Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
05.02.2001
Raport bieżący nr 3/2001Wyniki finansowe za IV kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za IV kwartał 2000 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 199.224 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 40.299 tys.zł 3) zysk brutto 42.199 tys.zł 4) zysk netto 30.048 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W IV kwartale 2000 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 452 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 1.548 tys.zł. W związku z otwarciem postepowania likwidacyjnego Spółki stowarzyszonej "Mennica-Setec-Card" Sp. z o.o. Mennica Państwowa S.A. dokonała umorzenia wartości udziałów na kwotę 1.977 ty.zł oraz utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys.zł na ryzyko związane z poręczeniem kredytu. W dniu dzisiejszym tj. 5.02.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za IV kwartał 2000 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33) RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

10.01.2001
Raport bieżący nr 2/2001Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2001 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 30.04.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 03.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 05.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 13.02.2002 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 14.05.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 13.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 14.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 28.02.2002 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 28.09.2001 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 30.11.2001 r. 5. Raport roczny za 2001 r. - 28.06.2001 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. - 29.08.2002 r. par.47 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

08.01.2001
Raport bieżący nr 1/2001Zmiana przeznaczenia i terminów spłat pożyczek udzielonych spółce zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2001 roku podpisane zostały przez Mennicę Państwową S.A. i spółkę "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Mennicy Państwowej S.A.) aneksy do umów pożyczek, o których mowa w pkt.4.2. rozdziału V Prospektu emisyjnego Mennicy Państwowej S.A.: 1/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 18 listopada 1998 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie osiedla mieszkaniowego w Łomiankach przy ul. Fabrycznej róg ul. Kiepury, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%; 2/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20 kwietnia 1999 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 3, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%. art. 81 ust. 1 PPO §4 ust. 1 p. 8 RRM GPW2001

Dariusz Kucel Antoni Somkowicz

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN