Korzystne wyniki Mennicy Polskiej S.A. po I kwartale 2018 r. - dobry prognostyk na kolejne miesiące

25 kwietnia 2018

Grupa kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. W zakresie działalności kontynuowanej we wszystkich najważniejszych wskaźnikach uzyskana została istotna poprawa w porównaniu do rezultatów sprzed roku. Wzrost wyniku ze sprzedaży, wyniku operacyjnego czy zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. są dowodem na dobrą i stabilną kondycję finansową Grupy.

 - Z uwagi na to, że jednorazowy zysk księgowy z dekonsolidacji spółki Mennica-Metale Szlachetne osiągnięty w pierwszym kwartale ubiegłego roku w istotny sposób zaburza wyniki finansowe, dla uzyskania wymiernego porównania, prezentujemy Państwu wyniki z wyeliminowanym oddziaływaniem zdarzeń nadzwyczajnych – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

W zestawieniu wyników oczyszczonych ze zdarzeń wyjątkowych, I kwartał 2018 r. wypada bardzo korzystnie na tle rezultatów sprzed dwunastu miesięcy. Wynik ze sprzedaży wzrósł o 7,9 mln, osiągając poziom 15,2 mln zł. EBITDA zwiększyła się o blisko 174%, uzyskując tym samym wartość 19,9 mln zł w stosunku do zeszłorocznych 11,4 mln zł. Oczyszczony zysk netto wyniósł 9,5 mln zł, czyli poziom wyższy o 4,2 mln zł w porównaniu do rezultatu osiągniętego na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy 2017 r.

 - Na uzyskanie tak pozytywnych wyników finansowych wpłynęło kilka czynników. Przede wszystkim wzrosty EBITDA w segmencie menniczym o 5,4 mln zł w porównaniu do I kw. 2017 r., co w dużej mierze związane było z realizacją kontraktu dla Departamentu Skarbu Ministerstwa Finansów w Tajlandii. Natomiast drugim istotnym czynnikiem był obszar płatności elektronicznych, który wzrósł o 4,1 mln zł w stosunku do I kw. 2017 r., co było spowodowane rozliczeniem prowizji za końcowy okres dotychczasowej umowy w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej. To pokazuje jak ogromną rolę w naszej działalności odgrywają długoterminowe kontrakty, które w długiej perspektywie przyczyniają się do osiągania znaczących korzyści finansowych. Jednocześnie pozwalają nam one na zdobywanie doświadczenia, które jest ważną składową naszej przewagi konkurencyjnej  - podkreśla Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Segment produktów menniczych wygenerował przychód na poziomie 336 648 tys. zł, poprawiając rezultat z ubiegłego roku ponad trzykrotnie. W segmencie płatności elektronicznych zaobserwowano minimalny spadek przychodów (90 063 tys. zł w stosunku do 91 819 tys. zł). Nie miało to jednak wpływu na wzrost ostatecznego wyniku (o 4,2 mln zł) i wyniku EBITDA, który to dla tego segmentu osiągnął poziom 8,6 mln zł w porównaniu z 4,5 mln zł z zeszłego roku.

Nieznaczny spadek, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowano w segmencie działalności deweloperskiej. Powodem tej zmiany jest opóźnienie czasowe w rozpoznaniu przychodów segmentu, z uwagi na rozpoczęcie podpisywania aktów notarialnych w kwietniu 2018 r. Ponadto, obniżenie poziomu EBITDA o 0,9 mln zł jest konsekwencją zmniejszenia przychodów z najmu powierzchni biurowej, spowodowanego likwidacją budynku Aurum. Wpływ na wynik miały także wzrosty kosztów sprzedaży i marketingu związane z realizacją dalszych etapów projektów deweloperskich. Nakłady poniesione w ramach inwestycji „Mennica Residence”, „Mennica Legacy Tower” oraz „Jagiellońska” są elementem zaplanowanego budżetu i stanowią podstawę do uzyskania znacznych zysków w najbliższej przyszłości.

Wielkości bilansowe uległy najistotniejszym zmianom w kategorii zapasów oraz zobowiązań. Zmniejszenie aktywów obrotowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest skutkiem wspomnianego wykonania kontraktu dla Ministerstwa Finansów Tajlandii i dostarczenia złotych medali zamawiającemu. Po stronie pasywnej bilansu nastąpił proporcjonalny spadek zobowiązań związany z rozliczeniem otrzymanej zaliczki z tytułu produkcji i dostawy medali dla klienta z Tajlandii. Zdarzeniom tym towarzyszył jednoczesny wzrost zapasów o 1,9 mln zł i zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 32,5 mln zł związane z kolejnym etapem realizacji projektu „Mennica Residence”. W całościowym zestawieniu zapasy w przeciągu I kwartału spadły o 100 mln zł, a wartość zobowiązań i rezerw o 92 mln zł. Należności uległy nieznacznemu wzrostowi, osiągając poziom 77 mln zł, ze względu na finalizację kontraktów z segmentu menniczego i zaliczki na poczet inwestycji w segmencie płatności elektronicznych.

 - Wskaźniki pokrycia i płynności utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, co nierozerwalnie wiąże się  z konsekwentną realizacją polityki optymalizacji kapitału obrotowego, obranej przez Grupę Kapitałową MP S.A. Wśród działań, które przyczyniają się do utrzymania odpowiedniej struktury kapitału warto wskazać chociażby optymalizację zamówień, standaryzację stosowanych półproduktów, czy odzyskiwanie wartości w sposób alternatywny z zapasów nierotujących  – dodaje Agnieszka Pyszczek, p.o. Członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Polskiej S.A.
 

***

Mennica Polska S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala jej systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).

Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower” oraz zespół budynków mieszkalnych „Mennica Residence”. Do Grupy należy również udział w połowie 27-hektarowej działki na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.


Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362