Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
07.06.2023
Raport bieżący nr 25/2023Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowionym po przerwie w dniu 07 czerwca 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowionym po przerwie w dniu 07 czerwca 2023 roku.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 07.06.2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.06.2023
Raport bieżący nr 24/2023Podział zysku wypracowanego w roku 2022 oraz zmiana rekomendacji Zarządu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2022 w kwocie netto 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/.

Zarząd Spółki, podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienił swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku opublikowaną raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 5 kwietnia 2023 roku, w ten sposób że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanego przez Zarząd braku wypłaty dywidendy na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł za jedną akcję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2022 na niżej wskazanych warunkach:

  1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję,
  2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 5 108 719,10 zł (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 10 groszy),
  3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 087 191 akcji Spółki,
  4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 16 czerwca 2023 roku,
  5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 26 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 24 419 320,71 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 71 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.06.2023
Raport bieżący nr 23/2023Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że dniu 07 czerwca 2023 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydaturę Pani Iwony Waksmundzkiej - Olejniczak na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pani Iwona Waksmundzka - Olejniczak przedłożyła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyła, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 22 z dnia 7 czerwca 2023 roku w przedmiocie powołania Pani Iwony Waksmundzkiej - Olejniczak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pani Iwony Waksmundzkiej - Olejniczak.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.06.2023
Raport bieżący nr 22/2023Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że dniu 07 czerwca 2023 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka akcjonariusz Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zgłosił wniosek o odwołanie Pana Jana Woźniaka z Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 21 z dnia 7 czerwca 2023 roku w przedmiocie odwołania Pana Jana Woźniaka z Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.06.2023
Raport bieżący nr 21/2023Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 07 czerwca 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 08 maja 2023 roku, które po przerwie w obradach, zostało wznowione w dniu 07 czerwca 2023 roku .

Akcjonariusz: liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

  • Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 19,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
  • MULTICO Sp. z o.o.: 17 875 309 głosów/akcji; 44,80 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,96 % ogólnej liczby głosów.
  • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 6,38 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,98 % ogólnej liczby głosów.
  • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ": 3 709 987 głosów/akcji; 9,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,26 % ogólnej liczby głosów.
  • NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny: 5 415 041 głosów/akcji; 13,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,60 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

22.05.2023
Raport bieżący nr 20/2023Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 29 kwietnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 22 maja 2023 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.05.2023
Raport bieżący nr 19/2023Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.  w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 17 maja 2023 roku powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Dominikany na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 5 Pesos oraz 10 Pesos w łącznej ilości 80 mln (słownie: osiemdziesiąt milionów) sztuk (dalej „Monety”), została wybrana jako najkorzystniejsza.  

Szacunkowa wartość Monet na dzień złożenia oferty wynosiła 6.728.502,00 EUR (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwa euro).

Ostateczna wartość Monet ustalona zostanie w oparciu o cenę zakupu metali, z których zostaną wykonane, przed zawarciem umowy na produkcję i dostawę Monet.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę Monet oraz istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.05.2023
Raport bieżący nr 18/2023Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 maja 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 08 maja 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 08.05.2023

08.05.2023
Raport bieżący nr 17/2023Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 maja 2023 roku zarządziło przerwę w obradach, które zostaną wznowione w dniu 7 czerwca 2023 roku o godzinie. 11:00 w Hotelu IBIS przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie  

08.05.2023
Raport bieżący nr 16/2023Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 maja 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 08 maja 2023 roku.

Akcjonariusz: liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

• Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 17,42 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.

• MULTICO Sp. z o.o.: 17 875 309 głosów/akcji; 40,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,96 % ogólnej liczby głosów.

• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 171 000 głosów/akcji; 9,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.

• FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 5,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,98 % ogólnej liczby głosów.

• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ": 3 709 987 głosów/akcji; 8,42 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,26 % ogólnej liczby głosów.

• NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny: 5 415 041 głosów/akcji; 12,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,60 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:
04.08.2022
Jednostkowy raport półroczny 2022Raport zawiera:
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN