Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
01.03.2019
Raport bieżący nr 14/2019Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację inwestycji kapitałowej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 41/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku zawiadamia, że w dniu 01 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. ("Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 ("Akcje", "Inwestycja") do łącznej kwoty 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) po cenie za jedną Akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego Spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej.

Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.02.2019
Raport bieżący nr 13/2019Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta oraz raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia w 06 lutego 2019 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 21 lutego 2019 roku podpisała z Ministerstwem Finansów Królestwa Tajlandii (dalej „Zamawiający”) umowę na produkcję i dostawę 200 sztuk medali platynowych (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, bez uwzględnieniem ceny metalu, która zostanie obliczona w terminie późniejszym, wynosi 310.010,10 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy jest ustanowiona przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancja bankowa zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 5 % całkowitej wartości Umowy tzn. na kwotę 99.000,00 USD ważnej przez okres obowiązywania Umowy, tzn. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku, gdy Emitent nie dostarczy medali zgodnie z postanowieniami Umowy, tj. nie dostarczy lub dostarczy medale z niedoborem lub też przekroczy termin dostawy, Zamawiający może skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy lub żądać zapłaty od Spółki kary umownej w wysokości 0,2% za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy, liczonej od wartości niedostarczonych medali.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.02.2019
Raport bieżący nr 12/2019Informacja o wyborze oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia w 06 lutego 2019 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 13 lutego 2019 roku powzięła informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Emitenta na produkcję i dostawę 200 sztuk medali platynowych.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. medali i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.02.2019
Raport bieżący nr 11/2019Otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

 • 18/2018z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta
 • 32/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta
 • 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
 • 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
 • 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta;

zawiadamia, iż w dniu 11 lutego 2019 roku otrzymał  Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 04 lutego 2019 r. uchylającą decyzję organu pierwszej instancji w całości [tj. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. określającą Emitentowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 6.575.616 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych)] i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

O wydaniu decyzji organu pierwszej instancji Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

06.02.2019
Raport bieżący nr 10/2019Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 lutego 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 05 lutego 2019 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: powiadomienie z dnia 06.02.2019 r. o nabyciu akcji Mennicy Polskiej S.A. przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

06.02.2019
Raport bieżący nr 9/2019Złożenie przez Emitenta ofert w przetargach

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 05 lutego 2019 roku złożyła oferty w zorganizowanych przez Ministerstwa Finansów Królestwa Tajlandii następujących konkursach ofert:

 1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr MF 0310/18 ogłoszonym dnia 28 stycznia 2019 roku na produkcję i dostawę 200 sztuk medali platynowych.

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu bez wartości kruszcu opiewa na kwotę 310 010,10 USD (słownie: trzysta dziesięć tysięcy dziesięć dolarów i 10/100).
Termin związania ofertą wynosi 50 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 06 lutego 2019 roku.
Wartość kruszcu zostanie ustalona na podstawie ceny opublikowanej przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie.

 1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr MF 0310/26 ogłoszonym dnia 28 stycznia 2019 roku na produkcję i dostawę 25 000 sztuk złotych monet.

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu bez wartości kruszcu opiewa na kwotę 810 010,10 USD (słownie: osiemset dziesięć tysięcy dziesięć dolarów i 10/100).
Termin związania ofertą wynosi 50 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 6 lutego 2019 roku.
Wartość kruszcu zostanie ustalona na podstawie ceny opublikowanej przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie.

Wybór najkorzystniejszej oferty w każdym z ww. postępowań zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów Królestwa Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w konkursach.

O wyborze lub odrzuceniu ofert Spółki, Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

W przypadku wyboru którejkolwiek z ofert Emitenta, strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) całkowitej wartości kontraktu.
O pozostałych istotnych warunkach umów Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.01.2019
Raport bieżący nr 8/2019Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Emitent”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

 • Raport  roczny  i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – dnia 8 marca 2019 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku  - dnia 13 maja 2019 r.
 • Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - dnia 2 sierpnia 2019 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - dnia 31 października 2019 r.


Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

21.01.2019
Raport bieżący nr 7/2019Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku informuje, że w dniu 21 stycznia 2019 roku otrzymał informację o wydaniu  w dniu 17 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu wniosku spółki zależnej od Emitenta Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie („MMSZ”) postanowienia o ogłoszeniu upadłości MMSZ.

Sąd postanowił wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Michała Meissnera.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

17.01.2019
Raport bieżący nr 6/2019Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem warunkowej umowy kredytów przez podmiot, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka) w wykonaniu zobowiązań nałożonych umową kredytów zawartą w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy GGH Mennica Tower GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „SPV”) reprezentowaną przez jedynego komplementariusza GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której podmiot zależny od Spółki tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna (dalej: „MP SKA”) posiada istotny udział (dalej: „Umowa Kredytów”), z konsorcjum banków mBank S.A. (dalej: „mBank”), Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Santander”) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „BOŚ), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym numer 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku oraz nr 4/2019 z 5 stycznia 2019 roku w związku z raportem bieżącym numer 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 roku Spółka poddała się egzekucji z obciążonych Zastawami Rejestrowymi oraz Zastawami Finansowymi (szczegółowo opisanych w raporcie bieżącym numer 5/2019) akcji SPV (dalej: „Akcje”) i obligacji wszystkich serii wyemitowanych przez SPV i objętych przez MP SKA (dalej: „Obligacje”) do wysokości 150% wartości kwoty głównej zabezpieczonego zadłużenia.

W zakresie Akcji poddanie się przez MP SKA egzekucji dotyczy 75.000.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: (i) 1 akcję imienną serii D o numerze D-1, (ii) 69.999.999 akcji imiennych serii E o numerach od E-1 do E-69.999.999, oraz (iii) 5.000.000 akcji imiennych serii F o numerach F-5.000.001 do F-10.000.000, które łącznie reprezentują 50 % kapitału zakładowego SPV.

W zakresie Obligacji poddanie się przez MP SKA egzekucji dotyczy wszystkich wyemitowanych przez SPV obligacji, które zostały objęte przez MP SKA.

mBank, BOŚ oraz Santander mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności – w odniesieniu do poddania się egzekucji objętego niniejszym paragrafem – do 31 grudnia 2028 roku, z tym że w tym okresie mogą wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie.

Spółka bezpośrednio nie poręcza, nie gwarantuje ani nie obciąża swoich aktywów w związku z wyżej opisanym kredytem.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

15.01.2019
Raport bieżący nr 5/2019Ustanowienie przez spółkę zależną od Emitenta zabezpieczeń na majątku podmiotu, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wykonaniu zobowiązań nałożonych umową kredytów zawartą w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy GGH Mennica Tower GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „SPV” lub „Kredytobiorca”) reprezentowaną przez jedynego komplementariusza GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Komplementariusz”), w której podmiot zależny od Spółki tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna (dalej: „MP SKA”) posiada istotny udział (dalej: „Umowa Kredytów”), z konsorcjum banków mBank S.A. (dalej: „mBank”), Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Santander”) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „BOŚ), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym numer 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, w dniu 14 stycznia 2019 roku, MP SKA zawarła ze wskazanymi powyżej bankami umowy (i) zastawów rejestrowych na akcjach SPV (ii) zastawów finansowych na akcjach SPV (iii) zastawów finansowych na obligacjach wyemitowanych przez SPV (iv) zastawów rejestrowych na obligacjach wyemitowanych przez SPV, na określonych poniżej warunkach:

1. Umowy zastawów rejestrowych na akcjach
MP SKA ustanowiła na rzecz każdego z banków zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich Akcjach, jako zabezpieczenie spłaty (i) Zabezpieczonej Wierzytelności 1, Zabezpieczonej Wierzytelności 2, Zabezpieczonej Wierzytelności 3, Zabezpieczonej Wierzytelności 4, Zabezpieczonej Wierzytelności 5 oraz Zabezpieczonej Wierzytelności 6, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 197.250.000 EUR (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro oraz (ii) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich Akcjach, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 7, Zabezpieczonej Wierzytelności 8 oraz Zabezpieczonej Wierzytelności 9, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 42.000.000 PLN (czterdzieści dwa miliony złotych). Poszczególne wierzytelności zostały zdefiniowane poniżej. Wszystkie Zastawy Rejestrowe mają najwyższe pierwszeństwo, równe Zastawom Finansowym.

2. Umowy zastawów rejestrowych na obligacjach
MP SKA ustanowiła na rzecz każdego z banków zastawy rejestrowe na wszystkich wyemitowanych przez SPV oraz objętych przez MP SKA obligacjach, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności. Na każdej serii wyemitowanych przez SPV oraz objętych przez MP SKA obligacji zostały ustanowione zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, jako zabezpieczenie spłaty (i) Zabezpieczonej Wierzytelności 1, Zabezpieczonej Wierzytelności 2, Zabezpieczonej Wierzytelności 3, Zabezpieczonej Wierzytelności 4, Zabezpieczonej Wierzytelności 5 oraz Zabezpieczonej Wierzytelności 6, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 197.250.000 EUR (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) oraz (ii) Zabezpieczonej Wierzytelności 7, Zabezpieczonej Wierzytelności 8 oraz Zabezpieczonej Wierzytelności 9, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 42.000.000 PLN (czterdzieści dwa miliony złotych).

3. Umowy zastawów finansowych na akcjach
MP SKA ustanowiła na rzecz każdego z banków zastawy finansowe na wszystkich Akcjach SPV, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności.

4. Umowy zastawów finansowych na obligacjach
MP SKA ustanowiła na rzecz każdego z banków zastawy finansowe na wszystkich wyemitowanych przez SPV oraz objętych przez MP SKA obligacjach, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności.

Wszystkie Zastawy Finansowe mają najwyższe pierwszeństwo, równe zastawom finansowym ustanowionym na rzecz mBank, Santander oraz BOŚ na podstawie umów o ustanowienie zastawów finansowych na Akcjach zawartych w związku z Umową Kredytu.

MP SKA zobowiązuje się, że w przypadku emisji i objęcia lub nabycia nowych akcji w SPV, ustanowi na rzecz każdego z banków zastawy rejestrowe i finansowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nowych Akcjach, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności. Zastawy zostaną ustanowione na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych, zawartej w formie i o treści odpowiadającej postanowieniom niniejszej Umowy, która to umowa zostanie zawarta przez MP SKA w najwcześniejszym dozwolonym prawem terminie MP SKA zobowiązała się w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty umowy złożyć oryginały odcinków zbiorowych Akcji do depozytu notarialnego na podstawie umowy depozytu uzgodnionej uprzednio z bankami.

Zastawy Finansowe oraz Zastawy Rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione odpowiednio: (i) Zastawy Rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione z upływem Okresu Zabezpieczenia (rozumianym jako okres rozpoczynający się w dniu zawarcia niniejszej Umowy i kończący się w dniu, w którym Zabezpieczone Wierzytelności zostaną ostatecznie, należycie, nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone i zaspokojone), (ii) każdy Zastaw Finansowy wygaśnie i zostanie zwolniony z upływem Okresu Zabezpieczenia, nie później jednak niż 31 grudnia 2028 roku.

Definicje:

„Akcje” oznaczają 75.000.000 akcji imiennych w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, w tym: (i) 1 akcja imienna serii D o numerze od D-1 o wartości nominalnej 1 PLN; (ii) 69.999.999 akcji imiennych serii E o numerach od E-1 do E-69.999.999 o wartości nominalnej 1 PLN każda; oraz (iii) 5.000.000 akcji imiennych serii F o numerach od F-5.000.0001 do E-10.000.000 o wartości nominalnej 1 PLN każda, które łącznie reprezentują 50% kapitału zakładowego Kredytobiorcy.

„Zabezpieczona Wierzytelność 1” oznacza wierzytelność pieniężną mBank z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Budowlanym, których płatność na rzecz mBank została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 2” oznacza wierzytelność pieniężną Santander z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Budowlanym, których płatność na rzecz Santander została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 3” oznacza wierzytelność pieniężną BOŚ z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Budowlanym, których płatność na rzecz BOŚ została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 4” oznacza wierzytelność pieniężną mBank z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Inwestycyjnym, których płatność na rzecz mBank została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 5” oznacza wierzytelność pieniężną Santander z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Inwestycyjnym, których płatność na rzecz Santander została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 6” oznacza wierzytelność pieniężną BOŚ z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem Inwestycyjnym, których płatność na rzecz BOŚ została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 7” oznacza wierzytelność pieniężną mBank z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem VAT, których płatność na rzecz mBank została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 8” oznacza wierzytelność pieniężną Santander z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem VAT, których płatność na rzecz Santander została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

„Zabezpieczona Wierzytelność 9” oznacza wierzytelność pieniężną BOŚ z tytułu Umowy Kredytu obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i wszelkie inne kwoty związane z Kredytem VAT, których płatność na rzecz BOŚ została zagwarantowana lub zapewniona przez Kredytobiorcę lub do zapłaty których Kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z Umową Kredytu.

Ponadto Zarząd informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 u MP SKA wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie SPV.

Art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN