Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
19.04.2024
Raport bieżący nr 15/2024Zmiana terminów przekazania raportów okresowych w 2024 roku

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.), informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku, który zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2024 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku są następujące:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - dnia 22 marca 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - dnia 26 kwietnia 2024 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - dnia 9 sierpnia 2024 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - dnia 31 października 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

19.04.2024
Raport bieżący nr 14/2024Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2023 z dnia 07 kwietnia 2023 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2024 roku z konsorcjum w składzie: THINK CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Pan Tadeusz Modliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Kamieniarz Tadeusz Modliński z siedzibą w Kielcach (dalej łącznie: „Wykonawca”) Aneksu nr 1 do UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO z dnia 7 kwietnia 2023 roku na podstawie której Wykonawca przyjął do wykonania budynki mieszkalne wielorodzinne oznaczone N1, N2, N3, N4 wraz z garażami podziemnymi w kwartale N wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 do Umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót nieobjętych dotychczas przedmiotem Umowy, w następstwie czego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uległo zwiększeniu o kwotę 4.511.585,20 zł i wyniesie łącznie 99.469.585,20 zł (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.

16.04.2024
Raport bieżący nr 13/2024Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2024 roku wnioskiem Akcjonariusza zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 07 maja 2024 roku (dalej „ZWZ”), punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia" i wprowadzenie go jako punktu 27 porządku obrad ZWZ.

Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

I. PORZĄDEK OBRAD:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska S.A.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
26) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
27) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
28) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 26 punktu 27 oraz oznaczenie dotychczasowego punktu 27 numerem 28.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

1) Zgłoszony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
3) projekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
4) wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh.

Pozostałe informacje dotyczące ZWZ nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

09.04.2024
Raport bieżący nr 12/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2024 z dnia 12 marca 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 9 kwietnia 2024 roku otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominałach: 1 Quetzal , 50 centavos, 10 Centavos.

Oferta Emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 11 613 000,00 USD.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.04.2024
Raport bieżący nr 11/2024Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

  1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
  2. projekty uchwał ZWZ,
  3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
  4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
  5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023
d) treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
e) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

​Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

27.03.2024
Raport bieżący nr 10/2024Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2023

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2023 w kwocie w kwocie 51 197 667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) na:

1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25 543 595,5 zł;

2) pozostałą kwotę w wysokości 25 654 071,5 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2023 została w 27 marca 2024 roku przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 27 marca 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2023, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

21.03.2024
Raport bieżący nr 9/2024Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 21 marca 2024 roku otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Centralny Bank Kostaryki przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominałach 10 Colones i 100 Colones.

Oferta Emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 34 000 292,30 USD.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12.03.2024
Raport bieżący nr 8/2024Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 12 marca 2024 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal, 50 centavos, 25 Centavos, 10 Centavos i 5 Centavos w łącznej ilości 610 mln sztuk (dalej Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 15.063.000,- USD

Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 marca 2024 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru ofert, co do realizacji całości lub części przedmiotu Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki przez Zamawiającego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta i potwierdzeniu zgodności złożonej oferty, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2026 roku.

O pozostałych istotnych warunkach umowy, którą Emitent podpisze z Zamawiającym, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

26.02.2024
Raport bieżący nr 7/2024Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 26 lutego 2024 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kostaryki (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 10 Colones, 25 Colones i 100 Colones w łącznej ilości 775 mln sztuk. (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 44 723 762,04 USD.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 26 lutego 2024 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Ponadto Emitent informuje, że raport złożony w dniu 1 lutego 2024 r. w sprawie wygaśnięcia złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie omyłkowo został oznaczony numerem 5/2024 zamiast 6/2024, w związku z powyższym niniejszy raport nosi numer 7/2024.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

01.02.2024
Raport bieżący nr 5/2024Wygaśnięcie złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących numer: 42/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku, 31/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku oraz raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w przedmiocie ponownego złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor") zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Sprzedający"), informuje że:
 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie od Sprzedających, że nie doszli oni do porozumienia odnośnie podziału środków pochodzących z zaakceptowanej dnia 27 lipca 2023 roku ceny w wysokości 135 mln EUR za 50% akcji Spółki (bez uwzględnienia długu Spółki w wysokości przekraczającej 100 mln EUR). Warunek nie został spełniony pomimo, iż na żądanie Sprzedającego Inwestor przedstawił potwierdzenie posiadania środków własnych w pełnej wysokości transakcji.
 
Spełnienie wskazanego powyżej warunku, zapewniającego odzyskanie w pełnej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, środków zainwestowanych przez obligatariuszy detalicznych w obligacje wyemitowane przez podmioty z grupy GGH, jak również zapewniającego przywrócenie normalnej działalności operacyjnej Spółki, ma dla Inwestora kluczowe znaczenie.
 
W związku z brakiem możliwości osiągnięcia przez Sprzedającego porozumienia w ww. zakresie, a w konsekwencji brakiem możliwości spełnienia warunku niezbędnego do skonkludowania transakcji oraz wskazanego w Ofercie, w dniu dzisiejszym Oferta wygasła.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 rokuRaport zawiera:
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN