Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
21.06.2018
Raport bieżący nr 30/2018Ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w następstwie wniesienia skarg kasacyjnych przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), zawiadamia o oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny, w dniu  21 czerwca 2018 roku, skarg kasacyjnych wniesionych przez MMSZ, o których wniesieniu Emitent informował raportami bieżącymi numer 26/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku oraz 38/2016 z dnia 9 marca 2016 roku.

MMSZ wnosiła o uchylenie wyroków, wskazanych w powyżej przytoczonych raportach bieżących, w całości oraz o przekazanie spraw do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych wniesionych przez MMSZ ma charakter ostateczny.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11.06.2018
Raport bieżący nr 29/2018Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 09 czerwca 2018 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów – Departamentem Skarbu w Tajlandii nr 5/2561 ogłoszonym dnia 13 grudnia 2017 roku na produkcję i dostawę 1 miliarda monet obiegowych o nominale 25 Stang.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.05.2018
Raport bieżący nr 28/2018Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w związku z wygaśnięciem delegacji do pełnienia funkcji Członka Zarządu udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki Pani Agnieszce Pyszczek (raport bieżący nr 3/2018 Spółki z dnia 9 stycznia 2018 roku), Spółka w dniu 25 maja 2018 roku złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie złożenia przez Panią Agnieszkę Pyszczek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Spółka w dniu 25 maja 2018 roku złożyła do Sądu wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z udzieleniem w dniu 21 maja 2018 roku prokury łącznej Pani Agnieszce Pyszczek, w dniu 25 maja 2018 roku Spółka złożyła do Sądu wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie ujawnienia udzielonej prokury.

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowień o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.05.2018
Raport bieżący nr 27/2018Wniesienie przez spółkę zależną od Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr:

  • 86//2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta, oraz
  • 18/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydaną wobec spółki zależnej od Emitenta,

zawiadamia, że powziął informację o wniesieniu w dniu 24 maja 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („MMSZ”) skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. o nr 448000-CKK3-12.500.8.2017.28, określającą wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2012 r., luty 2012 r., kwiecień 2012 r., maj 2012 r., czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r., wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne okresy od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.

Zaskarżona decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.05.2018
Raport bieżący nr 26/2018Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 24 maja 2018 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018 i 2019.

Wybranym biegłym rewidentem jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 3355.

Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018 i 2019.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.05.2018
Raport bieżący nr 25/2018Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2018 w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 23/2018 z dnia 14 maja 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Grzegorzu Zambrzyckim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Pan Grzegorz Zambrzycki został w dniu 14 maja 2018 roku powołany na nową kadencję do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w strukturze organizacyjnej Emitenta.

Pan Grzegorz Zambrzycki posiada rozległą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Od roku 2011 jest związany z Grupą Kapitałową Mennicy Polskiej, w której zasiada jako Członek Rady Nadzorczej w spółce Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie oraz spółce Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., jak również pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od roku 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w spółce Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W roku 2013 Pan Grzegorz Zambrzycki został powołany do Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zasiada do dnia dzisiejszego. Od roku 2015 jest również Członkiem Rady Nadzorczej spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie jak również spółki Get Entra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W latach 2010 – 2011 Pan Grzegorz Zambrzycki pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w spółce Bioeton S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 2001 - 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w J&S Energy S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach wcześniejszych Pan Grzegorz zajmował liczne stanowiska menadżerskie, m.in. jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w spółkach Confex AB z siedzibą w Warszawie oraz S.C. Molnkyncke, SCA Hygiene Products z siedzibą w Warszawie.

Pan Grzegorz Zambrzycki ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych. Następnie odbył studia językowe na Hunter College w USA. Pan Grzegorz Zambrzycki uzyskał dyplom MBA na University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaaussees, jak również Postgraduate Certificate in International Business na University of Bristol.

Pan Grzegorz Zambrzycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

16.05.2018
Raport bieżący nr 24/2018Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku Pani Agnieszka Pyszczek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Agnieszka Pyszczek nie wskazała przyczyn złożenia rezygnacji.

Postawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.05.2018
Raport bieżący nr 23/2018Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta w związku z upływem VII kadencji Zarządu powołała w skład Zarządu VIII kadencji:

- Pana Grzegorza Zambrzyckiego – Prezesa Zarządu.

Zakres informacji o Panu Grzegorzu Zambrzyckim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

14.05.2018
Raport bieżący nr 22/2018Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 22 maja 2018 roku („Dzień dywidendy”).

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 29 maja 2018 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 sztuk (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć).

Łączna kwota dywidendy wyniesie 51 138 096, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

14.05.2018
Raport bieżący nr 21/2018Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2018 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 14 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania:
1. Uchwały podjete przez ZWZ w dniu 14.05.2018

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN