Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
01.06.2020
Raport bieżący nr 23/2020Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz pokryciu straty

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazanego na kapitał zapasowy. Dywidenda zostanie wypłacona na niżej wskazanych warunkach:

 1. Wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 25.569.048,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych),
 3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51.138.096 akcji Spółki,
 4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 6 czerwca 2020 roku,
 5. Dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2020 roku. 

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiło pokryć wykazaną przez Spółkę stratę w wysokości 10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.

01.06.2020
Raport bieżący nr 22/2020Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 01 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusz; liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

 • ORŁOWSKA-JAKUBAS EWA TERESA; 7 669 603 głosów/akcji; 17,45 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
 • JAKUBAS JOANNA; 2 896 418 głosów/akcji; 6,59 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 5,66 % ogólnej liczby głosów.
 • MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 głosów/akcji; 40,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,92 % ogólnej liczby głosów.
 • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 głosów/akcji; 9,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,16 % ogólnej liczby głosów.
 • FIP 11 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH; 2 260 361 głosów /akcji; 5,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,42 % ogólnej liczby głosów.
 • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ”; 3 755 000 głosów/akcji; 8,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,34 % ogólnej liczby głosów.
 • METLIFE OFE; 5 116 719 głosów/akcji; 11,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,00 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

01.06.2020
Raport bieżący nr 21/2020Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę decyzji o złożeniu oferty w przetargu publicznym na „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej” ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2020 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki podjęły decyzje w przedmiocie złożenia przez Spółkę oferty oraz wpłacenia wadium w przetargu publicznym na „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej” (dalej: „Przetarg”) ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.

Przetarg obejmu realizację następujących zadań:

 1. budowę systemu informatycznego Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (dalej: „PZUM”) oraz jego wdrożenie – w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach publicznego transportu zbiorowego (dalej: „PTZ”) obsługiwanego przez gminy Gdańsk i Gdynia oraz na infrastrukturze zarządców linii kolejowych PKP PLK, PKP SKM Trójmiasto, PKM w lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego oraz w kilku wybranych w województwach sąsiednich.
 2. w ramach prawa opcji, jeżeli taka opcja zostanie wykorzystana, budowę i wdrożenie systemu PZUM w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy Chojnice, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo.


Oferta Spółki, obejmująca realizację całości przedmiotu zamówienia obliczona zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wynosi 211.327.497,94 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 94/100) netto.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od 1 czerwca 2020 roku. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Spółka w celu przystąpienia do Przetargu dokonała wpłaty wadium w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Spółki, nie później niż w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia, Spółka przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej przez Spółkę w ofercie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez spółkę Innobaltica oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.
O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

25.05.2020
Raport bieżący nr 20/2020Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) w załączeniu przesyła skorygowany o omyłkę pisarską załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, opublikowanego raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

Załącznik: MPSA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - załącznik

25.05.2020
Raport bieżący nr 19/2020Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 roku podpisał z Freiberger EuroMetall GmbH z siedzibą w Freiberg, Niemcy (dalej „Dostawca”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie, dostarczanie i sprzedaż przez Dostawcę do Spółki w okresie od tygodnia 49. 2019 r. do tygodnia 44. 2020 r. krążków monetarnych do produkcji monet obiegowych o nominale: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych (dalej „Umowa”).

Łączna cena sprzedaży krążków monetarnych będących przedmiotem Umowy wynosi netto 11.466.267,13 EUR (słownie: jedenaście milionów, czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście sześćdziesiąt siedem, 13/100 EUR).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Spółkę z Dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie Umowy, wynosi 16.615.067,23EUR (słownie: szesnaście milionów, sześćset piętnaście tysięcy, sześćdziesiąt siedem, 23/100 Euro).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

23.05.2020
Raport bieżący nr 18/2020Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. Sp. K. do przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 i 2021.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o przedłużeniu umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 24 maja 2018 roku,  z BDO Sp. z o.o. Sp. K. w zakresie obejmującym badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennica Polska S.A. za lata 2020 i 2021.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.05.2020
Raport bieżący nr 17/2020Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 11 maja 2020 roku Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza tj. spółki Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”) kandydaturę Dr Jacka Czareckiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dr Jacek Czarecki przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys kandydata:
CV Jacek Czarecki (PDF, 1.34 MB)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej

08.05.2020
Raport bieżący nr 16/2020Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) informuje, że w dniu 8 maja 2020 roku Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza tj. spółki Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) o następujące punkty: 

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 

Żądanie Akcjonariusza zawierało projekty uchwał, które Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Na żądanie Akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż po punkcie 39 dodaje się punkty 40 i 41 w brzmieniu: 

40) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 

Dotychczasowy punkt 40 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”  otrzymuje numer 42. 

Zarząd informuje, że uwzględniając powyższe zmiany, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest następujący: 

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2019. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.  

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2019 roku. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki. 

21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.  

27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

28) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

30) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 maja 2019 roku. 

31) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

32) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

33) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

34) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Dominikowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

35) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

36) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

37) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A.  z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Andrzejowi Stefaniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

38) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

39) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.). 

40) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

41) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 

42) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:
Wniosek Akcjonariusza

08.05.2020
Raport bieżący nr 15/2020Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2020 roku Pan Paweł Brukszo złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja będzie skuteczna z dniem 1 czerwca 2020 roku.

Pan Paweł Brukszo nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.05.2020
Raport bieżący nr 14/2020Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku, wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad tego Walnego Zgromadzenia. 
Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załączniki:
Projekty uchwał ZWZ (PDF, 519 KB)
Uchwały Rady Nadzorczej (PDF, 383 KB)
Uchwały Zarządu (PDF, 176 KB)

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:
08.03.2019
Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera:
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN