Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
06.02.2023
Raport bieżący nr 5/2023Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03 lutego 2023 roku, na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: „Towarzystwo”) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Generali OFE”) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Generali DFE”) z siedzibą w Warszawie w którym informuje, iż w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Towarzystwo, w dniu 01 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2022 r. Poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (dalej łącznie: „Fundusze”) przekroczył próg 10%.

Przed przejęciem zarządzania:

Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0 (słownie: zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Po przejęciu zarządzania:

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów;

W tym NNLife posiadał 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji stanowiących 10,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłączeni przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) co stanowi 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów.

     Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

31.01.2023
Raport bieżący nr 4/2023Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2023 roku pomiędzy Emitentem a BGK S.A. aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r., raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz raporcie numer 35/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 stycznia 2024 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

 

18.01.2023
Raport bieżący nr 3/2023Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - dnia 24 marca 2023 r.
  2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - dnia 16 maja 2023 r.
  3. Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - dnia 4 sierpnia 2023 r.
  4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - dnia 31 października 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2023 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

10.01.2023
Raport bieżący nr 2/2023Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w przedmiocie złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”) oferty spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 09 stycznia 2023 roku Inwestor otrzymał niewiążącą odpowiedź na Ofertę od beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji wraz z wnioskiem w przedmiocie przedłużenia okresu związania Ofertą do dnia 20 marca 2023 roku.

Zaproponowana w Ofercie Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji (dalej: „Wartość Transakcji”) została uznana przez beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji za satysfakcjonującą.

Wskazaną przez beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji przyczyną złożenia wniosku w przedmiocie przedłużenia terminu związania Ofertą jest w szczególności konieczność podjęcia kroków zmierzających do spełnienia warunków określonych Ofertą, w tym uzgodnienia sposobu dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji.

Inwestor w dniu 10 stycznia 2023 roku pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek, a w konsekwencji termin związania Ofertą upływa w dniu 20 marca 2023 roku.

02.01.2023
Raport bieżący nr 1/2023Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitent

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku oraz numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2022 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.772.449 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 roku wykaże akcje Enea o wartości 40.634.694,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset trzydzieści cztery tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 września 2022 roku) tych Akcji wynosiła 41.819.872,58 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa i 58/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2022 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy na wycenie w kwocie 1.185.178,58 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem i 58/100 złotych).

Biorąc zaś pod uwagę okres czterech kwartałów roku 2022, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wykazany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea w kwocie łącznej 16.998.653,47 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 47/100 złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

29.12.2022
Raport bieżący nr 38/2022Otrzymanie notyfikacji o transakcjach dokonanych w trybie art. 19 MAR

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze tj. Pana Zbigniewa Jakubasa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o przeprowadzeniu transakcji w odniesieniu do akcji Spółki.

Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu - pobierz plik (PDF, 5,70 KB)

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MA

29.12.2022
Raport bieżący nr 37/2022Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publiczne

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 grudnia 2022 roku, na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) - dalej: "Ustawa", Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w którym informuje, iż w wyniku dokonania przez Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie transakcji sprzedaży 17 000 sztuk akcji Spółki, łączna ogólna liczba akcji Spółki oraz łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa łącznie z podmiotami zależnymi od niego tj. Multico Sp. z o.o. wraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust 5 Ustawy uległa zmniejszeniu poniżej 50% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej transakcją Pan Zbigniew Jakubas posiadał łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy – 25 559 859 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 50,03 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawniło do 25 559 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku wskazanej powyżej transakcji, Pan Zbigniew Jakubas łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy posiada – 25 542 859 sztuk akcji Spółki, co stanowi 49,999 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawnia do 25 542 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

29.12.2022
Raport bieżący nr 36/2022Zawiadomienie o ustaniu stosunku dominacji

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 grudnia 2022 roku, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którym, w wyniku dokonania przez Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie transakcji sprzedaży 17 000 sztuk akcji Spółki, Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami pozostającymi w porozumieniu utraciła statut podmiotu dominującego względem Emitenta.

Podstawa: Art. 17 MAR – informacje poufne.

22.12.2022
Raport bieżący nr 35/2022Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Emitentem a BGK S.A. aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r., raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r..

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 stycznia 2023 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000 PLN.

Zawarty Aneks ma charakter techniczny, o zawarciu aneksu do Umowy na standardowo przyjęty przez Emitenta okres Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

20.12.2022
Raport bieżący nr 34/2022Złożenie przez spółę zależną od emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 roku spółka zależna od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”) podjęła decyzję w przedmiocie złożenia GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”).

Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 141.400.000 EUR (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterysta tysięcy euro) (dalej: „Wartość Transakcji”). Wartość Transakcji została skalkulowana w oparciu o oszacowanie wartości kompleksu budynków biurowych Mennica Legacy Tower zlokalizowanych przy ul. Prostej 18 i 20 w Warszawie na kwotę 401.000.000,0 EUR (słownie: czterysta jeden milionów euro).

Na podstawie Oferty Inwestor, będący spółką w 100% zależną od Emitenta jako jej jedynego komplementariusza oraz akcjonariusza:

(i) nabędzie od Sprzedającego 75.000.000 akcji imiennych spółki pod firmą Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391 („Spółka”), o wartości nominalnej 1 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki; oraz

(ii) nabędzie od Sprzedającego 50 udziałów w spółce pod firmą GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463830, będącej jedynym komplementariuszem Spółki („Komplementariusz”), o wartości nominalnej 100 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego Komplementariusza; oraz

(iii) doprowadzi do spłaty obligacji imiennych wyemitowanych przez Spółkę należących do Sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 124.155.000 PLN.

Oferta przewiduje standardowe warunki zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczące w szczególności| braku wad prawnych oraz ograniczeń rozporządzalności przedmiotu Oferty, funkcjonowania Spółki oraz m.in.:

(i) uzgodnienia ostatecznej treści umowy rachunku zastrzeżonego (escrow), który zostanie otwarty dla Inwestora w celu zapłaty Ceny za Akcje, Ceny za Udziały oraz Kwoty Spłaty Obligacji w związku z planowaną Transakcją („Umowa Escrow”);

(ii) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, Sprzedającym oraz Spółką, ostatecznej treści porozumienia dotyczącego spłaty obligacji wyemitowanych przez Spółkę;

(iii) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Sprzedającym, ostatecznej treści załącznika do Umowy Sprzedaży, określającego sposób dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji pomiędzy poszczególnych akcjonariuszy Sprzedającego;

(iv) jednomyślnego podjęcia przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, o treści ustalonej uprzednio w porozumieniu z Inwestorem;

(v) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, jeżeli znajdzie ona zastosowanie.

Oferta zawiera mechanizm zatrzymania części Wartości Transakcji, a zwolnienie zatrzymanych środków jest uzależnione od spełnienia się określonych w Ofercie warunków. Łączna kwota zatrzymanej Wartości Transakcji na dzień złożenia Oferty wynosi 3.340.000 EUR (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy euro).

Termin związania Ofertą wynosi 30 dni.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:
04.08.2022
Jednostkowy raport półroczny 2022Raport zawiera:
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN