Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
06.03.2001
Raport bieżący nr 7/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 marca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną posiada łącznie 1.254.992 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 21,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.254.992 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,42% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.02.2001
Raport bieżący nr 6/2001Ogłoszenie o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że dnia 20 lutego 2001 roku wpłynęła ze spółki zależnej "IMPEXMETAL-INTERMAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacja, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30/2001 pod poz. 8182 opublikowane zostało ogłoszenie likwidatora tej spółki - Mieczysława Godlewskiego o likwidacji spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2001 roku. Ze względów formalno-prawnych wniosek do sądu o otwarcie likwidacji złożony zostanie w terminie późniejszym, po przerejestrowaniu spółki do KRS. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

14.02.2001
Raport bieżący nr 5/2001Korekta raportu SA-Q 4/2000

Zarzad Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2000, przekaznym do publicznej wiadomości dnia 14 lutego 20001 roku, zastosowano nieprawidłowe kursy dla danych w tys. EURO za 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2000 do 31-12-2000 (kolumna 4 Wybranych danych finansowych)w następujących pozycjach:

 

 

jest

 

 

winno być

 

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

51.217

 

 

49.765

 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

 

10.360

 

 

10.066

 

III.Zysk (strata) brutto

 

10.849

 

 

10.541

 

IV.Zysk (strata) netto

 

7.725

 

 

7.506

 

 

 

 

$ 46 ust.1 RRM GPW

 
06.02.2001
Raport bieżący nr 4/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lutego 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. akcji Mennicy Państwowej S.A. "MULTICO" Sp. z o.o wraz ze spółką "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.165.774 akcji Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 19,89% udziału w kapitale akcyjnym Spółki oraz 1.165.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,89% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

05.02.2001
Raport bieżący nr 3/2001Wyniki finansowe za IV kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za IV kwartał 2000 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 199.224 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 40.299 tys.zł 3) zysk brutto 42.199 tys.zł 4) zysk netto 30.048 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W IV kwartale 2000 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 452 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 1.548 tys.zł. W związku z otwarciem postepowania likwidacyjnego Spółki stowarzyszonej "Mennica-Setec-Card" Sp. z o.o. Mennica Państwowa S.A. dokonała umorzenia wartości udziałów na kwotę 1.977 ty.zł oraz utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys.zł na ryzyko związane z poręczeniem kredytu. W dniu dzisiejszym tj. 5.02.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za IV kwartał 2000 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33) RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

10.01.2001
Raport bieżący nr 2/2001Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2001 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 30.04.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 03.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 05.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 13.02.2002 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 14.05.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 13.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 14.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 28.02.2002 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 28.09.2001 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 30.11.2001 r. 5. Raport roczny za 2001 r. - 28.06.2001 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. - 29.08.2002 r. par.47 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

08.01.2001
Raport bieżący nr 1/2001Zmiana przeznaczenia i terminów spłat pożyczek udzielonych spółce zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2001 roku podpisane zostały przez Mennicę Państwową S.A. i spółkę "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Mennicy Państwowej S.A.) aneksy do umów pożyczek, o których mowa w pkt.4.2. rozdziału V Prospektu emisyjnego Mennicy Państwowej S.A.: 1/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 18 listopada 1998 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie osiedla mieszkaniowego w Łomiankach przy ul. Fabrycznej róg ul. Kiepury, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%; 2/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20 kwietnia 1999 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 3, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%. art. 81 ust. 1 PPO §4 ust. 1 p. 8 RRM GPW2001

Dariusz Kucel Antoni Somkowicz

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN