Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
01.07.2019
Raport bieżący nr 34/2019Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec II kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.122.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 75 822 034,57 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery i 57/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 70 682 760,60 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt i 60/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec II kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową,  w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy  w kwocie 5 139 273,97 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy i 97/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.06.2019
Raport bieżący nr 33/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 21 czerwca 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu: powiadomienie z 26.06.2019 o nabyciu akcji MP przez FIP 11 FIZAN

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

17.06.2019
Raport bieżący nr 32/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 czerwca 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 12 czerwca 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: powiadomienie o nabyciu akcji Mennicy Polskiej S.A. przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

31.05.2019
Raport bieżący nr 31/2019Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 48/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 30 maja 2019 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: "Santander") został zawarty aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks"). Na podstawie Aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 31 maja 2020 termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR ("Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności (z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu), zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie (dalej: "Gwarancje").

Zabezpieczenie udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 45 000 000 PPLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2027 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

22.05.2019
Raport bieżący nr 30/2019Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Mennica S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 15 maja 2019 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Zbigniewie Jakubasie, Pani Agnieszce Pyszczek oraz o Panu Piotrze Sendeckim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018.757).

Wszyscy wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia zgodnie z którymi (i) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, (iv) nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu, ani (v) nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki w załączeniu przesyła życiorysy: Pana Zbigniewa Jakubasa, Pani Agnieszki Pyszczek oraz o Pana Piotra Sendeckiego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.05.2019
Raport bieżący nr 29/2019Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2019 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 15 maja 2019 roku.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

  • ORŁOWSKA-JAKUBAS EWA TERESA; 7 669 603 głosów/akcji; 18,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
  • MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 głosów/akcji; 43,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92 % ogólnej liczby głosów.
  • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 170 000 głosów/akcji; 10,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,15% ogólnej liczby głosów.
  • FIP 11 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH; 2 244 170 głosów /akcji; 5,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,39 % ogólnej liczby głosów.
  • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ”; 3 753 000 głosów/akcji; 9,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,34 % ogólnej liczby głosów.
  • METLIFE OFE; 5 116 719 głosów/akcji; 12,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,00 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

15.05.2019
Raport bieżący nr 28/2019Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 15 maja 2019 roku (dalej: „Zgromadzenie”) powołało na VIII czteroletnią kadencję:

1) Pana Zbigniewa Jakubasa do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

2) Pana Piotra Sendeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;

3) Panią Agnieszkę Pyszczek na Członka Rady Nadzorczej Spółki;

4) Pana Pawła Brukszo na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Emitent poinformował raportem bieżącym numer 23/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Pawła Brukszo, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata;

5) Pana Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Emitent poinformował raportem bieżącym numer 24/2019 z dnia 8 maja 2019 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Jana Woźniaka, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata;

6) Pana Michała Markowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Emitent poinformował raportem bieżącym numer 25/2019 z dnia 14 maja 2019 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Michała Markowskiego, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata.

Zarząd Spółki przekaże w późniejszym terminie informacje wymagane przepisami prawa dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Jakubasa, Pani Agnieszki Pyszczek oraz Pana Piotra Sendeckiego.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.05.2019
Raport bieżący nr 27/2019Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o podziale zysku za rok 2018

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zgromadzenie"). Treść podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Na wniosek akcjonariusza Spółki Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Multico”), Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018 w trakcie obrad Zgromadzenia została uzupełniona, w taki sposób, iż na dzień dywidendy został wyznaczony dzień 22 maja 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2019 roku.

Podczas obrad Zgromadzenia akcjonariusz Emitenta – Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Met OFE”)Spółki zgłosił poprawkę do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018. Przedmiotowe zmiany uwzględniały ww. uzupełnienie przedmiotowej uchwały oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy została ustalona na poziomie 51 138 096,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych), pozostała kwota zysku netto osiągniętego w roku 2018 w wysokości 15 381 980, 67 (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 67/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Wskazane powyżej poprawki wnioskowane przez MET OFE do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018 zostały przyjęte, wynik głosowania oraz ostateczna treść przedmiotowej uchwały znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie akcjonariusz Emitenta – Multico zgłosił poprawkę do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018. Przedmiotowe zmiany uwzględniały ww. uzupełnienie przedmiotowej uchwały oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy została zaproponowana na poziomie 46 024 286,4 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 40/100), pozostała kwota zysku netto osiągniętego w roku 2018 w wysokości 20 495 790,27 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 27/100) miała zostać przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z przyjęciem wnioskowanych przez MET OFE poprawek do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018, poprawki zgłaszane przez Multico nie zostały poddane pod głosowanie. Projekt zaproponowanej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Szczegółowe dane dotyczące dywidendy Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym numer 26/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie

Załączniki:

15.05.2019
Raport bieżący nr 26/2019Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2018

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 15 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.

Na wniosek zgłoszony podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza  Emitenta tj. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Met OFE”) - wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Pełną treść uchwały Spółka przekazuje poniżej:

Uchwała nr 6
z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych);
2. pozostałą kwotę w wysokości 15 381 980,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 22 maja 2019 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2019 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14.05.2019
Raport bieżący nr 25/2019Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 roku otrzymał informację od akcjonariusza Spółki - Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (dalej: „OFE”) reprezentowanego przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,  że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2019 roku, OFE zgłosi kandydaturę Pana Michała Markowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Michał Markowski przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys kandydata: M. Markowski (CV)

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN