Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
27.11.2020
Raport bieżący nr 73/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 27 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 457 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 8911,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 27 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0009 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0009 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 37511 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0734 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0734 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 37511 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 716.282,00 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

27.11.2020
Raport bieżący nr 72/2020Odstąpienie przez podmiot zależny od Emitenta od negocjacji nabycia przez spółkę 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizującej inwestycję Mennica Legacy Tower

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 61/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że wobec fundamentalnych rozbieżności dotyczących negocjowanych warunków potencjalnej transakcji pomiędzy spółką zależną od Spółki tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (dalej: „MP SKA”), a GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., MP SKA podjęła decyzję o zakończeniu prowadzenia dalszych negocjacji w przedmiocie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 20.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

27.11.2020
Raport bieżący nr 71/2020Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mennica SKA”), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, podpisały z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”).

Zgodnie z Aneksem, Bank od dnia 30 listopada 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku udostępnił Spółce oraz Mennica SKA linię wieloproduktową w wysokości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Wskazana linia kredytowa przewiduje następujące sublimity:

  • Sublimit na Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)
  • Sublimit na Akredytywy do kwoty 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)
  • Sublimit na Gwarancje do kwoty 55.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Stosownie do postanowień Aneksu Emitent oraz Mennica SKA, zobowiązała się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Oświadczenie”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2027 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

26.11.2020
Raport bieżący nr 70/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 26 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1685 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 32.857,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 26 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1685 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 37054 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0725 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0725 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 37054 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 707.370,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.11.2020
Raport bieżący nr 69/2020Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") został zawarty aneks do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r. oraz raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 roku.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło wydłużenie do dnia 30 listopada 2021 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000,00 PLN. Maksymalny okres ważności wystawianych w ramach linii gwarancji i akredytyw wynosi 24 miesiące za wyjątkiem gwarancji dobrego wykonania kontraktu na rzecz Gminy Wrocław, której okres ważności może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 07 marca 2025 roku.

W związku z podpisaniem aneksu, o którym mowa powyżej, Emitent w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% Limitu, tj. do kwoty 75.000.000,00 PLN, z możliwością wielokrotnego wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

25.11.2020
Raport bieżący nr 68/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 25 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 415 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 8092,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 25 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0008 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0008 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 415 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 35369 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0692 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0692 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 35369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 674.513,00 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.11.2020
Raport bieżący nr 67/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program").

Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 24 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 410 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 7 995,00 zł.

Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 24 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0008 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0008 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 410 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 34 954 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0684 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0684 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 410 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 666 420,50 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawia prawna art. 17 MAR

21.11.2020
Raport bieżący nr 66/2020Powołanie Członka Zarządu

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 21 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Pionu Płatności Elektronicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej stanowi załącznik do niniejszego raportu (PDF, 154 KB).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

10.11.2020
Raport bieżący nr 65/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 10 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 3793 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,39 zł za łączną kwotę 73.540,90 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 10 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0074 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0074 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3793 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 34544 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0676 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0676 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 34544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 658.425,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.11.2020
Raport bieżący nr 64/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 09 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 3646 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,17 zł za łączną kwotę 69.877,90 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 09 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0071 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0071 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3646 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 30751 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0601 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0601 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 30751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 584.884,60 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:

Sprawozdanie RN