Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2001
Raport bieżący nr 13/2001Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. podaje do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. postanowiła dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. z dniem 31 maja 2001 roku odwołać Pana Antoniego Somkowicza ze stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z tego stanowiska związaną z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o.; 2. z dniem 1 lipca 2001 roku powołać Pana Grzegorza Koprowskiego na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Techniki i Rozwoju MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. § 4 ust.1 pkt 28 i pkt 29 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

25.04.2001
Raport bieżący nr 12/2001Zmiana terminu przekazania raportu SA-Q 1/ 2001

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2001 określona w raporcie bieżącym nr 2/2001 z dnia 10.01.2001 roku. Raport kwartalny SA-Q 1/2001 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2001 roku. § 47 ust. 1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 10/2001Wyniki finansowe za I kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za I kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 67.405 tys. zł 2) zysk na działalności operacyjnej 13.798 tys. zł 3) zysk brutto 14.113 tys. zł 4) zysk netto 10.128 tys. zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki W I kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności uregulowane przez kontrahentów na kwotę 766 tys. zł, a utworzono rezerwy na należności na kwotę 491 tys. zł. W dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2001 roku, zostanie przekazana do GUS informacja o osiągniętych wynikach Spółki za I kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). § 4 ust. 1 p. 33) RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.04.2001
Raport bieżący nr 11/2001Asymilacja akcji, zbycie udziałów spółki stowarzyszonej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. W dniu 19 kwietnia 2001 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 184/01, na podstawie której w dniu 27 kwietnia 2001 roku dokonana zostanie asymilacja 4.200 akcji oznaczonych kodem PLMNNCP00029 z 5.726.650 akcjami oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMNNCP00011. Z dniem 27 kwietnia 2001 roku kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 5.730.850 akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. Tym samym spełniony został warunek, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 9/2001. 2. W dniu 19 kwietnia 2001 roku podpisana została umowa sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Mennica Państwowa S.A. zbyła na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wszystkie posiadane udziały spółki "Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych" - w ilości 1.250,o wartości nominalnej 50 zł każdy, dające 25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wartość transakcji wyniosła 62.500 zł. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

18.04.2001
Raport bieżący nr 9/2001Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki w dniu 18 kwietnia 2001 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 110/2001, w której postanowił wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dnia 10 lutego 1994 roku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMNNCP00029, nabytych nieodpłatnie przez pracowników na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 kwietnia 2001 roku asymilacji powyższych akcji z akcjami notowanymi na Giełdzie oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. § 41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.03.2001
Raport bieżący nr 8/2001Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2000 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2000 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2000 - raport roczny SA-R 2000 zostanie przekazany dnia 16 marca 2001 roku. par.47 ust.1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

06.03.2001
Raport bieżący nr 7/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 marca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną posiada łącznie 1.254.992 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 21,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.254.992 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,42% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.02.2001
Raport bieżący nr 6/2001Ogłoszenie o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że dnia 20 lutego 2001 roku wpłynęła ze spółki zależnej "IMPEXMETAL-INTERMAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacja, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30/2001 pod poz. 8182 opublikowane zostało ogłoszenie likwidatora tej spółki - Mieczysława Godlewskiego o likwidacji spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2001 roku. Ze względów formalno-prawnych wniosek do sądu o otwarcie likwidacji złożony zostanie w terminie późniejszym, po przerejestrowaniu spółki do KRS. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

14.02.2001
Raport bieżący nr 5/2001Korekta raportu SA-Q 4/2000

Zarzad Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2000, przekaznym do publicznej wiadomości dnia 14 lutego 20001 roku, zastosowano nieprawidłowe kursy dla danych w tys. EURO za 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2000 do 31-12-2000 (kolumna 4 Wybranych danych finansowych)w następujących pozycjach:

 

 

jest

 

 

winno być

 

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

51.217

 

 

49.765

 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

 

10.360

 

 

10.066

 

III.Zysk (strata) brutto

 

10.849

 

 

10.541

 

IV.Zysk (strata) netto

 

7.725

 

 

7.506

 

 

 

 

$ 46 ust.1 RRM GPW

 
06.02.2001
Raport bieżący nr 4/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lutego 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. akcji Mennicy Państwowej S.A. "MULTICO" Sp. z o.o wraz ze spółką "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.165.774 akcji Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 19,89% udziału w kapitale akcyjnym Spółki oraz 1.165.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,89% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN