Bardzo dobre wyniki Mennicy Polskiej S.A. po III kwartale 2018 r.

29 października 2018

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. oraz za trzy kwartały narastająco w bieżącym roku. Osiągnięte, w ramach najważniejszych kategorii finansowych, wyniki stanowią istotną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 94 mln zł, co stanowi wzrost o 45 mln zł w porównaniu z rezultatem wypracowanym w pierwszych dziewięciu miesiącach poprzedniego roku. Oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych EBITDA wzrosła o ponad 170 proc. (76 mln zł. w stosunku do 28 mln zł. osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r.), a zysk netto aż o 388 proc. (44 mln zł wobec 9 mln zł).

Niższe wyniki w kategoriach: wynik operacyjny, EBITDA oraz zysk netto w porównaniu z rezultatami osiągniętymi w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku ubiegłym wynikają z zaburzenia zeszłorocznych wskaźników jednorazowymi wydarzeniami w postaci dekonsolidacji spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A., wiążącej się z jednorazowym przychodem o wartości 71 mln zł oraz dywidendy z akcji spółki Netia S.A. Po oczyszczeniu wyników z powyższych zdarzeń nietypowych, wyniki za okres do końca września bieżącego roku wskazują na znaczącą poprawę sytuacji finansowej. Potwierdzeniem tendencji wzrostowej wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową MPSA jest wypracowanie w III kwartale br. wyższych wyników w najważniejszych kategoriach w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik ze sprzedaży poprawiono o 250 proc. (21 mln zł wobec 6 mln zł), wynik operacyjny wzrósł o 300 proc. (20 mln zł wobec 5 mln zł.), a zysk netto osiągnął poziom wyższy o 250 proc. (14 mln zł wobec 4 mln zł).

W segmencie produktów menniczych zanotowano znaczną poprawę przychodów wypracowanych w I-III kwartale 2018 r. w porównaniu z okresem porównawczym (prawie 60 proc.).  Na wzrost wpłynęła przede wszystkim realizacja II części dostaw złotych medali w ramach znaczącego kontraktu z Ministerstwem Finansów- Departament Skarbu w Tajlandii oraz zakończenie projektu żetonowego we współpracy z siecią sklepów Żabka. Co więcej, dla   wskaźnik EBITDA dla segmentu menniczego  wzrósł o 5,3 mln zł w stosunku do rezultatów  z trzech kwartałów ubiegłego roku.

W trzech pierwszych kwartałach 2018 roku nastąpił znaczący wzrost EBITDA segmentu płatności elektronicznych w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym (14,9 mln zł wobec 10,5 mln zł). Wyższy rezultat spowodowany był rozliczeniem prowizji dodatkowej za końcowy okres dotychczasowego kontraktu w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz rozwojem Gdańskiej i Poznańskiej Karty Miejskiej. Obroty nominalne brutto w ramach segmentu wyniosły 637,8 mln zł, co stanowi poprawę o 43 mln wobec zeszłorocznego poziomu. Ważnym wydarzeniem mającym miejsce w analizowanym okresie  było podpisanie umowy przedłużającej sprzedaż biletów w Bydgoszczy na okres kolejnych 5 lat.

Czynnikiem, który w największym stopniu zaważył na wynikach finansowych za III kw. był segment deweloperski. EBITDA wypracowana w ciągu ostatnich trzech kwartałów w ramach segmentu deweloperskiego wyniosła 33,7 mln zł w porównaniu ze stratą w wysokości 5,6 mln zł w okresie porównawczym. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy w ramach działalności na tym polu rozpoznano część przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach inwestycji „Mennica Residence I”.

Tempo sprzedaży powierzchni mieszkalnej i biurowej w kluczowych inwestycjach Mennicy Polskiej napawa optymizmem i potwierdza słuszność decyzji o dywersyfikacji działalności. Do końca września bieżącego roku sprzedano 188 ze 189 lokali w ramach I etapu realizacji „Mennica Residence I” oraz zawarto 308 umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacji w ramach etapu II projektu. Ostatni kwartał okazał się być przełomowym również dla inwestycji „Jagiellońska” z powodu uzyskania ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy dla część inwestycji mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej S.A.

Dopełnieniem przełomowych dokonań w ramach segmentów deweloperskiego było podpisanie pięciu umów najmu powierzchni biurowo-usługowych w budynkach Mennica Legacy Tower. Oznacza to, że od III kwartału 2019 r. wynajęte zostanie ponad 19 tys. m2 powierzchni, w tym całość Wieży Zachodniej.

Pozytywne zmiany zanotowano również w poziomie wskaźników płynności finansowej Grupy Kapitałowej Mennica Polska. Trzy kwartały 2018 r. przyniosły poprawę wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 20 p.p. oraz spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia o 8 p.p. Wskaźniki płynności pozostały na bezpiecznych poziomach.

Na dzień 30 września Grupa Kapitałowa odnotowała spadek aktywów obrotowych głównie w zakresie pozycji bilansowych Zapasy i Inwestycje Krótkoterminowe. Obniżenie poziomu zapasów było spowodowane m.in. dostarczeniem zakontraktowanych złotych medali dla Departamentu Skarbu w Tajlandii. Proporcjonalnemu obniżeniu uległa tym samym pozycja zobowiązań krótkoterminowych. Do spadku zapasów o wartości równej 33,3 mln zł przyczyniła się sprzedaż mieszkań i reklasyfikacja lokali użytkowych z kategorii zapasy do nieruchomości inwestycyjnych związane z zakończeniem I etapu projektu. Jednocześnie pomniejszenie spadku poziomu zapasów spowodowały nakłady poniesione na II etap inwestycji „Mennica Residence” oraz reklasyfikacja gruntów w ramach projektu „Bulwary Praskie” z aktywów trwałych do aktywów obrotowych w kwocie 99,8 mln zł.

Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362