Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.06.2020
Raport bieżący nr 28/2020Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 01 czerwca 2020 roku powołało Pana Jacka Czareckiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Emitent poinformował raportem bieżącym numer 17/2020 z dnia 11 maja 2020 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Jacka Czareckiego, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.06.2020
Raport bieżący nr 27/2020Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz raportu bieżącego numer 48/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: "Santander") został zawarty aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks").

Na podstawie Aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 31 maja 2020 termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR (dalej: "Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie.

Zabezpieczenie udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 150% Limitu tj. do kwoty 45 000 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

02.06.2020
Raport bieżący nr 26/2020Korekta raportu bieżącego nr 19/2020 w sprawie zawarcia znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 25 maja 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 maja 2020 roku podpisał z Freiberger EuroMetall GmbH z siedzibą w Freiberg, Niemcy (dalej „Dostawca”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie, dostarczanie i sprzedaż przez Dostawcę do Spółki  krążków monetarnych do produkcji monet powszechnego obiegu (dalej „Umowa”).

Łączna cena sprzedaży krążków monetarnych będących przedmiotem Umowy wynosi  netto 11.466.267,13  EUR (słownie: jedenaście milionów, czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście sześćdziesiąt siedem, 13/100 EUR).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Spółkę z Dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, wynosi 16.615.067,23EUR (słownie: szesnaście milionów, sześćset piętnaście tysięcy, sześćdziesiąt siedem, 23/100 Euro).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.06.2020
Raport bieżący nr 25/2020Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 01 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 01.06.2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.06.2020
Raport bieżący nr 24/2020Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz Spółki, Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), złożył wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, który to projekt został opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym numer 16/2020 z dnia 08 maja 2020 roku.

Projekt uchwały przedstawiony przez Akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 01 czerwca 2020 roku, Emitent przekazuje w załączeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje Własne”) w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych („Program Skupu Akcji Własnych”) na następujących warunkach:

 1. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych.
 2. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 12 761 920 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).
 3. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym.
 4. Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 20 zł za jedną Akcję Własną.
 5. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
 6. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej.
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Program Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.
 9. Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.

Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

01.06.2020
Raport bieżący nr 23/2020Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz pokryciu straty

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazanego na kapitał zapasowy. Dywidenda zostanie wypłacona na niżej wskazanych warunkach:

 1. Wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 25.569.048,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych),
 3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51.138.096 akcji Spółki,
 4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 6 czerwca 2020 roku,
 5. Dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2020 roku. 

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiło pokryć wykazaną przez Spółkę stratę w wysokości 10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.

01.06.2020
Raport bieżący nr 22/2020Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 01 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

 • ORŁOWSKA-JAKUBAS EWA TERESA; 7 669 603 głosów/akcji; 17,45 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
 • JAKUBAS JOANNA; 2 896 418 głosów/akcji; 6,59 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 5,66 % ogólnej liczby głosów.
 • MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 głosów/akcji; 40,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92 % ogólnej liczby głosów.
 • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 głosów/akcji; 9,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.
 • FIP 11 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH; 2 260 361 głosów /akcji; 5,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,42 % ogólnej liczby głosów.
 • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ”; 3 755 000 głosów/akcji; 8,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,34 % ogólnej liczby głosów.
 • METLIFE OFE; 5 116 719 głosów/akcji; 11,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,00 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

01.06.2020
Raport bieżący nr 21/2020Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę decyzji o złożeniu oferty w przetargu publicznym na „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej” ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2020 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki podjęły decyzje w przedmiocie złożenia przez Spółkę oferty oraz wpłacenia wadium w przetargu publicznym na „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej” (dalej: „Przetarg”) ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.

Przetarg obejmu realizację następujących zadań:

 1. budowę systemu informatycznego Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (dalej: „PZUM”) oraz jego wdrożenie – w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach publicznego transportu zbiorowego (dalej: „PTZ”) obsługiwanego przez gminy Gdańsk i Gdynia oraz na infrastrukturze zarządców linii kolejowych PKP PLK, PKP SKM Trójmiasto, PKM w lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego oraz w kilku wybranych w województwach sąsiednich.
 2. w ramach prawa opcji, jeżeli taka opcja zostanie wykorzystana, budowę i wdrożenie systemu PZUM w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy Chojnice, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo.


Oferta Spółki, obejmująca realizację całości przedmiotu zamówienia obliczona zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wynosi 211.327.497,94 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 94/100) netto.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od 1 czerwca 2020 roku. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Spółka w celu przystąpienia do Przetargu dokonała wpłaty wadium w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Spółki, nie później niż w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia, Spółka przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej przez Spółkę w ofercie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez spółkę Innobaltica oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.
O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

25.05.2020
Raport bieżący nr 20/2020Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) w załączeniu przesyła skorygowany o omyłkę pisarską załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, opublikowanego raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

Załącznik: MPSA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - załącznik

25.05.2020
Raport bieżący nr 19/2020Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 roku podpisał z Freiberger EuroMetall GmbH z siedzibą w Freiberg, Niemcy (dalej „Dostawca”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie, dostarczanie i sprzedaż przez Dostawcę do Spółki w okresie od tygodnia 49. 2019 r. do tygodnia 44. 2020 r. krążków monetarnych do produkcji monet obiegowych o nominale: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych (dalej „Umowa”).

Łączna cena sprzedaży krążków monetarnych będących przedmiotem Umowy wynosi netto 11.466.267,13 EUR (słownie: jedenaście milionów, czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście sześćdziesiąt siedem, 13/100 EUR).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Spółkę z Dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, wynosi 16.615.067,23EUR (słownie: szesnaście milionów, sześćset piętnaście tysięcy, sześćdziesiąt siedem, 23/100 Euro).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN