Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.05.2001
Raport bieżący nr 16/2001Wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 maja 2001 roku złożony został w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany wszystkich obligacji zamiennych serii A na akcje serii C Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Po rejestracji kapitał zakładowy powiększony zostanie o 7.101.250 zł do łącznej kwoty 65.701.250 zł. W zamian za obligacje zamienne serii A wydanych zostanie 710.125 akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, które dają 710.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 10,80% łącznej liczby głosów. § 39 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

16.05.2001
Raport bieżący nr 14/2001Zamiar zamiany obligacji zamiennych serii A oraz dane osoby powołanej w skład Zarządu

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. Wpłynęło Oświadczenie o zamiarze zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii C spółki Mennica Państwowa S.A., sporządzone 14 maja 2001 roku, w którym obligatariusz informuje o zamiarze zamiany 125 sztuk obligacji zamiennych serii A od nr 001 do 125, o łącznej wartości nominalnej 12.500.000 zł, na akcje serii C Spółki Mennica Państwowa S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Spółki złoży jutro, 17 maja 2001 roku, wniosek o rejestrację zmiany kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje. 2. W uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 13/2001: Pan mgr inż. Grzegorz Koprowski - powołany od dnia 1 lipca 2001 roku na stanowisko Członka Zarządu Spółki - ma 45 lat. W 1983 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalność Automatyzacja Procesów Technologicznych; w 1999 roku uzyskał stopień MBA (Master of Business Administration) o specjalności Marketing Międzynarodowy. Przebieg pracy zawodowej: 1981-1988 - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, konstruktor i starszy asystent, 1988 - Centrala Handlu Zagranicznego Domów Towarowych "CENTRUM" 1988-1989 - "Nomex" SA w Otwocku, Prezes Zarządu 1989-1990 - Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Niewidomym w Polsce, Dyrektor ds. Rozwoju 1990-1996 - Przedstawicielstwo Handlowe firmy niemieckiej "AEG", gdzie odpowiadał za dział elektroniki i mikroelektroniki 1996-1997 - "Spoerle Electronic Deutchland", Regionalny Inżynier Handlowiec od 1997 - Philips Polska, Account Manager, Business Development Manager dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto: - udział w pracach Polskiego Komitetu Standaryzacji w grupie roboczej kart elektronicznych przy opracowywaniu norm ISO/IEC dla warunków polskich, - członek Polskiej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, - ekspert międzynarodowy programu ELECTRANET uruchomionego pod egidą Komisji Europejskiej. Działalność Pana Grzegorza Koprowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. 1. art. 81 PPO, Prospekt emisyjny z 2.09.1999 r. 2. § 4 ust. 1 pkt 29 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

26.04.2001
Raport bieżący nr 13/2001Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. postanowiła dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. z dniem 31 maja 2001 roku odwołać Pana Antoniego Somkowicza ze stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z tego stanowiska związaną z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o.; 2. z dniem 1 lipca 2001 roku powołać Pana Grzegorza Koprowskiego na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. § 4 ust.1 pkt 28 i pkt 29 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

25.04.2001
Raport bieżący nr 12/2001Zmiana terminu przekazania raportu SA-Q 1/ 2001

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2001 określona w raporcie bieżącym nr 2/2001 z dnia 10.01.2001 roku. Raport kwartalny SA-Q 1/2001 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2001 roku. § 47 ust. 1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 10/2001Wyniki finansowe za I kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za I kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 67.405 tys. zł 2) zysk na działalności operacyjnej 13.798 tys. zł 3) zysk brutto 14.113 tys. zł 4) zysk netto 10.128 tys. zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki W I kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności uregulowane przez kontrahentów na kwotę 766 tys. zł, a utworzono rezerwy na należności na kwotę 491 tys. zł. W dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2001 roku, zostanie przekazana do GUS informacja o osiągniętych wynikach Spółki za I kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). § 4 ust. 1 p. 33) RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 11/2001Asymilacja akcji, zbycie udziałów spółki stowarzyszonej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. W dniu 19 kwietnia 2001 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 184/01, na podstawie której w dniu 27 kwietnia 2001 roku dokonana zostanie asymilacja 4.200 akcji oznaczonych kodem PLMNNCP00029 z 5.726.650 akcjami oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMNNCP00011. Z dniem 27 kwietnia 2001 roku kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 5.730.850 akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Tym samym spełniony został warunek, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 9/2001. 2. W dniu 19 kwietnia 2001 roku podpisana została umowa sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Mennica Państwowa S.A. zbyła na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wszystkie posiadane udziały spółki "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" - w ilości 1.250,o wartości nominalnej 50 zł każdy, dające 25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wartość transakcji wyniosła 62.500 zł. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

18.04.2001
Raport bieżący nr 9/2001Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki w dniu 18 kwietnia 2001 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 110/2001, w której postanowił wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 10 lutego 1994 roku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMNNCP00029, nabytych nieodpłatnie przez pracowników na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 kwietnia 2001 roku asymilacji powyższych akcji z akcjami notowanymi na Giełdzie oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. § 41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.03.2001
Raport bieżący nr 8/2001Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2000 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2000 - raport roczny SA-R 2000 zostanie przekazany dnia 16 marca 2001 roku. par.47 ust.1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

06.03.2001
Raport bieżący nr 7/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 marca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną posiada łącznie 1.254.992 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 21,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.254.992 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,42% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.02.2001
Raport bieżący nr 6/2001Ogłoszenie o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że dnia 20 lutego 2001 roku wpłynęła ze spółki zależnej "IMPEXMETAL-INTERMAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacja, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30/2001 pod poz. 8182 opublikowane zostało ogłoszenie likwidatora tej spółki - Mieczysława Godlewskiego o likwidacji spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2001 roku. Ze względów formalno-prawnych wniosek do sądu o otwarcie likwidacji złożony zostanie w terminie późniejszym, po przerejestrowaniu spółki do KRS. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN