Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
30.11.2021
Raport bieżący nr 26/2021Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 29 listopada 2021 roku ze Spółką oraz spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Mennica SKA"), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami ("Umowa Ramowa").

Zgodnie z Aneksem, Bank do dnia 30 listopada 2022 roku udostępnił Spółce oraz Mennica SKA linię wieloproduktową w wysokości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Wskazana linia kredytowa przewiduje następujące sublimity:

  • Sublimit na Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych);
  • Sublimit na Akredytywy do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)
  • Sublimit na Gwarancje do kwoty 55.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) dla Spółki oraz do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) dla spółki Mennica SKA.

Stosownie do postanowień Aneksu Emitent oraz Mennica SKA, zobowiązały się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) - dalej: "Oświadczenie", co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2028 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

25.11.2021
Raport bieżący nr 25/2021Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2021 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

08.11.2021
Raport bieżący nr 24/2021Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 08 listopada 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 08 listopada 2021 roku z Firmą Budowlaną Antczak Marek spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu („Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym, drogami, chodnikami, elementami zagospodarowania terenu (oznaczonego R1) z wjazdem istniejącym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie („Umowa”), w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich budynków będących przedmiotem Umowy.

Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie 37.208.033,83 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu Umowy, która nie może jednak łącznie przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Umowy oraz cel jakiemu ma inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia brutto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia robót, w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie to służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy netto.

Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy wynikającego z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub etapów robót lub realizacją etapów robót w stosunku do terminów umownych, w tym wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o okres przekraczający 30 dni;

b) W razie stosowania przez Wykonawcę materiałów nieposiadających odpowiednich atestów lub niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zaistnieją okoliczności uzasadniające zgodnie z przepisami prawa złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość;

d) doszło do wstrzymania budowy z winy Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dostawcy lub innego podmiotu, za pomocą którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przez odpowiednie władze na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni;

e) Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub zmienił umowę z Podwykonawcą bez zachowania wymaganej Umową procedury;

f) Wykonawca stosuje technologię, materiały, wyroby, urządzenia oraz metody realizacji robót niezgodne z warunkami Umowy, prawem, zasadami sztuki budowlanej, bądź niezatwierdzone przez Zamawiającego;

g) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów wymaganych Umową;

h) Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie inne niż wskazane powyżej obowiązki, wynikające z Umowy bądź przepisów prawa.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

15.10.2021
Raport bieżący nr 23/2021Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2021 roku Pan Michał Markowski złożył z dniem dzisiejszym rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Michał Markowski, jako przyczynę złożenia rezygnacji, wskazał powody osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

05.10.2021
Raport bieżący nr 22/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku,  numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku oraz numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 września 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 62.893.705,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć i 92/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) tych Akcji wynosiła 57.641.268,20 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 20/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 5.252.437,73 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem i 73/100 złotych). 

Ponadto w III kwartale 2021 roku Spółka zbyła 799.205 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 7.176.559,57 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt cześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 57/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 6.888.440,35 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 35/100 złotych), natomiast dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) zbytych Akcji wynosiła 6.797.238,53 zł (słownie: sześć milionów, siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, dwieście trzydzieści osiem i 53/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie  288.119,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście i 22/100 złotych) oraz zysk na odwróceniu wyceny w wysokości 91.201,83 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jeden i 83/100 złotych) .

Łączny przychód finansowy za III kwartał 2021 roku zarówno z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zatem 5.631.758,77 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 77/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres trzech pierwszych kwartałów roku 2021, łączny przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie 23.421.119,90 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście i 90/100 złotych). 

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.08.2021
Raport bieżący nr 21/2021Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku Oferta wygasła, a sprzedający do dnia dzisiejszego nie ustosunkował się do zawartych w niej warunków, co traktowane jest przez Emitenta równoznacznie z odrzuceniem Oferty przez sprzedającego.

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

30.07.2021
Raport bieżący nr 20/2021Przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), w związku otrzymanym w dniu 29 lipca 2021 roku wnioskiem GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie przedłużenia Oferty, podjął decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu związania Ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Pozostałe warunki Oferty pozostają bez zmian.

19.07.2021
Raport bieżący nr 19/2021Złożenie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 7/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku, raportu bieżącego numer 61/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku oraz raportu bieżącego numer 72/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, informuje że w dniu [19 lipca 2021 roku Zarząd podjął decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Oferta”).

Na podstawie Oferty Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”), będąca spółką w 100% zależną od Emitenta jako jej jedynego komplementariusza oraz akcjonariusza:

(i) kupi od Sprzedającego 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych („Akcje”) o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł, reprezentujących 50 % kapitału zakładowego spółki pod nazwą Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465391 („Spółka Celowa”) oraz 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów („Udziały”) o wartości nominalnej 100 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki pod nazwą GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463830 („Komplementariusz”), będącej jedynym komplementariuszem Spółki Celowej, oraz

(ii) zobowiąże się doprowadzić do spłaty lub spłacić wszystkie obligacje imienne wyemitowane przez Spółkę Celową należące na dzień planowanego zawarcia Umowy Sprzedaży do Sprzedającego („Obligacje”),

(dalej łącznie: „Transakcja”).

Zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej przeniesienia własności Akcji oraz Udziałów (dalej: „Umowa Sprzedaży”) na Inwestora, oraz zobowiązania Inwestora do doprowadzenia do spłaty Obligacji uzależnione jest od łącznego spełnienia się w szczególności następujących warunków:

a) uzgodnienia pomiędzy, między innymi, Inwestorem, GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) oraz Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) ostatecznej treści umowy rachunku zastrzeżonego (escrow), który zostanie otwarty dla Inwestora dla celów dystrybucji ceny za akcje, ceny za udziały oraz kwoty spłaty obligacji w związku z planowaną Transakcją;

b) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, Sprzedającym oraz Spółką, ostatecznej treści porozumienia dotyczącego spłaty obligacji wyemitowanych przez Spółkę;

c) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Sprzedającym, ostatecznej treści załącznika do Umowy Sprzedaży, określającego sposób dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji pomiędzy poszczególnych akcjonariuszy Sprzedającego;

d) jednomyślnego podjęcia przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, o treści ustalonej uprzednio w porozumieniu z Inwestorem oraz złożenia wymaganych oświadczeń akcjonariuszy Sprzedającego;

e) uzgodnienia finalnej treści Umowy Sprzedaży dotyczącej przeniesienia własności Akcji oraz Udziałów na Inwestora, oraz zobowiązania Inwestora do doprowadzenia do spłaty Obligacji;

f) Akcje, Udziały oraz składniki majątku Spółki wolne będą od jakichkolwiek obciążeń, za wyjątkiem obciążeń na majątku Spółki ustanowionych na zasadach rynkowych na rzecz banków finansujących działalność Spółki; oraz

g) w stosunku do Sprzedającego, któregokolwiek z akcjonariuszy Sprzedającego, komplementariusza Sprzedającego lub Spółki nie będą toczyć się jakiekolwiek postępowania sądowe, egzekucyjne bądź administracyjne, których przedmiotem są Akcje, Udziały lub majątek Spółki lub w wyniku których prawa któregokolwiek z akcjonariuszy Sprzedającego lub komplementariusza Sprzedającego w zakresie wyrażania zgód korporacyjnych na Transakcję, lub prawa Sprzedającego do rozporządzania Akcjami lub Udziałami albo prawa Spółki do jej majątku mogłyby zostać wyłączone lub w jakikolwiek sposób ograniczone.

Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 123.000.000 EUR (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony euro) (dalej: „Wartość Transakcji”). Transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy, między innymi, Spółką Celową jako kredytobiorcą, Aaeral Bank AG jako kredytodawcą oraz Berlin Hyp AG jako kredytodawcą i agentem zabezpieczeń.

Oferta zawiera mechanizm zatrzymania części Wartości Transakcji, a zwolnienie zatrzymanych środków jest uzależnione od spełnienia się określonych w Ofercie warunków. Łączna kwota zatrzymanej Wartości Transakcji na dzień złożenia Oferty wynosi 3 405 000 EUR (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy euro).

Okres obowiązywania Oferty wynosi 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA: art. 17 MAR – informacje poufne

02.07.2021
Raport bieżący nr 18/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku,  numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku oraz numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 7.576.544 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 64.438.506,72 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześć i 72/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 31 marca 2021 roku) tych Akcji wynosiła 48.111.054,40 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto jedenaście tysięcy pięćdziesiąt cztery i 40/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 16.327.452,32 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa i 32/100 złotych).  

Ponadto w II kwartale 2021 roku Spółka zbyła 1.200.795 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 10.710.764,76 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 76/100 złotych). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 31 marca 2021 roku) zbywanych Akcji wynosiła 7.625.048,25 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści osiem 25/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie  3.085.716,51 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście i 51/100 złotych). 

Łączny przychód finansowy za II kwartał 2021 roku zarówno z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zatem 19.413.168,83 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem i 83/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza 2021 roku, łączny przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie 17.789.361,12 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 12/100 złotych). 

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

30.06.2021
Raport bieżący nr 17/2021Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku, zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") został zawarty aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks").

Na podstawie Aneksu wydłużony został do dnia 31 maja 2022 roku termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR (dalej: "Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie.

Zabezpieczeniem udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożone w dniu 03 lipca 2020 roku przez Spółkę oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 150% Limitu tj. do kwoty 45 000 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 31/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
29.03.2022
Jednostkowy Raport Roczny 2021Raport zawiera:
29.03.2022
Skonsolidowany Raport Roczny 2021Raport zawiera:
28.10.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN