Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
21.08.2021
Raport bieżący nr 21/2021Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku Oferta wygasła, a sprzedający do dnia dzisiejszego nie ustosunkował się do zawartych w niej warunków, co traktowane jest przez Emitenta równoznacznie z odrzuceniem Oferty przez sprzedającego.

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

30.07.2021
Raport bieżący nr 20/2021Przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Oferta”), w związku otrzymanym w dniu 29 lipca 2021 roku wnioskiem GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie przedłużenia Oferty, podjął decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu związania Ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Pozostałe warunki Oferty pozostają bez zmian.

19.07.2021
Raport bieżący nr 19/2021Złożenie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 7/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku, raportu bieżącego numer 61/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku oraz raportu bieżącego numer 72/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, informuje że w dniu [19 lipca 2021 roku Zarząd podjął decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Oferta”).

Na podstawie Oferty Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”), będąca spółką w 100% zależną od Emitenta jako jej jedynego komplementariusza oraz akcjonariusza:

(i) kupi od Sprzedającego 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych („Akcje”) o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł, reprezentujących 50 % kapitału zakładowego spółki pod nazwą Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465391 („Spółka Celowa”) oraz 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów („Udziały”) o wartości nominalnej 100 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki pod nazwą GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463830 („Komplementariusz”), będącej jedynym komplementariuszem Spółki Celowej, oraz

(ii) zobowiąże się doprowadzić do spłaty lub spłacić wszystkie obligacje imienne wyemitowane przez Spółkę Celową należące na dzień planowanego zawarcia Umowy Sprzedaży do Sprzedającego („Obligacje”),

(dalej łącznie: „Transakcja”).

Zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej przeniesienia własności Akcji oraz Udziałów (dalej: „Umowa Sprzedaży”) na Inwestora, oraz zobowiązania Inwestora do doprowadzenia do spłaty Obligacji uzależnione jest od łącznego spełnienia się w szczególności następujących warunków:

a) uzgodnienia pomiędzy, między innymi, Inwestorem, GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) oraz Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) ostatecznej treści umowy rachunku zastrzeżonego (escrow), który zostanie otwarty dla Inwestora dla celów dystrybucji ceny za akcje, ceny za udziały oraz kwoty spłaty obligacji w związku z planowaną Transakcją;

b) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, Sprzedającym oraz Spółką, ostatecznej treści porozumienia dotyczącego spłaty obligacji wyemitowanych przez Spółkę;

c) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Sprzedającym, ostatecznej treści załącznika do Umowy Sprzedaży, określającego sposób dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji pomiędzy poszczególnych akcjonariuszy Sprzedającego;

d) jednomyślnego podjęcia przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, o treści ustalonej uprzednio w porozumieniu z Inwestorem oraz złożenia wymaganych oświadczeń akcjonariuszy Sprzedającego;

e) uzgodnienia finalnej treści Umowy Sprzedaży dotyczącej przeniesienia własności Akcji oraz Udziałów na Inwestora, oraz zobowiązania Inwestora do doprowadzenia do spłaty Obligacji;

f) Akcje, Udziały oraz składniki majątku Spółki wolne będą od jakichkolwiek obciążeń, za wyjątkiem obciążeń na majątku Spółki ustanowionych na zasadach rynkowych na rzecz banków finansujących działalność Spółki; oraz

g) w stosunku do Sprzedającego, któregokolwiek z akcjonariuszy Sprzedającego, komplementariusza Sprzedającego lub Spółki nie będą toczyć się jakiekolwiek postępowania sądowe, egzekucyjne bądź administracyjne, których przedmiotem są Akcje, Udziały lub majątek Spółki lub w wyniku których prawa któregokolwiek z akcjonariuszy Sprzedającego lub komplementariusza Sprzedającego w zakresie wyrażania zgód korporacyjnych na Transakcję, lub prawa Sprzedającego do rozporządzania Akcjami lub Udziałami albo prawa Spółki do jej majątku mogłyby zostać wyłączone lub w jakikolwiek sposób ograniczone.

Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 123.000.000 EUR (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony euro) (dalej: „Wartość Transakcji”). Transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy, między innymi, Spółką Celową jako kredytobiorcą, Aaeral Bank AG jako kredytodawcą oraz Berlin Hyp AG jako kredytodawcą i agentem zabezpieczeń.

Oferta zawiera mechanizm zatrzymania części Wartości Transakcji, a zwolnienie zatrzymanych środków jest uzależnione od spełnienia się określonych w Ofercie warunków. Łączna kwota zatrzymanej Wartości Transakcji na dzień złożenia Oferty wynosi 3 405 000 EUR (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy euro).

Okres obowiązywania Oferty wynosi 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA: art. 17 MAR – informacje poufne

02.07.2021
Raport bieżący nr 18/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku,  numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku oraz numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 7.576.544 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 64.438.506,72 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześć i 72/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 31 marca 2021 roku) tych Akcji wynosiła 48.111.054,40 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto jedenaście tysięcy pięćdziesiąt cztery i 40/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 16.327.452,32 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa i 32/100 złotych).  

Ponadto w II kwartale 2021 roku Spółka zbyła 1.200.795 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 10.710.764,76 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 76/100 złotych). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 31 marca 2021 roku) zbywanych Akcji wynosiła 7.625.048,25 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści osiem 25/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie  3.085.716,51 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście i 51/100 złotych). 

Łączny przychód finansowy za II kwartał 2021 roku zarówno z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zatem 19.413.168,83 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem i 83/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza 2021 roku, łączny przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie 17.789.361,12 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 12/100 złotych). 

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

30.06.2021
Raport bieżący nr 17/2021Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku, zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") został zawarty aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Aneks").

Na podstawie Aneksu wydłużony został do dnia 31 maja 2022 roku termin przyznanego limitu na gwarancje w kwocie 32 585 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR (dalej: "Limit") z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie.

Zabezpieczeniem udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowi złożone w dniu 03 lipca 2020 roku przez Spółkę oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 150% Limitu tj. do kwoty 45 000 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 31/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

22.06.2021
Raport bieżący nr 16/2021Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku, zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2021 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Pekao") został zawarty aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. ("Umowa").

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został termin przyznanego wielocelowego limitu kredytowego w łącznej kwocie 45 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) o 2 lata od podpisania aneksu, tj. do 22 czerwca 2023 roku, o ile żadna ze stron nie złoży rezygnacji na miesiąc przed 22 czerwca 2022 roku.

Zabezpieczenie udzielonego limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Pekao wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

21.06.2021
Raport bieżący nr 15/2021Przekazanie przez Spółkę informacji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez spółkę zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Mennica Polska S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka", „Emitent”) działając na podstawia art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „MAR”) w związku z rekomendacją I.R.1 zawartą w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dniu 20 czerwca 2021 r. w dzienniku Puls Biznesu (dalej: „Puls Biznesu”) pod tytułem „Golub ma problem z transakcją za 0,5 mld zł”, informuje co następuje: 

Odnosząc się do wskazanej w Pulsie Biznesu wartości potencjalnej transakcji nabycia przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.  50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „SPV”), która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 18 i 20 (dalej: „Potencjalna Transakcja”), Spółka wskazuje, że ostateczna wartość Potencjalnej Transakcji jest uzależniona od szeregu uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. Wskazany powyżej artykuł opublikowany w Pulsie Biznesu zawiera szacowaną zbliżoną wartość Potencjalnej Transakcji na moment publikacji 

Spółka jednocześnie informuje, że procedura sprzedaży nieruchomości lub akcji SPV na rzecz osób trzecich jest ściśle regulowana Umową Akcjonariuszy Dotycząca Spółki Celowej SPV Dla Projektu Budowy Budynków Biurowych Mennica Tower, która została zawarta w dniu 12 grudnia 2013 roku pomiędzy Mennicą Polską S.A., Mennicą Polską Spółka Akcyjna Tower S.K.A., GGh MT sp. z o.o., SPV, GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz GOLUB GETHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Umowa JV”).  

W powyższym zakresie Spółka nie otrzymała na jakimkolwiek etapie wiążącej i bezwarunkowej oferty złożonej przez DWS nabycia Inwestycji Mennica Legacy Tower, zgodnie z określoną w Umowie JV procedurą sprzedaży nieruchomości lub akcji SPV na rzecz podmiotu trzeciego. Do wiadomości Spółki zostały przekazane kilkukrotnie oferty DWS, które miały charakter niewiążący i warunkowy, zaś warunki każdej z kolejnych ofert ulegały pogorszeniu. W efekcie proces ewentualnej sprzedaży Inwestycji Mennica Legacy Tower do DWS nigdy nie doszedł do etapu pozwalającego nie tylko na realizację jakiejkolwiek transakcji, ale również na czynne włączenie Spółki, jako drugiego akcjonariusza, do procesu potencjalnej sprzedaży Inwestycji Mennica Legacy Tower do podmiotu trzeciego. 

Ponadto odnosząc się do wskazanej w Pulsie Biznesu informacji w przedmiocie złożenia przez CPI oferty nabycia Inwestycji Mennica Legacy Tower, Spółka informuje, że na podstawie Umowy JV i określonej w niej procedury sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego Spółka nie otrzymała nigdy jakiejkolwiek oferty CPI nabycia Inwestycji Mennica Legacy Tower.  

Wedle wiedzy Spółki, podmiot ten prowadził rozmowy na poziomie udziałowców GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „GGHPF3”) tj. drugiego akcjonariusza SPV, w przedmiocie zmiany struktury udziałowej GGHPF3, co miało na celu zmianę kontroli nad Inwestycją Mennica Legacy Tower po stronie GGHPF3, przy osiągnięciu optymalizacji podatkowej.  

Spółka informuje przy tym, iż na żadnym etapie nie wyraziła zgody na udział i nigdy nie przystąpi do transakcji, w wyniku której mogłoby dojść do uszczuplenia należności Skarbu Państwa.  

Celem Spółki jest przeprowadzenie Potencjalnej Transakcji na warunkach rynkowych z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań publicznoprawnych z tym związanych. 

Spółka o zawarciu listu intencyjnego w przedmiocie zawarcia Potencjalnej Transakcji informowała opinię publiczną raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Celem przekazania niniejszego raportu bieżącego jest sprostowanie niejasnych lub wprowadzających w błąd informacji przekazanych Redakcji Pulsu Biznesu, które w opinii Spółki mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane przez jej akcjonariuszy, co w konsekwencji oznacza, że informacje te mogą zostać zakwalifikowane jako poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.06.2021
Raport bieżący nr 14/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 10 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 10.06.2021

10.06.2021
Raport bieżący nr 13/2021Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 61/100).

Na wniosek akcjonariusza Spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 6 została zmieniona względem uchwały opublikowanej raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 15 maja 2021 roku, w ten sposób, że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wysokości 0,50 zł za jedną akcję do wysokości 0,70 zł za jedną akcję.

Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 na niżej wskazanych warunkach:

 1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 796 667,20 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100),
 3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 akcji Spółki,
 4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 18 czerwca 2021 roku,
 5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono w następujący sposób:
 • w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) na dzień 24 czerwca 2021 roku, oraz
 • w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 20 455 238,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 40/100) na dzień 24 sierpnia 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 23 213 653,41 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych i 41/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

10.06.2021
Raport bieżący nr 12/2021Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 10 czerwca 2021 r.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dn. 10 czerwca 2021 r.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

 • Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 18,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
 • MULTICO Sp. z o.o.: 17 859 009 głosów/akcji; 43,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92 % ogólnej liczby głosów.
 • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 171 000 głosów/akcji; 10,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.
 • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 6,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,97 % ogólnej liczby głosów.
 • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”: 3 709 900 głosów/akcji; 8,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,25 % ogólnej liczby głosów.
 • METLIFE OFE: 5 300 000 głosów/akcji; 12,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,36 % ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
29.03.2022
Jednostkowy Raport Roczny 2021Raport zawiera:
29.03.2022
Skonsolidowany Raport Roczny 2021Raport zawiera:
28.10.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
02.08.2021
Jednostkowy raport półroczny 2021Raport zawiera:
02.08.2021
Skonsolidowany raport półroczny 2021Raport zawiera:
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 rokuRaport zawiera:
22.04.2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2020Raport zawiera:
22.04.2021
Jednostkowy Raport Roczny 2020Raport zawiera:
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN