Cena

Na końcową cenę złota w skupie składa się cena z LBMA Gold Price AM, wyrażona w złotówkach, minus 2%.

Wzór, według którego ustala się cenę złota wygląda następująco:

1 g Au = ((LBMA Gold Price AM : 31,1035) × kurs USD/PLN*) × 0,98

*średni kurs USD w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego.

Mennica prowadzi skup oryginalnie zapakowanego złota inwestycyjnego (sztabki złota, złote monety bulionowe) nabytego wcześniej bezpośrednio od Mennicy. Mennica ma prawo odmówić odkupienia złota inwestycyjnego w przypadku braku jego oryginalnego opakowania, uszkodzenia tego opakowania lub jego naruszenia jak również w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Skup złota inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, Mennica prowadzi do odwołania lub czasowego zawieszenia. Mennica zastrzega możliwość odwołania lub czasowego zawieszenia skupu bez podawania przyczyny.

Sprawdź ile warte jest Twoje złoto:

Ilość gramów
Wartość
g
0,00
Suma0,00
Notowanie złota w USD/t.oz.:1.801,21
Kurs USD/PLN:4,5437
Do przeliczenia został wykorzystany kurs z dnia 12.08.2022 godz. 22:50
Powyższe ceny są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl przepisów art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Procedura odkupu złota inwestycyjnego nabytego od spółki Mennica Polska S.A. 

 

 1. Na warunkach określonych w niniejszej procedurze, Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, (dalej „Mennica”) prowadzi skup oryginalnie zapakowanego złota inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (sztabki złota, złote monety bulionowe) nabytego wcześniej bezpośrednio od Mennicy. Mennica ma prawo odmówić odkupienia złota inwestycyjnego zgodnie z niniejszą procedurą, w przypadku braku jego oryginalnego opakowania, uszkodzenia tego opakowania lub jego naruszenia jak również w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  
 2. Skup złota inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, Mennica prowadzi do odwołania lub czasowego zawieszenia. Mennica zastrzega możliwość odwołania lub czasowego zawieszenia skupu bez podawania przyczyny. 
 3. Żadne postanowienie niniejszej procedury nie wyłącza możliwości sprzedaży Mennicy złota osobiście w jej kantorach, na warunkach obowiązujących w tych kantorach i z zastrzeżeniem zastosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 4. Rozpoczęcie procedury odkupienia złota inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej  następuje poprzez poinformowanie Mennicy przez osobę zainteresowaną sprzedażą złota inwestycyjnego (dalej: „Sprzedający”)  o zamiarze sprzedaży tego złota, poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłaną pod adres zloto@mennica.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 656 41 57 lub 22 656 42 92, bądź osobiście przy ul. Annopol 3 w Warszawie. 
 5. Po nawiązaniu kontaktu zgodnie z ust. 2 powyżej, Sprzedający ustala z Mennicą warunki dostarczenia jego złota inwestycyjnego, które planuje sprzedać, do Mennicy na adres: ul. Annopol 3 w Warszawie i złożenia go w depozyt, chyba że złoto inwestycyjne Sprzedającego jest już przechowywane w depozycie w Mennicy. Przy złożeniu złota inwestycyjnego w depozyt Mennicy, Sprzedający otrzymuje kwit depozytowy. 
 6. Mennica może zażądać od Sprzedającego dowodu zakupu sprzedawanego złota inwestycyjnego od Mennicy, o ile nie będzie mogła na podstawie posiadanych przez siebie informacji ustalić faktu sprzedaży tego złota Sprzedającemu, co będzie dotyczyć w szczególności przypadków, gdy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż złota inwestycyjnego Sprzedającemu minęło więcej niż 6 lat. W przypadku braku przedstawienia przez Sprzedającego takiego dowodu na żądanie Mennicy, Mennica ma prawo odmówić odkupienia złota inwestycyjnego Sprzedającego w ramach niniejszej procedury.  
 7. Mennica ma prawo odmówić odkupienia złota inwestycyjnego Sprzedającego w ramach niniejszej procedury w przypadku braku oryginalnego opakowania tego złota, jego uszkodzenia lub naruszenia. 
 8. Po złożeniu swojego złota inwestycyjnego w depozycie Mennicy, Sprzedający może złożyć Mennicy ofertę sprzedaży złożonego w depozycie Mennicy złota inwestycyjnego po cenie stanowiącej obniżoną o 2% wartość tego złota obliczoną wg kursu LBMA Gold Price AM, który zostanie ogłoszony w wybranym przez Sprzedającego w dniu w przyszłości oraz średniego kursu USD do PLN w Narodowym Banku Polskim z tego samego dnia.  
 9. Procedura złożenia oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej jest następująca: 
  1. oferta, wg wzoru z załącznika nr 2 do niniejszej Procedury, może być złożona osobiście przez Sprzedającego w Mennicy przy ul. Annopol 3 w Warszawie, lub przesłana e-mailem na adres zloto@mennica.com.pl
  2. ofertę złożoną osobiście przez Sprzedającego, Mennica uznaje jako ważną od chwili jej złożenia; 
  3. w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej, za ważne będą uznawane przez Mennicę wyłącznie oferty wysłane przez Sprzedającego z jego adresu e-mail, który wskazał w  zawartej z Mennicą umowie przechowania złota inwestycyjnego, które jest objęte jego ofertą lub w chwili  składnia złota w depozyt, o którym mowa w ust. 5 powyżej; 
  4. po otrzymaniu oferty zgodnie z pkt 3) powyżej, Mennica potwierdzi jej otrzymanie i skontaktuje się ze Sprzedającym za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu, który wskazał w zawartej z Mennicą umowie przechowania złota inwestycyjnego, które jest objęte jego ofertą lub w chwili  składnia złota w depozyt, a następnie prześle mu cyfrowy kod w wiadomości SMS; 
  5. po otrzymaniu kodu, o którym mowa w pkt 4) powyżej, Sprzedający wysyła go do Mennicy w kolejnej wiadomości poczty elektronicznej po wiadomości zawierającej jego ofertę, o której mowa w pkt 3) powyżej; kod ważny jest wyłącznie do godziny 10:30 w dniu, w którym został przekazany Sprzedającemu; 
  6. wysłanie kodu otrzymanego przez Sprzedającego zgodnie z pkt 5) stanowi potwierdzenie tożsamości Sprzedającego i oferty złożonej zgodnie z pkt 3) powyżej. Oferty niepotwierdzone zgodnie z powyższym nie będą przyjmowane przez Mennicę zgodnie z niniejszą procedurą; 
  7. w trakcie przyjmowania oferty zgodnie z powyższym, Mennica stosuje w odniesieniu do Sprzedającego ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co może wiązać się z odmową przyjęcia tej oferty. 
 10. Pozostawienie złota inwestycyjnego w depozycie Mennicy zgodnie z ust. 5 powyżej jest bezpłatne przez okres 30 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli w tym okresie Sprzedający nie złoży zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej oferty sprzedaży tego złota, zostanie ono przeniesione do skarbca Mennicy, co będzie wiązać się z rozpoczęciem naliczania opłat za przechowanie. Opłata za przechowanie będzie naliczana zgodnie z obowiązującym w Mennicy cennikiem usługi przechowania.  
 11. Aby oferta, o której mowa w ust. 8 i 9 powyżej mogła być przyjęta przez Mennicę po kursie LBMA Gold Price AM z wybranego przez Sprzedającego dnia, musi ona być złożona na poprawnie  wypełnionym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury oraz dotrzeć do Mennicy i – w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej –  zostać potwierdzona przez Sprzedającego zgodnie z ust. 9 pkt 6) powyżej do godziny 10:30 najpóźniej tego wybranego przez Sprzedającego dnia. Mennica nie przyjmie oferty złożonej po godz. 10:30 w wybranym w ofercie dniu ogłoszenia kursu LBMA Gold Price AM. 
 12. Przyjęcie przez Mennicę oferty Sprzedającego może nastąpić poprzez potwierdzenie jej złożenia w Mennicy – w przypadku, gdy oferta zgodnie z ust. 9 powyżej jest składana w formie pisemnej albo poprzez wiadomość poczty elektronicznej jako odpowiedź na ofertę złożoną i potwierdzoną w wiadomości poczty elektronicznej – zgodnie z ust. 9 powyżej.  
 13. Przyjęcie oferty Sprzedającego sprzedaży jego złota inwestycyjnego przez Mennicę oznacza zawarcie umowy sprzedaży tego złota inwestycyjnego zgodnie z treścią przyjętej oferty. Miejscem zawarcia umowy jest Warszawa, ul. Annopol 3. 
 14. Po ogłoszeniu kursu LBMA Gold Price AM (po godzinie 12:00) w dniu, który wybrał Sprzedający w jego ofercie, Mennica ustali końcową cenę sprzedaży złota inwestycyjnego Sprzedającego, po czym Mennica i Sprzedający podpiszą umowę sprzedaży stanowiącą pisemne potwierdzenie warunków umowy sprzedaży złota inwestycyjnego Sprzedającego zawartej w chwili przyjęcia przez Mennicę jego oferty zgodnie z ust. 13 powyżej. 
 15. Należność wynikająca z umowy sprzedaży przelewana jest na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie Strony zgodnie z ust. 13 powyżej. 
 16. Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 30 marca 2017 r, Dz.U. poz. 683 ze zm.) Sprzedający nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu inwestycyjnego, ponieważ zawarta umowa dotyczy produktu, cena za który zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Mennica nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Mennica informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %. 
 17. Dane osobowe Sprzedającego są przetwarzane zgodnie z informacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury.


Załączniki:

Przechowywanie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oferujemy usługę przechowywania Twojego złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Na specjalną okazję

Kup sztabkę złota stworzoną zgodnie z Twoim indywidualnym projektem

Zobacz więcej

Informacje z rynku

analiza rynku złota

Bieżące analizy i komentarze ekspertów rynku złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:


tel.: (22) 656 41 57
 tel.: (22) 656 42 92
 
 
 ul. Ciasna 6
 00-232 Warszawa