Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
21.12.2020
Raport bieżący nr 87/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 21 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 938 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 18.009,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 21 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0018 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0018 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 45 721 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0894 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0894 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 45 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 875.346,70 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.12.2020
Raport bieżący nr 86/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 614 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 11.788,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 18 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 614 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 44 783 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0876 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0876 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 44 783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 857.337,10 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.12.2020
Raport bieżący nr 85/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 17 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 592 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 11.366,40 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 17 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 44 169 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0864 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0864 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 44 169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 845.548,30 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.12.2020
Raport bieżący nr 84/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 16 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 594 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 11.523,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 16 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 43 577 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0852 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0852 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 43 577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 834.181,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

16.12.2020
Raport bieżący nr 83/2020Uchylenie w całości decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do:
a) raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta oraz
b) raportu bieżącego 52/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie Decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała informację, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wydał decyzję w której orzekł o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji w całości i określił stratę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. w wysokości 6.033.667,39 zł.

Przedmiotowa Decyzja uwzględnia prezentowane przez Spółkę stanowisko w sprawie uznania opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Organ nie podzielił natomiast argumentacji Spółki w stosunku do niektórych wydatków  co do uznania ich za koszt podatkowy roku 2014 wydatków w kwocie ok. 1,6 mln zł.

Na Decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) przysługuje Spółce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Emitent poinformuje o tym w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

15.12.2020
Raport bieżący nr 82/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 15 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 593 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 11.563,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 15 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 593 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 42 983 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0841 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0841 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 42 983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 822.658,30 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11.12.2020
Raport bieżący nr 81/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 11 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 628 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,48 zł za łączną kwotę 12.233,20 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 11 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 42 390 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0829 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0829 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 42 390 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 811.094,80 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.12.2020
Raport bieżący nr 80/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 10 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 555 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,29 zł za łączną kwotę 10.707,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 10 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0011 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0011 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 41 762 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0817 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,08017 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 41 762 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 798.861,60 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

09.12.2020
Raport bieżący nr 79/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 9 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 544 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 10.553,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 9 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0011 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0011 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 41 207 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0806 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0806 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 41 207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 788.154,00 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.12.2020
Raport bieżący nr 78/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 8 grudnia 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 635 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 12.382,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 8 grudnia 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0012 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 635 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 40 663 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0795 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0795 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 40 663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 777.600,40 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN