Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.04.2019
Raport bieżący nr 19/2019Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2018

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
 2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.


Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.
Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2018.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.04.2019
Raport bieżący nr 18/2019Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.), informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2019 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku są następujące:

 • Raport  roczny  i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok –  8 marca 2019 roku;
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku  - 15 maja 2019 roku;
 • Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku  - 2 sierpnia 2019 roku;
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku -  31 października 2019 roku.
   

Podstawa prawna: art. 56 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.04.2019
Raport bieżący nr 17/2019Informacja o szacunkowym, istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 7.833.548 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta za I kwartał 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 68 543 545,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Wartość nabycia Akcji wyniosła 68 520 122,37 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia dwa i 37/100 złotych).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 77 369 472,19 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa i 19/100 złotego). Różnica wobec wartości nabycia wynika z wyceny bilansowej przyjętej na koniec IV kwartału 2018 roku, która skutkowała rozpoznaniem przez Spółkę przychodu finansowego z tytułu wyceny kwocie 8 849 349,82 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 82/100 złotych), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku.

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8 825 927,19 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 19/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.03.2019
Raport bieżący nr 16/2019Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 marca 2019 roku, na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa”),  Spółka otrzymała zawiadomienie od MetLife Powszechne Towarzystwie Emerytalne S.A. występujące w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „MetLife OFE”) o nabyciu w dniu 8 marca 2019 roku akcji Emitenta, a w konsekwencji o zwiększeniu stanu posiadania akcji w Spółce powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej transakcją MetLife OFE posiadało 5 113 119 sztuk akcji w Spółce, co stanowiło 9,9987 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawniło do 5 113 119 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu wskazanej powyżej transakcji MetLife OFE posiada 5 116 719 sztuk akcji w Spółce, co stanowi 10,0057 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawnia do 5 116 719 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

13.03.2019
Raport bieżący nr 15/2019Wniesienie skargi do WSA na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

a) 11/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie otrzymania Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
b) 18/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta,
c) 32/2017 z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta,
d) 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
e) 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
f) 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 13 marca 2019 roku złożył skargę na Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 04 lutego 2019 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji w całości (tj. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem polegającym na uchyleniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji zamiast merytorycznego rozstrzygnięcia odwołania Spółki przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a w konsekwencji braku rozpatrzenia istoty sprawy.

Podstawa prawna: 17 MAR – informacje poufne

01.03.2019
Raport bieżący nr 14/2019Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację inwestycji kapitałowej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 41/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku zawiadamia, że w dniu 01 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. ("Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 ("Akcje", "Inwestycja") do łącznej kwoty 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) po cenie za jedną Akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego Spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej.

Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.02.2019
Raport bieżący nr 13/2019Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta oraz raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia w 06 lutego 2019 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 21 lutego 2019 roku podpisała z Ministerstwem Finansów Królestwa Tajlandii (dalej „Zamawiający”) umowę na produkcję i dostawę 200 sztuk medali platynowych (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, bez uwzględnieniem ceny metalu, która zostanie obliczona w terminie późniejszym, wynosi 310.010,10 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy jest ustanowiona przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancja bankowa zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 5 % całkowitej wartości Umowy tzn. na kwotę 99.000,00 USD ważnej przez okres obowiązywania Umowy, tzn. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku, gdy Emitent nie dostarczy medali zgodnie z postanowieniami Umowy, tj. nie dostarczy lub dostarczy medale z niedoborem lub też przekroczy termin dostawy, Zamawiający może skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy lub żądać zapłaty od Spółki kary umownej w wysokości 0,2% za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy, liczonej od wartości niedostarczonych medali.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.02.2019
Raport bieżący nr 12/2019Informacja o wyborze oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia w 06 lutego 2019 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 13 lutego 2019 roku powzięła informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Emitenta na produkcję i dostawę 200 sztuk medali platynowych.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. medali i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.02.2019
Raport bieżący nr 11/2019Otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 18/2018z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta
 • 32/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta
 • 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
 • 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
 • 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta;

zawiadamia, iż w dniu 11 lutego 2019 roku otrzymał  Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 04 lutego 2019 r. uchylającą decyzję organu pierwszej instancji w całości [tj. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Emitentowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych)] i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

O wydaniu decyzji organu pierwszej instancji Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

06.02.2019
Raport bieżący nr 10/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 lutego 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 05 lutego 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: powiadomienie z dnia 06.02.2019 r. o nabyciu akcji Mennicy Polskiej S.A. przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN