Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
10.06.2021
Raport bieżący nr 14/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 10 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 10.06.2021

10.06.2021
Raport bieżący nr 13/2021Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 61/100).

Na wniosek akcjonariusza Spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 6 została zmieniona względem uchwały opublikowanej raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 15 maja 2021 roku, w ten sposób, że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wysokości 0,50 zł za jedną akcję do wysokości 0,70 zł za jedną akcję.

Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 na niżej wskazanych warunkach:

 1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 796 667,20 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100),
 3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 akcji Spółki,
 4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 18 czerwca 2021 roku,
 5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono w następujący sposób:
 • w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) na dzień 24 czerwca 2021 roku, oraz
 • w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 20 455 238,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 40/100) na dzień 24 sierpnia 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 23 213 653,41 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych i 41/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

10.06.2021
Raport bieżący nr 12/2021Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 10 czerwca 2021 r.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dn. 10 czerwca 2021 r.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

 • Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 18,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
 • MULTICO Sp. z o.o.: 17 859 009 głosów/akcji; 43,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92 % ogólnej liczby głosów.
 • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 171 000 głosów/akcji; 10,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.
 • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 6,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,97 % ogólnej liczby głosów.
 • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”: 3 709 900 głosów/akcji; 8,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,25 % ogólnej liczby głosów.
 • METLIFE OFE: 5 300 000 głosów/akcji; 12,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,36 % ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

14.05.2021
Raport bieżący nr 11/2021Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik: Treść projektów uchwał ZWZ Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.05.2021
Raport bieżący nr 10/2021Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

Pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd przekazuje w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu MPSA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.05.2021
Raport bieżący nr 9/2021Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2020

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2020, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza zadecydowała o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na:

1)   wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł;
2)   pozostałą kwotę w wysokości 33.441.272,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza jednocześnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie ustalenia dnia wypłaty dywidendy w następujący sposób:

dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 10 227 619,20 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i 20/100) – przypadający w miesiącu czerwcu;
dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) – przypadający w miesiącu sierpniu.
Rada Nadzorcza zadecydowała o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przedmiocie ustalenia dnia wypłaty dywidendy w wyżej wskazanych terminach.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa: Art. 17 MAR

14.05.2021
Raport bieżący nr 8/2021Rekomendacja Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2020

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na:

1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł;
2) pozostałą kwotę w wysokości 33.441.272,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o przedłożeniu wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją ustalenia dnia wypłaty dywidendy w następujący sposób:

1) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 10 227 619,20 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i 20/100) – przypadający w miesiącu czerwcu;

2) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) – przypadający w miesiącu sierpniu.

Spółka informuje, że wskazane powyżej rekomendacje zostaną przedłożone do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

22.04.2021
Raport bieżący nr 7/2021Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji nabycia przez spółkę 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizującej inwestycję Mennica Legacy Tower

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących numer 61/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku oraz raportu bieżącego numer 72/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że spółka zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (dalej: „Mennica Tower”), w wyniku uzgodnienia warunków brzegowych transakcji nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „SPV”), która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 18 i 20 (dalej: „Potencjalna Transakcja”), podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do negocjacji.

Mennica Tower podpisała w dniu 22 kwietnia 2021 roku z GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedawca”) list intencyjny, zgodnie z którym Mennica Tower rozpocznie w najbliższych dniach badanie prawne, techniczne oraz finansowe SPV, a Strony przystąpią do negocjacji warunków Potencjalnej Transakcji oraz niezbędnej dokumentacji transakcyjnej. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego.

Decyzja o przeprowadzeniu Potencjalnej Transakcji jest uzależniona od uzyskania satysfakcjonujących wyników wskazanych powyżej negocjacji oraz wyników badania due diligence.

W wyniku realizacji Potencjalnej Transakcji, Grupa Kapitałowa Emitenta stałby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV. Warunki Potencjalnej Transakcji Emitent poda do publicznej wiadomości po ich wiążącym uzgodnieniu przez Strony po przeprowadzeniu negocjacji.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o dalszych istotnych etapach zmierzających do przeprowadzenia albo odstąpienia od przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

02.04.2021
Raport bieżący nr 6/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku oraz numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku informuje że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 31 marca 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 55 736 102,65 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwa i 65/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 57 359 910,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć i 37/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2021 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy w kwocie 1 623 807,72 zł (słownie: milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedem i 72/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.04.2021
Raport bieżący nr 5/2021Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 01 kwietnia 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 31 marca 2021 roku z Firmą Budowlaną Antczak Marek spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu („Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo dwóch zespołów budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmujących: budynki mieszkalne wielorodzinne R2 i R3 ze wspólnym garażem podziemnym oraz budynki mieszkalne wielorodzinne S2 i S3 ze wspólnym garażem podziemnym, w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie („Umowa”), w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich budynków będących przedmiotem umowy.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie 60.774.762,58 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu Umowy, która nie może jednak łącznie przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Umowy oraz cel jakiemu ma inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane nie później niż do dnia 14.04.2021 r.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia brutto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia robót, w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie to służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy netto.

Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy wynikającego z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub etapów robót jakiegokolwiek z Budynków lub realizacją etapów robót jakiegokolwiek z Budynków w stosunku do terminów umownych, w tym wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o okres przekraczający 30 dni;

b) W razie stosowania przez Wykonawcę materiałów nieposiadających odpowiednich atestów lub niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zaistnieją okoliczności uzasadniające zgodnie z przepisami prawa złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość;

d) doszło do wstrzymania budowy z winy Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dostawcy lub innego podmiotu, za pomocą którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przez odpowiednie władze na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni;

e) Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub zmienił umowę z Podwykonawcą bez zachowania wymaganej Umową procedury;

f) Wykonawca stosuje technologię, materiały, wyroby, urządzenia oraz metody realizacji robót niezgodne z warunkami Umowy, prawem, zasadami sztuki budowlanej, bądź niezatwierdzone przez Zamawiającego;

g) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów wymaganych Umową;

h) Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie inne niż wskazane powyżej obowiązki, wynikające z Umowy bądź przepisów prawa.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN