Mennica Polska zaraportowała wyniki za 2019 r.

24 marca 2020

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (MPSA) opublikowała raport za IV Q oraz narastająco za cztery kwartały 2019 r. Oczyszczony wynik ze sprzedaży wyniósł 25 mln zł., EBITDA 45 mln, a zysk netto 11 mln zł. W zestawieniu z rezultatami osiągniętymi w 2018 r. niższe wyniki za ub. r. były związane w dużej mierze z istotnym dodatnim wpływem zdarzeń jednorazowych zaistniałych rok wcześniej.

Wynik ze sprzedaży w 2019 r. to 25 mln zł (86 mln zł w ub.r.). EBITDA wyniosła 45 mln (102 mln zł rok wcześniej), a oczyszczony zysk netto 11 mln zł (59 mln w 2018 r.). Przychody netto ze sprzedaży to 669 mln zł (vs 1 mld zł rok wcześniej).

Wyższa baza wyniku ze sprzedaży za okres porównawczy, tj. 2018 rok, jest wypadkową kilku istotnych elementów. W zakresie działalności deweloperskiej w 2018 r. odnotowano sprzedaż 179 mieszkań w projekcie „Mennica Residence I”.  W okresie sprawozdawczym inwestycje realizowane w ramach segmentu  („Mennica Residence II”, „Bulwary Praskie”) znajdowały się w fazie budowy, co zaowocuje wynikiem ze sprzedaży w kolejnych okresach. W segmencie Produkty mennicze w 2018 r. został zrealizowany znaczący kontrakt na dostawę złotych medali do Ministerstwa Finansów – Departamentu Skarbu w Tajlandii. W segmencie Płatności elektroniczne w 2018 r. rozliczono natomiast dodatkową prowizję za końcowy okres starego kontraktu w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.
 

Produkty mennicze

Segment produktów menniczych miał największy udział w przychodach ze sprzedaży w 2019 r. w ramach Grupy Kapitałowej (58,1 proc.). Przychody wyniosły 389,4 mln zł (vs 593,7 mln zł w 2018 r.). 

– Niższe przychody ze sprzedaży w 2019 r., w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wynikają przede wszystkim z realizacji w styczniu 2018 r. ostatniej, większej części dostaw złotych medali do Ministerstwa Finansów – Departamentu Skarbu  w Tajlandii. W ostatnim kwartale 2019 r. przychody były już na wyższym poziomie  w porównaniu r/r o 7,6 mln zł (95,2 mln zł w IVQ 2019 r. vs 87,6 mln zł w IVQ 2018 r.). – podsumowuje Artur Jastrząb, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej.

Segment wygenerował wyższy wynik operacyjny zarówno w IV Q (+2,4 mln zł w porównaniu IVQ 2019 vs IVQ 2018), jak i w całym 2019 r. (+ 3,6 mln zł r/r) oraz EBITDA (+1,9 mln zł r/r).

W ujęciu krajowym, Mennica Polska w 2019 r. realizowała na zlecenie Narodowego Banku Polskiego dostawy monet obiegowych wszystkich obowiązujących nominałów. Dla tego samego klienta wyprodukowała również kilka procent więcej monet kolekcjonerskich niż rok wcześniej. 

W obrocie zagranicznym sprzedaż monet obiegowych do banków stanowiła prawie 60 proc. w portfelu sprzedaży handlu zagranicznego. MPSA realizowała w 2019 r. dostawy do Banku Centralnego Kolumbii oraz sfinalizowała produkcję dwóch nominałów monet dla Banku Kostaryki. Na początku 2019 r. wygrała również przetarg na produkcję platynowych medali dla Ministerstwa Skarbca Tajlandii. Przychód z tej transakcji to prawie 7 mln zł.

W okresie sprawozdawczym MPSA bardzo aktywnie uczestniczyła również w nowych postępowaniach przetargowych na rynkach zagranicznych. W grupie monet obiegowych, podpisała umowy z: Bankiem Kostaryki, Centralnym Bankiem Dominikany oraz Bankiem Centralnym Paragwaju. W grupie monet kolekcjonerskich w 2019 r. Mennica Polska podpisała kolejną umowę z Bankiem Narodowym Tadżykistanu (Mennica współpracuje z klientem od dwóch lat), zafakturowano także sprzedaż do Centralnego Banku Omanu. Jednocześnie odnotowano istotny wzrost poziomu zamówień na Ukrainie – Mennica Polska zawarła umowy dystrybucyjne z trzema komercyjnymi bankami. W Ameryce Południowej MPSA wygrała dwa przetargi dotyczące produkcji monet kolekcjonerskich – umowy zostały zawarte z Bankiem Urugwaju oraz Bankiem Nikaragui.
 

Płatności elektroniczne

Segment płatności elektronicznych stanowił 41,4 proc. udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży GK (wzrost z 30,2 proc. r/r).  W 2019 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem przychodów (z 313,3 mln zł w 2019 r. vs 277,4 mln zł w 2019 r.), wyniku (4,5 mln zł w 2018 r. vs 3,3 mln zł w 2019 r.) i EBITDA (-1,5 mln zł) segmentu w porównaniu do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Istotnym czynnikiem tej zmiany było  jednak rozliczenie w IQ 2018 r. dodatkowej prowizji w ramach kontraktu obowiązującego do marca 2018 r. w projekcie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.

W 2019 r. zakończono instalację nowoczesnych mobilnych automatów biletowych we wszystkich warszawskich tramwajach, dzięki czemu w każdym pojeździe możliwa jest płatność kartą płatniczą i smartfonem. Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z MPSA umowę na leasing co najmniej 583 nowoczesnych biletomatów. Zamówienie może finalnie zwiększyć się o kolejne 178 urządzeń, które trafiłyby do nowo zakupionych tramwajów.

Ponadto, w stolicy zainstalowano kolejne 30 automatów biletowych (m.in. na nowych stacjach metra), mieszkańcy Łodzi i Warszawy zaczęli korzystać z mobilnych aplikacji do zakupu biletów (Mint Mobile Warszawa i Mint Mobile Łódź). MPSA kontynuowała także prace nad pozyskaniem nowych projektów z wykorzystaniem innowacyjnego, nagradzanego, rozwiązania Open Payment System.

Pod koniec roku Mennica Polska uzyskała także certyfikat zgodności ze standardem PCI Data Security Standard (PCI DSS) w kategorii Merchant Level 1. Potwierdza on spełnienie restrykcyjnych wymagań ustalonych przez międzynarodowe organizacje płatnicze w zakresie przetwarzania danych posiadaczy kart. Każdy pasażer, który dokonuje zakupu biletów komunikacji miejskiej w automatach samoobsługowych MPSA (stacjonarnych, mobilnych i inteligentnych kasownikach, zlokalizowanych w autobusach i tramwajach) ma gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji.


Działalność deweloperska

W 2019 r., w obrębie działalności deweloperskiej nie odnotowano znaczących wpływów ze sprzedaży, a wskaźniki rentowności osiągnęły niższe poziomy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Było to spowodowane przede wszystkim realizacją w omawianym czasie projektów deweloperskich „Mennica Residence II” i „Bulwary Praskie”, bez sprzedaży ostatecznej.

– Nakłady na realizowane przez nas aktualnie projekty deweloperskie, wpływające na wzrost poziomu zapasów w analizowanym okresie, będą wykazywane w obrębie zapasów jako produkcja w toku do momentu podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych. – wyjaśnia Artur Jastrząb.

W projekcie „Mennica Residence” sprzedaż mieszkań (podpisane umowy deweloperskie lub umowy przedwstępne sprzedaży) na koniec 2019 r. zamknęła się liczbą 188 podpisanych umów w I etapie (99,5 proc. mieszkań) i liczbą 338 podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży w II etapie (99,12 proc. mieszkań).

W projekcie „Bulwary Praskie” w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace projektowe dla pierwszych trzech kwartałów, gdzie uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest na przełomie 2020 i 2021 r. W tym czasie zrealizowano skablowanie linii 110kV, które uwolniło ok. 4ha terenu pod zabudowę kubaturową. Jednocześnie prowadzono prace w ramach pierwszego budynku wielorodzinnego oznaczonego S1 (143 lokale mieszkalne). Sprzedaż w ramach inwestycji zamknęła się na koniec ub.r. liczbą 124 podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży (87,32 proc. wszystkich mieszkań w budynku S1).  Uzyskanie pozwoleń na budynki S2, S2 oraz R1, R2i R3 (łącznie 323 lokale mieszkalne) przewidziane jest w okresie lipiec – październik 2020 r.

Projekt „Mennica Legacy Tower” znajduje się obecnie w fazie zasiedlania przez pozyskanych najemców. Równolegle spółka Golub GetHouse, zarządzająca tym przedsięwzięciem, jest w procesie rozmów z potencjalnym oferentem zakupu biurowca. Na chwilę obecną nie jest możliwe określenie terminu zakończenia tych rozmów. MPSA, dopiero na bazie ostatecznej oferty, będzie mogła podjęć decyzję odnośnie dalszych kroków po jej stronie. Grupa Mennicy współkontroluje spółkę projektową w zakresie kluczowych decyzji.
 

Wpływ COVID-19 na działalność GK Mennicy Polskiej

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się informacje z Chin dotyczące zachorowań na koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie. Zarząd Jednostki Dominującej uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień.

–  W chwili publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale dywersyfikacja działalności Grupy pozwala skutecznie minimalizować ryzyka dla wyniku finansowego. Odczuwamy m.in. zwiększony obrót na rynku złota, wynikający z potrzeby poszukiwania przez inwestorów bezpiecznej przystani dla posiadanego kapitału. To z kolei pozwala rekompensować negatywne skutki zaistniałej sytuacji w innych segmentach naszej działalności, jak np. w obrębie płatności elektronicznych, gdzie mamy do czynienia z ograniczoną mobilnością pasażerów. – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.