Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
06.05.2020
Raport bieżący nr 13/2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 1 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 15.00 w Warszawie przy ul. Taśmowej 7a, jak również będzie prowadzone w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ogłoszenie wraz z załącznikiem oraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
MPSA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (PDF, 259 KB)
MPSA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ załącznik (PDF, 324 KB)

04.05.2020
Raport bieżący nr 12/2020Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, informuje, że w dniu 4 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy, w której to uchwale Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza zdecydowała o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł za jedną akcję Spółki, w łącznej kwocie 25.569.048 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy i czterdzieści osiem złotych) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich.

Jednocześnie w dniu 4 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek oraz zarekomendowała pokryć stratę wykazaną przez Spółkę za rok 2019 w wysokości 10.833.156,16 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.

Podstawa prawna; art. 17 MAR

30.04.2020
Raport bieżący nr 11/2020Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł za jedną akcję Spółki, w łącznej kwocie 25.569.048 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy i czterdzieści osiem złotych) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich.

Jednocześnie Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją pokrycia straty w wysokości 10.833.156,16 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.

Spółka informuje, że wskazane powyżej rekomendacje zostaną przedłożone do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.04.2020
Raport bieżący nr 9/2020Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku oraz numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 31 marca 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 41 551 922,83 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 83/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 69 281 545,74 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć i 74/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy  w kwocie 27 729 622,91 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa i 91/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

03.04.2020
Raport bieżący nr 8/2020Powołanie członka zarządu

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Artura Jastrzębia do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Powołanie jest skuteczne z dniem dzisiejszym.

Artur Jastrząb karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku, jako analityk finansowy w Internet Group S.A. Następnie brał udział w procesie włączania spółki Pentor w struktury międzynarodowe. W 2006 roku dołączył do Żywiec Zdrój S.A., gdzie do 2013 roku pełnił funkcje specjalistyczne, a następnie kierownicze w obszarze planowania, raportowania i kontrolingu. W 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Aquador Mineral Water (Danone Waters Denmark). Od maja 2015 do lipca 2019 roku pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Żywiec Zdrój S.A. oraz Prezesa Zarządu Womir-SPA sp. z o.o., spółkach Grupy Danone. Od sierpnia 2019 roku pełni rolę Dyrektora Finansowego w Mennica Polska S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Jastrząb nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pan Artur Jastrząb nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 p. 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące

11.02.2020
Raport bieżący nr 7/2020Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta decyzji o braku wyrażenia zgody na zwiększenia zaangażowania w inwestycję kapitałową

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku, przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 11 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o braku wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 (dalej: "Inwestycja").

Mając na uwadze podjętą przez Radę Nadzorczą decyzję, o której mowa powyżej, Emitent nie będzie zwiększał zaangażowania w Inwestycję ponad limit określony w raporcie bieżącym numer 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku. Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w akcje Enea wynosi 75.652.900,28 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych i 28/100) i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

11.02.2020
Raport bieżący nr 6/2020Podjęcie przez Emitenta decyzji o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 10 lutego 2020 roku Zarząd podjął, warunkowaną wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą, decyzję o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 (dalej: "Akcje"; "Inwestycja").

Łączna maksymalna wartość Inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych na dzień niniejszego raportu bieżącego Akcji, nie przekroczy kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego Spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Maksymalna cena, po jakiej nabywane mogą być Akcje, została ustalona w uchwale Zarządu Spółki.

Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Zarząd będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej.

Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w akcje Enea wynosi 75.652.900,28 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych i 28/100) i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea.

Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych.

Na dzień niniejszego raportu Spółka nie przewiduje dalszego zwiększania limitu inwestycyjnego na ww. Inwestycję. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży Akcji.

W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na realizację Inwestycji, Spółka przekaże informację do wiadomości publicznej osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna art. 17 MAR – informacje poufne

28.01.2020
Raport bieżący nr 5/2020Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej "Emitent") informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

• Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - dnia 24 marca 2020 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - dnia 14 maja 2020 r.
• Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020roku - dnia 4 sierpnia 2020 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - dnia 29 października 2020 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

14.01.2020
Raport bieżący nr 4/2020Inwestycja kapitałowa

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. ("Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 ("Akcje"), po cenie jednostkowej nie wyższej niż 7,65 zł za jedną akcję i kwocie całkowitej zakupu nie wyższej niż 5 000 000,00 zł ("Inwestycja").

Inwestycja ma charakter jednorazowy.

Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego Spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego.

W wyniku realizacji powyższej decyzji, dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w akcje Enea wynosi 75.652. 900,28 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset i 28/100 złotych) i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea.

Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych.

Na dzień niniejszego raportu Spółka nie przewiduje dalszego zwiększania limitu inwestycyjnego na ww. Inwestycję. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży Akcji.


Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.01.2020
Raport bieżący nr 3/2020Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku oraz numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.122.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 31 grudnia 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 64 288 313,19 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście i 19/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 69 811 503,71 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset trzy i 71/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec IV kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy w kwocie 5 523 190,52 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt i 52/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN