Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
09.04.2024
Raport bieżący nr 11/2024Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

  1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
  2. projekty uchwał ZWZ,
  3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
  4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
  5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023
d) treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
e) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

​Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

27.03.2024
Raport bieżący nr 10/2024Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2023

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2023 w kwocie w kwocie 51 197 667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) na:

1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25 543 595,5 zł;

2) pozostałą kwotę w wysokości 25 654 071,5 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2023 została w 27 marca 2024 roku przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 27 marca 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2023, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

21.03.2024
Raport bieżący nr 9/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 21 marca 2024 roku otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Centralny Bank Kostaryki przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominałach 10 Colones i 100 Colones.

Oferta Emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 34 000 292,30 USD.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.03.2024
Raport bieżący nr 8/2024Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 12 marca 2024 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal, 50 centavos, 25 Centavos, 10 Centavos i 5 Centavos w łącznej ilości 610 mln sztuk (dalej Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 15.063.000,- USD

Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 marca 2024 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru ofert, co do realizacji całości lub części przedmiotu Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki przez Zamawiającego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta i potwierdzeniu zgodności złożonej oferty, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2026 roku.

O pozostałych istotnych warunkach umowy, którą Emitent podpisze z Zamawiającym, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.02.2024
Raport bieżący nr 7/2024Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 26 lutego 2024 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kostaryki (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 10 Colones, 25 Colones i 100 Colones w łącznej ilości 775 mln sztuk. (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 44 723 762,04 USD.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 26 lutego 2024 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Ponadto Emitent informuje, że raport złożony w dniu 1 lutego 2024 r. w sprawie wygaśnięcia złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie omyłkowo został oznaczony numerem 5/2024 zamiast 6/2024, w związku z powyższym niniejszy raport nosi numer 7/2024.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.02.2024
Raport bieżący nr 5/2024Wygaśnięcie złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących numer: 42/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku, 31/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku oraz raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w przedmiocie ponownego złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor") zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Sprzedający"), informuje że:
 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie od Sprzedających, że nie doszli oni do porozumienia odnośnie podziału środków pochodzących z zaakceptowanej dnia 27 lipca 2023 roku ceny w wysokości 135 mln EUR za 50% akcji Spółki (bez uwzględnienia długu Spółki w wysokości przekraczającej 100 mln EUR). Warunek nie został spełniony pomimo, iż na żądanie Sprzedającego Inwestor przedstawił potwierdzenie posiadania środków własnych w pełnej wysokości transakcji.
 
Spełnienie wskazanego powyżej warunku, zapewniającego odzyskanie w pełnej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, środków zainwestowanych przez obligatariuszy detalicznych w obligacje wyemitowane przez podmioty z grupy GGH, jak również zapewniającego przywrócenie normalnej działalności operacyjnej Spółki, ma dla Inwestora kluczowe znaczenie.
 
W związku z brakiem możliwości osiągnięcia przez Sprzedającego porozumienia w ww. zakresie, a w konsekwencji brakiem możliwości spełnienia warunku niezbędnego do skonkludowania transakcji oraz wskazanego w Ofercie, w dniu dzisiejszym Oferta wygasła.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

30.01.2024
Raport bieżący nr 5/2024Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub „Spółka”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2024 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”) poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2024 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r., raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., raporcie numer 35/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku oraz raporcie numer 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 stycznia 2025 roku okresu dostępności dla Spółki limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000 PLN.

W związku z podpisaniem Aneksu, Emitent zobowiązany jest do złożenia Bankowi zaktualizowanego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% limitu, tj. do kwoty 75.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

19.01.2024
Raport bieżący nr 4/2024Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie złożenia przez podmiot zależny od Emitenta zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie ponownego złożenia przez spółę zależną od emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje że w dniu 18 stycznia roku Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 12 stycznia 2024 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Powyższa decyzja w całości uwzględnia żądanie Spółki, nie rozstrzyga spornych interesów strony, nie została również wydana na skutek odwołania, nie może być zaskarżona przez inne strony.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

12.01.2024
Raport bieżący nr 3/2024Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - dnia 22 marca 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - dnia 30 kwietnia 2024 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - dnia 9 sierpnia 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - dnia 31 października 2024 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2024 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2024 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.01.2024
Raport bieżący nr 2/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 46/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 03 stycznia 2024 roku powzięła informację o wyborze przez Centralny Bank Kostaryki jako najkorzystniejszej oferty Emitenta na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN