Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
30.07.2001
Raport bieżący nr 30/2001Zwiększenie udziału MULTICO w kapitale zakładowym Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 lipca 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o nabyciu kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego "MULTICO" Sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. i podmiotem dominującym większościowym udziałowcem "MULTICO" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.641.874 akcje Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 24,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.641.874 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,98% wszystkich głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.07.2001
Raport bieżący nr 29/2001Dokonanie asymilacji akcji spółki Mennica Państwowa S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 19 lipca 2001 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki Mennica Państwowa S.A., postanowił dokonać w dniu 25 lipca 2001 r. asymilacji 710.125 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. oznaczonych kodem PLMNNCP00060 z 5.730.850 akcjami spółki Mennica Państwowa S.A. oznaczonymi kodem PLMNNCP00011. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLMNNCP00011. Zarząd Krajowego depozytu stwierdził, że z dniem 25 lipca 2001 r. kodem PLMNNCP00011 oznaczonych jest 6.440.975 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. §41 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

20.07.2001
Raport bieżący nr 28/2001Wyniki finansowe za II kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za II kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 127.091 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 19.122 tys.zł 3) zysk brutto 18.430 tys.zł 4) zysk netto 12.999 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W II kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 78 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 546 tys.zł. Skorygowano również wysokość rezerwy na podatek dochodowy, dotyczącej dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową i podatkową podstawą opodatkowania tj. rozwiązano na kwotę 350 tys. zł a utworzono rezerwę na kwotę 160 tys.zł. Na dzień 30 czerwca dokonano aktualizacji wyceny zapasów zwiększając koszty o kwotę 757 tys. zł. W dniu dzisiejszym tj. 20.07.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za II kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

19.07.2001
Raport bieżący nr 27/2001Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do widomości, iż w dniu 18 lipca 2001 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził w podjętej uchwale, iż do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 710.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 grudnia 1998 roku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMNNCP00060". Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 25 lipca 2001 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. W dalszej części uchwały Zarząd Giełdy stwierdził, że podjęta uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. z dniu 25 lipca 2001 r. asymilacji powyższych akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. oznaczonych kodem "PLMNNCP00060" z akcjami spółki notowanymi na Giełdzie oznaczonymi kodem "PLMNNCP00011". §41 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.07.2001
Raport bieżący nr 26/2001Złożenie wniosków o asymilację akcji i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 12 lipca 2001 roku Spółka złożyła wnioski: - w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - o dokonanie połączenia (asymilacji) w dniu 25 lipca 2001 r. 710.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLMNNCP00060 z 5.730.850 akcjami zwykłymi na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLMNNCP00011, - do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - o wprowadzenie w/w 710.125 akcji serii C do obrotu na GPW z proponowaną datą asymilacji i wprowadzenia 25 lipca 2001 r. § 41 RRM

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

05.07.2001
Raport bieżący nr 25/2001Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej wraz z komentarzem Zarządu

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 25 maja 2001 roku jeden z podwykonawców robót budowlanych zatrudniony przez Generalnego Wykonawcę powołanego przez spółkę Mennica Invest Sp. z o.o. (spółkę zależną Mennicy Państwowej S.A.) złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Mennicy Invest Sp. z o.o. KOMENTARZ ZARZĄDU MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.: Złożony do sądu wniosek jest całkowicie bezzasadny i winien być, zdaniem Zarządu, oddalony. Nie ma żadnych przesłanek do złożenia takiego wniosku w sądzie. Sytuacja finansowa spółki Mennica Invest jest bardzo dobra. Spółka od początku swej działalności uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe, zawsze regulując też zaciągane zobowiązania. Zdaniem Zarządu Mennicy Państwowej S.A., przedmiotowy wniosek jest próbą dochodzenia należności od spółki Mennica Invest zamiast bezpośrednio od Generalnego Wykonawcy. Dlatego też, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. nie znajduje żadnego uzasadnienia dla złożenia takiego wniosku, zwłaszcza że ani Mennicy Państwowej S.A., ani Mennicy Invest Sp. z o.o. nie łączy i nigdy nie łączyła żadna umowa ani inny stosunek prawny z wnioskodawcą, z których wynikałyby jakiekolwiek zobowiązania wobec niego. § 4 ust. 1 pkt 30 RRM

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

05.07.2001
Raport bieżący nr 24/2001Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lipca 2001 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 299/01, na podstawie której przyjęto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 710.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Mennica Państwowa S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda oraz oznaczono je kodem PLMNNCP00060. Akcje serii C powstały w wyniku zamiany 125 obligacji zamiennych serii A. § 41 pkt 1 RRM

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

02.07.2001
Raport bieżący nr 23/2001Przekroczenie 5% progu udziałów w Mennicy Państwowej S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 2 lipca 2001 roku wpłynęło zawiadomienie, w którym Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden Polska zawiadamia, że posiada łącznie 355.057 akcji Mennicy Państwowej S.A., tj. 5,4% wszystkich akcji Spółki, dających 355.057 głosów na Walnym Zgromadzeniu, czyli 5,4% wszystkich głosów. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

02.07.2001
Raport bieżący nr 22/2001Informacje o członkach Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości informacje o członkach Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2001 roku. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 29 czerwca 2001 roku. 1. Wojciech Biernacki - przewodniczący Rady Nadzorczej. Lat 71 lat. Magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i seminariów w zakresie organizacji, zarządzania jakością, zadań rad nadzorczych w spółkach publicznych. Obecnie na emeryturze. Przebieg pracy zawodowej: 1952-1960 - Zakłady Remontu Maszyn Budowlanych ZREMB - kierownik Działu Planowania 1960-1962 - Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych ZREMB - z-ca naczelnika Wydziału Planowania 1962-1998 - Mennica Państwowa - z-ca szefa produkcji, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, dyrektor naczelny, prezes Zarządu. 1999-2001 - przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. III kadencji od 29.06.2001 r. - przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. IV kadencji Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 2. Jacek Marcin Grabarczuk - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej. Lat 29. Magister, absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Ukończył Studium Dyrektorów Marketingu zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Przekształceń Własnościowych. Obecnie kończy Podyplomowe Studium Menedżerskie SGH w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: od 1996 r. - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa - radca, kierownik projektu, starszy inspektor, główny specjalista, naczelnik Wydziału Spółek Kapitałowych. W latach 1998-2001 członek Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. III kadencji. Ponadto, członek Rady Nadzorczej Banku Współpracy Europejskiej. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 3. Sławomir Nitek - sekretarz Rady Nadzorczej. Lat 48. Magister organizacji i zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej: 1973-1979 - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa - referent techniczny, konstruktor. od 1979 r. - Mennica Państwowa - starszy referent ds. technicznych, organizator produkcji, specjalista organizator produkcji, kierownik Biura Organizacji Produkcji w Dziale Przygotowania Produkcji Zakładu Monetarnego. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 4. Anetta Katarzyna Jakubowska-Poznańska - członek Rady Nadzorczej. Lat 39. Magister inżynier chemii i technologii nieorganicznej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Środowiskiem i Czystej Produkcji w Przemyśle oraz szereg kursów i seminariów z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego i zarządzania przez jakość. Przebieg pracy zawodowej: od 1987 r. - Mennica Państwowa - operator procesów chemicznych, mistrz, technolog, specjalista technolog, kierownik Wydziału Chemicznego. Ponadto, w latach 1995-2001 była członkiem Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. II i III kadencji. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 5. Grzegorz Wojciech Orłowski - członek Rady Nadzorczej. Lat 46. Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski, a także egzamin radcowski. Wpisany na listę radców prawnych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: 1978-1982 - Zjednoczenie Przemysłu Kablowego - referent prawny 1982-1989 - Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie - radca prawny, 1989 - KON-GOS S.A. w Warszawie - wiceprezes i prezes Zarządu od 1999 r. - Patulski, Orłowski i Partnerzy CWM Sp. z o.o. w Warszawie - konsultant i radca prawny od 1992 r. - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i od 1999 r. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - wykładowca prawa handlowego i prawa pracy Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. 6. Paweł Wojciech Witkowski - członek Rady Nadzorczej. Lat 27. Magister, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w SGH w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: od 1998 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa - starszy inspektor. Ponadto, członek Rady Nadzorczej PZU ŻYCIE S.A. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Państwowej S.A. § 4 ust. 1 pkt 29 RRM

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

22.06.2001
Raport bieżący nr 21/2001Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 22 czerwca 2001 roku: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 281.496.046,65 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć 65/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący: ·zysk brutto: 41.777.955,49 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 49/100); ·zysk netto: 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie +5.537.341,26 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden 26/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA za rok 2000. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku w kwocie 29.622.614,49 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czternaście 49/100), w następujący sposób: a) na kapitał zapasowy Spółki25.227.614,49 zł, b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 4.395.000,00 zł. § 2 1.W podziale dywidendy uczestniczy 5.860.000 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, B i D. 2.Dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) złotych. 3.Ustala się dzień dywidendy na 13 lipca 2001 roku. 4.Wypłata dywidendy nastąpi 3 sierpnia 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Buczyńskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Buczyńskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pani Halinie Samociuk-Woźniak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Halinie Samociuk-Woźniak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338.343.347,44 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 44/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.743.306,20 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć 20/100); 3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 11.666.986,54 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 54/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące brzmienie rozdziału II i §4 Statutu Spółki: "II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja monet i medali (36.21.Z) 2)Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z) 3)Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 4)Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z) 5)Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z) 6)Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z) 7)Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z) 8)Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z) 9)Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z) 10)Produkcja farb i lakierów (24.30.Z) 11)Produkcja narzędzi (28.62.Z) 12)Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A) 13)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przezna-czenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B) 14)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mecha-nicznych (29.40.B) 15)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjal-nego przeznaczenia (29.56.B) 16)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B) 17)Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 18)Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B) 19)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z) 20)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 21)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 22)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 23)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 24)Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 25)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 26)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 27)Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z) 28)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 29)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 30)Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 31)Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 32)Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A) 33)Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 34)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 35)Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 36)Przetwarzanie danych (72.30.Z) 37)Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 38)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 39)Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 40)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z) 41)Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 42)Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A) 43)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 44)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z) 45)Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z) 46)Działalność taksówek osobowych (60.22.Z) 47)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C) 48)Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z) 49)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z) 50)Reklama (74.40.Z) 51)Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 52)Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 53)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B) 54)Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 55)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z) 56)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z) 57)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B) 58)Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z) 59)Radiokomunikacja (64.20.D) 60)Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 61)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyj-nych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 62)Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z) 63)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z) 64)Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z)." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: §7 skreśla się. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. dotychczasową treść §8 skreśla się; 2. dotychczasowe §§ 9-11 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 8-10 i następujące brzmienie: "§ 8 Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: 1)zapasowy 2)rezerwowe. § 9 1.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w za-mian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 2.Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na: 1) pokrycie strat bilansowych, 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczaso-wych akcjonariuszy, 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh, 4) wypłatę dywidendy, 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia. 3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. § 10 Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: 1)odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, 2)dywidendy dla akcjonariuszy, 3)inne cele." 3. wprowadza się §11 o treści: "§ 11 Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. " § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spół-ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. §3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów." 2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5500001 do nr 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125." 3. §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6.2. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 4. w §23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 23.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego." 5. w §24 ust. 1 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w spra-wach objętych porządkiem obrad. 4. Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowa-nym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Wal-nego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. w §26 ust. 3 wyrazy "przepisy Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "przepisy Ksh". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1.W Rozdziale IV i w § 12 wyraz "władze" zastępuje się wyrazem "organy", zaś § 13 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 13. 1.Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. 3.Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa. 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.". 2.W § 14 w ust. 2 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych", a ust. 3-5 otrzymują nowe brzmienie: "3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. 4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów , przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.". 3.W § 15 skreśla się ust. 2. 4.§ 17 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 17. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania . 2.Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3.Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. 4.Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwala Rada Nadzorcza. 5.Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3. 6.W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników. 7.Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał. 8.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 9.Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne.". 5.W § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.". 6.§ 19 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 19. 1.Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. 2.W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.". 7.§ 21 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 21. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, 3)złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4)z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5)zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, 6)delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 7)podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, 8)uchwalanie regulaminu Zarządu, 9)ustalenie zasad wynagradzania Zarządu, 10)zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem, 11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 12)wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość objętych lub nabytych udziałów lub akcji w chwili ich objęcia lub nabycia łącznie z już posiadanymi przekraczałaby łącznie 1/10 kapitału zakładowego Spółki, 13)wyrażanie zgody na zbywanie udziałów lub akcji innych spółek jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekraczałaby 1/10 kapitału zakładowego Spółki, 14)wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych nie związanych z przedmiotem działania Spółki, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, 15)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 16)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 17)pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: § 20 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 20. 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2.Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 5.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Sta-tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1.§ 27 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2)podział zysków lub pokrycie strat, 3)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły, 4)zmiana statutu, 5)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz usta-nowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 8)emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9)nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh, 10)rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, 11)wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh, 12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3, 14)z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3, ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia człon-ków Rady Nadzorczej, 15)uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń, 16)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 17)łączenie, podział i przekształcenie Spółki, 18)wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.". 2.§ 28 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 28. Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.". 3.dotychczasowe §§ 29, 30, 31 otrzymują oznaczenia odpowiednio §§ 30, 31, 34, zaś Roz-dział VI - Postanowienia końcowe otrzymuje oznaczenie Rozdział VII - Postanowienia koń-cowe. 4.§ 31 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 31. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego spo-rządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.". 5.wprowadza się Rozdział VI - Postanowienia przejściowe oraz §§ 32 i 33 w brzmieniu: "VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE § 32. 1.Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierp-nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 2.Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. § 33. 1.Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002. 2.Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.". 6.w § 34 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4.Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 623 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: wprowadza się § 29 o treści: "§ 29. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nierucho-mości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością trzech czwartych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza IV kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Grzegorza Orłowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Grzegorza Orłowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Wojciecha Biernackiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Wojciecha Biernackiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Jacka Grabarczuka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Jacka Grabarczuka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Pana Pawła Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Pawła Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej IV kadencji: - Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej, - Pana Sławomira Nitka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- 2. wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2001 roku: 1) Skarb Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów, 2) "Multico" Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną "Multico Press" Sp. z o.o. - 1.252.222 akcji/głosów, 3) OFE Nationale Nederlanden Polska - 290.000 akcji/głosów.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN