Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
09.07.2020
Raport bieżący nr 33/2020Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku zawiadamia, że Spółka w dniu 9 lipca 2020 roku powzięła informację, iż jej oferta złożona w przetargu publicznym na "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej" ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o. (dalej „Przetarg”), została odrzucona.

Spółka poinformuje w odrębnym raporcie o podjęciu ewentualnych dalszych działań w odniesieniu do rozstrzygnięcia Przetargu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.07.2020
Raport bieżący nr 32/2020Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy do kwoty 67.500.000,- (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

03.07.2020
Raport bieżący nr 31/2020Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r., Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy do kwoty 45 000 000,- PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

01.07.2020
Raport bieżący nr 30/2020Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 62 845 747,24 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem i 24/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 41 551 922,83 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 83/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I półrocza 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 21 293 824,41 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery i 41/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza roku 2020, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 6 435 798,50zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 50/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.06.2020
Raport bieżący nr 29/2020Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Pekao”) został zawarty aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. („Umowa”).

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 22 czerwca 2021 roku termin przyznanego limitu na gwarancje w łącznej kwocie 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie udzielonego limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Pekao wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.06.2020
Raport bieżący nr 28/2020Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 01 czerwca 2020 roku powołało Pana Jacka Czareckiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Emitent poinformował raportem bieżącym numer 17/2020 z dnia 11 maja 2020 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Jacka Czareckiego, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.06.2020
Raport bieżący nr 27/2020Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz raportu bieżącego numer 48/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: "Santander") został zawarty aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks").

Na podstawie Aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 31 maja 2020 termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR (dalej: "Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie.

Zabezpieczenie udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 150% Limitu tj. do kwoty 45 000 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

02.06.2020
Raport bieżący nr 26/2020Korekta raportu bieżącego nr 19/2020 w sprawie zawarcia znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 25 maja 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 maja 2020 roku podpisał z Freiberger EuroMetall GmbH z siedzibą w Freiberg, Niemcy (dalej „Dostawca”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie, dostarczanie i sprzedaż przez Dostawcę do Spółki  krążków monetarnych do produkcji monet powszechnego obiegu (dalej „Umowa”).

Łączna cena sprzedaży krążków monetarnych będących przedmiotem Umowy wynosi  netto 11.466.267,13  EUR (słownie: jedenaście milionów, czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście sześćdziesiąt siedem, 13/100 EUR).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Spółkę z Dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, wynosi 16.615.067,23EUR (słownie: szesnaście milionów, sześćset piętnaście tysięcy, sześćdziesiąt siedem, 23/100 Euro).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.06.2020
Raport bieżący nr 25/2020Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 01 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 01.06.2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.06.2020
Raport bieżący nr 24/2020Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz Spółki, Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), złożył wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, który to projekt został opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym numer 16/2020 z dnia 08 maja 2020 roku.

Projekt uchwały przedstawiony przez Akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 01 czerwca 2020 roku, Emitent przekazuje w załączeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje Własne”) w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych („Program Skupu Akcji Własnych”) na następujących warunkach:

  1. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych.
  2. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 12 761 920 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).
  3. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym.
  4. Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 20 zł za jedną Akcję Własną.
  5. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
  6. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.
  7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej.
  8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Program Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.
  9. Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.

Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN