Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
13.08.2020
Raport bieżący nr 38/2020Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent"”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku uzyskała informację, iż w dniu 6 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze w przedmiocie zmian Statutu Emitenta. Zmiany do Statutu zostały przyjęte uchwałą numer 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 czerwca 2020 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 25/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2020 roku, §20 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

Emitent załącza tekst jednolity Statutu.

​Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.08.2020
Raport bieżący nr 37/2020Złożenie przez Emitenta ofert w przetargach

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 03 sierpnia 2020 roku złożyła oferty w zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii („Zamawiający”) następujących przetargach nieograniczonych prowadzonych poprzez licytacje elektroniczne: 

Przetargu Nr 41/2563 ogłoszonym dnia 01 czerwca 2020 roku na produkcję i dostawę 1 545 000 000 sztuk monet obiegowych o nominale 1 Baht, - zwany dalej „Przetargiem 1".  

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu 1 nie przekroczy budżetu Zamawiającego, który wynosi 30 591 000,00 USD (słownie: trzydzieści miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dolarów amerykańskich). 

Termin związania ofertą wynosi 120 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 03 sierpnia 2020 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu 1 ustanowił gwarancję bankową przetargową na kwotę 44.032.500,00 THB (słownie: czterdzieści cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset baht) tj. równowartość 1.350.542,00 USD (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwa dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 15.12.2020 roku. 

Przetargu Nr 42/2563 ogłoszonym dnia 01 czerwca 2020 roku na produkcję i dostawę 375 000 000 sztuk monet obiegowych o nominale 25 Stang, - zwany dalej „Przetargiem 2".  

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu 2 nie przekroczy budżetu Zamawiającego, który wynosi 3 450 000,00 USD (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich). 

Termin związania ofertą wynosi 120 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 03 sierpnia 2020 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu 2 ustanowił gwarancję bankową przetargową na kwotę 5.437.500,00 THB (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset baht) tj. równowartość 168.559,00 USD (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 15.12.2020  roku. 

Wybór najkorzystniejszej oferty w każdym z ww. postępowań zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w konkursach.  

O wyborze lub odrzuceniu ofert Spółki, Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących. 
 
W przypadku wyboru którejkolwiek z ofert Emitenta, strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) całkowitej wartości kontraktu. 

O pozostałych istotnych warunkach umów Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

10.07.2020
Raport bieżący nr 36/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 09 lipca 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 372 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,20 zł za łączną kwotę 7.142,40 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).  

Akcje nabyte w dniu 9 lipca 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0007 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0007 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 372 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 372 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0007 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0007 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 372 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 7,14 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.07.2020
Raport bieżący nr 35/2020Rozpoczęcie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

W związku z uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia opublikowaną Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, Zarząd Mennica Polska S.A. informuje o rozpoczęciu Programu Skupu Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wynikającego z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą Zarządu Zarząd Mennica Polska S.A.nr VIII/256/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku: 

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH MENNICA POLSKA S.A. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Program skupu akcji własnych („Program Skupu Akcji Własnych”) Mennica Polska S.A. („Spółka”) przyjęty został w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020, w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała ZWZA”). 

2. Program dotyczy akcji Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”). 

3. Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych w związku z w związku z art. 7a Statutu Spółki oraz art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  

§ 2. Cel Programu Skupu Akcji Własnych 

1. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym. W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji Spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy Spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich. 

2. Po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem podjęcia umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. 

§ 3. Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych 

1. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia Uchwały ZWZA Spółki do dnia 30 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 9 lipca 2020 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 grudnia 2020 roku. 

2. Zarząd Spółki może: 

a) zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych, 

b) zakończyć Program Skupu Akcji Własnych przed upływem zakreślonego terminu. 

3. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach: 

i) Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych nie przekroczy 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy i dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki. 

ii) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, łącznie z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 12 442 872 zł (dwanaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote). 

iii) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym.  

iv) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 19,50 złotych (słownie: dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną. 

v) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, które może zostać przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym. 

vi) Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości: 

I) po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny, 

II) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. 

Podstawa prawna publikacji Programu Skupu Akcji Własnych: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

09.07.2020
Raport bieżący nr 34/2020​Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) [dalej "Rozporządzenie"], informuje o zmianie daty przekazania do publicznej informacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku. 

Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, daty przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku są następujące:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - dnia 24 marca 2020 r. 
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - dnia 14 maja 2020 r. 
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - dnia 11 sierpnia 2020 r. 
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - dnia 29 października 2020 r. 

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.07.2020
Raport bieżący nr 33/2020Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku zawiadamia, że Spółka w dniu 9 lipca 2020 roku powzięła informację, iż jej oferta złożona w przetargu publicznym na "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej" ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o. (dalej „Przetarg”), została odrzucona.

Spółka poinformuje w odrębnym raporcie o podjęciu ewentualnych dalszych działań w odniesieniu do rozstrzygnięcia Przetargu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.07.2020
Raport bieżący nr 32/2020Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy do kwoty 67.500.000,- (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

03.07.2020
Raport bieżący nr 31/2020Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r., Spółka w wykonaniu obowiązku nałożonego aneksem do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa"), złożyła w dniu dzisiejszym oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Santander Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy do kwoty 45 000 000,- PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2031 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

01.07.2020
Raport bieżący nr 30/2020Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 62 845 747,24 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem i 24/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 41 551 922,83 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 83/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I półrocza 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 21 293 824,41 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery i 41/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza roku 2020, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 6 435 798,50zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 50/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.06.2020
Raport bieżący nr 29/2020Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Pekao”) został zawarty aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. („Umowa”).

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 22 czerwca 2021 roku termin przyznanego limitu na gwarancje w łącznej kwocie 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie udzielonego limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Pekao wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN