I kwartał 2019 r. w Mennicy Polskiej zgodnie z przewidywaniami

15 maja 2019

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. Wyniki odzwierciedlają wzrost aktywności biznesowej, służący realizacji prorozwojowej strategii, przejawiającej się m.in. w zwiększeniu inwestycji w kapitał obrotowy. Jednocześnie na całościową interpretację analizowanego okresu ma wpływ szczególnie wysoka baza wyniku ze sprzedaży za okres porównawczy, tj. pierwsze trzy miesiące ub.r.

W zestawieniu wyników wypracowanych przez Grupę Kapitałową Mennica Polska S.A., przychody ze sprzedaży w I kwartale 2019 r. wyniosły ponad 172 mln zł (428 mln zł w IQ 2018 r.), a wynik ze sprzedaży 5 mln zł (15 mln zł w IQ 2018 r.). EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, wyniosła 10 mln zł, a oczyszczony zysk netto 4 mln zł (9 mln zł w IQ 2018 r.). Płynność finansowa spółki utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie, a wskazane spadki w zakresie kluczowych wskaźników pozostają w korelacji z istotnie wyższą bazą za okres porównawczy, tj. I kwartał 2018 r.

– Niższe wyniki ze sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, są spowodowane osiągnięciem szczególnie wysokich rezultatów w pierwszych trzech miesiącach ub.r. związanych przede wszystkim z realizacją kontraktu na dostawę złotych medali dla Ministerstwa Finansów – Departamentu Skarbu Tajlandii, a także rozliczeniem prowizji dodatkowej za końcowy okres starego kontraktu, obowiązującego do marca ub.r., w ramach projektu URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska – wyjaśnia Andrzej Stefaniuk, Zastępca Dyrektora Finansowego Mennicy Polskiej S.A.

Jednocześnie, w omawianym okresie Grupa Kapitałowa odnotowała poprawę wskaźnika rentowności sprzedaży brutto, co było spowodowane zbytem bardziej zyskownych produktów niż w analogicznym okresie ub.r. Poprawie uległy również znormalizowane wskaźniki: rentowności sprzedaży netto, rentowności działalności operacyjnej, rentowności EBITDA oraz zysku netto.

Produkty mennicze

Na przychody ze sprzedaży, wynik segmentu oraz EBITDA osiągnięte w I kwartale 2019 r. wpłynęła w głównej mierze realizacja atrakcyjnego finansowo, ale znacząco mniejszego niż w 2018 roku zlecenia realizowanego dla Ministerstwa Finansów – Departamentu Skarbu Tajlandii. Zamówienie z I kwartału br., dotyczące 200 sztuk medali platynowych z wizerunkiem aktualnego Monarchy Tajlandii, było potwierdzeniem zaufania azjatyckiego kontrahenta oraz konkurencyjności oferty Mennicy Polskiej.

Płatności elektroniczne

W omawianym okresie Mennica Polska rozpoczęła w Warszawie montaż biletomatów, które umożliwiają zakup biletów komunikacji miejskiej bezpośrednio w tramwaju. To duże ułatwienie dla pasażerów, którzy za przejazd będą mogli zapłacić kartą płatniczą lub za pośrednictwem smartfona obsługującego technologię HCE/NFC. Umowa z Tramwajami Warszawskimi obejmuje leasing co najmniej 583 nowoczesnych biletomatów, a zamówienie może finalnie zwiększyć się o kolejne 178 urządzeń, które trafiłyby do nowo zakupionych tramwajów. Całkowita wartość umowy, wraz z kilkuletnią obsługą serwisową, to 21 mln zł.

Ponadto, na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Mennica Polska uruchomiła pilotaż z wykorzystaniem Open Payment System. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu pasażerowie komunikacji miejskiej w kolejnych lokalizacjach mogą korzystać z szybkich oraz wygodnych płatności w transporcie miejskim. Co istotne, umowa zapewnia możliwość kontynuacji współpracy w zakresie dalszego wdrażania i obsługi nowoczesnego systemu sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej.

Działalność deweloperska

W segmencie nie odnotowano znaczących wyników głównie za sprawą wejścia w życie tzw. ustawy przekształceniowej, która skutecznie uniemożliwiła zawieranie ostatecznych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego. Niezależnie od tego Mennica Polska realizuje jednak kolejne inwestycje, które wpłyną na wyniki spółki raportowane w późniejszych okresach.

Poza kontynuacją projektu „Mennica Residence II” Grupa Mennicy Polskiej doprowadziła do zaawansowanej fazy budowy pierwszy budynek w ramach projektu „Bulwary Praskie”. W styczniu br. Mennica Polska otrzymała również warunki zabudowy dla terenu o powierzchni 12 ha. Prowadzone są także prace, których stan oceniany jest na zaawansowany, nad pozyskaniem pozwoleń na budowę w ramach kolejnych etapów inwestycji na warszawskiej Pradze. Wzrost aktywności w tym segmencie odzwierciedlają wzrosty zarówno po stronie aktywów obrotowych, jak i zobowiązań krótkoterminowych.

- Efekty rozwojowej strategii w naszej działalności deweloperskiej zostaną ujęte w rachunku w kolejnych latach. Wzrost finansowania kapitałem obcym z poziomu 25% na 34,5% jest wypadkową przedpłat na mieszkania w projektach „Mennica Residence II” oraz „Bulwary Praskie”, których sprzedaż zostanie odnotowana w momencie podpisania umów sprzedaży lokali potwierdzonych aktem notarialnym. W przypadku „Mennica Residence II” do chwili obecnej podpisano 324 umowy deweloperskie, co stanowi ponad 95% mieszkań. Wskaźniki płynności oraz rentowności operacyjnej w tym segmencie kształtują się na wysokim poziomie. – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennica Polska S.A

W przypadku inwestycji Mennica Legacy Tower – nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie kompleksu biurowego na warszawskiej Woli – w omawianym okresie zakończono prace konstrukcyjne. Oficjalne oddanie inwestycji do użytku nastąpi jesienią br., ale na dziś możemy mówić o komercjalizacji 100% powierzchni najmu.