Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
30.01.2024
Raport bieżący nr 5/2024Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub „Spółka”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2024 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”) poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2024 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r., raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., raporcie numer 35/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku oraz raporcie numer 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 stycznia 2025 roku okresu dostępności dla Spółki limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000 PLN.

W związku z podpisaniem Aneksu, Emitent zobowiązany jest do złożenia Bankowi zaktualizowanego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% limitu, tj. do kwoty 75.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

19.01.2024
Raport bieżący nr 4/2024Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie złożenia przez podmiot zależny od Emitenta zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie ponownego złożenia przez spółę zależną od emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje że w dniu 18 stycznia roku Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 12 stycznia 2024 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Powyższa decyzja w całości uwzględnia żądanie Spółki, nie rozstrzyga spornych interesów strony, nie została również wydana na skutek odwołania, nie może być zaskarżona przez inne strony.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

12.01.2024
Raport bieżący nr 3/2024Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - dnia 22 marca 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - dnia 30 kwietnia 2024 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - dnia 9 sierpnia 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - dnia 31 października 2024 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2024 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2024 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.01.2024
Raport bieżący nr 2/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 46/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 03 stycznia 2024 roku powzięła informację o wyborze przez Centralny Bank Kostaryki jako najkorzystniejszej oferty Emitenta na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.01.2024
Raport bieżący nr 1/2024Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku, numer 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, numer 7/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku oraz numer 38/2023 z dnia 4 października 2023 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2023 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 4.000.000 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 grudnia 2023 roku wykaże akcje Enea o wartości 36.680.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 września 2023 roku) tych Akcji wynosiła 29.200.00,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2023 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 7.480.000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

29.12.2023
Raport bieżący nr 48/2023Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2023 z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 28 grudnia 2023 roku powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Nikaragui (dalej „Zamawiający”) w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominałach 25 centavos w ilości 53 mln (pięćdziesiąt trzy miliony) sztuk (dalej „Monety”), została wybrana jako najkorzystniejsza.

W pozostałym zakresie złożona przez Emitenta oferta nie została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą.

Szacunkowa wartość produkcji i dostawy Monet nie jest na tyle istotna by Emitent informował o zawarciu umowy z Zamawiającym w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.12.2023
Raport bieżący nr 47/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu zawiadamia, że w następstwie zaproszenia do drugiego etapu organizowanego przez Centralny Bank Kostaryki (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk. (dalej „Przetarg”), Spółka w dniu 21 grudnia 2023 roku złożyła Zamawiającemu zaktualizowaną ofertę na realizację całości przedmiotu Przetargu na łączną kwotę 11 661 999,78 USD.

Termin związania ww. oferty wynosi 60 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 21 grudnia 2023 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.12.2023
Raport bieżący nr 46/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 18 grudnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kostaryki (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk. (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 12 359 543,22 USD.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 18 grudnia 2023 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

07.12.2023
Raport bieżący nr 45/2023Zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 7 grudnia 2023 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2024 monet powszechnego obiegu ("Zamówienie").

Wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 131 376 420,20 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy).

Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

06.12.2023
Raport bieżący nr 44/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 06 grudnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Nikaragui (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 1 córdoba, 5 córdobas, 25 centavos i 50 centavos, w łącznej ilości 601 mln sztuk. (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 13.829.900,00 USD bez wartości kruszcu.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 06 grudnia 2023 roku.

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił bankową gwarancję przetargową na kwotę 450.000,00 USD, z datą ważności przypadającą na dzień 05 marca 2024 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 7,5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN