Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
23.01.2018
Raport bieżący nr 06/2018Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2018 roku Emitent podpisał z Freiberger EuroMetall GmbH z siedzibą w Freiberg, Niemcy (dalej „Dostawca”),  Umowę Nr 4500038419 (dalej Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie, sprzedaż i dostarczanie przez Dostawcę do Spółki  w okresie od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. krążków monetarnych do produkcji monet obiegowych o nominale 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote.

Łączna cena sprzedaży krążków monetarnych będących przedmiotem Umowy wynosi  13 262 202,49 EUR  (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa i 49/100 Euro).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, wynosi 19 337 087,17 EUR (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem i 17/100 Euro).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.01.2018
Raport bieżący nr 5/2018Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie „Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki”, zawiadamia, że Spółka w dniu 17 stycznia 2018 roku, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ("Sąd") wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie zmiany w składzie Zarządu Spółki, poprzez wpisanie Pani Agnieszki Pyszczek do składu Zarządu Emitenta.

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowej zmiany, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

16.01.2018
Raport bieżący nr 4/2018Informacja oraz przebieg pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Pyszczek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Polskiej S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Pyszczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej przebieg pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1998-2000 była asystentem biegłego rewidenta w  Misters Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2000-2001 w spółce System Rewident sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2003-2010 pracowała w Multico-Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2003-2006 pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego, a w latach 2006-2010 funkcję prokurenta. Od 2004 roku w Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie była kolejno, zastępcą głównego księgowego, główną księgową i prokurentem, a obecnie jest zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego oraz pełni funkcję prokurenta.

W latach 2005-2009 pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Feroco S.A. w Poznaniu, a w latach 2005-2007 funkcję członka zarządu De System sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2005-2009 była sekretarzem rady nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2008-2009 członkiem rady nadzorczej Wartico-Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Obecnie Agnieszka Pyszczek w szczególności pełni funkcje: członka rady nadzorczej oraz komitetu audytu Newag S.A. w Nowym Sączu, oraz członka rady nadzorczej oraz komitetu audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz członka rady nadzorczej Mennicy Polskiej od 1766r. sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.01.2018
Raport bieżący nr 3/2018Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej, Panią Agnieszkę Pyszczek do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 1 maja 2018 r.

Pozostały wymagany zakres informacji o Pani Agnieszce Pyszczek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), Zarząd Spółki przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

O złożeniu wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w powyższym zakresie, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

04.01.2018
Raport bieżący nr 2/2018Otrzymanie przez Emitenta podpisanego przez Gminę Miasta Gdańsk porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy

Zarząd Mennica Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie „Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji i zawarciu przez Emitenta porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy skutkującego zawarciem istotnej umowy” informuje, że w dniu 04 stycznia 2018 roku Emitent otrzymał podpisany przez Gminę Miasta Gdańsk w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku („Gmina”) egzemplarz „Porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z Umowy EB/59/2010 z dnia 08.09.2010 roku” („Porozumienie”) zawartego ze skutkiem na dzien 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką a „Avista” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gminą, o którym Emitent informował w przywołanym powyżej raporcie bierzącym nr 100/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r.

03.01.2018
Raport bieżący nr 1/2018Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2017 z dnia 23.11.2017 roku w sprawie „Zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia istotnej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta”, zawiadamia, że w dniu 03 stycznia 2018 roku Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta - Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica 1766”) w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia nowego zabezpieczenia o istotnej wartości, złożyły każda z nich z osobna oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000,- /osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy/ złotych („Oświadczenia”) na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Bank”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy o Linię wieloproduktową dla Grupy Podmiotów Powiązanych „Umbrella wieloproduktowa”, z późniejszymi zmianami, („Umowa” Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu Umowy, to jest w zakresie obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość wykorzystanego limitu w ramach Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz wydatków wyszczególnionych w Umowie Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniom klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.12.2017
Raport bieżący nr 100/2017Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji i zawarciu przez Emitenta porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy skutkującego zawarciem istotnej umowy

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), Zarząd Mennica Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu decyzji przez organy Emitenta oraz zawarciu ze skutkiem na dzień 29 grudnia 2017 r. przez Emitenta „Porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z Umowy EB/59/2010 z dnia 08.09.2010 roku” („Porozumienie”) zawartego pomiędzy Spółką a „Avista” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („Avista”) oraz Gminą Miasta Gdańska z w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku („Gmina”) („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnych zostało opóźnione w okresie 19 grudnia 2017- 30 grudnia  2017 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Emitent informuje, że Zarząd Spółki podjął w dniu 19.12.2017 roku decyzję o  przejęciu od Avista praw i obowiązków wynikających z Umowy EB/59/2010 z dnia 08.09.2010 roku zawartej pomiędzy Avista, a Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku („Umowa”), której przedmiotem jest sprzedaż przez Gminę na rzecz Avisty papierowych biletów jednorazowych, drukowanych w automatach biletowych i elektronicznych biletów okresowych (EBO), emitowanych przez Gminę oraz uprawniających do korzystania ze środków gminnego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez Gminę, w celu ich dalszej sprzedaży przez Avistę po cenie nominalnej pasażerom, za pośrednictwem co najmniej 50 (pięćdziesięciu) sztuk samoobsługowych automatów biletowych, zainstalowanych przez Avistę, w lokalizacjach uzgodnionych przez Gminę oraz przez Avistę. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 07 września 2020 r.

Wstąpienie Spółki w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nastąpiło w następstwie cesji praw z Umowy poprzez podpisanie pomiędzy Emitentem, Avistą oraz Gminą Porozumienia.

Porozumienie zostało wynegocjowane między Stronami i podpisane przez Emitenta oraz Aviste  w dniu 29 grudnia 2017r. O otrzymaniu egzemplarza Porozumienia podpisanego przez Gminę Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z Porozumieniem z dniem 1 stycznia 2018 r. za zgodą Gminy Spółka wstępuje do Umowy w miejsce Avisty, stając się nowym wykonawcą Umowy.

W związku z powyższym:

 1. Avista przelewa ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2018 r. na rzecz Spółki wszelkie prawa, które na podstawie Umowy będą przysługiwały jej w stosunku do Gminy w dacie 1 stycznia 2018 r., zaś Spółka wierzytelności te zobowiązuje się przyjąć i przyjmuje ze skutkiem na dzień 1 stycznia  2018 r., na co Gmina wyraża zgodę.
 2. Mennica z dniem 1 stycznia 2018 r. przejmuje wszelkie wynikające z Umowy zobowiązania Avisty w stosunku do Gminy, istniejące w dacie 1 stycznia  2018 r., na co Gmina wyraża zgodę.

Przeniesienie praw i obowiązków opisanych powyżej nie dotyczy powstałych przed dniem 1 stycznia 2018 r. :

 1. jakichkolwiek wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących na podstawie Umowy Avista wobec Gminy;
 2. jakichkolwiek wynikających z Umowy wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych Avista wobec Gminy wynikających z wykonania lub niewykonania czy też nieprawidłowego wykonania Umowy – w szczególności długów wynikających z prowadzenia przez Avistę przed dniem 1 stycznia 2018 r. sprzedaży na podstawie Umowy jakichkolwiek biletów, jak również kar umownych należnych Gminie od Avisty na podstawie Umowy w związku niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem przez Avistę Umowy przed dniem 1 stycznia 2018 r. – włączając w to kary umowne, których Gmina nie naliczyła, choć istniały podstawy do ich naliczenia zgodnie z Umową – oraz  innych odszkodowań należnych Gminie w związku niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem przez Avistę Umowy przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Wszelkie rozliczenia dotyczące wskazanych powyżej wierzytelności i zobowiązań pieniężnych zostaną dokonane wyłącznie pomiędzy Avistą i Gminą na podstawie postanowień Umowy.

Pomiędzy Emitentem jako nowym wykonawcą Umowy i Gminą zastosowanie znajdą wszelkie postanowienia Umowy, przy czym Mennica ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie 2.500.000,- zł w formie pieniężnej, gwarancji bankowej, poręczeniu bankowym lub gwarancji ubezpieczeniowej – wedle własnego wyboru.

Umowa obowiązuje  do dnia 20 września 2020 roku bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z wyjątkiem przypadków niewykonywania lub istotnego naruszenia postanowień Umowy pomimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent zapłaci na rzecz Gminy kary umowne w następujących przypadkach:

 1. Za brak generacji danych o sprzedaży biletów, w wysokości najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy dzień niewykonania obowiązku
 2. Za nie wdrożenie zmian w systemie automatów biletowych wynikających ze zmian taryfowych wprowadzonych stosownymi przepisami prawa oraz uruchomienia tych zmian zgodnie z terminami, w wysokości trzykrotności najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego od każdego automatu biletowego w którym prowadzona będzie sprzedaż niezgodnie z obowiązującą aktualnie taryfą
 3. Za niewykonanie obowiązku wysyłania do automatów listy zablokowanych nośników biletów elektronicznych, w wysokości najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy dzień zwłoki niewykonania obowiązku,
 4. Za nie dostarczenie okresowych raportów rozliczeniowych w zakreślonych w Umowie terminie, w wysokości trzykrotności najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy dzień zwłoki niewykonania obowiązku,
 5. Za sprzedaż w automacie biletowym innych biletów niż wymienione w Umowie bez zgody Gminy, w wysokości czterokrotności najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek od każdego automatu,
 6. Za używanie automatu biletowego do innych celów niż wymienione w Umowie bez zgody Gminy, w wysokości czterokrotności najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek od każdego automatu
 7. Za wykazanie i udowodnienie przypadku sprzedaży z automatu biletowego jakiegokolwiek biletu bez zarejestrowania jej na serwerze wykonawcy tj. Emitenta, w wysokości dwudziestopięciokrotności najdroższego pełnopłatnego biletu miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek.


Umowa przewiduje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych i stosowanych w tego typu umowach.

Niezależnie od Umowy, Emitent prowadzi dystrybucje biletów komunikacji miejskiej na rzecz Gminy poprzez 30 automatów stacjonarnych, na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2016 roku zawartej do dnia 20 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższych Informacji Poufnych spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 roku.

Zdaniem Zarządu Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnych mogło naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki.

Zawarcie Porozumienia uzależnione było od ziszczenia się warunków, które były zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi, w tym w szczególności uzgodnieniem ostatecznych  warunków Porozumienia pomiędzy Emitentem i Avista oraz ich zaakceptowaniem przez Gminę, a ich ziszczenie było rozłożone w czasie i w istotnym zakresie niezależne od Spółki. W konsekwencji zawarcie i wejście w życie  Porozumienia, było niepewne. W efekcie, niezwłoczne podanie Informacji Poufnych do wiadomości publicznej na wczesniejszym etapie, mogło zagrozić właściwej ich ocenie i spowodować niewłaściwą ocenę ich potencjalnego wpływu na wartość Spółki, jak również negatywnie wpłynąć na prowadzone negocjacje

W opinii Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnych mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Zarząd Spółki uznał także, że poufność informacji podlegających opóźnieniu była zapewniona, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnych wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

WAW 2367389v7

28.12.2017
Raport bieżący nr 99/2017Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. w sprawie „Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydaną wobec spółki zależnej od Emitenta” zawiadamia o wniesieniu w dniu 28 grudnia 2017 roku przez Mennicę-Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej „MMSZ”) – spółkę zależną od Emitenta, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 roku, utrzymującą w mocy  decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie określającą wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2011 r., luty 2011 r., marzec 2011 r., kwiecień 2011 r., maj 2011 r., czerwiec 2011 r., lipiec 2011 r., sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r., październik 2011 r., listopad 2011 r. i grudzień 2011 r., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r., wrzesień 2011 r. i październik 2011 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń 2011 r., luty 2011 r., marzec 2011 r., kwiecień 2011 r., maj 2011 r., czerwiec 2011 r., lipiec 2011 r., sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r., październik 2011 r., listopad 2011 r. i grudzień 2011 r., skutkującą obowiązkiem uiszczenia przez MMSZ zaległości podatkowej w kwocie 115.970.117,54 złotych wraz z odsetkami za zwłokę.

MMSZ wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, wskazując na szereg naruszeń przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy, skutkujących sprzecznością istotnych ustaleń faktycznych z treścią zgromadzonych dowodów oraz niewłaściwym zastosowaniem prawa materialnego.

Decyzja w sprawie nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMS z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

W przypadku uzyskania przez Emitenta informacji o wyroku sądu,  Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.12.2017
Raport bieżący nr 98/2017Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na akcjach

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2017 z dnia w 4 grudnia 2017 roku w sprawie „Ujawnienia opóźnionych informacji poufnych o otrzymaniu i przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. oraz zawarciu warunkowej umowy zobowiązującej zbycia akcji Netia S.A., ziszczeniu się warunków, w tym zwolnieniu zastawów rejestrowych ustanowionych na należących do Emitenta akcjach Netia S.A. i zamiarze złożenia zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A.”, informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na 23.395.893 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) sztuk papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3) o kodzie ISIN PLNETIA00014 akcji spółki NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie,  określonych w umowie zastawu rejestrowego z dnia 07 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, wpisanego w dniu 01 sierpnia 2014 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2410711.

Wymienione powyżej Akcje nie stanowią aktywów Emitenta w wyniku sprzedaży, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 93/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie „Rozliczenia zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.12.2017
Raport bieżący nr 97/2017Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 11 grudnia 2017 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2018 monet kolekcjonerskich ("Zamówienie"). Szacunkowa wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 10.827.805,12 PLN, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających Strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez Spółkę monet, w tym skorygowania wolumenu i zakresu Zamówienia.

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Łączna szacunkowa wartość otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego zamówień na produkcję i dostawę w roku 2018 monet powszechnego obiegu, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 85/2017 z dnia 31 października 2017 roku oraz monet kolekcjonerskich wynosi 106 009 782,67 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:

Sprawozdanie RN