Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
05.12.2023
Raport bieżący nr 43/2023Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 35/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie częściowego wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 05 grudnia 2023 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Kolumbii (dalej „Zamawiający”) o podpisaniu umowy z Emitentem na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 100 peso kolumbijskich i 1000 peso kolumbijskich w łącznej ilości 316 mln (słownie: trzysta szesnaście milionów) sztuk (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 15.898.124,40 EUR (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery euro czterdzieści centów).

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

  • gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na wartość stanowiącą 10% całkowitej wartości Umowy, ważnej do 15 stycznia 2026 r.;
  • gwarancja bankowa jakości i ilości nabytych dóbr na wartość stanowiącą 10% całkowitej wartości Umowy, ważną do 15 lipca 2025 r.

Umowa przewiduje następujące kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta:

  • w przypadku niewypełnienia w całości lub częściowo obowiązków określonych w Umowie, kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitej wartości Umowy;
  • w przypadku opóźnienia w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy, wartość odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) całkowitej wartości dóbr, które nie zostały dostarczone, za każdy dzień zwłoki, kwota ta nie przekroczy 10% całkowitej wartości Umowy.

Kary umowne nie będą należne Zamawiającemu w przypadkach spowodowanych w następstwie przyczyn o charakterze siły wyższej.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.11.2023
Raport bieżący nr 42/2023Przyjęcie przez Sprzedającego oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w przedmiocie ponownego złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor") zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Sprzedający"), informuje że:

W dniu 30 listopada 2023 roku do Inwestora wpłynęło ostatnie z oświadczeń Sprzedającego o przyjęciu zaktualizowanej oferty nabycia 50% akcji Spółki, przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

29.11.2023
Raport bieżący nr 41/2023Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2023 roku mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 29 listopada 2023 roku ze Spółką oraz spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Mennica S.K.A."), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami  - "Umowa Ramowa" (dalej: "Aneks").

Emitent informował o zawarciu Umowy Ramowej oraz aneksów do Umowy Ramowej raportami bieżącymi numer: 31/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, 26/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, 71/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, 10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, 36/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku 35/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku, 46/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, 40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, 01/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, 87/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, 86/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, 82/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank do dnia 29 listopada 2024 roku przedłużył Spółce oraz Mennica S.K.A. wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie 55 000 000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w tym w kwocie 30 000 000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) przeznaczony na overdraft dla Spółki lub Mennica S.K.A.

Stosownie do postanowień Aneksu, Emitent oraz Mennica S.K.A., zobowiązały się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia Aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej: "Oświadczenie"), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2030 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

21.11.2023
Raport bieżący nr 40/2023Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 21 listopada 2023 roku z Firmą Budowlaną Antczak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu („Wykonawca”) dwóch aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym, drogami, chodnikami, elementami zagospodarowania terenu (oznaczonego R1) z wjazdem istniejącym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 do Umowy, w związku z optymalizacją kosztów wykonania zadania inwestycyjnego, zmodyfikowano zakres robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu Umowy, w następstwie czego wynagrodzenie Wykonawcy uległo zmniejszeniu o kwotę 732.986,40 zł netto.

Natomiast, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o łącznej wartości 416.968,27 zł netto.

W związku z zawarciem ww. aneksów do Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w łącznej kwocie 36.892.015,70 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

17.11.2023
Raport bieżący nr 39/2023Złożenie przez podmiot zależny od Emitenta zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w przedmiocie ponownego złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor") oferty spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Sprzedający") nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji oraz raportu bieżącego numer 31/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, informuje że:

W dniu 17 listopada 2023 roku Inwestor złożył zaktualizowana ofertę nabycia 50% akcji Spółki, przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez Spółkę obligacji (dalej: "Oferta").

Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji złożona w ofercie pierwotnej z dnia 11 lipca 2023 roku została utrzymana i stanowi łącznie kwotę w wysokości 135.000.000 EUR (słownie: sto trzydzieści pięć milionów euro) (dalej: "Wartość Transakcji").

Na podstawie Oferty, Inwestor będący spółką w 100% zależną od Emitenta:

(i) nabędzie 75.000.000 akcji imiennych Spółki, o wartości nominalnej 1 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki od Sprzedającego;

(ii) dokona zmiany komplementariusza Spółki poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki z GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podmiot wskazany przez Inwestora; oraz

(iii) doprowadzi do spłaty wszystkich obligacji imiennych wyemitowanych przez Spółkę należących do Sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 124.155.000 PLN.

Oferta przewiduje standardowe warunki zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczące w szczególności braku wad prawnych oraz ograniczeń rozporządzalności przedmiotu Oferty, które wskazane zostały przez Emitenta w raporcie bieżącym numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku.

Ponadto, dodatkowym warunkiem zastrzeżonym w Ofercie jest dokonanie zmiany statutu Spółki i jej zarejestrowanie, zgodnie z którą̨ przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki na inny podmiot nie będzie wymagać́ zmiany Statutu Spółki, a jedynie zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

Oferta zawiera zmieniony względem oferty z dnia 11 lipca 2023 roku mechanizm zatrzymania części Wartości Transakcji. Zwolnienie zatrzymanej kwoty w wysokości 5.000.000 EUR nastąpi po upływie 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży pod określonymi w Ofercie warunkami. W przypadku braku spełnienia się warunków, Wartość Transakcji zostanie obniżona o kwotę̨ zatrzymaną w wysokości 5.000.000 EUR. Zapłata kwoty zatrzymanej zostanie zabezpieczona w formie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Inwestora, co do obowiązku zapłaty kwoty zatrzymanej w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta obowiązuje do dnia 30 listopada 2023 r. i może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

04.10.2023
Raport bieżący nr 38/2023Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku, numer 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku oraz numer 7/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2023 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 września 2023 roku wykaże wartość posiadanych 4.000.000 sztuk Akcji w kwocie 29.200.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), wynikającą z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2023 roku) tych Akcji wynosiła 25.580.00,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2023 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 3.620.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Ponadto w III kwartale 2023 roku Spółka zbyła 2.772.449 sztuk Akcji za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 24.839.545,07 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć i 07/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 23.896.058.67 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem i 67/100 złotych), natomiast dotychczasowa wartość

bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2023 roku) zbytych Akcji wynosiła 17.729.811,36 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset jedenaście i 36/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2023 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie 943.486,40 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć i 40/100 złotych) oraz zysk na odwróceniu wyceny w wysokości 6.166.247,31 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 31/100 złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

02.10.2023
Raport bieżący nr 37/2023Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz raportu bieżącego numer 27/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. zawiadamia, że w dniu 02 października 2023 roku Bank Santander Bank Polska S.A. podpisał z Emitentem aneks do Umowy o MultiLinię nr K00527/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej „Umowa”).

Na podstawie ww. aneksu nastąpi zwiększenie na okres przejściowy tj. do 31 stycznia 2024 roku limitu gwarancyjnego z kwoty 42.585.000 PLN do kwoty 51.000.000 PLN.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.09.2023
Raport bieżący nr 36/2023Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka"), informuje że w dniu 21 września 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający") o zawarciu w dniu 21 września 2023 roku aneksu do umowy o wykonanie robót budowlanych z konsorcjum w składzie THINK Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Panem Tadeuszem Modlińskim (dalej: „Wykonawca”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 34/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku (dalej łącznie: „Umowa”).

Na podstawie aneksu, o którym mowa powyżej, zmianie uległa wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie przedmiotu Umowy przysługującego Wykonawcy tytułem kompleksowej realizacji Umowy Wykonawcy, które obecne wynosi łącznie 111.946.059,80 zł netto (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, 80/100) powiększone o należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”).

Zmiana Wynagrodzenia wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji robót wykonanych przez innego wykonawcę - w związku z faktem wykonania części robót objętych dokumentacją projektową przez innego wykonawcę oraz faktem, że Zamawiający na dzień podpisania Umowy, nie zakończył inwentaryzacji wykonanych robót w ramach kwartału P, po zakończeniu inwentaryzacji robót dokument inwentaryzacji został przedstawiony Wykonawcy, zinwentaryzowane roboty pomniejszyły zakres przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie Wykonawcy zostało odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę zmniejszenia ceny za zinwentaryzowany zakres rzeczowy.

Pozostałe warunki Umowy, nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 – MAR.

21.09.2023
Raport bieżący nr 35/2023Częściowy wybór oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 roku w przedmiocie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii (dalej: „Zamawiający”), zawiadamia, że Spółka w dniu 21 września 2023 roku otrzymała od Zamawiającego informację w przedmiocie częściowego wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej.

Oferta Emitenta obejmująca realizację wygranej przez Emitenta części przedmiotu przetargu, o którym mowa w raporcie numer 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 roku, opiewa na łączną kwotę 7 104 184,00 EUR (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery euro) bez uwzględnienia wartości kruszcu.

Strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty sformalizowania kontraktu do dwóch miesięcy po zrealizowaniu ostatniej dostawy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.08.2023
Raport bieżący nr 34/2023Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający") o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2023 roku z konsorcjum w składzie THINK Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Panem Tadeuszem Modlińskim (dalej łącznie: „Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych o oznaczeniu P1, P2 (P2A, P2B), P3, P4) w Kwartale P, z garażami podziemnymi, w kwartale P (dalej: „Budynki”) wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z postanowieniami Umowy wraz z Załącznikami, w tym w szczególności z Dokumentacją projektową, warunkami wynikającymi z decyzji nr 88/PRN/2022. wydaną przez Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 5 maja 2022.r. roku, znak: AM.AB.6740.266.2020.MEL, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług przez Wykonawcę, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osób posiadających wymagane prawem budowlanym uprawnienia w zakresie realizacji robót, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej  i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji wymaganej przepisami prawa (dalej: „Umowa”).  

Tytułem kompleksowej realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi łącznie łącznie 117.724.065,16 zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 16/100)  powiększone o należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”). W związku z faktem wykonana części robót objętych dokumentacją projektową przez innego wykonawcę oraz faktem, że Zamawiający na dzień podpisania Umowy nie zakończył inwentaryzacji wykonanych robót w ramach kwartału P, po zakończeniu inwentaryzacji robót dokument inwentaryzacji zostanie przedstawiony Wykonawcy, zinwentaryzowane roboty pomniejszą zakres przedmiotu umowy, a  Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę zmniejszenia ceny za zinwentaryzowany zakres rzeczowy. 

Wynagrodzenie może wzrosnąć tylko w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub droższych zamiennych lub w przypadkach określonych szczegółowo w Umowie.  

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz cel jakiemu ma Inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone.  

Zakończenie wszelkich prac i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej  i bezwarunkowej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji przewidzianej przepisami prawa w terminie do dnia 04 kwietnia 2025 roku.  

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia netto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia robót. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie zatrzymywał z każdej faktury VAT kwotę stanowiącą 6 % wartości faktury netto, aż do uzyskania kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia, tytułem kaucji zabezpieczającej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zatrzymanie kaucji nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia Wykonawcy do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Kaucja w wysokości rzeczywiście zatrzymanej będzie zwolniona w każdym czasie, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia gwarancji zgodnie z ww. zapisami. 

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;  

Za opóźnienie w osiągnięciu Kamienia milowego robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dla Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa kara lub kary zostaną anulowane w razie dotrzymania przez Wykonawcę terminu uzyskania ostatecznych i bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo równoważnych decyzji wynikających z przepisów prawa dla wszystkich Budynków P1, P2 (P2A i P2B), P3, P4  określonego powyżej tj. 04 kwietnia 2025 roku; 

za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze danego etapu robót zgodnie  z harmonogramu rzeczowo-finansowym, odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 5 000,00 zł  licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek;  

Za opóźnienie w przystąpieniu lub w usunięciu wad i usterek w przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonego terminu, a ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 5000,00. zł za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu lub usuwaniu wady;  

Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za przedmiot umowy netto;  

Za niedokonanie zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu określonego w Umowie w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia;  

Za zastosowanie, w tym zabudowanie materiału, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w Umowie  lub nieposiadającego odpowiednich atestów lub niedopuszczonego do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie.  

Za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przepisów BHP i p. poż, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

Za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.  

Za niedostarczenie dokumentów w terminie, których obowiązek dostarczenia wynika z postanowień niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków ponad te szczegółowo określone w Umowie, w tym w szczególności w zakresie związanym z korzystaniem i utrzymywaniem w czystości drogi dojazdowej, w wysokości 5 000,00  zł, za każdy przypadek naruszenia;  

Za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej łącznie ponad 7 (siedem) dni, w wysokości 20 000,00 zł za każdy dzień przerwy;  

Za nienależyte wykonanie Budynku, skutkujące zmniejszeniem z winy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub innych osób, którym powierzył wykonawca realizację prac, powierzchni użytkowej mieszkaniowej lub powierzchni użytkowej usług w Budynku w wysokości 10 000,00 zł za każdy zmniejszony metr kwadratowy w stosunku do dokumentacji projektowej;  

Za niezlikwidowanie zaplecza budowy w terminie ustalonym przez Strony po zakończeniu realizacji Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.   

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego netto.  

W przypadku złożenia przez klienta Zamawiającego w związku ze stwierdzonymi wadami istotnymi Przedmiotu Umowy oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu Wykonawca jest obowiązany  do  zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości części ceny lokalu w związku ze złożonym przez klienta oświadczeniem o obniżeniu ceny lub w wysokości 10% wartości lokalu w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie  10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.   

Maksymalna kwota  jakiejkolwiek z kar umownych naliczonych Wykonawcy, z wyjątkiem kary za odstąpienie od umowy, nie może przekroczyć 10% wartości Łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy netto.  

Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w określonych w Umowie przypadkach.  

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów. 

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN