Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.01.2002
Raport bieżący nr 4/2002Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 listopada 2001 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2002 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "FINANS-SERVIS" Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30, wpisana pod numerem 205 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu: przed komercjalizacją w zakresie badania bilansu przedsiębiorstwa państwowego Mennica Państwowa oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań za I półrocza 1999 r., 2000 r., 2001 r., a także badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych za lata 1999, 2000 i 2001. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Dariusz Kucel Grzegorz Koprowski

08.01.2002
Raport bieżący nr 3/2002Asymilacja akcji Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 7 stycznia 2002 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 5/02, w której postanowił dokonać w dniu 11 stycznia 2002 roku asymilacji 129.150 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. oznaczonych kodem PLMNNCP00045 z 6.440.975 akcjami spółki oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMNNCP00011. W związku z powyższym, spełniony został warunek, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 2/2002 Mennicy Państwowej S.A. Z dniem 11 stycznia 2002 roku kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 6.570.125 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. art. 81 PPO

Dariusz Kucel Grzegorz Koprowski

04.01.2002
Raport bieżący nr 2/2002Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 4 stycznia 2002 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził w podjętej uchwale, iż do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 129.150 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mennica Państwowa S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kadry zarządzajacej Spółki, o wartości nominalne 10 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem "PLMNNCP00045". Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 stycznia 2002 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Mennicy Państwowej S.A. W dalszej części uchwały Zarząd Giełdy stwierdza, iż uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 11 stycznia 2002 r. asymilacji powyższych akcji Mennicy Państwowej S.A. oznaczonych kodem "PLMNNCP00045" z akcjami Mennicy będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem "PLMNNCPO00011". §41 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

03.01.2002
Raport bieżacy nr 1/2002Zbycie akcji Mennicy Państwowej S.A. przez Mulitco Sp. z o.o.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż od Multico So. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, o sprzedaży akcji Mennicy Państwowej S.A. przez Multico Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku sprzedaży akcji Mennicy Państwowej S.A. w dniu 21.12.2001 r., w posiadaniu Multico Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego oraz podmiotów od niego zależnych, pozostało 1.398.565 sztuk akcji, co stanowi 21,29 % wszystkich akcji, które reprezentują 21,29 % udziału w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A. oraz 1.398.565 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 21,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

27.12.2001
Raport bieżący nr 51/2001Nabycie akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2001 roku osoby zarządzające, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej, w terminie dodatkowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 45/2001, nabyły od subemitenta usługowego łącznie 19.400 akcji na okaziciela serii D spółki Mennica Państwowa S.A. po cenie jednostkowej 16,65 zł. §4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

19.12.2001
Raport bieżący nr 50/2001Realizacja opcji menedżerskiej w terminie dodatkowym

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w wyniku realizacji opcji menedżerskiej dla kadry zarządzającej spółki Mennica Państwowa S.A., osoby uprawnione złożyły i opłaciły zapisy na 21.150 akcji na okaziciela serii D, co stanowi 100% liczby akcji przeznaczonych do objęcia w terminie dodatkowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 45/2001. Wszystkie akcje serii D, przeznaczone w latach 1999-2001 dla kadry zarządzającej w ramach Programu Motywacyjnego, zostały objęte przez osoby uprawnione. Po rozliczeniu w/w transakcji Dom Maklerski BIG-BG S.A. nie posiada akcji serii D, objętych w wyniku wykonania umowy o subemisję usługową. art. 81 ust. 1 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

14.12.2001
Raport bieżący nr 49/2001Przejęcie akcji spółki Mintpol-Intermat S.A

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że po likwidacji spółki zależnej Impexmetal-Intermat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Mennica Państwowa S.A. przejęła od tej spółki 210.555 akcji imiennych zwykłych spółki Mintpol-Intermat S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 5 zł każda, które stanowią 91,33% kapitału zakładowego tej spółki i dają 91,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mennica Państwowa S.A., łącznie z posiadanymi wcześniej 20.000 akcji imiennych zwykłych, ma obecnie 230.555 akcji imiennych zwykłych spółki Mintpol-Intermat S.A., co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. §4 ust. 1 p. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

11.12.2001
Raport bieżący nr 48/2001Zbycie akcji Spółki przez jedną z osób zarządzających

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 1 grudnia 2001 roku otrzymał informację, iż jedna z osób zarządzających Spółką dokonała zbycia 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowych w październiku i listopadzie 2001 r. Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

05.12.2001
Raport bieżący nr 47/2001Uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa przeciwko spółce zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A., w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 33/2001, podaje do wiadomości, że ze spółki zależnej "Mennica Invest" Sp. z o.o. wpłynęła informacja, iż 30 listopada 2001 roku postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylone zostało postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu powództwa "Beton Stalu" S.A. w Warszawie w upadłości przeciwko "Mennicy Invest" Sp. z o.o. w postaci zakazu zbywania przez "Mennica Invest" Sp. z o.o. udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Majewskiego ("Zielony Dom") wraz ze zrealizowanymi na tej nieruchomości naniesieniami. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

03.12.2001
Raport bieżący nr 46/2001Cena nabycia akcji serii D w terminie dodatkowym

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż cena nabycia akcji serii D Mennicy Państwowej S.A., pozostałych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego dla Kadry Kierowniczej Spółki, w terminie dodatkowym ustalonym przez Radę Nadzorczą Spółki (raport bieżący nr 45/2001), wynosi 16,65 zł za jedną akcję. art. 81 ust. 1 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN