Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
21.05.2001
Raport bieżący nr 17/2001Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za 2000 rok. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu - skonsolidowny raport roczny za rok 2000 SA-RS 2000 zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 24 maja 2001 roku. par.47 ust1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

17.05.2001
Raport bieżący nr 15/2001Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art.399 §1 oraz art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwał Zarządu nr III/230/2001 z dnia 15 marca 2001 roku i nr III/237/2001 z dnia 30 marca 2001 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2001 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2000. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2000. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku. 12.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji. 16.Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej IV kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2001 roku, złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Organizacyjno-Prawny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Świadectwa można składać w dniach 01 - 13 czerwca 2001 roku,w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 19-21 czerwca 2001 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Organizacyjno-Prawny/ w dniach od 01 do 21 czerwca 2001 roku w godz. od 8.00 do 13.00, zaś odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w dniach od 13 do 21 czerwca 2001 roku w godzinach od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości projekt jednolitego tekstu Statutu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień. Zmianie ulegają następujące postanowienia: §§ 3 - 5, 6 ust. 2, 7 - 13, 14 ust. 2 - 5, 15 ust. 2, 17 - 21, 23 ust. 2, 24 ust. 1 i 4, 26 ust. 3, 27 - 33 oraz 34 ust. 4. Projekt jednolitego tekstu Statutu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.: S T A T U T (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA PAŃSTWOWA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce. § 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. § 3 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja monet i medali (36.21.Z) 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z) 3) Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 4) Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z) 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z) 6) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z) 7) Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z) 8) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z) 9) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z) 10)Produkcja farb i lakierów (24.30.Z) 11)Produkcja narzędzi (28.62.Z) 12)Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A) 13)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B) 14)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B) 15)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B) 16)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B) 17)Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 18)Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B) 19)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z) 20)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 21)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 22)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 23)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 24)Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 25)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 26)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 27)Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z) 28)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 29)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 30)Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 31)Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 32)Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A) 33)Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 34)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 35)Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 36)Przetwarzanie danych (72.30.Z) 37)Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 38)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 39)Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 40)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z) 41)Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 42)Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A) 43)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 44)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z) 45)Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z) 46)Działalność taksówek osobowych (60.22.Z) 47)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C) 48)Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) 49)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z) 50)Reklama (74.40.Z) 51)Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 52)Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 53)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B) 54)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 55)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z) 56)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z) 57)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B) 58)Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z) 59)Radiokomunikacja (64.20.D) 60)Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 61)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 62)Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z) 63)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z) 64)Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z) III. KAPITAŁY I FUNDUSZE § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.600.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.860.000 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000 oraz 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5.500.001 do nr 5.860.000. § 6 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. § 7 1. Akcjonariusze mający akcje uprawniające do ponad jednej piątej ogółu głosów w Spółce wykonują prawo głosu jedynie z akcji uprawniających maksymalnie do 20% ogółem głosów w Spółce. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy akcjonariusza, który w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku wykonywał prawo głosu z co najmniej 20 % akcji . 3. Jeżeli akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, zbędzie jednorazowo innemu akcjonariuszowi, co najmniej 20 % akcji, z których wykonywał prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2001 roku, nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie do wykonywania prawa głosu z takiej liczby nabytych w ten sposób akcji, jaka była przedmiotem owego zbycia . 4. Uchwała dotycząca zmiany statutu w zakresie określonym w ust. 1 - 3 zapada większością dziewięciu dziesiątych głosów. § 8 Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: 1) zapasowy 2) rezerwowe § 9 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 2. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na: 1) pokrycie strat bilansowych, 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy, 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh, 4) wypłatę dywidendy i zaliczki na jej poczet, 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia. 3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. § 10 Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, 2) dywidendy dla akcjonariuszy, 3) tantiemy dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, 4) inne cele. § 11 1. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. 2. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki finansowe, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. IV. ORGANY SPÓŁKI § 12 Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki; 2. Rada Nadzorcza; 3. Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD § 13 1. Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów, przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie w razie działania na szkodę Spółki lub powstania w Spółce straty bilansowej na koniec dwóch kolejnych lat obrotowych, zaś pozostali członkowie Zarządu - tylko na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa. 5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. § 14 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki. 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów , przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4. § 15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 16 Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem. B. RADA NADZORCZA § 17 1. Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. 4. Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwala Rada Nadzorcza. 5. Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3. 6. W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników. 7. Nie dokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne. § 18 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej. 3. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. § 19 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. 2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 20 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. § 21 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, 3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, 8) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 9) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu, 10)zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem, 11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 12)wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość objętych lub nabytych udziałów lub akcji w chwili ich objęcia lub nabycia łącznie z już posiadanymi przekraczałaby łącznie 1/10 kapitałów własnych Spółki, 13)wyrażanie zgody na zbywanie udziałów lub akcji innych spółek jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekraczałaby 1/10 kapitałów własnych Spółki, 14)wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych nie związanych z przedmiotem działania Spółki, o wartości przekraczającej 1/20 kapitałów własnych Spółki, 15)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 16)wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy. 17)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 18)pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. § 22 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. C. WALNE ZGROMADZENIE § 23 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. § 24 1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 23 ust. 5. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 25 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie § 26 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Ksh lub inne ustawy nie stanowią inaczej. § 27 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) podział zysków lub pokrycie strat, 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły, 4) zmiana statutu, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh, 10)umarzanie akcji, 11)rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 12)wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh, 13)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 14)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3, 15)z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 16)uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń, 17)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 18)łączenie, podział i przekształcenie Spółki, 19)wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu. § 28 Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji. § 29 1. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nieruchomości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością dziewięciu dziesiątych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej. 2. Uchwała dotycząca zmiany statutu w zakresie określonym w ust. 1 zapada większością dziewięciu dziesiątych głosów. V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 30 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 31 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE § 32 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 2. Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. § 33 1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2003. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą pięcioletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2006. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 34 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy "Parkiet". 4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. § 42 pkt 1 RRM

17.05.2001
Raport bieżący nr 16/2001Wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 maja 2001 roku złożony został w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany wszystkich obligacji zamiennych serii A na akcje serii C Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Po rejestracji kapitał zakładowy powiększony zostanie o 7.101.250 zł do łącznej kwoty 65.701.250 zł. W zamian za obligacje zamienne serii A wydanych zostanie 710.125 akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, które dają 710.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 10,80% łącznej liczby głosów. § 39 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

16.05.2001
Raport bieżący nr 14/2001Zamiar zamiany obligacji zamiennych serii A oraz dane osoby powołanej w skład Zarządu

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. Wpłynęło Oświadczenie o zamiarze zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii C spółki Mennica Państwowa S.A., sporządzone 14 maja 2001 roku, w którym obligatariusz informuje o zamiarze zamiany 125 sztuk obligacji zamiennych serii A od nr 001 do 125, o łącznej wartości nominalnej 12.500.000 zł, na akcje serii C Spółki Mennica Państwowa S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Spółki złoży jutro, 17 maja 2001 roku, wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje. 2. W uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 13/2001: Pan mgr inż. Grzegorz Koprowski - powołany od dnia 1 lipca 2001 roku na stanowisko Członka Zarządu Spółki - ma 45 lat. W 1983 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalność Automatyzacja Procesów Technologicznych; w 1999 roku uzyskał stopień MBA (Master of Business Administration) o specjalności Marketing Międzynarodowy. Przebieg pracy zawodowej: 1981-1988 - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, konstruktor i starszy asystent, 1988 - Centrala Handlu Zagranicznego Domów Towarowych "CENTRUM" 1988-1989 - "Nomex" SA w Otwocku, Prezes Zarządu 1989-1990 - Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Niewidomym w Polsce, Dyrektor ds. Rozwoju 1990-1996 - Przedstawicielstwo Handlowe firmy niemieckiej "AEG", gdzie odpowiadał za dział elektroniki i mikroelektroniki 1996-1997 - "Spoerle Electronic Deutchland", Regionalny Inżynier Handlowiec od 1997 - Philips Polska, Account Manager, Business Development Manager dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto: - udział w pracach Polskiego Komitetu Standaryzacji w grupie roboczej kart elektronicznych przy opracowywaniu norm ISO/IEC dla warunków polskich, - członek Polskiej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, - ekspert międzynarodowy programu ELECTRANET uruchomionego pod egidą Komisji Europejskiej. Działalność Pana Grzegorza Koprowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. 1. art. 81 PPO, Prospekt emisyjny z 2.09.1999 r. 2. § 4 ust. 1 pkt 29 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

26.04.2001
Raport bieżący nr 13/2001Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. postanowiła dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. z dniem 31 maja 2001 roku odwołać Pana Antoniego Somkowicza ze stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z tego stanowiska związaną z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o.; 2. z dniem 1 lipca 2001 roku powołać Pana Grzegorza Koprowskiego na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. § 4 ust.1 pkt 28 i pkt 29 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

25.04.2001
Raport bieżący nr 12/2001Zmiana terminu przekazania raportu SA-Q 1/ 2001

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2001 określona w raporcie bieżącym nr 2/2001 z dnia 10.01.2001 roku. Raport kwartalny SA-Q 1/2001 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2001 roku. § 47 ust. 1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 10/2001Wyniki finansowe za I kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za I kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 67.405 tys. zł 2) zysk na działalności operacyjnej 13.798 tys. zł 3) zysk brutto 14.113 tys. zł 4) zysk netto 10.128 tys. zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki W I kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności uregulowane przez kontrahentów na kwotę 766 tys. zł, a utworzono rezerwy na należności na kwotę 491 tys. zł. W dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2001 roku, zostanie przekazana do GUS informacja o osiągniętych wynikach Spółki za I kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). § 4 ust. 1 p. 33) RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 11/2001Asymilacja akcji, zbycie udziałów spółki stowarzyszonej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. W dniu 19 kwietnia 2001 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 184/01, na podstawie której w dniu 27 kwietnia 2001 roku dokonana zostanie asymilacja 4.200 akcji oznaczonych kodem PLMNNCP00029 z 5.726.650 akcjami oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMNNCP00011. Z dniem 27 kwietnia 2001 roku kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 5.730.850 akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Tym samym spełniony został warunek, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 9/2001. 2. W dniu 19 kwietnia 2001 roku podpisana została umowa sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Mennica Państwowa S.A. zbyła na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wszystkie posiadane udziały spółki "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" - w ilości 1.250,o wartości nominalnej 50 zł każdy, dające 25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wartość transakcji wyniosła 62.500 zł. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

18.04.2001
Raport bieżący nr 9/2001Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki w dniu 18 kwietnia 2001 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 110/2001, w której postanowił wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 10 lutego 1994 roku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMNNCP00029, nabytych nieodpłatnie przez pracowników na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 kwietnia 2001 roku asymilacji powyższych akcji z akcjami notowanymi na Giełdzie oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. § 41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.03.2001
Raport bieżący nr 8/2001Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2000 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2000 - raport roczny SA-R 2000 zostanie przekazany dnia 16 marca 2001 roku. par.47 ust.1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN