrobów z metali szlachetnych, z wyjątkiem sprzedawanych bezpośrednio przez Mennicę Państwową S.A. Z dniem 1 stycznia 1999 roku spółka zawiesiła działalność operacyjną. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel 

22.03.2002
Raport bieżący nr 11/2002Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2001 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że 21 marca 2002 roku otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2001. W związku z tym zmianie ulega data przekazania raportu rocznego za 2001 rok. Raport roczny SA-R 2001 zostanie przekazany dnia 26 marca 2002 roku. §69 ust. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Grzegorz Koprowski

12.03.2002
Raport bieżący nr 10/2002Wyodrębnienie akcji stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 18 z dnia 6 marca 2002 r., poz. 171) nastąpi wyodrębnienie do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa 1.825.600 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość rynkowa akcji ustalona na podstawie średniego kursu giełdowego z 8 ostatnich notowań według stanu na dzień 1 lutego 2002 r. wynosi 56.000.280 zł. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 marca 2002 roku. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.02.2002
Raport bieżący nr 9/2002Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki stowarzyszonej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 lutego 2002 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na wniosek spółki stowarzyszonej: "MENNICA-SETEC-CARD" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wydał postanowienie o wykreśleniu tej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem jej likwidacji i zatwierdzeniem sprawozdania likwidacyjnego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

13.02.2002
Raport bieżący nr 8/2002Zwiększenie udziału MULTICO w kapitale zakładowym Spółki

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 13 lutego 2002 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o nabyciu kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 1.637.746 akcji Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 24,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.637.746 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,93% wszystkich głosów. §5 ust. 1 pkt 21 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

08.02.2002
Raport bieżący nr 7/2002Zbycie akcji Spółki przez jedną z osób zarządzających

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że jedna z osób zarządzających Spółki podczas sesji giełdowych w dniach 4 i 10 stycznia zbyła łącznie 1.002 szt. akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. Łączna wartość obu transakcji przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 euro. §5 ust. 1 pkt 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN