Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
24.11.2020
Raport bieżący nr 67/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program").

Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 24 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 410 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 7 995,00 zł.

Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 24 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0008 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0008 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 410 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 34 954 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0684 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0684 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 410 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 666 420,50 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawia prawna art. 17 MAR

21.11.2020
Raport bieżący nr 66/2020Powołanie Członka Zarządu

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 21 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Pionu Płatności Elektronicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej stanowi załącznik do niniejszego raportu (PDF, 154 KB).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

10.11.2020
Raport bieżący nr 65/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 10 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 3793 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,39 zł za łączną kwotę 73.540,90 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 10 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0074 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0074 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3793 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 34544 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0676 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0676 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 34544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 658.425,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.11.2020
Raport bieżący nr 64/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 09 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 3646 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,17 zł za łączną kwotę 69.877,90 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 09 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0071 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0071 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3646 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 30751 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0601 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0601 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 30751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 584.884,60 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.11.2020
Raport bieżący nr 63/2020Otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach: 

a) 50/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
b) 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniesienia skargi do WSA na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta
c) 11/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie otrzymania Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
d) 18/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta,
e) 32/2017 z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta,
f) 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
g) 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
h) 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

informuje o otrzymaniu za pośrednictwem pełnomocnika w dniu 9 listopada 2020 r. Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 06 listopada 2020 r. (dalej zwaną "Decyzją") uchylającej w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. nr UKS14W3P4.421.71.2015.16 oraz określającej stratę Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2012 w wysokości 6.594.005,99 zł.

Przedmiotowa Decyzja uwzględnia prezentowane przez Spółkę stanowisko w sprawie uznania wydatków za korzystanie ze znaków towarowych za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego.

Decyzja nie wymaga ujęcia w księgach finansowych Spółki, w szczególności nie ma wpływu na bieżący wynik finansowy Emitenta.

Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na Decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) przysługuje Spółce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Emitent poinformuje o tym w odrębnym raporcie.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

06.11.2020
Raport bieżący nr 62/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 06 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1436 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 18,81 zł za łączną kwotę 27.016,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 06 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0028 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1436 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 27105 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,053 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,053 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 27105 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 515.006,70 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

06.11.2020
Raport bieżący nr 61/2020Rozpoczęcie negocjacji nabycia przez spółkę 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizującej inwestycję Mennica Legacy Tower

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że wobec braku otrzymania od podmiotu trzeciego wiążącej, ostatecznej oferty nabycia inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 20 (dalej: “Inwestycja”), spółka zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (dalej: Mennica Tower”) podjęła kierunkową decyzję o rozpoczęciu negocjacji z GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „SPV”), która jest bezpośrednim właścicielem Inwestycji (dalej: „Potencjalna Transakcja”).

W wyniku Potencjalnej Transakcji, Grupa Kapitałowa Emitenta stałby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV.

Decyzja o przeprowadzeniu Potencjalnej Transakcji jest uzależniona od uzyskania satysfakcjonujących wyników negocjacji oraz od uzyskania zgód organów korporacyjnych Emitenta lub Mennicy Tower, w przypadku jeżeli przedmiotowe zgody korporacyjne będą wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Emitenta lub Mennicy Tower. Na dzień niniejszego raportu bieżącego nie zostały uzgodnione żadne warunki Potencjalnej Transakcji jak również jej struktura. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o dalszych istotnych etapach zmierzających do przeprowadzenia albo odstąpienia od przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

05.11.2020
Raport bieżący nr 60/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 05 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 4362 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,00 zł za łączną kwotę 82.878,00 . Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).  

Akcje nabyte w dniu 05 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0085 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0085 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 4362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 25669 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0502 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0502 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 25669 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 487.989,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

04.11.2020
Raport bieżący nr 59/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 04 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 2070 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,21 zł za łączną kwotę 39.766.70 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 04 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0040 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0040 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 2070 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w 21307 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0417 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0417 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 21307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 405.111,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

03.11.2020
Raport bieżący nr 58/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 03 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 2 542 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,15 zł za łączną kwotę 48 689,40 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 03 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0050 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0050 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 2 542 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w 19 237 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0376 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0376 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 19 237 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 365 345,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN