Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
02.12.2002
Raport bieżący nr 35/2002Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9.12.2002 r.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały, który ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 grudnia 2002 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z dnia 9 grudnia 2002 roku Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1. Do Statutu Spółki wprowadza się §29a i §29b w brzmieniu: "§29a 1. Skarbowi Państwa i Multico Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przysługuje prawo wnioskowania o powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych spółek zależnych Mennicy Państwowej S.A. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, polega na tym, że każdemu z wymienionych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem §29b, przysługuje prawo do: a/ wskazania jednego kandydata do rady nadzorczej każdej ze spółek zależnych, b/ wnioskowania o odwołanie tego członka rady nadzorczej spółki zależnej, który został powołany z jego wskazania. 3. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem. §29b Uprawnienia akcjonariuszy przewidziane w §29a wygasają w przypadku, gdy: a/ uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki, b/ uprawniony dysponuje mniej niż 20 procentami głosów w Spółce." §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. §49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

28.11.2002
Raport bieżący nr 34/2002Zmiana firmy i przedmiotu działalności spółki MINTPOL-INTERMAT S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 listopada 2002 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców - nr KRS 0000010530 m.in. zmian w Statucie spółki MINTPOL-INTERMAT S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, nowa firma tej spółki brzmi: MENNICA TECHNOLOGIE Spółka Akcyjna. Przedmiotem działalności spółki MENNICA TECHNOLOGIE S.A. jest m.in.: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych, działalność związana z bazami danych, pozostała działalność związana z informatyką, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem, nadajników telewizyjnych i radiowych, produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, transmisja danych i teleinformatyka. Mennica Państwowa S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

15.11.2002
Raport bieżący nr 33/2002Utworzenie spółki zależnej od Mennicy Państwowej S.A. oraz spółki zależnej od Mintpol-Intermat S.A.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że utworzone zostały następujące spółki: 1. spółka zależna od Mennicy Państwowej S.A. pod firmą MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 50.000 zł, w którym 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników objęła Mennica Państwowa S.A. Przedmiotem działalności tej spółki są m.in.: produkcja metali szlachetnych; produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi; produkcja wyrobów metalowych pozostała; produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana; zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu; produkcja barwników i pigmentów; produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych; produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych; produkcja farb i lakierów; produkcja narzędzi; badania i analizy techniczne; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i w dziedzinie nauk technicznych. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 7.11.2002 r. pod numerem KRS 0000138126. Powstanie tej spółki jest elementem realizacji strategii Mennicy Państwowej S.A. i Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. 2. spółka zależna od MINTPOL-INTERMAT S.A., będącej spółką zależną od Mennicy Państwowej S.A., pod firmą MINTPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 50.000 zł, w którym MINTPOL-INTERMAT S.A. objęła 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki są m.in.: sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana; pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana; działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii; sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 22.10.2002 r. pod numerem KRS 0000136014. Powstanie tej spółki jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

04.11.2002
Raport bieżący nr 32/2002Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały Zarządu nr III/411/2002 z dnia 21.10.2002 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 grudnia 2002 roku na godzinę 9.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 5.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 grudnia 2002 roku, złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach od 20 listopada do 2 grudnia 2002 roku, w godz. od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 4 - 6 grudnia 2002 roku w godz. od 8.00 do 15.00. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w dniach od 2 do 6 grudnia 2002 roku w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do art. 402 §2 Ksh, Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, polegających na dodaniu nowych §§ 29a i 29b. "§29a 1.Skarbowi Państwa i Multico Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przysługuje prawo wnioskowania o powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych spółek zależnych Mennicy Państwowej S.A. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 2.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, polega na tym, że każdemu z wymienionych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem §29b, przysługuje prawo do: a/wskazania jednego kandydata do rady nadzorczej każdej ze spółek zależnych, b/wnioskowania o odwołanie tego członka rady nadzorczej spółki zależnej, który został powołany z jego wskazania. 3.Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy. 4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem. §29b Uprawnienia akcjonariuszy przewidziane w §29a wygasają w przypadku, gdy: a/ uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki, b/ uprawniony dysponuje mniej niż 20 procentami głosów w Spółce." §49 ust. 1 pkt. 1 i 2 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

30.10.2002
Raport bieżący nr 31/2002Korekta raportu bieżącego nr 30/2002

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie bieżącym nr 30/2002 podano błędną wartość netto składników majątkowych, których wykaz stanowi załącznik do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2002 roku. Prawidłowa łączna wartość netto składników majątkowych, które mogą być przedmiotem aportu do spółki zależnej, wynosi 4.249.653 zł. art. 81 ust. 2 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

21.10.2002
Raport bieżący nr 30/2002Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 października 2002 roku zakończyło obrady Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A., po przerwie zarządzonej 20 września 2002 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27 pkt. 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie Zakładu Metali Szlachetnych stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, wydzielanego z Mennicy Państwowej S.A. 2. Zbycie przedsiębiorstwa nastąpi na rzecz spółki kapitałowej, w której MENNICA PAŃSTWOWA S.A. posiada wszystkie akcje lub udziały. 3. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić w formie aportu, przy czym dopuszcza się: 1) połączenie tej transakcji z cesją wierzytelności w zamian za zobowiązanie do przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 2) wyłączenie z przedsiębiorstwa środków obrotowych, które mogą zostać udostępnione nabywcy przedsiębiorstwa w ramach odrębnej transakcji. 4. Zbycie przedsiębiorstwa w postaci wniesienia jego aportem powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. 5. Aport, o którym mowa w ust. 3 niniejszej uchwały, obejmuje składniki wymienione w załączniku do niniejszej uchwały. 6. Zbycie udziałów w spółce, o której mowa w ust. 2, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. 7. Zobowiązuje się Zarząd Mennicy Państwowej S.A. do powołania w skład trzyosobowej Rady Nadzorczej spółki, o której mowa w ust. 2, jednego przedstawiciela Skarbu Państwa i jednego przedstawiciela akcjonariuszy posiadających ponad 20 % akcji spółki Mennica Państwowa S.A. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr 1 zawiera wykaz składników majątku trwałego o łącznej wartości netto 4.198.007,55 zł. Na wniosek Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania projektu uchwały w sprawie sposobu wykorzystania akcji spółki Mennica Państwowa S.A. pozostających w posiadaniu podmiotów zależnych od spółki Mennica Państwowa S.A. dla celów programu opcji menedżerskich. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa zgłosił wniosek o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki celem umożliwienia głównym akcjonariuszom udziału w radach nadzorczych spółek zależnych. Zarząd zadeklarował zwołanie takiego Zgromadzenia. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończyło obrady. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów MULTICO Sp. z o.o. wraz z MULTICO PRESS Sp. z o.o. - 1.635.025 akcji/głosów BRE BANK S.A. - 755.052 akcje/głosy ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 560.000 akcji/głosów §49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

24.09.2002
Raport bieżący nr 29/2002Stanowisko w sprawie prawidłowości sporządzania raportów okresowych

W związku z Uchwałą Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13.08.2002 roku w sprawie prezentacji przez spółki publiczne wyników finansowych w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości - Zarząd Mennicy Państwowej S.A. oświadcza, że zamieszczane w raportach okresowych Mennicy Państwowej S.A. dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz sporządzane i prezentowane są zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także Spółka nie stosuje jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienienie wizerunku sytuacji finansowej Spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kuce

20.09.2002
Raport bieżący nr 28/2002Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 20 września 2002 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 20 października 2002 roku. §49 ust. 1 pkt 4 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

19.09.2002
Raport bieżący nr 27/2002Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego SA-P 2002

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002 roku. W związku z tym, ulega zmianie data przekazania raportu półrocznego. Raport półroczny SA-P 2002 Mennicy Państwowej S.A. zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 24 września 2002 roku. §69 ust. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

12.09.2002
Raport bieżący nr 26/2002Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.09.2002

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.09.2002 r.: --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27 pkt. 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 1.Wyraża się zgodę na zbycie Zakładu Metali Szlachetnych stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego, wydzielanego z Mennicy Państwowej S.A. 2.Zbycie przedsiębiorstwa nastąpić może jedynie na rzecz spółki kapitałowej, w której MENNICA PAŃSTWOWA S.A. posiada wszystkie akcje lub udziały. 3.Zbycie przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić w formie aportu, przy czym dopuszcza się: 1)połączenie tej transakcji z cesją wierzytelności w zamian za zobowiązanie do przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 2)wyłączenie z przedsiębiorstwa środków obrotowych, które mogą zostać udostępnione nabywcy przedsiębiorstwa w ramach odrębnej transakcji. 4.Zbycie przedsiębiorstwa w postaci wniesienia jego aportem powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNNICY PAŃSTWOWAEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie sposobu wykorzystania akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. pozostających w posiadaniu podmiotów zależnych od spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. dla celów programu opcji menedżerskich Zważywszy, że: 1. Spółki zależne od Mennica Państwowa S.A. są w posiadaniu nabytych przed dniem 1 stycznia 2001 roku akcji MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. (zwanych dalej łącznie "Akcjami") w ten sposób, że: a) Mintpol-Intermat S.A. posiada 69.750 Akcji, b) Mennica-Invest Sp z o.o. posiada 27.750 Akcji, 2. Art. 366 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje zakaz nabywania akcji spółki przez podmioty od niej zależne, 3. Z przepisów przejściowych do Kodeksu Spółek Handlowych wyprowadzić można nakaz zbycia lub umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę lub spółki od niej zależne, nabytych przed dniem wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych dopuszcza możliwość nabycia akcji własnych przez Spółkę celem ich wydania pracownikom lub też osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres ostatnich trzech lat, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 623 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: § 1 1. Postanawia się zadysponować Akcjami, pozostającymi w posiadaniu spółek zależnych od Spółki stosownie do art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h., tj. poprzez: 1)nabycie przez Spółkę Akcji w trzech transzach za cenę odpowiadającą średniemu kursowi notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich trzydziestu notowań akcji przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, w następujący sposób: a)w terminie do dnia 31 października 2002 roku - nabytych zostanie 33.500 Akcji; b)w terminie do dnia 31 października 2003 roku - nabytych zostanie 32.000 Akcji; c)w terminie do dnia 31 października 2004 roku - nabytych zostanie 32.000 Akcji 2)zaoferowanie nabycia Akcji członkom Zarządu i prokurentom Spółki, a także innym pracownikom Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, którzy byli zatrudnieni w Spółce przez okres co najmniej 3 lat, licząc wstecz, od dnia podjęcia niniejszej uchwały, zwanych dalej : "Osobami Uprawionymi". 2.Akcje będą oferowane Osobom Uprawnionym na podstawie niniejszej uchwały na następujących warunkach: 1)Cena sprzedaży Akcji będzie równa cenie ich nabycia przez Spółkę pomniejszonej o dyskonto 25%, 2)Akcje będą oferowane w trzech transzach, w następujących terminach: a)Pierwsza transza w ilości 33.500 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż 31 stycznia 2003 roku (dalej: Pierwsza Transza), b)Druga transza w ilości 32.000 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż 31 stycznia 2004 roku (dalej: Druga Transza); c)Trzecia Transza w ilości 32.000 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż do dnia 31 stycznia 2005 roku (dalej: Trzecia Transza). 3)Oferta nabycia Akcji zostanie przeprowadzona w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w ramach obrotu wtórnego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 4)Akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawionym po spełnieniu przez nich podstawowych celów wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr IV/26/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie koncepcji strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. na lata 2003-2009, tj.: a)w odniesieniu do Pierwszej Transzy - zbycie Zakładu Metali Szlachetnych na rzecz spółki kapitałowej, w której Spółka posiada wszystkie akcje lub udziały; b)w odniesieniu do Drugiej Transzy - wdrożenie przedsięwzięcia elektronicznego biletu komunikacji miejskiej na obszarze innych niż Warszawa miast w Polsce, c)w odniesieniu do Trzeciej Transzy: ·realizacja kontraktu produkcji monet EURO dla polskiego systemu pieniężnego; ·pozyskanie kontraktu na udział w destrukcji monet obiegowych PLN wycofanych z obiegu pieniężnego. 5)Akcje nie mogą być zbyte przez Osoby Uprawnione w ciągu 2 lat, licząc od daty ich nabycia. § 2 Celem realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego niniejszą Uchwałą stosownie do treści art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wydziela się z kapitału zapasowego kapitał rezerwowy, równy co najmniej cenie nabycia akcji własnych, bez pomniejszenia kapitału zakładowego, powiększonego o obowiązkowe kapitały (fundusze), które nie mogą być wypłacone akcjonariuszom. § 3 Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do: 1)Ustalenia grupy Osób Uprawnionych do udziału w programie opcji menedżerskiej, 2)Dokonania podziału Akcji poszczególnych transzy pomiędzy Osoby Uprawione, 3)Podpisania umów z Osobami Uprawnionymi, które są członkami Zarządu oraz zatwierdzenie projektów umów z Osobami Uprawnionymi, nie będącymi członkami Zarządu Spółki, a to zgodnie z art. 379 Kodeksu Spółek Handlowych, 4)Stwierdzenia realizacji przez Osoby Uprawnione celów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4) Uchwały, 5)Ustalenie wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w §2. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §49 ust. 1 pkt. 3 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN