Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
15.10.2020
Raport bieżący nr 54/2020Wniesienie przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie Decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta, na podstawie informacji otrzymanej z kancelarii prawnej Spółki, zawiadamia o wniesieniu w dniu 14 października 2020 r. w imieniu Emitenta do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odwołania od Decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (zwany dalej "Organem") z dnia 17 września 2020 r. (zwana dalej "Decyzją") określającej wysokość zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w wysokości 4.558.885,00 zł.

Przedmiotowa Decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały wpływ na wynik sprawy.

W odwołaniu Emitent zarzuca podjętej przez Organ Decyzji m.in:

1) błędną odmowę uznania przez Organ części wydatków Spółki jako kosztu uzyskania przychodów, mimo że Spółka ponosiła te wydatki w celu osiągnięcia i zabezpieczenia źródła przychodów;

2) naruszenie przepisów postępowania podatkowego m.in. poprzez pominięcie złożonych w sprawie wyjaśnień i dokumentów, z których wynika związek pomiędzy ponoszonymi przez Spółkę wydatkami, a przychodami z tytułu prowadzonej działalności a także nieprawidłową ocenę dowodów zgromadzonych w sprawie, skutkującą błędnym ustaleniem stanu faktycznego przez Organ;

Spółka wniosła w odwołaniu o uchylenie Decyzji Organu w całości i umorzenie postępowania w sprawie.

O rozstrzygnięciu odwołania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.10.2020
Raport bieżący nr 53/2020Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 12 października 2020 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2021 monet powszechnego obiegu ("Zamówienie"). Wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 82 271 602,80 zł.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.10.2020
Raport bieżący nr 52/2020Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitent

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że Emitent otrzymał Decyzję Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. (dalej zwaną "Decyzją").

Decyzja dotyczy przeprowadzonego w Spółce postępowania podatkowego, obejmującego swoim zakresem weryfikację prawidłowości rozliczeń Spółki z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z treścią Decyzji Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził nieprawidłowości w deklarowanych przez Spółkę kwotach przychodów i kosztów, czego efektem było  oraz określenie zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014  w wysokości 4.558.885,00  zł.

Zgodnie z art. 53 ustawy Ordynacja podatkowa Emitent zobowiązany jest ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania. Kwota odsetek naliczona na dzień 2 października 2020 roku wynosi 2.020.406,00 zł.

W złożonym zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2014 rok Spółka wykazała stratę podatkową w kwocie 7.665.258,66 zł.

Emitent nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w wydanej Decyzji. W ocenie Emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych Spółki, Emitent w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku CIT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji.

Przedmiotowa Decyzja nie jest ostateczna.

Emitent planuje odwołać się od przedmiotowej Decyzji wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie Bieżącym.

W związku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego Raportu, Emitent nie widzi podstaw do ujęcia przedmiotowego zobowiązania podatkowego w księgach finansowych Spółki.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

01.10.2020
Raport bieżący nr 51/2020Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku oraz numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 września 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 50 030 832,30 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 30/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 62 845 747,24 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem i 24/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec II półrocza 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy  w kwocie 12 814 914,94 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset czternaście i 94/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres trzech pierwszych kwartałów roku 2020, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 19 250 713,44 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzynaście i 44/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.09.2020
Raport bieżący nr 50/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 28 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1336 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,04 zł za łączną kwotę 25.433,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 28 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0026 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1336 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 14046 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0275 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0275 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 14046 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 271.609,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.09.2020
Raport bieżący nr 49/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 25 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1299 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 18,90 zł za łączną kwotę 24.551,10 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 25 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0025 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1299 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 12710 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0249% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0249 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 12710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 246.176,3 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.09.2020
Raport bieżący nr 48/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 24 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1302 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 24.738,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 24 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0025 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1302 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 11411 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0223 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0223 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 11411 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 221.625,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.09.2020
Raport bieżący nr 47/2020Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że począwszy od dnia 1 października 2020 roku dotychczasowa siedziba spółki mieszcząca się w Warszawie pod adresem 00-854 Warszawa Al. Jana Pawła II 23 zostaje przeniesiona do Warszawy pod adres: 00-232 Warszawa ul. Ciasna 6.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.09.2020
Raport bieżący nr 46/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 23 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1267 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 24.579,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 23 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0025 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1267 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 10109 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0198 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0198 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 10109  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 196.887,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.09.2020
Raport bieżący nr 45/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 22 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1215 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 23.692,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 22 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0024 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 8842 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0173 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0173 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 8842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 172.307,40 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN