Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
04.01.2021
Raport bieżący nr 1/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku oraz numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 31 grudnia 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 57 359 910,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć i 37/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 50 030 832,30 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 30/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 7 329 078,07 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem i 07/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres czterech kwartałów 2020 roku, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 11 921 635,37 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć i 37/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.12.2020
Raport bieżący nr 92/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1134 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 21.999,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 30 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0022 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 50 905 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0995 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0995 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 50 905  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 975.013,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

30.12.2020
Raport bieżący nr 91/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 29 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1107 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,30 zł za łączną kwotę 21.365,10 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 29 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0022 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1107 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 49 771 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0973 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0973 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 49 771  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 953.013,60 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

28.12.2020
Raport bieżący nr 90/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 28 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1016 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 19.304,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 28 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0020 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0020 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1016 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 48 664 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0952 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0952 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 48 664 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 931.648,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.12.2020
Raport bieżący nr 89/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 23 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 965 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 18.335,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 23 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0019 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 47 648 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0932 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0932 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 47 648 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 912.344,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.12.2020
Raport bieżący nr 88/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 22 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 962 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 18.662,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 22 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0019 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 46 683 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0913 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0913 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 46 683 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 894.009,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.12.2020
Raport bieżący nr 87/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 21 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 938 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 18.009,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 21 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0018 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0018 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 45 721 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0894 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0894 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 45 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 875.346,70 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.12.2020
Raport bieżący nr 86/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 614 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 11.788,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 18 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 614 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 44 783 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0876 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0876 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 44 783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 857.337,10 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.12.2020
Raport bieżący nr 85/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 17 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 592 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 11.366,40 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 17 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 44 169 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0864 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0864 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 44 169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 845.548,30 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.12.2020
Raport bieżący nr 84/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 16 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 594 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 11.523,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 16 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 43 577 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0852 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0852 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 43 577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 834.181,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:

Sprawozdanie RN