Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
29.04.2023
Raport bieżący nr 15/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 28 kwietnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal, 25 Centavos, 10 Centavos i 5 Centavos w łącznej ilości 740 mln sztuk (dalej Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 19.345.000,- USD.

W przypadku wyboru oferty Emitenta kwota ta ulegnie zmianie ze względu na zmiany cen kruszcu publikowanych przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie.

Termin związania ofertą wynosi 150 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 28.04.2023  roku.

Po przyznaniu zamówienia Emitent jest zobowiązany do wystawienia gwarancji przetargowej lub wpłacenia depozytu na kwotę stanowiącą 5% wartości zamówienia, z datą ważności przypadającą na dzień 30.09.2023 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru ofert, co do realizacji całości lub części przedmiotu Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki przez Zamawiającego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty zawarcia umowy do dnia 30  lipca 2025 roku.

O pozostałych istotnych warunkach umowy, którą Emitent podpisze z Zamawiającym, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Zamawiającym w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających złożenie przez Spółkę oferty w Przetargu, z uwzględnieniem cen metalu, wynosi 4.668.000,-USD.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

17.04.2023
Raport bieżący nr 14/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 17 kwietnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Dominikany (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominale 1 Pesos, 5 Pesos, 10 Pesos i 25 Pesos, w łącznej ilości 155 mln sztuk (dalej Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 12.380.000,-EUR.

W przypadku wyboru oferty Emitenta kwota ta ulegnie zmianie ze względu na zmiany cen kruszcu publikowanych przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 17 kwietnia 2023 roku.

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił bankową gwarancję przetargową na kwotę 130.000,-EUR, z datą ważności przypadającą na dzień 30 listopada 2023 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru ofert, co do realizacji całości lub części przedmiotu Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki przez Zamawiającego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 4% wartości przyznanego zamówienia, nie wyższą jednak niż 600.000,- EUR, z datą ważności przypadającą na dzień 30 listopada 2024 roku.

O pozostałych istotnych warunkach umowy, którą Emitent podpisze z Zamawiającym, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Zamawiającym w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających złożenie przez Spółkę oferty w Przetargu, z uwzględnieniem cen metalu, wynosi 10.325.630,-EUR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

14.04.2023
Raport bieżący nr 13/2023Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie korekty omyłki pisarskiej w Raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku i w załącznikach, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 13 kwietnia 2023 roku wnioskiem Akcjonariusza zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2023 roku (dalej „ZWZ”), punktu o treści: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej" i wprowadzenie go jako punktu 23 porządku obrad ZWZ. 

Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. 

PORZĄDEK OBRAD: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
 4. Przyjęcie porządku obrad.  
 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 sierpnia do 31 grudnia 2022. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 
 23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 22 punktu 23 oraz oznaczenie dotychczasowego punktu 23 numerem 24. 

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: 

 1. Zgłoszone przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
 2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
 3. projekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
 4. wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 08 maja 2023 roku nie ulegają zmianie. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

07.04.2023
Raport bieżący nr 12/2023Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") o zawarciu w dniu 7 kwietnia 2023 roku z FIRMĄ BUDOWLANĄ ANTCZAK MAREK z siedzibą w Kaliszu (dalej łącznie: „Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych o oznaczeniu P1, P2 (P2A, P2B), P3, P4) (dalej: „Kwartał P”) oraz O1, O2 (O2A, O2B) O3, O4 (dalej: „Kwartał O”) wraz z garażami podziemnymi oraz w obrębie kwartału N robót ziemnych, wzmocnień podłoża, zabezpieczeń wykopów, wymiany gruntu i wykonanie zasypek (dalej: „Kwartał N”), realizowanych w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej  i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji wymaganej przepisami prawa (dalej: „Umowa”). 

Tytułem kompleksowej realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi łącznie 222 281 918,41 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 41/100) powiększone o należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie może wzrosnąć tylko w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub droższych zamiennych lub w przypadkach określonych szczegółowo w Umowie. 

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz cel jakiemu ma Inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone. 

Zakończenie wszelkich prac i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej  i bezwarunkowej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji przewidzianej przepisami prawa dla Kwartałów O i P w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku. 

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia netto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia robót. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z w/w zapisami, Zamawiający zatrzyma kwotę stanowiącą równowartość zabezpieczenia z pierwszych należności Wykonawcy, tytułem kaucji zabezpieczającej. 

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 

Za opóźnienie w  osiągnięciu terminu Kamienia milowego robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dla Kwartału P  w wysokości 0,1% o Wynagrodzenia netto za wykonanie Kwartału P za każdy dzień opóźnienia, zaś za opóźnienie w osiągnięciu terminu Kamienia milowego robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla Kwartału O w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za wykonanie Kwartału O za każdy dzień opóźnienia z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa kara lub kary zostaną anulowane w razie dotrzymania przez Wykonawcę terminów uzyskania ostatecznych i bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo równoważnych decyzji wynikających z przepisów prawa dla wszystkich Budynków objętych Przedmiotem Umowy określonych w Harmonogramie; 

za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze danego etapu robót zgodnie  z harmonogramu rzeczowo-finansowym, odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 5 000,00 zł  licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek; 

Za opóźnienie w przystąpieniu lub w usunięciu wad i usterek w przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonego terminu, a ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 5000,00. zł za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu lub usuwaniu wady; 

Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto; 

Za niedokonanie zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu określonego w Umowie w wysokości 100 000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia; 

Za zastosowanie, w tym zabudowanie materiału, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w Umowie  lub nieposiadającego odpowiednich atestów lub niedopuszczonego do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie. 

Za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przepisów BHP i p. poż, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

Za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. 

Za niedostarczenie dokumentów w terminie, których obowiązek dostarczenia wynika z postanowień niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków ponad te szczegółowo określone w Umowie, w tym w szczególności w zakresie związanym z korzystaniem i utrzymywaniem w czystości drogi dojazdowej, w wysokości 5000,00  zł, za każdy przypadek naruszenia; 

Za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej łącznie ponad 7 (siedem) dni, w wysokości 20 000,00 zł za każdy dzień przerwy; 

Za nienależyte wykonanie Budynku, skutkujące zmniejszeniem z winy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub innych osób, którym powierzył wykonawca realizację prac, powierzchni użytkowej mieszkaniowej lub powierzchni użytkowej usług w Budynku w wysokości 10 000,00 zł za każdy zmniejszony metr kwadratowy w stosunku do dokumentacji projektowej; 

Za nierozlicznie otrzymanej zaliczki na materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 2,5 krotność wysokości maksymalnych odsetek od kwoty zaliczki za każde naruszenie; 

Za wykorzystanie zaliczki na inny cel niż zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 2,5 krotność wysokości maksymalnych odsetek od kwoty zaliczki za każde naruszenie; 

Za niezlikwidowanie zaplecza budowy w terminie ustalonym przez Strony po zakończeniu realizacji Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego netto. 

W przypadku złożenia przez klienta Zamawiającego w związku ze stwierdzonymi wadami istotnymi Przedmiotu Umowy oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu Wykonawca jest obowiązany  do  zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości części ceny lokalu w związku ze złożonym przez klienta oświadczeniem o obniżeniu ceny lub w wysokości 10% wartości lokalu w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie  10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.  

Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

Maksymalna kwota  jakiejkolwiek z kar umownych naliczonych Wykonawcy, z wyjątkiem kary za odstąpienie od umowy, nie może przekroczyć 10% wartości Łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy netto. 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w określonych w Umowie przypadkach. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

​Podstawa: art. 17 - MAR 

07.04.2023
Raport bieżący nr 11/2023Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") o zawarciu w dniu 7 kwietnia 2023 roku z konsorcjum w składzie THINK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Panem Tadeuszem Modlińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA KAMIENIARZ TAEDUSZ MODLIŃSKI (dalej łącznie: „Wykonawca”) umowę o generalne wykonawstwo czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (oznaczenie N1, N2, N3, N4) wraz z garażami oraz elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej  i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji wymaganej przepisami prawa (dalej: „Umowa”). 

Tytułem kompleksowej realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 94.958.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) (dalej: „Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie może wzrosnąć tylko w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub droższych zamiennych lub w przypadkach określonych szczegółowo w Umowie. 

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz cel jakiemu ma Inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2024r. 

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia netto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia robót. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z w/w zapisami, Zamawiający zatrzyma kwotę stanowiącą równowartość zabezpieczenia z pierwszych należności Wykonawcy, tytułem kaucji zabezpieczającej. 

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% łącznego Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. 

Za opóźnienie w osiągnięciu Kamienia milowego robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dla Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% łącznego Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa kara lub kary zostaną anulowane w razie dotrzymania przez Wykonawcę terminu uzyskania ostatecznych i bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo równoważnych decyzji wynikających z przepisów prawa dla wszystkich Budynków N1 lub N2 lub N3 lub N4; 

za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze danego etapu robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 5 000,00 zł licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek; 

Za opóźnienie w przystąpieniu lub w usunięciu wad i usterek w stosunku do wyznaczonego terminu, a ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu lub usuwaniu wady; 

Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia brutto; 

Za niedokonanie zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu określonego Umową - w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia; 

Za zastosowanie, w tym zabudowanie materiału, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego w trybie przewidzianym Umową  lub nieposiadającego odpowiednich atestów lub niedopuszczonego do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie; 

Za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenia przepisów BHP i p. poż, w wysokości 1 000,00zł za każdy przypadek naruszenia. 

Za nieobecność Przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

Za niedostarczenie dokumentów w terminie, których obowiązek dostarczenia wynika z postanowień niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia wskazanych w Umowie obowiązków, w tym w szczególności w zakresie związanym z korzystaniem i utrzymywaniem w czystości drogi dojazdowej, w wysokości 5 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia; 

Za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej łącznie ponad 7 (siedem) dni, w wysokości 20 000,00 zł za każdy dzień przerwy; 

Za nienależyte wykonanie Budynku, skutkujące zmniejszeniem z winy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub innych osób, którym powierzył Wykonawca realizację prac, powierzchni użytkowej mieszkaniowej lub powierzchni użytkowej usług w Budynku w wysokości 10 000,00 zł za każdy zmniejszony metr kwadratowy w stosunku do Dokumentacji projektowej; 

Za niezlikwidowanie zaplecza budowy w terminie ustalonym przez Strony po zakończeniu realizacji Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.  

Ponadto Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia za przedmiot Umowy brutto. 

W przypadku złożenia przez klienta Zamawiającego w związku ze stwierdzonymi wadami przedmiotu Umowy oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu Wykonawca jest obowiązany  do  zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości części ceny lokalu w związku ze złożonym przez klienta oświadczeniem o obniżeniu ceny lub w wysokości 10% wartości lokalu w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie  10 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

Maksymalna kwota jakiejkolwiek z kar umownych naliczonych Wykonawcy, z wyjątkiem kary za odstąpienie od Umowy, nie może przekroczyć 10% wartości Wynagrodzenia netto. 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w określonych w Umowie przypadkach. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów. 

Podstawa: art. 17 - MAR

06.04.2023
Raport bieżący nr 10/2023Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku i w załącznikach

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku, w wyniku omyłki pisarskiej poinformował, iż
„Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 23 w Hotelu IBIS.”

a nie jak winno być:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS.”

Ponadto nieprawidłowy adres Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wskazany w załącznikach do ww. raportu:
- Wzorze Pełnomocnictwa,
- Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

W związku z powyższym Spółka przekazuje ww. załączniki o treści wskazującej prawidłowy adres Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 maja 2023 roku.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 9/2023 oraz pozostałych jego załącznikach nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

05.04.2023
Raport bieżący nr 9/2023Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2023 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 23 w Hotelu IBIS.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
 2. projekty uchwał ZWZ
 3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
 4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ
 5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok
b. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
c. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2022
d. treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 05.04.2022 r.
e. treść uchwał Zarządu z 05.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2022 i podziale zysku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

05.04.2023
Raport bieżący nr 8/2023Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2022

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie braku dokonania podziału zysku wypracowanego w roku 2022 w kwocie netto 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w dniu 5 kwietnia 2023 roku została przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 5 kwietnia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2022, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

04.04.2023
Raport bieżący nr 7/2023Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku oraz numer 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2023 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.772.449 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 marca 2023 roku wykaże akcje Enea o wartości 42.801.877,68 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 68/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2022 roku) tych Akcji wynosiła wartości 40.634.694,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset trzydzieści cztery tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2023 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 2.167.183,68 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy i 68/100 złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.03.2023
Raport bieżący nr 6/2023Wygaśnięcie oferty spółki zależnej od emitenta nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku oraz raportu bieżącego numer 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku upłynął termin związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”) złożoną przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”).

Do dnia dzisiejszego warunki określone Ofertą nie zostały spełnione przez sprzedającego, w szczególności sprzedający nie przedstawił sposobu dystrybucji ceny za akcje oraz kwoty spłaty obligacji, jak również nie została podjęta przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, co traktowane jest przez Emitenta oraz Inwestora równoznacznie z wygaśnięciem Oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:
04.08.2022
Jednostkowy raport półroczny 2022Raport zawiera:
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN