Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
08.09.2018
Raport bieżący nr 36/2018Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w 7 września 2018 roku Spółka w wykonaniu Umowy wielocelowego limitu kredytowego („Umowa”) zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 63/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) do kwoty 67.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 7 września 2018 w wykonaniu postanowień Umowy spółka zależna od Emitenta Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. działając, jako poręczyciel udzielonego limitu kredytowego złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) do kwoty 67.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie, wskazanym powyżej, aktom notarialnym zawierającym oświadczenia o poddaniu się egzekucji klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 22 czerwca 2025 roku, z tym zastrzeżeniem, że w tym okresie Bank może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

30.08.2018
Raport bieżący nr 35/2018Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku Spółka w wykonaniu Aneksu do Umowy o Limit Kredytowy nr 1548/119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”) na podstawie, których Spółce został przyznany limit kredytowy w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Oświadczenie”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacje poufne

22.08.2018
Raport bieżący nr 34/2018Cofnięcie powództwa wniesionego przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 15 października 2015 roku oraz raportu bieżącego numer 27/2015 z dnia 16 października 2015 roku, zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku Spółka, powzięła informację, iż The SISU Capital Master Fund Limited z siedzibą w Camana Bay („Powód”) cofnął pozew z dnia 29 września 2015 roku w części w jakiej wytoczony został on przeciwko Emitentowi oraz spółce od niego zależnej tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Mennica Tower”).

Powód zrzekł się roszczenia objętego wskazanym pozwem względem Spółki oraz Mennicy Tower.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.08.2018
Raport bieżący nr 33/2018Zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku Spółka, powzięła informację, iż Pani Agnieszka Pyszczek została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) jako prokurent.

Jednocześnie Sąd wykreślił z rejestru przedsiębiorców Panią Agnieszkę Pyszczek, jako Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia punkcji Członka Zarządu na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 1 maja 2018 roku (raport bieżący Spółki nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku oraz raport bieżący nr 10/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku). Pani Agnieszka Pyszczek nie widnieje już również w rejestrze przedsiębiorców jako Członek Rady Nadzorczej Spółki (raport bieżący nr 24/2018 z dnia 15 maja 2018 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.07.2018
Raport bieżący nr 32/2018Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach:

  • 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej: „MMSZ”),
  • 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ,
  • 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ,
  • 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta,

przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 4 lipca 2018 roku powziął informację o złożeniu przez Zarząd spółki MMSZ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt. X GRs 1/17, wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego.

Założenia planu restrukturyzacyjnego przewidywały w szczególności pozyskanie inwestora oraz zaspokojenie wierzycieli ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku MMSZ. Jednocześnie plan restrukturyzacyjny zakładał uzyskanie korzystnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących zwrotu podatku VAT w kwocie 165.146.000 zł. Kwota ewentualnego zwrotu podatku VAT byłaby w pełni wystarczająca do uregulowania wszystkich zobowiązań objętych propozycjami układowymi.

Mając na względzie oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg złożonych przez MMSZ (raport bieżący Emitenta z dnia 21 czerwca 2018 roku o numerze 30/2018), stan zadłużenia masy sanacyjnej, relatywnie wysokie koszty utrzymania masy sanacyjnej, a w konsekwencji brak możliwości zaspokojenia wierzycieli objętych układem, Zarząd MMSZ podjął decyzję o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 4 lipca 2018 roku powziął informację o złożeniu przez Zarząd MMSZ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Wskazana powyżej sytuacja MMSZ nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

27.06.2018
Raport bieżący nr 31/2018Wycofanie skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), zawiadamia o wycofaniu skargi kasacyjnej wniesionej przez MMSZ od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku - sygn. akt: III SA/Wa 1052/17, w przedmiocie wysokości zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r., wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2010 r., październik 2010 r. i listopad 2010 r. oraz wysokości kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec 2010 r., sierpień 2010 r., wrzesień 2010 r., grudzień 2010 r., o której Emitent informował raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 21 marca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 08/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.

Wycofanie skargi, o której mowa powyżej, jest podyktowane z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych wniesionych w analogicznym stanie faktycznym przez MMSZ od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (i) z dnia 15 grudnia 2015 roku III/Sa/Wa73/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012, (ii) z dnia 15 grudnia 2015 orku III/Sa/Wa674/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz (iii) z dnia 21 grudnia 2015 roku - sygn. akt. III/Sa/Wa206/15, w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2012 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku.                                                                            

Podstawa prawna art. 17 MAR          

21.06.2018
Raport bieżący nr 30/2018Ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w następstwie wniesienia skarg kasacyjnych przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”), zawiadamia o oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny, w dniu  21 czerwca 2018 roku, skarg kasacyjnych wniesionych przez MMSZ, o których wniesieniu Emitent informował raportami bieżącymi numer 26/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku oraz 38/2016 z dnia 9 marca 2016 roku.

MMSZ wnosiła o uchylenie wyroków, wskazanych w powyżej przytoczonych raportach bieżących, w całości oraz o przekazanie spraw do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych wniesionych przez MMSZ ma charakter ostateczny.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

11.06.2018
Raport bieżący nr 29/2018Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 09 czerwca 2018 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów – Departamentem Skarbu w Tajlandii nr 5/2561 ogłoszonym dnia 13 grudnia 2017 roku na produkcję i dostawę 1 miliarda monet obiegowych o nominale 25 Stang.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

25.05.2018
Raport bieżący nr 28/2018Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w związku z wygaśnięciem delegacji do pełnienia funkcji Członka Zarządu udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki Pani Agnieszce Pyszczek (raport bieżący nr 3/2018 Spółki z dnia 9 stycznia 2018 roku), Spółka w dniu 25 maja 2018 roku złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie złożenia przez Panią Agnieszkę Pyszczek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Spółka w dniu 25 maja 2018 roku złożyła do Sądu wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z udzieleniem w dniu 21 maja 2018 roku prokury łącznej Pani Agnieszce Pyszczek, w dniu 25 maja 2018 roku Spółka złożyła do Sądu wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie ujawnienia udzielonej prokury.

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowień o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

24.05.2018
Raport bieżący nr 27/2018Wniesienie przez spółkę zależną od Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr:

  • 86//2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta, oraz
  • 18/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydaną wobec spółki zależnej od Emitenta,

zawiadamia, że powziął informację o wniesieniu w dniu 24 maja 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („MMSZ”) skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. o nr 448000-CKK3-12.500.8.2017.28, określającą wysokość zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy za styczeń 2012 r., luty 2012 r., kwiecień 2012 r., maj 2012 r., czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r., wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. oraz wysokość kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne okresy od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.

Zaskarżona decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny 2018Raport zawiera:
03.08.2018
Jednostkowy raport półroczny 2018Raport zawiera:
25.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 rokuRaport zawiera:
09.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny 2017Raport zawiera:
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017Raport zawiera:
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny 2017Raport zawiera:
04.08.2017
Jednostkowy raport półroczny 2017Raport zawiera:
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 rokuraport zawiera:

Sprawozdanie RN