Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
05.01.2019
Raport bieżący nr 4/2019Korekta Raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent"), w raporcie bieżącym nr 03/2019 z dnia  04 stycznia 2019 roku, w wyniku omyłki poinformował, iż:

„Projekt budowy budynków biurowych Mennica Tower w Warszawie (dalej: „Projekt”) dotychczas finansowany był w formie finansowania własnego przez MP SKA oraz GGH PF Project 3 GGH Management 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. (dalej: „GGHPF” lub „Akcjonariusz 2”). Poza wkładami kapitałowymi w postaci gruntu, finansowanie przewidywało emisje obligacji w transzach zgodnych z postępami realizacji Projektu. MP SKA objęła obligacje do wysokości 72.577.500 PLN, pozostała część wyemitowanych obligacji w wysokości 72.577.500 PLN została objęta przez GGHPF („Obligacje”)”

a nie jak winno być:

„Projekt budowy budynków biurowych Mennica Tower w Warszawie (dalej: „Projekt”) dotychczas finansowany był w formie finansowania własnego przez MP SKA oraz GGH PF Project 3 GGH Management 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. (dalej: „GGHPF” lub „Akcjonariusz 2”).  Finansowanie przewidywało emisje obligacji w transzach zgodnych z postępami realizacji Projektu. MP SKA objęła obligacje do wysokości 131.555.000,00 PLN, pozostała część wyemitowanych obligacji w wysokości 131.555.000,00 PLN została objęta przez GGHPF („Obligacje”).”

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 03/2019 nie ulega zmianie.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

04.01.2019
Raport bieżący nr 3/2019Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez podmiot, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka uzyskała w dniu 4 stycznia 2019 roku informację, że w dniu 3 stycznia 2019 r. GGH Mennica Tower GGH MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA S.K.A. (dalej: „SPV” lub „Kredytobiorca”) reprezentowana przez jedynego komplementariusza  GGH MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA  („Komplementariusz”) w której podmiot zależny od Spółki tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna (dalej: „MP SKA” lub „Akcjonariusz 1”) posiada istotny udział, zawarła warunkową umowę kredytów na kwotę 131.500.000 EUR – dla Kredytu Budowlanego, 28.000.000 PLN – dla Kredytu VAT i 131.500.000 EUR dla Kredytu Inwestycyjnego (przeznaczonego na spłatę wykorzystań Kredytu Budowlanego) w związku z realizacją budowy budynku biurowego „Mennica Legacy Tower” w Warszawie” (dalej: „Umowa Kredytów”) z konsorcjum banków mBank S.A. (jako organizatorem, Agentem i pierwotnym kredytodawcą), Santander Bank Polska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą).

Projekt budowy budynków biurowych Mennica Tower w Warszawie (dalej: „Projekt”) dotychczas finansowany był w formie finansowania własnego przez MP SKA oraz GGH PF Project 3 GGH Management 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. (dalej: „GGHPF” lub „Akcjonariusz 2”). Poza wkładami kapitałowymi w postaci gruntu, finansowanie przewidywało emisje obligacji w transzach zgodnych z postępami realizacji Projektu. MP SKA objęła obligacje do wysokości 72.577.500PLN, pozostała część wyemitowanych obligacji w wysokości 72.577.500PLN została objęta przez GGHPF („Obligacje”)

Cel Kredytów  określonych w  Umowie Kredytów jest następujący:

 1. Kredyt Budowlany – finansowanie kosztów inwestycji projektu budowy budynków biurowych „Mennica Legacy Tower”, za wyjątkiem podatku VAT;

b)        Kredyt VAT – finansowanie podlegającemu zwrotowi podatku VAT naliczonego;
c)        Kredyt Inwestycyjny – spłata (refinansowanie) wykorzystań Kredytu Budowlanego.

Terminy spłaty Kredytów są następujące:
a) Kredyt Budowlany - jednorazowa spłata ze środków pochodzących z Kredytu Inwestycyjnego lub własnych środków Kredytobiorcy lub Akcjonariuszy w najwcześniejszym z następujących dni:
(i) dzień przypadający 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia środków z Kredytu Budowlanego;
(ii) dzień przypadający 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu eksploatacji budynku;
(iii) 30 listopada 2020 roku;

b) Kredyt VAT – spłata nastąpi ze zwrotów podatku VAT lub innych źródeł akceptowalnych przez Kredytodawców w najwcześniejszym z następujących dni:
(i)         dzień przypadający 24 miesiące od pierwszego uruchomienia środków z Kredytu VAT;
(ii)        ostateczny termin spłaty Kredytu Budowlanego o którym mowa w pkt. a;
(iii)        30 listopada 2020 roku;

c) Kredyt Inwestycyjny – kwartalne spłaty w okresie 5 lat w równych ratach, rozłożonych w czasie w oparciu o okres 25 lat, ze spłatą w ostatecznym terminie spłaty „Raty Balonowej” pozostałego salda kapitału Kredytu wynoszącego nie więcej niż 85% kwoty Kredytu Inwestycyjnego, we wcześniejszym z następujących dni:
(i)         dzień przypadający 60 miesięcy od daty pierwszego Uruchomienia Środków z Kredytu Inwestycyjnego;
(ii)        28 listopada 2025 roku.

Umowa Kredytów uwzględnia charakterystyczne dla rodzaju kredytów będących przedmiotem niniejszej Umowy elementy kosztów finansowania oraz kowenantów wskaźnikowych.

Najistotniejsze zabezpieczenia Umowy Kredytów:

 1. Hipoteka na Nieruchomości do sumy 197.250.000 EUR ustanowiona w celu zabezpieczenia kwot kapitału, odsetek i wszelkich kosztów oraz opłat związanych z Kredytem Budowlanym i Kredytem Inwestycyjnym przez Kredytobiorcę na rzecz Agenta (jako administratora hipoteki), sporządzona w formie i o treści zadowalającej dla Agenta, hipoteka na Nieruchomości do sumy 42.000.000 PLN ustanowiona w celu zabezpieczenia kwot kapitału, odsetek i wszelkich kosztów oraz opłat związanych Kredytem VAT oraz  każda hipoteka na Nieruchomości do sumy odrębnie ustalonej pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcami, w celu zabezpieczenia kwot kapitału, odsetek i wszelkich kosztów oraz opłat związanych z Dokumentami Hedgingowymi, których stroną jest Kredytodawca, sporządzona w formie i o treści zadowalającej dla Agenta.
 2. Zastaw na Udziałach, na mocy którego ustanowione zostaną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastawy rejestrowe oraz na rzecz każdego Kredytodawcy zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, włączając w to oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Udziałowca na rzecz Agenta oraz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego z tytułu Umowy Zastawu na Udziałach, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.
 3. Zastaw na Akcjach Kredytobiorcy, na mocy, których ustanowione zostaną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastawy rejestrowe oraz na rzecz każdego Kredytodawcy zastawy finansowe na wszystkich akcjach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, włączając w to oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez każdego Akcjonariusza na rzecz Agenta oraz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego z tytułu Umowy Zastawu na Akcjach, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.
 4. Zastaw na przedsiębiorstwie Komplementariusza, na mocy którego ustanowiony zostanie na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze stanowiącym ogół rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Komplementariusza do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.
 5. Umowa Zastawu na Przedsiębiorstwie Kredytobiorcy, na mocy którego ustanowiony zostanie na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze stanowiącym ogół rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Kredytobiorcy do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.
 6. Zastaw na Prawach Komplementariusza, na mocy którego ustanowione zostaną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastawy rejestrowe na prawach zbywalnych przysługujących Komplementariuszowi z tytułu uczestnictwa w spółce Kredytobiorcy do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, włączając w to oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Komplementariusza na rzecz Agenta na podstawie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego z tytułu Umowy Zastawu na Prawach Komplementariusza, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.
 7. Umowa Podporzadkowania, umowa podporządkowania, która zostanie zawarta przez Agenta, Kredytobiorcę, jako dłużnika podporządkowanego z wierzycielami, jako wierzycielami podporządkowanymi, w formie i o treści zadowalającej dla Agenta.
 8. Zastaw na Obligacjach, zastaw ustanowiony zostanie z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Agenta (działającego jako administrator zastawów) zastawy rejestrowe oraz na rzecz każdego Kredytodawcy zastawy finansowe na obligacjach wyemitowanych przez Kredytobiorcę zawarte pomiędzy każdym obligatariuszem (jako zastawcą) a Kredytodawcą (jako zastawnikiem) do wysokości 150% zabezpieczonego zobowiązania, zgodnie z wzorem i o treści zadowalającej dla Agenta.

Jednym z warunków uruchomienia Umowy Kredytów jest osiągnięcie wskaźnika wynajmu powierzchni w Mennica Legacy Tower na poziomie co najmniej 37,5% powierzchni pod wynajem.

Spółka bezpośrednio nie poręcza, nie gwarantuje ani nie obciąża swoich aktywów w związku z wyżej opisanym kredytem.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

03.01.2019
Raport bieżący nr 2/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03 stycznia 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 28 grudnia 2018 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: powiadomienie z dnia 03.01.2019 r. o nabyciu akcji Mennicy Polskiej S.A. przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

03.01.2019
Raport bieżący nr 1/2019Informacja o szacunkowym, istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w następstwie dokonania na koniec roku 2018 wyceny akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. ("Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 4.663.514 sztuk („Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2018 roku rozpoznany zostanie z tego tytułu zysk w kwocie 8.849.349,82 PLN (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 82/100 złotych) - zawarty w przychodach finansowych pomniejszony - na linii podatku dochodowego - o odpowiednią rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kwota zysku wynika wyłącznie z wyceny bilansowej opartej na notowaniach GPW w Warszawie i stanowi różnicę pomiędzy wyceną na dzień bilansowy w kwocie 46.168.788,60 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 60/100 złotych), a wartością nabycia Akcji wynoszącą 37.319.438,78 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem i 78/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.12.2018
Raport bieżący nr 47/2018Odrzucenie przez WSA skargi spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem odrzucił skargę spółki zależnej Emitenta, Mennicy – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 99/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta, z powodu braku wpłaty wpisu sądowego.

Nieuiszczenie wpisu sądowego, o którym mowa powyżej, było podyktowane oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych wniesionych w analogicznym stanie faktycznym przez MMSZ od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 1) z dnia 15 grudnia 2015 roku III/Sa/Wa73/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012, 2) z dnia 15 grudnia 2015 orku III/Sa/Wa674/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz 3) z dnia 21 grudnia 2015 roku - sygn. akt. III/Sa/Wa206/15, w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2012 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Odrzucenie skargi nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMS z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11.12.2018
Raport bieżący nr 46/2018Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 40/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami (dalej: „Umowa”), złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie Spółka informuje, że w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do Umowy spółka zależna od Emitenta Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła osobne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie wskazanym powyżej aktom notarialnym klauzul wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2025 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

07.12.2018
Raport bieżący nr 45/2018Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 6 grudnia 2018 r. transakcji na akcjach Spółki.


Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna: art. 19 MAR

05.12.2018
Raport bieżący nr 44/2018Złożenie przez spółkę zależną Emitenta uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ” „Dłużnik”);
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ;
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ;
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta;
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • 41/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie oddalenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta;
 • 43/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta;

przekazuje do publicznej informacji, że powziął informację o złożeniu przez Zarząd spółki MMSZ, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17, uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

29.11.2018
Raport bieżący nr 43/2018Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: "MMSZ"),
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ,
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ,
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta,
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • 41/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie oddalenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta,

przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 29 listopada 2018 roku do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dalej: "Sąd") w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego względem spółki zależnej od Emitenta tj. Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: "MMSZ").

MMSZ w przedmiotowej sprawie wniósł o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (dalej: "Ustawa"). Następnie w dniu 11 września 2018 roku Rada Wierzycieli MMSZ podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na umorzenie postępowania sanacyjnego. Wniosek dłużnika (MMSZ) oraz zezwolenie Rady Wierzycieli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowią samoistną przesłankę do umorzenia postępowania sanacyjnego.

Ponadto Sąd uznał, iż postępowanie sanacyjne powinno podlegać umorzeniu na podstawie art. 325 ust. 2 Ustawy tj. ze względu na fakt, iż z okoliczności sprawy wynika, iż układ nie zostanie wykonany. Przyczyną braku możliwości wykonania układu jest przeprowadzona sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa MMSZ, a w konsekwencji brak przedmiotu, który miał podlegać restrukturyzacji.

Spółka jednocześnie informuje, że z zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami, MMSZ złoży uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

26.11.2018
Raport bieżący nr 42/2018Oddalenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

 • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: „MMSZ”),
 • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ,
 • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ,
 • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta,
 • 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,


przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 24 listopada 2018 roku powziął informację, że złożony przez zarząd spółki zależnej od Emitenta tj. Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: „MMSZ”) uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości MMSZ został oddalony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dalej: "Sąd").
Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został uznany przez Sąd za przedwczesny.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN