Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
27.11.2001
Raport bieżący nr 45/2001Dodatkowe terminy realizacji Programu motywacyjnego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 listopada 2001 roku Rada Nadzorcza Mennicy Państwowej S.A. podjęła uchwałę ustalającą dodatkowe terminy realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki Mennica Państwowa S.A. dotyczące objęcia 21.150 akcji serii D, nie objętych w toku realizacji Programu w latach 1999 i 2000: - w dniu 30 listopada 2001 r. - obliczenie ceny sprzedaży akcji w roku 2001 w terminie dodatkowym, - w dniach od 12 do 14 grudnia 2001 r. - przyjmowanie zapisów od osób uprawnionych w terminie dodatkowym, - do dnia 20 grudnia 2001 r. - przydział i przeniesienie akcji na rachunki osób uprawnionych. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kuce

22.11.2001
Raport bieżący nr 44/2001Nabycie akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 15 listopada 2001 roku osoby zarządzające, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej, nabyły od subemitenta usługowego łącznie 89.500 akcji na okaziciela serii D spółki Mennica Państwowa S.A. po cenie jednostkowej 16,43 zł. Jedna z osób zarządzających nabyła 24.000 szt. akcji, dwie osoby nabyły po 22.000 szt. akcji, dwie inne osoby nabyły po 10.000 szt. akcji, jedna osoba - 1.500 szt. akcji. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

16.11.2001
Raport bieżący nr 43/2001Realizacja opcji menedżerskiej w 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w wyniku realizacji opcji menedżerskiej dla kadry zarządzającej spółki Mennica Państwowa S.A., osoby uprawnione złożyły i opłaciły zapisy na 108.000 akcji na okaziciela serii D, co stanowi 100% liczby akcji przeznaczonych, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, do objęcia w listopadzie 2001 r. Po rozliczeniu w/w transakcji Dom Maklerski BIG-BG S.A. nadal posiada 21.150 akcji serii D, objętych w wyniku wykonania umowy o subemisję usługową. art. 81 ust. 1 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

06.11.2001
Raport bieżący nr 42/2001Zbycie akcji Spółki przez jedną z osób zarządzających

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 29 października 2001 roku otrzymał informację, iż jedna z osób zarządzających dokonała zbycia 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowych pomiędzy 22 a 26 października 2001 r. Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. Jednocześnie zainteresowany oświadczył, iż w roku bieżącym nie przewiduje dalszego zbywania akcji Mennicy Państwowej S.A. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

05.11.2001
Raport bieżący nr 41/2001Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2001

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującego okres od 01 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2001 roku. W związku z powyższym ulega zminie data przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego - skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2001 Mennicy Państwowej S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 listopada 2001 roku. par. 47 ust. 1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

24.10.2001
Raport bieżący nr 39/2001Zbycie akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 października 2001 roku otrzymał informacje, iż dwie spośród osób zarządzających Spółką dokonały zbycia akcji Spółki. Każda z tych osób dokonała zbycia po 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. na sesjach giełdowych pomiędzy 28 września 2001 r. a 16 października 2001 r. Wartość transakcji każdej z tych osób przekroczyła kwotę 5.000 EURO. Jednocześnie zainteresowani oświadczyli, że środki ze sprzedaży w/w akcji zostaną w całości wykorzystane na realizację Programu opcji menedżerskich, tj. zakup akcji serii D Mennicy Państwowej S.A. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Tadeusz Krawczyk Dariusz Kucel

22.10.2001
Raport bieżący nr 38/2001Wyniki finansowe za III kwartał 2001 roku

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za III kwartał 2001 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 165.524 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 21.757 tys.zł 3) zysk brutto 21.189 tys.zł 4) zysk netto 15.618 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W III kwartale 2001 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 38 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 327 tys.zł. Skorygowano również wysokość rezerwy na podatek dochodowy, dotyczącej dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową i podatkową podstawą opodatkowania tj.łącznie w 2001 roku rozwiązano na kwotę 445 tys. zł a utworzono rezerwę na kwotę 42 tys.zł. Dokonano również korekty pozostałych rezerw tj. rozwiązano rezerwę na przekazaną dopłatę na kwotę 1.000 tys.zł a utworzono rezerwę na przyszłe zobowiązania wobec pracowników na kwotę 530 tys.zł. W dniu dzisiejszym tj. 22.10.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za III kwartał 2001 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $ 4 ust. 1 p. 33 RRM GPW

Danuta CIosek Dariusz Kucel

12.10.2001
Raport bieżący nr 37/2001Zbycie akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 października 2001 roku otrzymał informację, iż jedna z osób zarządzających dokonała zbycia 40.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowej w dniu 27 września 2001 r. Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. Według oświadczenia zainteresowanego, sprzedaż ta umożliwia mu sfinansowanie nabycia kolejnej transzy akcji serii D Mennicy Państwowej S.A. oraz realizację osobistych potrzeb mieszkaniowych. W dniu 9 października 2001 roku wpłynęła kolejna informacja o zbyciu przez inną z osób zarządzających 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. podczas transakcji giełdowej w dniu 28 września 2001 roku. Wartość tej transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EURO. § 4 ust. 1 p. 7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

08.10.2001
Raport bieżący nr 36/2001Przekroczenie przez BRE Bank S.A. 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że z BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o nabyciu kolejnych akcji Mennicy Państwowej S.A., w wyniku czego BRE Bank S.A. posiada łącznie 755.052 akcje spółki Mennica Państwowa S.A., co stanowi 11,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 755.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (11,49% ogólnej liczby głosów). BRE Bank S.A. informuje, że - wierząc w potencjał wzrostowy Spółki - traktuje powyższy zakup jako średnioterminową inwestycję portfelową i nie wyklucza zwiększenia w przyszłości swojego zaangażowania w spółkę Mennica Państwowa S.A. art. 148 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

28.09.2001
Raport bieżący nr 35/2001Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, iż w dniu 24 września 2001 roku otrzymał informację, że jedna z osób zarządzających dokonała zbycia 5 tysięcy akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. na sesjach giełdowych w dniach od 13 do 19 września 2001 roku. Łączna wartość transakcji przekroczyła kwotę 5 tys. EURO. §4 ust.1 pkt.7 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:

Sprawozdanie RN