Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
19.06.2024
Raport bieżący nr 31/2024Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 19 czerwca 2024 roku uzyskała informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 19 czerwca 2024 roku wydał Postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki w następującym zakresie:

§ 1 ust. 2 o brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na  języki obce.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.”

§ 3 o brzmieniu:

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.
  3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

Dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).

§ 4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:

„Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu:

„Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 36) o brzmieniu:

„Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 37) o brzmieniu:

„Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu:

„Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:

„Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

 

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:

„Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 53) o brzmieniu:

„Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:

„Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 61) o brzmieniu:

Pozostałe drukowanie (18.12.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 62) o brzmieniu:

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 63) o brzmieniu:

Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:

„Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana (82.99.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 86) o brzmieniu:

„Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 93) do 98) o brzmieniu:

„93. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

95. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

97. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

98. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 101) do 112) o brzmieniu:

„101. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

102. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)

103. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

104. Wydawanie książek (58.11.Z) 105. Wydawanie gazet (58.13.Z)

106. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

107. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

108. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

109. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

110. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

111. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)

112. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 117) o brzmieniu:

„Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).”

Majac na uwadze skreślenia poszczególnych punktów w § 4 ust. 1 powyżej, odpowiedniej zmianie ulega numeracja pozostawionych punktów.

W związku ze zmianą numeracji punktów w § 4 ust. 1, dodaje się dwa nowe punkty – pkt 88) i 89) o brzmieniu:

„88) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)

89) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z).

W § 4 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

„2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.

W § 4 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

„3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”

§ 6 o brzmieniu:

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Wprowadza się następujące zmiany w §7a Statutu Spółki i nadaje się mu oznaczenie jako  §7 uprzednio widniejący w Statucie jako jednostka redakcyjna „§ 7 (skreślony)”):

§7a o brzmieniu:

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.

2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.”

Otrzymuje następujące brzmienie i oznaczenie jako § 7:

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

2.   Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§12 o brzmieniu:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki;

2. Rada Nadzorcza;

3. Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd;

2. Rada Nadzorcza;

3. Walne Zgromadzenie.”

§14 ust.1 o brzmieniu:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

W §14 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

„6. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać́ się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.”

§ 16 o brzmieniu:

„Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej jej członków do dokonywania takich czynności prawnych.”

§17 ust.1 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

W §17 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

§20 ust.1 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

W § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę̨ w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 3821 KSH. Walne Zgromadzenie może określić  maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść́ w trakcie roku obrotowego.”

§21 ust.2 pkt 1) o brzmieniu:

„ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”

§21 ust.2 pkt 10) o brzmieniu:

„zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami”

§21 ust.2 pkt 24) o brzmieniu:

„dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki”

§21 ust.2 pkt 26) o brzmieniu:

„pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„pisemne opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

W §21 ust.2 po pkt 28) dodaje się pkt 29) oraz pkt 30) o brzmieniu:

„29) powoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu

30) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

W §21 usuwa się jednostkę redakcyjną „ust 3. (skreślony)”

 

W §23 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.”

 

§24 ust.1 o brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

 

§24 ust.4 o brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

 

§25 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

 

§26 ust. 1 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

 

§27 pkt 8)o brzmieniu:

„8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem

Otrzymuje następujące brzmienie:

emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,

Usuwa się §27 pkt 9) o brzmieniu:

„emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,”

W związku usunięciem pkt 9) w § 27 odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych punktów w tym paragrafie.

Usuwa się jednostki redakcyjne „§ 29 (skreślony)” oraz „§ 29a (skreślony)”, w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

 

Usuwa się § 32 o brzmieniu:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).

  1. Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”

 

Usuwa się § 33 o brzmieniu:

„1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.”

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

Wprowadza się następujące zmiany w §31, który przed wykreśleniem §29, § 29a, §32 i §33 Statutu Spółki oznaczony był jako §34:

§31 (poprzednio § 34) o brzmieniu:

„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.

3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.

4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

5. (skreślony).”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

 

Powyższe zmiany Statutu Spółki zostały uwzględnione w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym  przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 maja 2024 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

14.06.2024
Raport bieżący nr 30/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 505 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,27 za łączną kwotę 10.235,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 505 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 9,22 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.06.2024
Raport bieżący nr 29/2024Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, raportu bieżącego nr 46/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 03 stycznia 2024 w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta, zawiadamia, że Spółka w dniu 13 czerwca 2024 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Kostaryki (dalej „Zamawiający”) o podpisaniu w dniu 12 czerwca 2024 roku przez Zamawiającego umowy z Emitentem na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 11 661 999,78 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będzie ustanowiona przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę stanowiącą 5% wartości Umowy, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia Umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

Umowa przewiduje karę umowną należną Zamawiającemu od Emitenta, w przypadku niedotrzymania terminu dostawy monet lub innych elementów składających się na przedmiot Umowy, w wysokości 1,25% ceny każdej uzgodnionej partii dostawy, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

06.06.2024
Raport bieżący nr 28/2024Rozpoczęcie skupu programu akcji własnych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki z dnia 7 maja 2024 r., której treść Spółka opublikowała raportem bieżącym numer 22/2024 z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje do informacji publicznej warunki Program Skupu Akcji Własnych. 

Warunki Programu Skupu Akcji Własnych Spółki stanowią Załącznik nr 1 do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

06.06.2024
Raport bieżący nr 27/2024Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie częściowego wyboru oferty Emitenta w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 06 czerwca 2024 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Gwatemali (dalej „Zamawiający”) o podpisaniu umowy z Emitentem na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal , 50 centavos, 10 Centavos w łącznej ilości 390 mln sztuk (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 11 613 000,00 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

· gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na wartość stanowiącą 10 % całkowitej wartości Umowy, ważnej do 30.11.2026 r.;

· gwarancja bankowa jakości i ilości nabytych dóbr na wartość stanowiącą 15 % całkowitej wartości Umowy, ważną do 30.06.2028 r.

Umowa przewiduje następujące sankcje umowne należne Zamawiającemu od Emitenta:

· opóźnienie Emitenta w dostawie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, będzie przedmiotem sankcji w postaci grzywny za każdy dzień opóźnienia, równowartej od (1) do pięciu (5) promili ceny monet będących przedmiotem opóźnionej dostawy, częściowej lub całej, w zależności od przypadku.

· w przypadku gdy Emitent naruszy całkowicie lub częściowo postanowieniom Umowy, ze szkodą dla Banku, zmieniając jakość monet będących przedmiotem Umowy i powodując wady jakościowe monet, zostanie ukarany grzywną wynoszącą sto procent (100%) ceny monet zawierających wady jakościowe.

Maksymalna odpowiedzialności Emitenta wobec Banku z tytułu niewypełnienia w całości lub częściowo obowiązków określonych w Umowie nie przewyższ kwoty stanowiącej całkowitą wartości Umowy.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

29.05.2024
Raport bieżący nr 26/2024Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz raportu bieżącego numer 27/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku zawiadamia, że w dniu 29 maja 2024 roku Bank Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") podpisał z Emitentem aneks do Umowy o MultiLinię z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”).

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 roku okresu dostępności kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 PLN limitu oraz limitu gwarancji w łącznej kwocie 42 585 000,00 PLN, z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki.

Zawarty Aneks ma charakter techniczny, o zawarciu aneksu do Umowy na standardowo przyjęty przez Emitenta okres Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.05.2024
Raport bieżący nr 25/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2024 z dnia 06 maja 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 22 maja 2024 roku otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Bank Zambii (dalej „Zamawiający”) przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy 96 mln monet obiegowych o nominale 5 Kwacha.

Oferta Emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 9 360 000 USD.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.05.2024
Raport bieżący nr 24/2024Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k do przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 i 2025.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o przedłużeniu umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 23 maja 2020 oraz raportem nr 22/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k w zakresie obejmującym badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024 i 2025.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.05.2024
Raport bieżący nr 23/2024Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 maja 2024 roku (dalej: "Zgromadzenie”) powołało na IX czteroletnią kadencję:

1) Pana Zbigniewa Jakubasa do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
2) Pana Jarosława Antonika na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Emitent poinformował raportem bieżącym numer 16/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Jarosława Antonika, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata;
3) Pana Jacka Czareckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4) Pana Jakuba Papierskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5) Panią Agnieszkę Pyszczek na Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Zarząd informuje, że wszyscy wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) złożyli oświadczenia zgodnie z którymi nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w jej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje życiorysy:
1) Pana Zbigniewa Jakubasa,
2) Pana Jacka Czareckiego,
3) Pana Jakuba Papierskiego,
4) Pani Agnieszki Pyszczek.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.05.2024
Raport bieżący nr 22/2024Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 maja 2024 roku.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 07.05.2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN