Mennica Polska z satysfakcjonującymi wzrostami w IQ 2020 r.

14 maja 2020

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za IQ 2020 roku. Wyniki finansowe, oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, były wyższe na każdym z poziomów rachunków, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźniki finansowe potwierdzają zasadność strategii rozwoju Grupy, a także stabilność, uwiarygodnioną oczekiwanymi zyskami i płynnością finansową na satysfakcjonującym poziomie.

– Wzrost zainteresowania sztabkami i tzw. monetami bulionowymi obserwujemy od początku roku. Niemniej, zawirowania związane z pandemią przyniosły nam sytuację, kiedy popyt istotnie przewyższył podaż. Rekordowa wycena złota, w Polsce powiązana m.in. z osłabieniem krajowej waluty, a także chęć zabezpieczenia posiadanego kapitału, zachęciły wiele osób do inwestycji. Jako największy dystrybutor złota inwestycyjnego na rynku krajowym i jedyny producent sztabek w Polsce byliśmy jednak dobrze przygotowani na to, aby w trybie ciągłym zabezpieczać potrzeby naszych klientów. – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.W analizowanym okresie, pomimo sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19, Grupa Kapitałowa poprawiła wskaźniki rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej. Bezpośredni wpływ na powyższe miało odnotowanie przychodów ze sprzedaży ostatecznej mieszkań w ramach projektu „Mennica Residence I”, jak również wyższa sprzedaż i rentowność w segmencie menniczym produktów inwestycyjnych. Wypracowane wyniki potwierdzają słuszność kierunku rozwoju działalności biznesowej w długim horyzoncie czasowym.

Wykres: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych za IQ 2020 roku vs. IQ 2019 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Grupa dostarczyła lepsze wyniki operacyjne. Przychody ze sprzedaży wyniosły 191,9 mln zł (wzrost o ponad 11 proc.) Zysk operacyjny zwiększył się o ponad 50 proc. (6,7 mln zł w IQ br.). Strata netto, jaką odnotowała Grupa, to efekt wyceny na dzień bilansowy akcji spółki ENEA S.A. Oczyszczony ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych wynik netto wzrósł o blisko 126 proc. (z 2,7 mln zł do 6,1 mln zł). EBIDTA zwiększyła się z 10,6 mln zł w IQ 2019 roku do 12 mln zł rok później (wzrost o ponad 14 proc.).

W omawianym kwartale odnotowaliśmy spadek wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, co wynikało z zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki ENEA. Po eliminacji tego czynnika wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie ponad dwukrotnie wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. – wyjaśnia Artur Jastrząb, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej.

Na korektę w 2020 roku główny wpływ miały koszty finansowe wynikające z odnotowania ujemnego wyniku na wycenie na dzień bilansowy akcji spółki ENEA S.A. (27 630 tys. zł) oraz w konsekwencji korekta podatku dochodowego (- 5 281 tys. zł).


Produkty mennicze

Wzrost przychodów ze sprzedaży, jak również wyników segmentu w IQ 2020 roku, w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku, wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych. Od początku roku mamy bowiem do czynienia ze stale rosnącym popytem na żółty kruszec. Przychody segmentu wzrosły z 99,9 mln zł w IQ 2019 roku do 128,2 mln zł w IQ 2020 roku. Wynik segmentu poprawił się o 3,2 mln zł (wzrost z 6,2 mln zł do 9,4 mln zł), a EBITDA wyniosła 10,5 mln zł (vs 7,9 mln zł w I Q 2019 roku).

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Mennica Polska od lat inwestuje w rozwój kanałów sprzedaży. Profesjonalne podejście do dywersyfikacji w tym zakresie pozwoliło umocnić Spółce pozycję lidera rynku inwestycji w złoto. W okresie pandemii jednym z kluczowych, obok zamówień telefonicznych, kanałów sprzedaży był firmowy sklep internetowy.

Wzrost zainteresowania sztabkami i tzw. monetami bulionowymi obserwujemy od początku roku. Niemniej, zawirowania związane z pandemią przyniosły nam sytuację, kiedy popyt istotnie przewyższył podaż. Rekordowa wycena złota, w Polsce powiązana m.in. z osłabieniem krajowej waluty, a także chęć zabezpieczenia posiadanego kapitału, zachęciły wiele osób do inwestycji. Jako największy dystrybutor złota inwestycyjnego na rynku krajowym i jedyny producent sztabek w Polsce byliśmy jednak dobrze przygotowani na to, aby w trybie ciągłym zabezpieczać potrzeby naszych klientów. – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Wśród ważnych wydarzeń, związanych z działalnością w segmencie Produkty mennicze, należy również wspomnieć o docenieniu osiągnięć Spółki w skali międzynarodowej. W styczniu br., podczas 13. prestiżowego konkursu branżowego „Coin Constellation” w Rosji, Mennica Polska zdobyła aż pięć nagród w czterech ważnych kategoriach. Wyróżnienie należy uznać za istotne m.in. z uwagi na fakt, że do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie ponad 220 projektów z 33 krajów. Na przełomie stycznia i lutego, podczas międzynarodowych targów World Money Fair 2020 w Berlinie, Mennica Polska przedstawiła natomiast nowości w grupie monet kolekcjonerskich. Zaawansowanie technologiczne, jak i kunszt, jak zawsze podczas tego typu wydarzeń branżowych, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.


Płatności elektroniczne

W omawianym okresie segment wygenerował niższe przychody (spadek z 71,9 mln zł do 57 mln zł), wypracował niższy wynik (-1,7 mln zł w IQ 2020 roku vs 1 mln zł w IQ 2019 roku). EBIDTA wyniosła 1,9 mln zł (vs 5 mln zł rok wcześniej). Było to powiązane z pandemią COVID-19, która wpłynęła na ograniczenie mobilności pasażerów komunikacji miejskiej. W niezwykle trudnym czasie Mennica Polska zapewnia ciągłość sprzedaży biletów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W analizowanym okresie, Mennica Polska nie ustawała jednak w pracach nad innowacjami wpisującymi się w ideę smart city. Beneficjentami tego typu projektów są władze, mieszkańcy miast oraz turyści. W Bydgoszczy i we Wrocławiu wdrożono nową funkcjonalność ułatwiającą rozliczanie transakcji w transporcie publicznym, realizowanych w systemie Open Payment popularnymi „zbliżeniówkami”. Innowacja polega na sumowaniu w cyklu dobowym wszystkich płatności za przejazd w celu jednorazowego obciążenia konta osoby dokonującej zakupów. Rozwiązanie umożliwia integrację płatności za usługi transportowe w skali całego miasta i uzupełnienie tradycyjnego systemu karty miejskiej. Wdrożenie jest w pełni zgodne z restrykcyjnymi wytycznymi międzynarodowych organizacji płatniczych – MTT Visa (Mass Transit Transactions) oraz PAYG MasterCard (Pay As You Go).


Działalność deweloperska

W analizowanym okresie przychody segmentu wzrosły o ponad 380 proc. (wzrost z 1,2 mln zł w IQ 2019 roku do 5,8 mln zł rok później). Na zwiększenie poziomu przychodów, jak również poprawę wyniku segmentu (z -3,1 mln zł w IQ 2019 roku do -0,8 mln zł w analogicznym okresie rok później), wpłynęła sprzedaż ostateczna czterech mieszkań w projekcie „Mennica Residence I”.

W projekcie „Mennica Residence II” podpisano 334 umowy deweloperskie, co stanowiło 98 proc. wszystkich mieszkań w tym etapie. W ramach inwestycji „Bulwary Praskie”, w pierwszym budynku (S1) podpisano 138 umów deweloperskich, co stanowiło 97 proc. liczby wszystkich mieszkań w tym etapie realizacji. Zarówno w przypadku „Mennica Residence II”, jak w budynku S1 w ramach „Bulwarów Praskich” aktualnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe.

Projekt „Mennica Legacy Tower” znajduje się obecnie w fazie zasiedlani przez pozyskanych najemców. Równolegle zarządzający przedsięwzięciem (Golub GetHouse) pozostaje w toku rozmów z potencjalnym oferentem w przedmiocie zakupu biurowca. W przypadku złożenia wiążącej oferty, Mennica Polska – jako współkontrolująca spółkę projektową w zakresie kluczowych decyzji – będzie mogła podjąć decyzję odnośnie potencjalnej sprzedaży projektu.

Działalność deweloperska, realizowana w ramach spółek celowych oraz bezpośrednio przez Mennicę Polską S.A., to bardzo perspektywiczny segment. Zaangażowanie w rozwój Grupy w tym obszarze będzie pozytywnie przekładać się na wyniki w kolejnych okresach br.