Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
19.07.2024
Raport bieżący nr 39/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 15.07.2024 do 19.07.2024, transakcji nabycia łącznie 1 054 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,02 zł za łączną kwotę 21 099 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 15.07.2024 do 19.07.2024 w ramach Programu stanowią 0,0021% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0021% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 054 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 6 436 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0126% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0126% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 6 436 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach Programu Spółka nabyła dotychczas Akcje za łączną kwotę 130 689 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.07.2024
Raport bieżący nr 38/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 08 do 12 lipca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 1 122 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,25 zł za łączną kwotę 22 721,30 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 08 do 12 lipca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0022 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 122 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5 382 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,01053493 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,01053493 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 5 382 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach Programu Spółka nabyła dotychczas Akcje za łączną kwotę 109 590,10 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

05.07.2024
Raport bieżący nr 37/2024Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 05 lipca 2024 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 50 Pesos, 100 Pesos, 1000 pesos w łącznej ilości 376,7 mln sztuk. (dalej Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 6 798 200,00 EUR bez wartości kruszcu.

W przypadku wyboru oferty Emitenta ostateczna kwota zamówienia ulegnie zmianie ze względu na zmiany cen kruszcu publikowanych przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 05.07.2024 oku.

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił bankową gwarancję przetargową na kwotę 1 200 000,00 EUR z datą ważności przypadającą na dzień 30.11.2024 roku;

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty sformalizowania kontraktu na czas trwania umowy i 2 miesiące dłużej po zrealizowaniu ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

05.07.2024
Raport bieżący nr 36/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 01 do 05 lipca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 1 224 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,38 zł za łączną kwotę 24 946 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 01 do 05 lipca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,0024 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 224 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 4 260 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,00833869 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,00833869 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 4 260 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach Programu Spółka nabyła dotychczas Akcje za łączną kwotę 86 868,80 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.07.2024
Raport bieżący nr 35/2024Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku, numer 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, numer 7/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku, numer 38/2023 z dnia 4 października 2023 roku oraz numer 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2024 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 3.801.344 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2024 roku wykaże akcje Enea o wartości 40.484.313,60 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście i 60/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Wartość bilansowa oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2023 roku tych Akcji wynosiła 34.858.324,48 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 48/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2024 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 5.625.989,12 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 12/100 złotych).

Ponadto w I półroczu 2024 roku Spółka zbyła 198.656 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 2.028.771,51 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i 51/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 1.712.239,05 zł (słownie: milion siedemset dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć i 05/100 złotych), natomiast wartość bilansowa oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2023 roku

zbytych Akcji wynosiła 1.821.675,52 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć i 52/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2024 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie 316.532,46 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa i 46/100 złotych) oraz strata na odwróceniu wyceny w wysokości 109.436,47 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć i 47/100 złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.06.2024
Raport bieżący nr 34/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 24 do 28 czerwca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 1235 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,47 za łączną kwotę 25 283,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 24 do 28 czerwca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,0024174357 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0024174357 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 3036 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,00594278 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,00594278 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3036 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach Programu Spółka nabyła dotychczas Akcje za łączną kwotę 61.922,80 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.06.2024
Raport bieżący nr 33/2024Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, raportu bieżącego numer 27/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku zawiadamia oraz raportu bieżącego numer 26/2024 z dnia 29 maja 2024 roku zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2024 roku Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") podpisał z Emitentem aneks do Umowy o MultiLinię z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”).

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 30 czerwca 2025 roku okresu dostępności limitu 42 585 000,00 PLN z przeznaczeniem na gwarancje oraz zawartego w tej kwocie sublimitu w wysokości 20 000 000,00 PLN na kredyt w rachunku bieżącym. Limit daje możliwość wystawiania gwarancji również walutach USD i EUR: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.06.2024
Raport bieżący nr 32/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 17 do 21 czerwca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 1 296 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,37 za łączną kwotę 26 403,70 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 17 do 21 czerwca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,0025368394203 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0025368394203 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 296 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 1 801 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,00352535 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,00352535 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 801 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 36 639,30 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

19.06.2024
Raport bieżący nr 31/2024Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 19 czerwca 2024 roku uzyskała informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 19 czerwca 2024 roku wydał Postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki w następującym zakresie:

§ 1 ust. 2 o brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na  języki obce.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.”

§ 3 o brzmieniu:

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.
  3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

Dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).

§ 4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:

„Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu:

„Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 36) o brzmieniu:

„Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 37) o brzmieniu:

„Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu:

„Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:

„Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

 

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:

„Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)”

Skreśla się § 4 ust. 1 pkt 53) o brzmieniu:

„Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”

§ 4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:

„Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 61) o brzmieniu:

Pozostałe drukowanie (18.12.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 62) o brzmieniu:

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 63) o brzmieniu:

Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:

„Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana (82.99.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 86) o brzmieniu:

„Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 93) do 98) o brzmieniu:

„93. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

95. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

97. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

98. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)”

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 101) do 112) o brzmieniu:

„101. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

102. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)

103. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

104. Wydawanie książek (58.11.Z) 105. Wydawanie gazet (58.13.Z)

106. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

107. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

108. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

109. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

110. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

111. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)

112. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

Streśla się § 4 ust. 1 pkt 117) o brzmieniu:

„Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).”

Majac na uwadze skreślenia poszczególnych punktów w § 4 ust. 1 powyżej, odpowiedniej zmianie ulega numeracja pozostawionych punktów.

W związku ze zmianą numeracji punktów w § 4 ust. 1, dodaje się dwa nowe punkty – pkt 88) i 89) o brzmieniu:

„88) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)

89) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z).

W § 4 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

„2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.

W § 4 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

„3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”

§ 6 o brzmieniu:

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Wprowadza się następujące zmiany w §7a Statutu Spółki i nadaje się mu oznaczenie jako  §7 uprzednio widniejący w Statucie jako jednostka redakcyjna „§ 7 (skreślony)”):

§7a o brzmieniu:

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.

2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.”

Otrzymuje następujące brzmienie i oznaczenie jako § 7:

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

2.   Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§12 o brzmieniu:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki;

2. Rada Nadzorcza;

3. Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd;

2. Rada Nadzorcza;

3. Walne Zgromadzenie.”

§14 ust.1 o brzmieniu:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

W §14 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

„6. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać́ się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.”

§ 16 o brzmieniu:

„Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej jej członków do dokonywania takich czynności prawnych.”

§17 ust.1 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

W §17 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

§20 ust.1 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

W § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę̨ w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 3821 KSH. Walne Zgromadzenie może określić  maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść́ w trakcie roku obrotowego.”

§21 ust.2 pkt 1) o brzmieniu:

„ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”

§21 ust.2 pkt 10) o brzmieniu:

„zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami”

§21 ust.2 pkt 24) o brzmieniu:

„dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki”

§21 ust.2 pkt 26) o brzmieniu:

„pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„pisemne opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

W §21 ust.2 po pkt 28) dodaje się pkt 29) oraz pkt 30) o brzmieniu:

„29) powoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu

30) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

W §21 usuwa się jednostkę redakcyjną „ust 3. (skreślony)”

 

W §23 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.”

 

§24 ust.1 o brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

 

§24 ust.4 o brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

 

§25 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

 

§26 ust. 1 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

 

§27 pkt 8)o brzmieniu:

„8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem

Otrzymuje następujące brzmienie:

emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,

Usuwa się §27 pkt 9) o brzmieniu:

„emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,”

W związku usunięciem pkt 9) w § 27 odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych punktów w tym paragrafie.

Usuwa się jednostki redakcyjne „§ 29 (skreślony)” oraz „§ 29a (skreślony)”, w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

 

Usuwa się § 32 o brzmieniu:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).

  1. Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”

 

Usuwa się § 33 o brzmieniu:

„1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.”

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

Wprowadza się następujące zmiany w §31, który przed wykreśleniem §29, § 29a, §32 i §33 Statutu Spółki oznaczony był jako §34:

§31 (poprzednio § 34) o brzmieniu:

„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.

3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.

4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

5. (skreślony).”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

 

Powyższe zmiany Statutu Spółki zostały uwzględnione w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym  przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 maja 2024 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

14.06.2024
Raport bieżący nr 30/2024Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 505 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,27 za łączną kwotę 10.235,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 505 Akcje.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 9,22 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN