Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
20.04.2001
Raport bieżący nr 11/2001Asymilacja akcji, zbycie udziałów spółki stowarzyszonej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. W dniu 19 kwietnia 2001 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 184/01, na podstawie której w dniu 27 kwietnia 2001 roku dokonana zostanie asymilacja 4.200 akcji oznaczonych kodem PLMNNCP00029 z 5.726.650 akcjami oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMNNCP00011. Z dniem 27 kwietnia 2001 roku kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 5.730.850 akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Tym samym spełniony został warunek, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 9/2001. 2. W dniu 19 kwietnia 2001 roku podpisana została umowa sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Mennica Państwowa S.A. zbyła na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wszystkie posiadane udziały spółki "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" - w ilości 1.250,o wartości nominalnej 50 zł każdy, dające 25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wartość transakcji wyniosła 62.500 zł. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

18.04.2001
Raport bieżący nr 9/2001Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki w dniu 18 kwietnia 2001 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 110/2001, w której postanowił wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 10 lutego 1994 roku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMNNCP00029, nabytych nieodpłatnie przez pracowników na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 kwietnia 2001 roku asymilacji powyższych akcji z akcjami notowanymi na Giełdzie oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. § 41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.03.2001
Raport bieżący nr 8/2001Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2000 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2000 - raport roczny SA-R 2000 zostanie przekazany dnia 16 marca 2001 roku. par.47 ust.1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

06.03.2001
Raport bieżący nr 7/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 marca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną posiada łącznie 1.254.992 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 21,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.254.992 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,42% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.02.2001
Raport bieżący nr 6/2001Ogłoszenie o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że dnia 20 lutego 2001 roku wpłynęła ze spółki zależnej "IMPEXMETAL-INTERMAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacja, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30/2001 pod poz. 8182 opublikowane zostało ogłoszenie likwidatora tej spółki - Mieczysława Godlewskiego o likwidacji spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2001 roku. Ze względów formalno-prawnych wniosek do sądu o otwarcie likwidacji złożony zostanie w terminie późniejszym, po przerejestrowaniu spółki do KRS. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

14.02.2001
Raport bieżący nr 5/2001Korekta raportu SA-Q 4/2000

Zarzad Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2000, przekaznym do publicznej wiadomości dnia 14 lutego 20001 roku, zastosowano nieprawidłowe kursy dla danych w tys. EURO za 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2000 do 31-12-2000 (kolumna 4 Wybranych danych finansowych)w następujących pozycjach:

 

 

jest

 

 

winno być

 

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

51.217

 

 

49.765

 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

 

10.360

 

 

10.066

 

III.Zysk (strata) brutto

 

10.849

 

 

10.541

 

IV.Zysk (strata) netto

 

7.725

 

 

7.506

 

 

 

 

$ 46 ust.1 RRM GPW

 
06.02.2001
Raport bieżący nr 4/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lutego 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. akcji Mennicy Państwowej S.A. "MULTICO" Sp. z o.o wraz ze spółką "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.165.774 akcji Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 19,89% udziału w kapitale akcyjnym Spółki oraz 1.165.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,89% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

05.02.2001
Raport bieżący nr 3/2001Wyniki finansowe za IV kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za IV kwartał 2000 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 199.224 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 40.299 tys.zł 3) zysk brutto 42.199 tys.zł 4) zysk netto 30.048 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W IV kwartale 2000 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 452 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 1.548 tys.zł. W związku z otwarciem postepowania likwidacyjnego Spółki stowarzyszonej "Mennica-Setec-Card" Sp. z o.o. Mennica Państwowa S.A. dokonała umorzenia wartości udziałów na kwotę 1.977 ty.zł oraz utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys.zł na ryzyko związane z poręczeniem kredytu. W dniu dzisiejszym tj. 5.02.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za IV kwartał 2000 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33) RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

10.01.2001
Raport bieżący nr 2/2001Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2001 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 30.04.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 03.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 05.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 13.02.2002 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 14.05.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 13.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 14.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 28.02.2002 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 28.09.2001 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 30.11.2001 r. 5. Raport roczny za 2001 r. - 28.06.2001 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. - 29.08.2002 r. par.47 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

08.01.2001
Raport bieżący nr 1/2001Zmiana przeznaczenia i terminów spłat pożyczek udzielonych spółce zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2001 roku podpisane zostały przez Mennicę Państwową S.A. i spółkę "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Mennicy Państwowej S.A.) aneksy do umów pożyczek, o których mowa w pkt.4.2. rozdziału V Prospektu emisyjnego Mennicy Państwowej S.A.: 1/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 18 listopada 1998 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie osiedla mieszkaniowego w Łomiankach przy ul. Fabrycznej róg ul. Kiepury, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%; 2/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20 kwietnia 1999 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 3, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%. art. 81 ust. 1 PPO §4 ust. 1 p. 8 RRM GPW2001

Dariusz Kucel Antoni Somkowicz

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:

Sprawozdanie RN