Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
10.01.2022
Raport bieżący nr 2/2022Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mennica”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 8 marca 2017 r., informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. zawarł z Gminą Wrocław aneks do umowy z dnia 8 marca 2017 r. o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii (dalej: „Umowa”).

Zgodnie ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy, zmianie ulega okres świadczenia usług, który zostaje wydłużony do 126 miesięcy od dnia uruchomienia systemu w tym ostatnie 6 miesięcy stanowi okres przejściowy.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

03.01.2022
Raport bieżący nr 1/2022Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku oraz numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 57 675 154,89 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 89/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). 

Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 września 2021 roku) tych Akcji wynosiła  62.893.705,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć i 92/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy na wycenie w kwocie 5.218.551,03 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden i 03/100 złotych). 

Biorąc zaś pod uwagę okres czterech kwartałów roku 2021, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wykazany zostanie przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea w kwocie łącznej 18.202.568,87 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem i 87/100 złotych). W II oraz III kwartale 2021 roku Spółka zbyła łącznie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 17.887.324,33 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 33/100 złotych) tj. o 649.092,95 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 95/100 złotych) wyższą w stosunku do średnioważonej ceny nabycia.

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.12.2021
Raport bieżący nr 27/2021Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 10 grudnia 2021 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2022 monet powszechnego obiegu ("Zamówienie"). Wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 76 848 567,45 zł.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Wartość Zamówienia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna art. 17 MAR – informacje poufne.

30.11.2021
Raport bieżący nr 26/2021Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 29 listopada 2021 roku ze Spółką oraz spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Mennica SKA"), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami ("Umowa Ramowa").

Zgodnie z Aneksem, Bank do dnia 30 listopada 2022 roku udostępnił Spółce oraz Mennica SKA linię wieloproduktową w wysokości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Wskazana linia kredytowa przewiduje następujące sublimity:

  • Sublimit na Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych);
  • Sublimit na Akredytywy do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)
  • Sublimit na Gwarancje do kwoty 55.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) dla Spółki oraz do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) dla spółki Mennica SKA.

Stosownie do postanowień Aneksu Emitent oraz Mennica SKA, zobowiązały się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) - dalej: "Oświadczenie", co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2028 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

25.11.2021
Raport bieżący nr 25/2021Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2021 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

08.11.2021
Raport bieżący nr 24/2021Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 08 listopada 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 08 listopada 2021 roku z Firmą Budowlaną Antczak Marek spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu („Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym, drogami, chodnikami, elementami zagospodarowania terenu (oznaczonego R1) z wjazdem istniejącym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie („Umowa”), w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich budynków będących przedmiotem Umowy.

Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie 37.208.033,83 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu Umowy, która nie może jednak łącznie przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Umowy oraz cel jakiemu ma inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia brutto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia robót, w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie to służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy netto.

Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy wynikającego z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub etapów robót lub realizacją etapów robót w stosunku do terminów umownych, w tym wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o okres przekraczający 30 dni;

b) W razie stosowania przez Wykonawcę materiałów nieposiadających odpowiednich atestów lub niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zaistnieją okoliczności uzasadniające zgodnie z przepisami prawa złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość;

d) doszło do wstrzymania budowy z winy Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dostawcy lub innego podmiotu, za pomocą którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przez odpowiednie władze na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni;

e) Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub zmienił umowę z Podwykonawcą bez zachowania wymaganej Umową procedury;

f) Wykonawca stosuje technologię, materiały, wyroby, urządzenia oraz metody realizacji robót niezgodne z warunkami Umowy, prawem, zasadami sztuki budowlanej, bądź niezatwierdzone przez Zamawiającego;

g) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów wymaganych Umową;

h) Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie inne niż wskazane powyżej obowiązki, wynikające z Umowy bądź przepisów prawa.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

15.10.2021
Raport bieżący nr 23/2021Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2021 roku Pan Michał Markowski złożył z dniem dzisiejszym rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Michał Markowski, jako przyczynę złożenia rezygnacji, wskazał powody osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

05.10.2021
Raport bieżący nr 22/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku,  numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku oraz numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 września 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 62.893.705,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć i 92/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) tych Akcji wynosiła 57.641.268,20 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 20/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 5.252.437,73 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem i 73/100 złotych). 

Ponadto w III kwartale 2021 roku Spółka zbyła 799.205 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 7.176.559,57 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt cześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 57/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 6.888.440,35 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 35/100 złotych), natomiast dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) zbytych Akcji wynosiła 6.797.238,53 zł (słownie: sześć milionów, siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, dwieście trzydzieści osiem i 53/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie  288.119,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście i 22/100 złotych) oraz zysk na odwróceniu wyceny w wysokości 91.201,83 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jeden i 83/100 złotych) .

Łączny przychód finansowy za III kwartał 2021 roku zarówno z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zatem 5.631.758,77 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 77/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres trzech pierwszych kwartałów roku 2021, łączny przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie 23.421.119,90 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście i 90/100 złotych). 

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.08.2021
Raport bieżący nr 21/2021Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku Oferta wygasła, a sprzedający do dnia dzisiejszego nie ustosunkował się do zawartych w niej warunków, co traktowane jest przez Emitenta równoznacznie z odrzuceniem Oferty przez sprzedającego.

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

30.07.2021
Raport bieżący nr 20/2021Przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), w związku otrzymanym w dniu 29 lipca 2021 roku wnioskiem GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie przedłużenia Oferty, podjął decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu związania Ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Pozostałe warunki Oferty pozostają bez zmian.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
28.10.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN