Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
18.05.2022
Raport bieżący nr 20/2022Podpisanie przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta znaczącej umowy warunkowej oraz udzielenie gwarancji korporacyjnej przez Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku spółka Estelport Investments sp. z o.o. (dalej: „SPV”) w 100% zależna od spółki Mennica Deweloper sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) zawarła umowę z Alcatel Submarine Networks z siedzibą w Nozay we Francji (dalej: „ASN”) w przedmiocie instalacji i dostawy światłowodu podmorskiego łączącego południowe Włochy z Izraelem (dalej: „Umowa”, „Kontrakt”).

Zawarcie Umowy stanowi rozpoczęcie realizacji projektu o nazwie MINTED ONE, który przewiduje budowę przez SPV (spółkę pośrednio zależną od Emitenta) światłowodu z Europy na Bliski Wschód. Założenia przyjęte dla projektu przewidują jego ukończenie w czerwcu 2024 roku, kiedy to wybudowana infrastruktura ma zostać uruchomiona.

Wartość Umowy wynosi USD 91 545 716 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście Dolarów Amerykańskich).

Realizacja Umowy podzielona została na dwie opisane poniżej fazy. Wartość każdej fazy Umowy wynosi USD 45 772 858 (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem Dolarów Amerykańskich).

Faza pierwsza realizacji Umowy rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Umowy i warunkowana jest:

(i) dokonaniem przez SPV przedpłaty w wysokości 7,5% Wartości Umowy,
(ii) przedstawieniem przez SPV gwarancji korporacyjnej Emitenta zabezpieczającej wniesienie przez SPV kapitału własnego na realizację pierwszej fazy Umowy w wysokości USD 45 772 858 (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem Dolarów Amerykańskich) pomniejszonej o kwotę wniesionej przedpłaty, o której mowa w punkcie (i) powyżej. Kwota gwarancji korporacyjnej Emitenta po pomniejszeniu o wysokość przedpłaty, wyniesie USD 38 906 929 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć Dolarów Amerykańskich),
(iii) przedstawieniem przez ASN, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przedpłaty, o której mowa w punkcie (i), gwarancji dobrego wykonania do wysokości 10% wartości fazy pierwszej Umowy, oraz
(iv) przedstawieniem przez ASN gwarancji korporacyjnej spółki matki ASN tj. NOKIA CORPORATION z siedzibą w Espoo, Finlandia (dalej: „NOKIA”) do wysokości 90% wartości fazy pierwszej Umowy.

W przypadku braku spełnienia wskazanych powyżej warunków w określonym w Umowie terminie, każda ze stron Umowy może od Umowy odstąpić bez ponoszenia odpowiedzialności.

Druga Faza realizacji Umowy rozpocznie się w dniu 15 listopada 2022 roku i warunkowana jest:

(i) przedstawieniem przez ASN gwarancji dobrego wykonania do wysokości 10% wartości fazy drugiej Umowy, oraz
(ii) przedstawieniem przez ASN gwarancji korporacyjnej spółki matki ASN tj. NOKIA do wysokości 90% wartości fazy pierwszej Umowy.

W przypadku braku spełnienia się warunków, o których mowa w punktach (i) – (ii) powyżej, do dnia 30 listopada 2022 roku, SPV jest uprawniona do rozwiązania Umowy w zakresie realizacji fazy drugiej Umowy.

Ponadto w celu realizacji fazy drugiej Umowy SPV jest zobowiązana do:

(i) pisemnego zawiadomienia ASN o zamiarze rozpoczęcia realizacji drugiej fazy Umowy, oraz
(ii) do przedstawienia zabezpieczenia płatności wynagrodzenia za drugą fazę Umowy, w formie akceptowalnej przez ASN.

SPV nie jest zobowiązana do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w punkcie (i) powyżej, a w konsekwencji do realizacji fazy drugiej Umowy.

Umowa przewiduje karę umowną zastrzeżoną na okoliczność braku realizacji Umowy w terminie. W przypadku zaistnienia wskazanej w zdaniu poprzednim sytuacji, ASN będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,075% wartości Umowy za każdy dzień naruszenia. Limit kar umownych wynosi 7,5% wartości Umowy.

Odpowiedzialność każdej ze stron umowy jest ograniczona do kwoty 100% wartości Umowy.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące rekompensaty przysługującej ASN od SPV z tytułu wystąpienia siły wyższej. ASN jest uprawniony do uzyskania rekompensaty w wysokości:

(i) 50% udokumentowanych i uzasadnionych bezpośrednich kosztów jakie poniesie w przypadku zaistnienia siły wyżej w postaci nadzwyczajnie niesprzyjających warunków pogodowych i opóźnień w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń w każdej jurysdykcji poza Izraelem, niewynikających z zaniedbań ASN;
(ii) 100% kosztów w przypadku siły wyżej w postaci opóźnień covidowych i opóźnień w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń w Izraelu.

Emitent poinformuje raportem bieżącym o spełnieniu się lub braku spełnienia warunków zawieszających opisanych powyżej.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 17 MAR

12.05.2022
Raport bieżący nr 19/2022Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w związku z wygaśnięciem w dniu 11 maja 2022 roku kadencji Zarządu, w dniu 12 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w następującym składzie:

Panią Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji Członka Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej został opublikowany raportem bieżącym Spółki numer 66/2020 z dnia 21 listopada 2020 roku.

Pana Artura Jastrząb do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Jastrząb  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pan Artur Jastrząb nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pan Artur Jastrząb został opublikowany raportem bieżącym Spółki numer 08/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.05.2022
Raport bieżący nr 18/2022Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 11 maja 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 11.05.2022

11.05.2022
Raport bieżący nr 17/2022Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 11 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł.

Na wniosek akcjonariusza Spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 6 została zmieniona względem uchwały opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w ten sposób, że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wysokości 0,50 zł za jedną akcję do wysokości 0,70 zł za jedną akcję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2021 na niżej wskazanych warunkach:

1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,
2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 761 033,70 zł  (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote i 70 groszy),
3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 087 191 akcji Spółki,
4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 06 czerwca 2022 roku,
5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 21 czerwca 2022 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 36 361 624,67 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i 67 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

11.05.2022
Raport bieżący nr 16/2022Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 11 maja 2022 roku.

Akcjonariusz: liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

• Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 17,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
• MULTICO Sp. z o.o.: 17 875 309 głosów/akcji; 41,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,99 % ogólnej liczby głosów.
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 171 000 głosów/akcji; 9,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.
• FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 5,86 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,98 % ogólnej liczby głosów.
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ": 3 709 987 głosów/akcji; 8,54 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,26 % ogólnej liczby głosów.
• METLIFE OFE: 5 300 000 głosów/akcji; 12,20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,37 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

09.05.2022
Raport bieżący nr 15/2022Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09 maja 2022 roku Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza tj. spółki Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kandydaturę Pana Jakuba Papierskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jakub Papierski przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Jakuba Papierskiego.

21.04.2022
Raport bieżący nr 14/2022Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 maja 2022 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zwołania na dzień 11 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 20 kwietnia 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktu o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej", Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Zambrzyckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Artura Jastrzębia z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pani Katarzyny Budnickiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Jakubasa z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Sendeckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Pyszczek z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Markowskiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Czareckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 20 punktu 21 oraz oznaczenie dotychczasowego punktu 21 numerem 22.

Przesłany przez Akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego.

Załącznik: Projekt uchwały przesłany przez akcjonariusza (PDF, 120 KB)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

20.04.2022
Raport bieżący nr 13/2022Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta w przetargu zawiadamia, że Spółka w dniu 20 kwietnia 2022 roku podpisała Centralnym Bankiem Dominikany (dalej „Zamawiający”) umowę na produkcję i dostawę 110 mln (słownie: stu dziesięciu milionów) sztuk monet obiegowych metalowych o nominałach RD$25, RD$10 i RD$5 rok 2022 (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 12.263.264,69 EUR (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery i 69/100 euro).

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

 • Gwarancja Dobrego Wykonania – wystawiona celem zagwarantowania należytego wykonania zobowiązań ustalonych w Umowie, w wysokości 4% (cztery procenty) całkowitej wartość Umowy z tytułu dostawy monet metalowych, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, ważną do dnia 31.10.2023r.
 • Gwarancja Jakości i Funkcjonowania – wystawiona celem zagwarantowania zachowania charakterystyki i specyfikacji technicznej monet – rękojmi pokrycia wartość wad zaistniałych lub mogących zaistnieć w okresie gwarancyjnym liczącym dwadzieścia cztery (24) miesiące począwszy od daty ostatniego odbioru monet, w wysokości 15% (piętnaście procent) całkowitej wartość Umowy. Gwarancja ta przedłożona zostanie Zamawiającemu w terminie dziesięciu (10) dni roboczych następujących po ostatniej dostawie monet i płatna będzie na pierwsze żądanie Zamawiającego.

W przypadku opóźnień w dostawie monet względem dat przewidzianych w Umowie, Zamawiający uprawniony będzie nałożyć na Spółkę kary umowne w wysokości od 0,5% do 0,7% kwoty odpowiadającej partii monet, której dostawa jest opóźniona, w zależności od długości opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w

Umowie nie przekroczy kwoty stanowiącej 50 % (pięćdziesiąt procent) całkowitej kwoty Umowy. Kary umowne nie będą należne Zamawiającemu w przypadku opóźnień spowodowanych w następstwie przyczyn o charakterze siły wyższej.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

14.04.2022
Raport bieżący nr 12/2022Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
 2. projekty uchwał ZWZ
 3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
 4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ
 5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

Podstawa prawna: Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
 

11.04.2022
Raport bieżący nr 11/2022Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2021

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł na:

 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25 543 595,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 50/100 złotych);
 2. pozostałą kwotę w wysokości 46 579 062,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2021 została w dniu 11 kwietnia 2022 roku przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2021, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
29.03.2022
Jednostkowy Raport Roczny 2021Raport zawiera:
29.03.2022
Skonsolidowany Raport Roczny 2021Raport zawiera:
28.10.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN