Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
24.05.2018
Raport bieżący nr 26/2018Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 24 maja 2018 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018 i 2019.

Wybranym biegłym rewidentem jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 3355.

Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018 i 2019.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.05.2018
Raport bieżący nr 25/2018Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2018 w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 23/2018 z dnia 14 maja 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Grzegorzu Zambrzyckim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Pan Grzegorz Zambrzycki został w dniu 14 maja 2018 roku powołany na nową kadencję do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w strukturze organizacyjnej Emitenta.

Pan Grzegorz Zambrzycki posiada rozległą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Od roku 2011 jest związany z Grupą Kapitałową Mennicy Polskiej, w której zasiada jako Członek Rady Nadzorczej w spółce Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie oraz spółce Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., jak również pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od roku 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w spółce Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W roku 2013 Pan Grzegorz Zambrzycki został powołany do Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zasiada do dnia dzisiejszego. Od roku 2015 jest również Członkiem Rady Nadzorczej spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie jak również spółki Get Entra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W latach 2010 – 2011 Pan Grzegorz Zambrzycki pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w spółce Bioeton S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 2001 - 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w J&S Energy S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach wcześniejszych Pan Grzegorz zajmował liczne stanowiska menadżerskie, m.in. jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w spółkach Confex AB z siedzibą w Warszawie oraz S.C. Molnkyncke, SCA Hygiene Products z siedzibą w Warszawie.

Pan Grzegorz Zambrzycki ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych. Następnie odbył studia językowe na Hunter College w USA. Pan Grzegorz Zambrzycki uzyskał dyplom MBA na University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaaussees, jak również Postgraduate Certificate in International Business na University of Bristol.

Pan Grzegorz Zambrzycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

16.05.2018
Raport bieżący nr 24/2018Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku Pani Agnieszka Pyszczek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Agnieszka Pyszczek nie wskazała przyczyn złożenia rezygnacji.

Postawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.05.2018
Raport bieżący nr 23/2018Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta w związku z upływem VII kadencji Zarządu powołała w skład Zarządu VIII kadencji:

- Pana Grzegorza Zambrzyckiego – Prezesa Zarządu.

Zakres informacji o Panu Grzegorzu Zambrzyckim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

14.05.2018
Raport bieżący nr 22/2018Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 22 maja 2018 roku („Dzień dywidendy”).

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 29 maja 2018 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 sztuk (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć).

Łączna kwota dywidendy wyniesie 51 138 096, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

14.05.2018
Raport bieżący nr 21/2018Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2018 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 14 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania:
1. Uchwały podjete przez ZWZ w dniu 14.05.2018

14.05.2018
Raport bieżący nr 20/2018Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2018 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 14 maja 2018 roku.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

  • JAKUBAS JOANNA; 2 500 000 głosów /akcji; 5,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,89% ogólnej liczby głosów; 4,89% ogólnej liczby głosów.
  • ORŁOWSKA-JAKUBAS EWA TERESA; 7 669 603 głosów /akcji; 18,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00% ogólnej liczby głosów.
  • MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 głosów /akcji; 42,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92% ogólnej liczby głosów.
  • NATIONALENEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 170 000 głosów /akcji; 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,15% ogólnej liczby głosów.
  • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ”; 3 400 000 głosów /akcji; 8,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 6,65% ogólnej liczby głosów.
  • METLIFE OFE; 4 500 000 głosów /akcji; 10,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,80% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

26.04.2018
Raport bieżący nr 19/2018Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydana wobec spółki zależnej od Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej „Emitentem") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86//2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta, zawiadamia, że powziął informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2018 roku do kancelarii podatkowej reprezentującej spółkę zależną od Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”) decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. o nr 448000-CKK3-12.500.8.2017.28, określającej wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2012 r., luty 2012 r., kwiecień 2012 r., maj 2012 r., czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r., wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne okresy od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), MMSZ przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W przypadku uzyskania przez Emitenta informacji o wniesieniu przedmiotowej skargi przez MMSZ, Emitent poinformuje o jej wniesieniu w odrębnym raporcie bieżącym.

Wydana decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.04.2018
Raport bieżący nr 18/2017Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

* 32/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta

* 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji;

* 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

* 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta;

zawiadamia, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) wyrokiem uchylił Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Emitentowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych).

Wyrok WSA nie jest prawomocny, obydwu stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.04.2018
Raport bieżący nr 17/2017Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia w 25 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 24 kwietnia 2018 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii nr 6/2561 ogłoszonym dnia 15 grudnia 2017 roku na produkcję i dostawę 1 miliarda monet obiegowych o nominale 50 Stang.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:

Sprawozdanie RN