Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2018
Raport bieżący nr 19/2018Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydana wobec spółki zależnej od Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej „Emitentem") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86//2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta, zawiadamia, że powziął informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2018 roku do kancelarii podatkowej reprezentującej spółkę zależną od Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”) decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. o nr 448000-CKK3-12.500.8.2017.28, określającej wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2012 r., luty 2012 r., kwiecień 2012 r., maj 2012 r., czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r., wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne okresy od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), MMSZ przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W przypadku uzyskania przez Emitenta informacji o wniesieniu przedmiotowej skargi przez MMSZ, Emitent poinformuje o jej wniesieniu w odrębnym raporcie bieżącym.

Wydana decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.04.2018
Raport bieżący nr 18/2017Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

* 32/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta

* 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji;

* 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

* 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta;

zawiadamia, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) wyrokiem uchylił Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Emitentowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych).

Wyrok WSA nie jest prawomocny, obydwu stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.04.2018
Raport bieżący nr 17/2017Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia w 25 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 24 kwietnia 2018 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii nr 6/2561 ogłoszonym dnia 15 grudnia 2017 roku na produkcję i dostawę 1 miliarda monet obiegowych o nominale 50 Stang.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

16.04.2018
Raport bieżący nr 16/2018Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2018 r.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 14 maja 2018 roku wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania:
1. Projekty uchwał ZWZ 14.05.2018
2. Uchwały Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2017
3. Uchwały Zarządu dot. sprawozdań za 2017

16.04.2018
Raport bieżący nr 15/2018Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2018 r.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 14 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w  Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 45 (budynek Hotelu Polonia).

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28 kwietnia 2018 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach:  9, 10 i 11 maja 2018 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl oraz mennica@mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 16 kwietnia 2018 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 kwietnia 2018 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.; Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 26 kwietnia 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl oraz mennica@mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(II) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (22) 656 40 02, lub adresem e-mail wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

13.04.2018
Raport bieżący nr 14/2018Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2017

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 69 479 017,17 zł na:

 1. wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096,00 zł;
 2. pozostałą kwotę w wysokości 18 340 921,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.


Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 13 kwietnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.03.2018
Raport Bieżący nr 13/2018Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ w dniu 21 marca 2018 roku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku - sygn. akt: III SA/Wa 1052/17, w przedmiocie wysokości zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r., wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2010 r., październik 2010 r. i listopad 2010 r. oraz wysokości kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 08/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.

MMSZ wniosła o uchylenie wyroku w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiotowej sprawie wskazując na mające istotny wpływ na wynik postępowania naruszenia przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

27.02.2018
Raport bieżący nr 12/2018Postanowienie sądu o zmianie danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmiany danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców, raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta oraz raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu, zawiadamia, że Spółka w dniu 27 lutego 2018 roku otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie z dnia 05 lutego 2018 roku o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Pani Agnieszki Pyszczek jako Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres od 01.02.2018 r. do 01.05.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

19.02.2018
Raport Bieżący nr 11/2018Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ w dniu 19 lutego 2018 roku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 roku - sygn. akt: III SA/Wa 1452/16, w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

MMSZ wniosła o uchylenie wyroku w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie wskazując na mające istotny wpływ na wynik postępowania naruszenia przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego, a także pominięcie merytorycznego rozpoznania zarzutów MMSZ wobec rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.02.2018
Raport bieżący nr 10/2018Zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta, zawiadamia, że Spółka w dniu 07 lutego 2018 roku, powzięła informację, iż Pani Agnieszka Pyszczek widnieje rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) jako Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres od 01.02.2018 r. do 01.05.2018 r.

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o otrzymaniu postanowienia Sąd w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:

Sprawozdanie RN