Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
21.09.2023
Raport bieżący nr 35/2023Częściowy wybór oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 roku w przedmiocie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii (dalej: „Zamawiający”), zawiadamia, że Spółka w dniu 21 września 2023 roku otrzymała od Zamawiającego informację w przedmiocie częściowego wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej.

Oferta Emitenta obejmująca realizację wygranej przez Emitenta części przedmiotu przetargu, o którym mowa w raporcie numer 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 roku, opiewa na łączną kwotę 7 104 184,00 EUR (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery euro) bez uwzględnienia wartości kruszcu.

Strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty sformalizowania kontraktu do dwóch miesięcy po zrealizowaniu ostatniej dostawy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.08.2023
Raport bieżący nr 34/2023Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający") o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2023 roku z konsorcjum w składzie THINK Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Panem Tadeuszem Modlińskim (dalej łącznie: „Wykonawca”) umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych o oznaczeniu P1, P2 (P2A, P2B), P3, P4) w Kwartale P, z garażami podziemnymi, w kwartale P (dalej: „Budynki”) wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z postanowieniami Umowy wraz z Załącznikami, w tym w szczególności z Dokumentacją projektową, warunkami wynikającymi z decyzji nr 88/PRN/2022. wydaną przez Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 5 maja 2022.r. roku, znak: AM.AB.6740.266.2020.MEL, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług przez Wykonawcę, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osób posiadających wymagane prawem budowlanym uprawnienia w zakresie realizacji robót, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej  i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji wymaganej przepisami prawa (dalej: „Umowa”).  

Tytułem kompleksowej realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi łącznie łącznie 117.724.065,16 zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 16/100)  powiększone o należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”). W związku z faktem wykonana części robót objętych dokumentacją projektową przez innego wykonawcę oraz faktem, że Zamawiający na dzień podpisania Umowy nie zakończył inwentaryzacji wykonanych robót w ramach kwartału P, po zakończeniu inwentaryzacji robót dokument inwentaryzacji zostanie przedstawiony Wykonawcy, zinwentaryzowane roboty pomniejszą zakres przedmiotu umowy, a  Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę zmniejszenia ceny za zinwentaryzowany zakres rzeczowy. 

Wynagrodzenie może wzrosnąć tylko w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub droższych zamiennych lub w przypadkach określonych szczegółowo w Umowie.  

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy, gdy potrzeba taka wynikać będzie z okoliczności związanych z realizacją Inwestycji lub jej etapu, w szczególności z uwagi na cel jakim jest należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz cel jakiemu ma Inwestycja lub jej etap służyć. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji odpowiednio zmniejszone.  

Zakończenie wszelkich prac i dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej  i bezwarunkowej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków będących Przedmiotem Umowy albo równoważnej decyzji przewidzianej przepisami prawa w terminie do dnia 04 kwietnia 2025 roku.  

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy stanowi 5 % wynagrodzenia netto, które Wykonawca zobowiązany jest ustanowić w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia robót. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gotówkowej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej. Treść gwarancji oraz wystawca winien być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie zatrzymywał z każdej faktury VAT kwotę stanowiącą 6 % wartości faktury netto, aż do uzyskania kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia, tytułem kaucji zabezpieczającej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zatrzymanie kaucji nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia Wykonawcy do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Kaucja w wysokości rzeczywiście zatrzymanej będzie zwolniona w każdym czasie, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia gwarancji zgodnie z ww. zapisami. 

Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów, przy czym łączna kwota wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;  

Za opóźnienie w osiągnięciu Kamienia milowego robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dla Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa kara lub kary zostaną anulowane w razie dotrzymania przez Wykonawcę terminu uzyskania ostatecznych i bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo równoważnych decyzji wynikających z przepisów prawa dla wszystkich Budynków P1, P2 (P2A i P2B), P3, P4  określonego powyżej tj. 04 kwietnia 2025 roku; 

za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze danego etapu robót zgodnie  z harmonogramu rzeczowo-finansowym, odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 5 000,00 zł  licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek;  

Za opóźnienie w przystąpieniu lub w usunięciu wad i usterek w przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonego terminu, a ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 5000,00. zł za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu lub usuwaniu wady;  

Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za przedmiot umowy netto;  

Za niedokonanie zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu określonego w Umowie w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia;  

Za zastosowanie, w tym zabudowanie materiału, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w Umowie  lub nieposiadającego odpowiednich atestów lub niedopuszczonego do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie.  

Za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przepisów BHP i p. poż, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

Za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.  

Za niedostarczenie dokumentów w terminie, których obowiązek dostarczenia wynika z postanowień niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków ponad te szczegółowo określone w Umowie, w tym w szczególności w zakresie związanym z korzystaniem i utrzymywaniem w czystości drogi dojazdowej, w wysokości 5 000,00  zł, za każdy przypadek naruszenia;  

Za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej łącznie ponad 7 (siedem) dni, w wysokości 20 000,00 zł za każdy dzień przerwy;  

Za nienależyte wykonanie Budynku, skutkujące zmniejszeniem z winy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub innych osób, którym powierzył wykonawca realizację prac, powierzchni użytkowej mieszkaniowej lub powierzchni użytkowej usług w Budynku w wysokości 10 000,00 zł za każdy zmniejszony metr kwadratowy w stosunku do dokumentacji projektowej;  

Za niezlikwidowanie zaplecza budowy w terminie ustalonym przez Strony po zakończeniu realizacji Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.   

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego netto.  

W przypadku złożenia przez klienta Zamawiającego w związku ze stwierdzonymi wadami istotnymi Przedmiotu Umowy oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu Wykonawca jest obowiązany  do  zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości części ceny lokalu w związku ze złożonym przez klienta oświadczeniem o obniżeniu ceny lub w wysokości 10% wartości lokalu w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie  10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.   

Maksymalna kwota  jakiejkolwiek z kar umownych naliczonych Wykonawcy, z wyjątkiem kary za odstąpienie od umowy, nie może przekroczyć 10% wartości Łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy netto.  

Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w określonych w Umowie przypadkach.  

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów. 

Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

17.08.2023
Raport bieżący nr 33/2023Odstąpienie przez spółkę zależną od Emitenta od istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zawarcia znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) z FIRMĄ BUDOWLANĄ ANTCZAK Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 sierpnia 2023 roku Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Przyczynę odstąpienia od wskazanej powyżej umowy (dalej: „Umowa”) stanowią zaistniałe naruszenia jej postanowień, w tym w szczególności opóźnienia realizacji przekraczające 14 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, zawarcie umów z podwykonawcami bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego oraz zaistnienie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o upadłość w stosunku do wykonawcy.

​Podstawa: art. 17 MAR – informacje poufne

15.08.2023
Raport bieżący nr 32/2023Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 14 sierpnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 50 Pesos, 100 Pesos, 200 Pesos, 500 pesos i 1000 pesos w łącznej ilości 534 mln sztuk. (dalej: "Przetarg”). 

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 10 140 019,00 EUR bez wartości kruszcu.   

W przypadku wyboru oferty Emitenta ostateczna kwota zamówienia ulegnie zmianie ze względu na zmiany cen kruszcu publikowanych przez London Metal Exchange na dzień uzgodniony przez strony w umowie. 

Termin związania ofertą upływa w dniu 31 stycznia 2024 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił bankową gwarancję przetargową na kwotę 2 350 000 EUR, z datą ważności przypadającą na dzień 31 stycznia 2024 roku; 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.  

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 10% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą od daty sformalizowania kontraktu do dwóch miesięcy po zrealizowaniu ostatniej dostawy. 

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, a w przypadku wyboru oferty - o pozostałych istotnych warunkach umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

27.07.2023
Raport bieżący nr 31/2023Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w przedmiocie ponownego złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”) oferty spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 27 lipca 2023 roku Inwestor otrzymał ostatnie z wymaganych oświadczeń o przyjęciu Oferty.

Oświadczenia o przyjęciu Oferty zostały złożone m.in. przez beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji, w tym przez strony toczącego się sporu korporacyjnego.

Wobec otrzymania wskazanych powyżej oświadczeń, Emitent niezwłocznie przystąpi do przeprowadzenia badania due diligence oraz negocjacji dokumentów transakcji. Po zakończeniu badania due diligence zaproponowana w Ofercie cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji (dalej: „Wartość Transakcji”) zostanie potwierdzona w ostateczniej ofercie Inwestora, zgodnie z warunkami Oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.07.2023
Raport bieżący nr 30/2023Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 lipca 2023 roku, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) (dalej: "Ustawa"), otrzymała zawiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: "Towarzystwo") zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: "Generali OFE") w którym informuje, iż nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „NNLife OFE”), w związku z czym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 10%.  

Przed likwidacją NNLife OFE:  

Łącznie NNLife OFE i Generali OFE posiadały 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów;  

W tym Generali OFE posiadał 0 (słownie: zero) akcji, co stanowiło 0% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz zero (słownie: zero) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0% udziału w ogólnej liczbie głosów;  

Po likwidacji NNLife OFE:  

Generali OFE posiada łącznie 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowi 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów;  

Nie występują podmioty zależne od Generali OFE posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.  

Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.  

Łączna suma liczby głosów Generali OFE obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) co stanowi 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

11.07.2023
Raport bieżący nr 29/2023Ponowne złożenie przez spółę zależną od emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2023 roku spółka zależna od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”) podjęła ponownie decyzję w przedmiocie złożenia GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”). 

Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 135.000.000 EUR (słownie: sto trzydzieści pięć milionów euro) (dalej: „Wartość Transakcji”). Wartość Transakcji może ulec zmianie po przeprowadzeniu przez Kupującego badania due diligence. 

Na podstawie Oferty Inwestor, będący spółką w 100% zależną od Emitenta jako jej jedynego komplementariusza oraz akcjonariusza: 

(i) nabędzie od Sprzedającego 75.000.000 akcji imiennych spółki pod firmą Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391 („Spółka”), o wartości nominalnej 1 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki; oraz 

(ii) nabędzie od Sprzedającego 50 udziałów w spółce pod firmą GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463830, będącej jedynym komplementariuszem Spółki („Komplementariusz”), o wartości nominalnej 100 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego Komplementariusza; oraz 

(iii) doprowadzi do spłaty obligacji imiennych wyemitowanych przez Spółkę należących do Sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 124.155.000 PLN. 

Oferta przewiduje standardowe warunki zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczące w szczególności| braku wad prawnych oraz ograniczeń rozporządzalności przedmiotu Oferty, funkcjonowania Spółki oraz m.in.: 

(i) uzgodnienia ostatecznej treści umowy rachunku zastrzeżonego (escrow), który zostanie otwarty dla Inwestora w celu zapłaty Ceny za Akcje, Ceny za Udziały oraz Kwoty Spłaty Obligacji w związku z planowaną Transakcją; 

(ii) uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, Sprzedającym oraz Spółką, ostatecznej treści porozumienia dotyczącego spłaty obligacji wyemitowanych przez Spółkę; 

(ii) uzgodnienia finalnej treści umowy dotyczącej przeniesienia własności Akcji oraz Udziałów na Inwestora, oraz zobowiązania Inwestora do doprowadzenia do spłaty Obligacji, która m.in.: 

regulować będzie w szczególności sposób dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji pomiędzy poszczególnych akcjonariuszy Sprzedającego z uwzględnieniem gwarancji dystrybucji kwot należnych obligatariuszom obligacji detalicznych wyemitowanych przez podmioty z grupy GGH; 

zawierać będzie załącznik w postaci  jednomyślnie podjętej uchwały przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, o treści ustalonej uprzednio w porozumieniu z Inwestorem. 

(iii) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, jeżeli znajdzie ona zastosowanie. 

w związku ze sporem korporacyjnym w strukturze Sprzedającego oraz Komplementariusza podpisanie przez wszystkie strony przedmiotowego  sporu korporacyjnego ostatecznej dokumentacji transakcyjnej; 

przeprowadzenia uzupełniającego badania prawnego, technicznego oraz finansowo - podatkowego due diligence Spółki oraz Komplementariusza oraz uzyskania jego satysfakcjonujących wyników; 

Oferta zawiera mechanizm zatrzymania części Wartości Transakcji, a zwolnienie zatrzymanych środków jest uzależnione od spełnienia się określonych w Ofercie warunków.  

Łączna kwota zatrzymanej Wartości Transakcji na dzień złożenia Oferty wynosi 3.340.000 EUR (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy euro). 

Termin związania Ofertą wynosi 30 dni. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.06.2023
Raport bieżący nr 28/2023Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 24/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 roku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Pekao") podpisał z Emitentem aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 22 czerwca 2016 r. ("Umowa").

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został termin przyznanego wielocelowego limitu kredytowego w łącznej kwocie 45 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) o 2 lata od podpisania aneksu, tj. do 22 czerwca 2025 roku, o ile żadna ze stron nie złoży rezygnacji na miesiąc przed 22 czerwca 2024 roku.

Zabezpieczenie Umowy stanowi złożone przez Spółkę oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Pekao wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2029 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

21.06.2023
Raport bieżący nr 27/2023Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 roku Bank Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") podpisał z Emitentem aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”, "Aneks").

Na podstawie Aneksu Umowa uległa przekształceniu w umowę o multilinię, ponadto wydłużony został do dnia 31 maja 2024 roku termin przyznanego limitu na gwarancje, zwiększona została kwota limitu na gwarancje z 32 585 000 PLN do wysokości 42 585 000 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiane również w formie regwarancji oraz na prawie innym niż polskie. Na podstawie Aneksu Spółka uzyskała także kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

W celu zabezpieczenia świadczeń pieniężnych Santander, Spółka jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy do kwoty 63 877 500 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2034 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.06.2023
Raport bieżący nr 26/2023Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta w przetargu zawiadamia, że Spółka w dniu 21 czerwca 2023 roku podpisała Centralnym Bankiem Dominikany (dalej „Zamawiający”) umowę na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 5 Pesos oraz 10 Pesos w łącznej ilości 80 mln (słownie: osiemdziesiąt milionów) sztuk (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 6.435.845,20 EUR.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

  • Gwarancję Dobrego Wykonania – wystawioną celem zagwarantowania należytego wykonania zobowiązań ustalonych w Umowie, w wysokości 4% (cztery procenty) całkowitej wartość Umowy z tytułu dostawy monet metalowych, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, ważną do dnia 31 stycznia 2025 r.
  • Gwarancję Jakości i Funkcjonowania – wystawioną celem zagwarantowania zachowania charakterystyki i specyfikacji technicznej monet – rękojmi pokrycia wartość wad zaistniałych lub mogących zaistnieć w okresie gwarancyjnym liczącym dwadzieścia cztery (24) miesiące począwszy od daty ostatniego odbioru monet, w wysokości 15% (piętnaście procent) całkowitej wartość Umowy. Gwarancja ta przedłożona zostanie Zamawiającemu w terminie dziesięciu (10) dni roboczych następujących po ostatniej dostawie monet metalowych i płatna będzie na pierwsze żądanie Zamawiającego.

W przypadku opóźnień w dostawie monet względem dat przewidzianych w Umowie, Zamawiający uprawniony będzie nałożyć na Spółkę kary umowne w wysokości od 0,5% do 0,7% kwoty odpowiadającej partii monet, której dostawa jest opóźniona, w zależności od długości opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie przekroczy kwoty stanowiącej 50 % (pięćdziesiąt procent) całkowitej kwoty Umowy. Kary umowne nie będą należne Zamawiającemu w przypadku opóźnień spowodowanych w następstwie przyczyn o charakterze siły wyższej.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:
04.08.2022
Jednostkowy raport półroczny 2022Raport zawiera:
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 rokuRaport zawiera:

Sprawozdanie RN