Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
08.05.2019
Raport bieżący nr 24/2019Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 08 maja 2019 roku otrzymał informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu akcjonariusza Emitenta – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE”), że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2019 roku, OFE zgłosi kandydaturę Pana Jana Woźniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jan Woźniak przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys kandydata: J. Woźniak (CV)

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

19.04.2019
Raport bieżący nr 23/2019Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku otrzymał informację, iż akcjonariusz Emitenta - MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2019 roku, poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Pawła Brukszo na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Paweł Brukszo spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Paweł Brukszo przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na zawarte dane osobowe Pana Pawła Brukszo ww. dokumentach, Spółka udostępni te dokumenty akcjonariuszom jedynie na wyraźne pisemne ich żądanie.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys kandydata.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 34.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załącznik: Życiorys P. Brukszo

18.04.2019
Raport bieżący nr 22/2019Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 15 maja 2019 roku wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załączniki:
Projekty uchwał ZWZ 2019
Uchwały RN VII 201-206 - 2019 i sprawozdania za rok 2018
U8 - 117 do 120 - 2019 - Uchwały Zarządu dot sprawozdań za 2018

18.04.2019
Raport bieżący nr 21/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 51.138.096,00 PLN, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, numer BDO: 000019305 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na godzinę 10.00 w dniu 15 maja 2019 roku w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (dalej „Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
19. Powołanie składu Rady Nadzorczej na VIII czteroletnią kadencję:
     1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
     2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
     3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach: 10, 13 i 14 maja 2019 roku Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl oraz mennica@mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 18 kwietnia 2019 roku, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 kwietnia 2019 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.; Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 27 kwietnia 2019 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl oraz mennica@mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (22) 656 40 02 lub adresem e-mail wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.

18.04.2019
Raport bieżący nr 20/2019Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku netto za rok 2018

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 19/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.04.2019
Raport bieżący nr 19/2019Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2018

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

  1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
  2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.


Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.
Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2018.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.04.2019
Raport bieżący nr 18/2019Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.), informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2019 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku są następujące:

  • Raport  roczny  i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok –  8 marca 2019 roku;
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku  - 15 maja 2019 roku;
  • Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku  - 2 sierpnia 2019 roku;
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku -  31 października 2019 roku.
     

Podstawa prawna: art. 56 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.04.2019
Raport bieżący nr 17/2019Informacja o szacunkowym, istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 7.833.548 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta za I kwartał 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 68 543 545,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Wartość nabycia Akcji wyniosła 68 520 122,37 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia dwa i 37/100 złotych).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 77 369 472,19 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa i 19/100 złotego). Różnica wobec wartości nabycia wynika z wyceny bilansowej przyjętej na koniec IV kwartału 2018 roku, która skutkowała rozpoznaniem przez Spółkę przychodu finansowego z tytułu wyceny kwocie 8 849 349,82 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 82/100 złotych), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku.

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8 825 927,19 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 19/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.03.2019
Raport bieżący nr 16/2019Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 marca 2019 roku, na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa”),  Spółka otrzymała zawiadomienie od MetLife Powszechne Towarzystwie Emerytalne S.A. występujące w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „MetLife OFE”) o nabyciu w dniu 8 marca 2019 roku akcji Emitenta, a w konsekwencji o zwiększeniu stanu posiadania akcji w Spółce powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej transakcją MetLife OFE posiadało 5 113 119 sztuk akcji w Spółce, co stanowiło 9,9987 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawniło do 5 113 119 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu wskazanej powyżej transakcji MetLife OFE posiada 5 116 719 sztuk akcji w Spółce, co stanowi 10,0057 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawnia do 5 116 719 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

13.03.2019
Raport bieżący nr 15/2019Wniesienie skargi do WSA na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

a) 11/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie otrzymania Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
b) 18/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta,
c) 32/2017 z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta,
d) 21/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
e) 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,
f) 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta,

przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 13 marca 2019 roku złożył skargę na Decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 04 lutego 2019 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji w całości (tj. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem polegającym na uchyleniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji zamiast merytorycznego rozstrzygnięcia odwołania Spółki przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a w konsekwencji braku rozpatrzenia istoty sprawy.

Podstawa prawna: 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN